R programlama dilini kullanarak Power BI görselleri oluşturmaCreate Power BI visuals using R

Power BI Desktop'la verilerinizi görselleştirmek için R programlama dilini kullanabilirsiniz.With Power BI Desktop, you can use R to visualize your data. R istatistiksel bilgi işlem ve grafiklere yönelik bir dil ve ortamdır.R is a language and environment for statistical computing and graphics.

R yüklemeInstall R

Varsayılan olarak Power BI Desktop R altyapısını içermez, dağıtmaz veya yüklemez.By default, Power BI Desktop doesn't include, deploy, or install the R engine. Power BI Desktop’ta R betiklerini çalıştırmak için yerel bilgisayarınıza R’yi ayrıca yüklemeniz gerekir.To run R scripts in Power BI Desktop, you must separately install R on your local computer. R'yi Revolution Open indirme sayfası ve CRAN Repository de dahil olmak üzere pek çok konumdan ücretsiz olarak indirip yükleyebilirsiniz.You can download and install R for free from many locations, including the Revolution Open download page, and the CRAN Repository. R betiklerinin Power BI Desktop'taki güncel sürümü, yükleme yolunda Unicode karakterlerin yanı sıra boşlukların (boş karakterler) olmasını da destekler.The current release of R scripting in Power BI Desktop supports Unicode characters as well as spaces (empty characters) in the installation path.

Power BI Desktop'ta R görsellerini etkinleştirmeEnable R visuals in Power BI Desktop

R'yi yükledikten sonra Power BI Desktop bunu otomatik olarak etkinleştirir.After you've installed R, Power BI Desktop enables it automatically. Power BI Desktop'ın R'yi doğru konumda etkinleştirdiğini onaylamak için şu adımları izleyin:To verify that Power BI Desktop has enabled R in the correct location, follow these steps:

 1. Power BI Desktop menüsünde Dosya > Seçenekler ve ayarlar > Seçenekler'i seçin.From the Power BI Desktop menu, select File > Options and settings > Options.

 2. Seçenekler sayfasının sol tarafındaki Genel'in altında R betiği oluşturma'yı seçin.On the left side of the Options page, under Global, select R scripting.

 3. R betik seçenekleri'nin altında, Algılanan R giriş dizinleri'nde yerel R yüklemenizin belirtildiğini ve bunun Power BI Desktop'ın kullanmasını isteğiniz yerel R yüklemesini düzgün bir şekilde yansıttığını doğrulayın.Under R script options, verify that your local R installation is specified in Detected R home directories and that it properly reflects the local R installation you want Power BI Desktop to use. Aşağıdaki resimde yerel R yüklemesinin yolu C:\Program Files\R Open\R-3.5.3\ 'tür.In the following image, the path to the local installation of R is C:\Program Files\R Open\R-3.5.3\.

  R betik seçenekleri sayfası

R yüklemenizi doğruladıktan sonra R görselleri oluşturmaya başlayabilirsiniz.After you've verified your R installation, you’re ready to begin creating R visuals.

Power BI Desktop'ta R görselleri oluşturmaCreate R visuals in Power BI Desktop

 1. R görseli eklemek için Görsel Öğeler bölmesindeki R Görseli simgesini seçin.Select the R Visual icon in the Visualization pane to add an R visual.

  Görsel Öğeler bölmesindeki R Görseli simgesi

 2. Görüntülenen Betik görsellerini etkinleştir penceresinde Etkinleştir’i seçin.In the Enable script visuals window that appears, select Enable.

  Betik görsellerini etkinleştir

  Bir rapora R görseli eklediğinizde Power BI Desktop şu değişiklikleri yapar:When you add an R visual to a report, Power BI Desktop makes the following changes:

  • Rapor tuvalinde bir yer tutucu R görseli görüntüsü görünür.A placeholder R visual image appears on the report canvas.

  • Orta bölmenin alt kısmında R betik düzenleyicisi görünür.The R script editor appears along the bottom of the center pane.

  R betik düzenleyici

 3. Görsel Öğeler bölmesinin Değerler bölümünde, R betiğinde kullanmak istediğiniz alanları aynı diğer Power BI Desktop görsellerinde yaptığınız gibi Alanlar bölmesinden sürükleyin.In the Values section of the Visualization pane, drag fields from the Fields pane that you want to consume in your R script, just as you would with any other Power BI Desktop visual. Alternatif olarak, alanları doğrudan Alanlar bölmesinde de seçebilirsiniz.Alternatively, you can also select the fields directly in the Fields pane.

  Yalnızca Değerler bölümüne eklediğiniz alanlar R betiğinizde kullanılabilir.Only fields that you've added to the Values section are available to your R script. Ayrıca, R betik düzenleyicisinde R betiğinizle çalışırken Değerler bölümüne yeni alan ekleyebilir veya gereksiz alanları bu bölümden çıkarabilirsiniz.You can add new fields or remove unneeded fields from the Values section while working on your R script in the R script editor. Power BI Desktop, hangi alanları eklediğinizi veya kaldırdığınızı otomatik olarak algılar.Power BI Desktop automatically detects which fields you've added or removed.

  Not

  R görselleri için varsayılan toplama işlemi özetleme'dir.The default aggregation type for R visuals is do not summarize.

 4. Artık bir çizim oluşturmak için seçtiğiniz verileri kullanabilirsiniz:Now you can use the data you selected to create a plot:

  • Siz alan seçtikçe R betik düzenleyicisi, düzenleyici bölmesinin üst kısmında bulunan gri bölümde bu alanlar için yardımcı R betiği bağlama kodunu oluşturur.As you select fields, the R script editor generates supporting R script binding code for those fields in the gray section along the top of the editor pane.
  • Alanı kaldırırsanız, R betik düzenleyicisi destekleyen kodu bu alandan otomatik olarak kaldırır.If you remove a field, the R script editor automatically removes the supporting code for that field.

  Aşağıdaki resimde gösterilen örnekte üç alan seçilmiştir: hp, gear ve drat.In the example shown in the following image, three fields are selected: hp, gear, and drat. Bu seçimlerin sonucunda R betik düzenleyicisi, aşağıdaki şekilde özetlenen bir bağlama kodu oluşturur:As a result of those selections, the R script editor generates binding code, which is summarized as follows:

  • Kullanıcının seçtiği farklı alanlardan oluşan dataset adlı bir veri çerçevesi oluşturun.Create a dataframe called dataset, which is comprised of the different fields selected by the user.
  • Varsayılan toplama türü şudur: özetleme.The default aggregation is: do not summarize.
  • Tablo görsellerinde olduğu gibi alanlar da gruplandırılır ve yinelenen satırlar yalnızca bir kez görünür.Similar to table visuals, fields are grouped and duplicate rows appear only once.

  R betik düzenleyicisi kodu

  İpucu

  Bazı durumlarda, otomatik gruplandırma işleminin gerçekleştirilmesini istemeyebilir veya yinelenenler de dahil olmak üzere tüm satırların görünmesini isteyebilirsiniz.In certain cases, you may not want automatic grouping to occur, or you may want all rows to appear, including duplicates. Böyle durumlarda veri kümenize bir dizin alanı ekleyin. Böylece, tüm satırların benzersiz olduğu kabul edilir ve gruplandırma yapılması önlenir.In that case, add an index field to your dataset, which causes all rows to be considered unique and prevents grouping.

  Oluşturulan veri çerçevesi dataset olarak adlandırılır ve seçilen sütunlara, adlarıyla erişirsiniz.The generated dataframe is named dataset, and you access selected columns by their respective names. Örneğin, R betiğinizde dataset$gear ekleyerek gear alanına erişin.For example, access the gear field by adding dataset$gear to your R script. Boşluklu veya özel karakterler içeren alanlar için tek tırnak işareti kullanın.For fields with spaces or special characters, use single quotes.

 5. Veri çerçevesinin seçtiğiniz alanlara göre otomatik olarak oluşturulmasıyla R betiği yazmaya hazır hale gelirsiniz. R betiği yazdığınızda Power BI Desktop bunu varsayılan R cihazında çizer.With the dataframe automatically generated by the fields you selected, you’re ready to write an R script, which Power BI Desktop plots to the R default device. Betiği tamamladıktan sonra R betik düzenleyicisi başlık çubuğunun sağ tarafında Betiği çalıştır'ı seçin.After you've completed the script, select Run script on the right side of the R script editor title bar.

  Betiği çalıştır’ı seçtiğinizde Power BI Desktop çizimi tanımlar ve tuval üzerinde görüntüler.When you select Run script, Power BI Desktop identifies the plot and presents it on the canvas. İşlem yerel R yüklemenizde gerçekleştirildiğinden, gerekli R paketlerinin yüklendiğinden emin olun.Because the process is executed on your local R installation, make sure the required R packages are installed.

  Power BI Desktop, aşağıdaki olaylardan herhangi biri meydana geldiğinde görseli yeniden çizer:Power BI Desktop replots the visual when any of the following events occur:

  • R betik düzenleyicisi başlık çubuğunda Betiği çalıştır'ı seçersiniz.You select Run script from the R script editor title bar.

  • Veri yenileme, filtreleme veya vurgulama işleminden dolayı bir veri değişikliği oluşur.A data change occurs because of data refreshing, filtering, or highlighting.

   Aşağıdaki resimde, farklı otomobil türlerinin öznitelikleri arasındaki bağıntıları çizen bir bağıntı çizim kodu örneği gösterilir.The following image shows an example of the correlation plot code, which plots the correlations between attributes of different types of cars.

   Bağıntı çizim kodu örneği

 6. Görselleştirmelerin daha büyük bir görünümünü elde etmek için R betik düzenleyicisi'ni simge durumuna küçültün.To get a larger view of the visualizations, minimize the R script editor. Power BI Desktop'taki diğer görsellerde olduğu gibi, halka biçimli görselde (sağdaki yuvarlak görsel) belirli bir bölümü (spor arabaları gibi) seçerek bağıntı çiziminde çapraz filtre uygulayabilirsiniz.Like other visuals in Power BI Desktop, you can cross filter the correlation plot by selecting a specific section (such as sports cars) in the donut-shaped visual (the round visual on the right).

  Daha büyük görselleştirme görünümü

 7. Görseli özelleştirmek için R betiğini değiştirin ve çizim oluşturma komutuna parametre ekleyerek R programlama dilinin gücünden yararlanın.Modify the R script to customize the visual, and take advantage of the power of R by adding parameters to the plotting command.

  Özgün çizim oluşturma komutu:The original plotting command is:

  corrplot(M, method = "color", tl.cex=0.6, tl.srt = 45, tl.col = "black")
  

  R betiğini değiştirerek çizim komutunun şöyle olmasını sağlayın:Change the R script so that the plotting command is as follows:

  corrplot(M, method = "circle", tl.cex=0.6, tl.srt = 45, tl.col = "black", type= "upper", order="hclust")
  

  Değişikliklerin ardından R görseli artık daireler çiziyor, yalnızca üst yarıyı dikkate alıyor ve bağıntılı öznitelikleri kümelemek için matrisi yeniden sıralıyor.As a result, the R visual now plots circles, only considers the upper half, and reorders the matrix to cluster correlated attributes.

  R görseli daire çizimi

  Hatayla sonuçlanan bir R betiği yürüttüğünüzde hata iletisi R görsel çiziminde değil tuvalde görüntülenir.When you execute an R script that results in an error, an error message displays on the canvas instead of the R visual plot. Hataya ilişkin ayrıntılar için, R görseli hatasındaki Ayrıntılara göz atın seçeneğini belirleyin.For details on the error, select See details from the R visual error.

  R görseli hatası

R betiklerinin güvenliğiR scripts security

R görselleri, güvenlik veya gizlilik riskleri taşıyan kodlar içerebilecek R betiklerinden oluşturulur.R visuals are created from R scripts, which might contain code with security or privacy risks. Bir R görselini ilk kez görüntülemeye veya R görseliyle ilk kez etkileşim kurmaya çalışan kullanıcılar bir güvenlik uyarısı iletisiyle karşılaşır.When attempting to view or interact with an R visual for the first time, a user is presented with a security warning message. R görsellerini yalnızca, yazara ve kaynağa güvenmeniz halinde veya ilgili R betiğini gözden geçirip anladıktan sonra etkinleştirin.Only enable R visuals if you trust the author and source, or after you review and understand the R script.

Bilinen sınırlamalarKnown limitations

Power BI Desktop'ta R görsellerinin şöyle sınırlamaları vardır:R visuals in Power BI Desktop have the following limitations:

 • Veri boyutları: R görseli tarafından çizim için kullanılan veriler 150.000 satırla sınırlıdır.Data sizes: Data used by an R visual for plotting is limited to 150,000 rows. 150.000'den fazla satır seçilirse yalnızca ilk 150.000 satır kullanılır ve görüntünün üzerinde bir ileti görüntülenir.If more than 150,000 rows are selected, only the top 150,000 rows are used and a message is displayed on the image.

 • Çözünürlük: Tüm R görselleri 72 DPI çözünürlükte görüntülenir.Resolution: All R visuals are displayed at 72 DPI.

 • Çizim cihazı: Yalnızca varsayılan cihazla çizim yapma desteklenir.Plotting device: Only plotting to the default device is supported.

 • Hesaplama süreleri: R görseli hesaplama süresi 5 dakikayı aşarsa zaman aşımı hatasına neden olur.Calculation times: If an R visual calculation exceeds five minutes, it causes a time-out error.

 • İlişkiler: Diğer Power BI Desktop görsellerinde olduğu gibi, aralarında tanımlanmış hiçbir ilişki bulunmayan farklı tablolardan veri alanları seçilirse hata oluşur.Relationships: As with other Power BI Desktop visuals, if data fields from different tables with no defined relationship between them are selected, an error occurs.

 • Yenilemeler: R görselleri veri güncelleştirme, filtreleme ve vurgulama işlemlerinden sonra yenilenir.Refreshes: R visuals are refreshed upon data updates, filtering, and highlighting. Ancak, görüntünün kendisi etkileşimli değildir ve çapraz filtrelemenin kaynağı olamaz.However, the image itself isn't interactive and can't be the source of cross-filtering.

 • Vurgulamalar: R görselleri diğer görselleri vurgulama işleminize yanıt verir ancak diğer öğelere çapraz filtre uygulamak için R görselindeki öğeleri seçemezsiniz.Highlights: R visuals respond if you highlight other visuals, but you can't select elements in the R visual to cross filter other elements.

 • Görüntü bağdaştırıcıları: Yalnızca varsayılan R görüntüleme cihazında çizilen çizimler tuval üzerinde doğru şekilde görüntülenir.Display devices: Only plots that are plotted to the R default display device are displayed correctly on the canvas. Farklı bir R görüntüleme cihazını açıkça kullanmaktan kaçının.Avoid explicitly using a different R display device.

 • Sütunları yeniden adlandırma: R görselleri, giriş sütunlarının yeniden adlandırılmasını desteklemez.Column renaming: R visuals do not support renaming input columns. Betik yürütme sırasında sütunlara özgün adlarıyla başvurulur.Columns will be referred to by their original name during script execution.

 • RRO yüklemeleri: Bu sürümde Power BI Desktop'ın 32 bit sürümü RRO yüklemelerini otomatik olarak belirlemez; Seçenekler ve ayarlar > Seçenekler > R Betiği Oluşturma bölümünde R yükleme dizininin yolunu el ile sağlamanız gerekir.RRO installations: In this release, the 32-bit version of Power BI Desktop doesn't automatically identify RRO installations; you must manually provide the path to the R installation directory in Options and settings > Options > R Scripting.

Sonraki adımlarNext steps

Power BI'da R hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki makalelere bakın:For more information about R in Power BI, see the following articles: