Power BI Desktop’ta rapor temalarını kullanmaUse report themes in Power BI Desktop

Power BI Desktop rapor temalarıyla raporunuzun tamamında kurumsal renkler kullanma, simge kümelerini değiştirme veya yeni varsayılan görsel biçimlendirmeyi uygulama gibi tasarım değişiklikleri uygulayabilirsiniz.With Power BI Desktop report themes, you can apply design changes to your entire report, such as using corporate colors, changing icon sets, or applying new default visual formatting. Rapor teması uyguladığınızda, raporunuzdaki tüm görsellerde varsayılan değerler olarak seçtiğiniz temanın renkleri ve biçimlendirmesi kullanılır.When you apply a report theme, all visuals in your report use the colors and formatting from your selected theme as their defaults. Bu makalenin devamında da açıklandığı gibi bazı özel durumlar uygulanır.A few exceptions apply, which are described later in this article.

Rapor temaları, Görünüm şeridine gidip şeridin Temalar bölümündeki açılan ok düğmesini seçtikten sonra dilediğiniz temayı belirleyerek seçilebilir.Report themes can be selected by navigating to the View ribbon, then selecting the drop-down arrow button in the Themes section of the ribbon, then selecting the theme you want. Kullanılabilir temalar, Microsoft PowerPoint gibi diğer Microsoft ürünlerinde görülen temalara benzer.Available themes are similar to themes seen in other Microsoft products, such as Microsoft PowerPoint.

Rapor temaları

Yerleşik rapor temaları ve özel rapor temaları olmak üzere iki tür rapor teması bulunur.There are two types of report themes: built-in report themes and custom report theme files.

 • Yerleşik rapor temaları, Power BI Desktop ile yüklenen, önceden tanımlanmış farklı türlerde renk şemaları sunar.Built-in report themes provide different kinds of predefined color schemes that are installed with Power BI Desktop. Yerleşik rapor temaları, Power BI Desktop menüsünden doğrudan seçilir.You select built-in report themes directly from the Power BI Desktop menu.

 • Özel rapor temaları, geçerli bir temayı değiştirip özel bir tema olarak kaydederek veya bir JSON dosyası kullanıp kendi özelleştirilmiş temanızı oluşturarak yapılır.Custom report themes are created by adjusting a current theme then saving it as a custom theme, or creating your own customize theme using a JSON file. JSON dosyası, bu makalenin sonraki kısımlarında açıklandığı gibi, bir rapor temasının pek çok yönü üzerinde ayrıntılı denetim sağlar.The JSON file provides granular control over many aspects of a report theme, as described later in this article.

Rapor temalarının nasıl çalıştığını konuştuktan sonra özelleştirilmiş rapor temaları oluşturma konusuna geçiş yapalım.Let's discuss how report themes work, then jump into how to create customized report themes.

Rapor temaları nasıl çalışır?How report themes work

Bir Power BI Desktop raporuna rapor teması uygulamak için aşağıdaki seçeneklerden birini belirleyebilirsiniz:To apply a report theme to a Power BI Desktop report, you can select from the following options:

Bu seçeneklerin her birine sırayla göz atacağız.We'll take a look at each of these options in turn.

Not

Temalar yalnızca Power BI Desktop kullanılırken uygulanabilir.Themes can only be applied when using Power BI Desktop. Power BI hizmetinde mevcut raporlara temaları uygulayamazsınız.You cannot apply themes to existing reports within the Power BI service.

Yerleşik rapor temalarıBuilt-in report themes

Kullanılabilir rapor temalarından seçim yapmak için:To select from the available built-in report themes:

 1. Görünüm şeridindeki Temalar açılır ok düğmesi Tema Değiştir’i seçin.Select the Themes drop-down arrow button Switch Theme from the View ribbon.

  Rapor teması seçme

 2. Karşınıza çıkan açılır menüdeki temalar arasından seçim yapın.Select from among the included themes from the drop-down menu that appears.

  Rapor teması seçme

  Rapor temanız rapora uygulandı.Your report theme is now applied to the report.

  Aşağıdaki tablo, kullanılabilir yerleşik rapor temalarını gösterir.The following table shows the available built-in report themes.

  Yerleşik rapor temasıBuilt-in report theme Varsayılan renk dizisiDefault color sequence
  VarsayılanDefault Varsayılan
  HighriseHighrise Highrise
  YöneticiExecutive Yönetici
  SınırFrontier Sınır
  Yenilik YapınInnovate Yenilik Yapın
  ÇiçekBloom Çiçek
  GelgitTidal Gelgit
  SıcaklıkTemperature Sıcaklık
  GüneşSolar Güneş
  ÇeşitliDivergent Çeşitli
  FırtınaStorm Fırtına
  KlasikClassic Klasik
  Şehir parkıCity park Şehir parkı
  SınıfClassroom Sınıf
  Renk körleri içinColorblind safe Renk körleri için
  ElektrikElectric Elektrik
  Yüksek karşıtlıkHigh contrast Yüksek karşıtlık
  Gün batımıSunset Gün batımı
  AlacakaranlıkTwilight Alacakaranlık
 3. Temalar açılır menüsünden Tema galerisini seçerek Power BI Topluluğu’ndaki üyelerin oluşturduğu tema koleksiyonlarına da göz atabilirsiniz.You can also browse the collection of themes created by members of the Power BI Community, by selecting Theme gallery from the Themes drop-down.

  Tema galerisi

  Beğendiğiniz bir temayı galeriden seçebilir ve ilişkili JSON dosyasını indirebilirsiniz.From the gallery, you can select a theme you like and download its associated JSON file.

  İndirilen dosyayı yüklemek için Temalar açılır menüsünden Temalara göz at’ı seçip JSON dosyasını indirdiğiniz konuma gidin ve temayı Power BI Desktop’a yeni tema olarak içeri aktarmak üzere seçin.To install the downloaded file, select Browse for themes from the Themes drop-down, navigate to the location where you downloaded the JSON file, and select it to import the theme into Power BI Desktop as a new theme.

  İşlem başarıyla tamamlandığında Power BI, içeri aktarmanın başarılı olduğunu söyleyen bir iletişim kutusu görüntüler.When successful, Power BI shows a dialog that the import was successful.

  Temayı içeri aktarma başarılı

Rapor temalarını özelleştirmeCustomize report themes

Ayrıca, doğrudan Power BI Desktop’ta yapılan özelleştirmeler veya rapor temasının JSON dosyası aracılığıyla Görselleştirme bölmesinin Biçim bölümünde listelenen neredeyse tüm öğeleri özelleştirebilir veya standartlaştırabilirsiniz.You can customize and standardize nearly all the elements that are listed in the Format section of the Visualizations pane, either through customizations made directly in Power BI Desktop, or through a report theme JSON file. Amaç, raporlarınızın varsayılan görünümünü ve yapısını en küçük ayrıntılarına kadar tamamen denetleyebilmenizi sağlamaktır.The goal is to give you full control over your report's default look and feel, on a granular level.

Rapor temalarını aşağıdaki iki yöntemle özelleştirebilirsiniz:The two ways to customize report themes are the following:

Aşağıdaki bölümlerde, bu yaklaşımların her birine sırayla göz atalım.Let's take a look at each of these approaches, in turn, in the following sections.

Power BI Desktop’ta tema oluşturma ve özelleştirmeCreate and customize a theme in Power BI Desktop

Bir temayı doğrudan Power BI Desktop’ta özelleştirmek için beğendiğinize yakın bir tema seçip birkaç değişiklik yapabilirsiniz.To customize a theme directly in Power BI Desktop, you can select a theme that's close to what you like, and make a few adjustments. İlk olarak, beğendiğinize yakın olan temayı seçin (veya herhangi bir temayla başlayıp buradan özelleştirin) ve şu adımları izleyin:First select the theme that's close (or just begin with any theme, and customize away from there), and take the following steps:

 1. Görünüm şeridinden Temalar açılır düğmesini ve sonra Geçerli temayı özelleştir’i seçin.From the View ribbon, select the Themes drop down button and select Customize current theme.

  Temayı özelleştirme

 2. Geçerli temada her türlü değişikliği yapabileceğiniz bir iletişim kutusu açılır ve sonra ayarlarınızı yeni bir tema olarak kaydedebilirsiniz.A dialog appears, where you can make all sorts of changes to the current theme, and then, can save your settings as a new theme.

  Geçerli temayı özelleştirme

Özelleştirilebilen tema ayarları aşağıdaki kategorilerde bulunur ve bunlar Temayı özelleştir penceresine gösterilir:Customizable theme settings are found in the following categories, reflected in the Customize theme window:

 • Ad ve renkler: Tema adı ve renk seçenekleri tema renklerini, yaklaşım renklerini, farklı renkleri ve yapısal renkleri (Gelişmiş) içerir.Name and colors: Theme name and color settings include theme colors, sentiment colors, divergent colors, and structural colors (Advanced).
 • Metin: Metin ayarları etiketler, başlıklar, kartlar, KPI’ler ve sekme üst bilgileri için birincil metin sınıfı varsayılanlarını ayarlayan yazı tipi ailesi, boyutu ve rengidir.Text: Text settings include font family, size, and color, which sets the primary text class defaults for labels, titles, cards and KPIs, and tab headers.
 • Görseller: Görsel ayarlar arka planı, kenarlığı, üst bilgiyi ve araç ipuçlarını içerir.Visuals: Visual settings include background, border, header, and tooltips.
 • Sayfa: Sayfa öğesi ayarları duvar kağıdını ve arka planı içerir.Page: Page element settings include wallpaper and background.
 • Filtre bölmesi: Filtre bölmesi ayarları arka plan rengini, saydamlığı, yazı tipini, simge rengini, boyutu ve filtre kartlarını içerir.Filter pane: Filter pane settings include background color, transparency, font and icon color, size, filter cards.

Değişikliklerinizi yaptıktan sonra temanızı kaydetmek için Uygula ve kaydet seçeneğini belirleyin.After you make your changes, select Apply and save to save your theme. Temanız artık geçerli raporunuzda kullanılabilir ve dışarı aktarılabilir.Your theme can now be used in the current report, and exported.

Geçerli temanın bu şekilde özelleştirilmesi, temaları özelleştirmeyi hızlandırır ve kolaylaştırır.Customizing the current theme in this way makes it quick and easy to customize themes. Ancak, temalarda daha ince ayarlamalar yapabilirsiniz. Bu işlem, temanın JSON dosyasının değiştirilmesini gerektirir.However, you can make finer adjustments to themes, which require modifying the theme's JSON file.

İpucu

Temayı özelleştir iletişim kutusundaki denetimleri kullanarak en yaygın rapor teması seçeneklerini özelleştirebilirsiniz.You can customize the most common report theme options by using the controls in the Customize theme dialog. Daha da fazla denetim elde etmek için, isteğe bağlı olarak temanın JSON dosyasını dışarı aktarabilir ve söz konusu dosyadaki ayarları değiştirerek kendiniz hassas ayarlamalar yapabilirsiniz.For even more control, you can optionally export a theme's JSON file and make fine-tuned adjustments by manually modifying the settings in that file. Hassas ayarlamaların yapıldığı JSON dosyasını yeniden adlandırabilir ve daha sonra bunu içeri aktarabilirsiniz.You can rename that fine-tuned JSON file and later import it.

Özel rapor teması dosyalarını içeri aktarmaImport custom report theme files

Aşağıdaki adımları izleyerek özel bir rapor teması dosyasını da içeri aktarabilirsiniz:You can also import a custom report theme file, by taking the following steps:

 1. Görünüm şeridini seçin ve sonra Temalar açılır düğmesinden Temalara göz at’ı seçin.Select the View ribbon, then from the Themes drop down button, select Browse for themes.

  Temayı içeri aktar

  JSON tema dosyasının konumuna göz atmanızı sağlayan bir pencere açılır.A window appears that lets you browse to the location of the JSON theme file.

 2. Aşağıdaki görüntüde birkaç tatil tema dosyası bulunur.In the following image, a handful of holiday theme files are available. Mart ayı için bir tatil teması seçeceğiz (Aziz Patrik Günü).We'll choose a holiday theme for March, St Patricks Day.json.

  Tatil teması

  Tema dosyası başarıyla yüklendiğinde, Power BI Desktop işlemin başarılı olduğunu belirten bir ileti görüntüler.When the theme file has loaded successfully, Power BI Desktop displays a success message.

  Temayı içeri aktarma başarılı

Rapor teması JSON dosyalarına girişIntroduction to report theme JSON files

Önceki bölümde bahsedilen temel JSON dosyasını açtığınızda (Aziz Patrik Günü.json), bu dosya aşağıdaki gibi gözükür:When you open the basic JSON file mentioned in the previous section (St Patricks Day.json), it appears as follows:

  {
    "name": "St Patrick's Day",
    "dataColors": ["#568410", "#3A6108", "#70A322", "#915203", "#D79A12", "#bb7711", "#114400", "#aacc66"],
    "background":"#FFFFFF",
    "foreground": "#3A6108",
    "tableAccent": "#568410"
  }

Bu rapor teması JSON dosyasında aşağıdaki satırlar bulunur:This report theme JSON file has the following lines:

 • name: Rapor teması adı.name: The report theme name. Bu alan, tek gerekli alandır.This field is the only required field.
 • dataColors: Power BI Desktop görsellerindeki veriler için kullanılacak renklerin onaltılık kod listesi.dataColors: The list of color hexadecimal codes to use for data in Power BI Desktop visuals. Listede istediğiniz sayıda renk bulunabilir.This list can have as many or as few colors as you want.
 • background, firstLevelElements ve tableAccent (vb.): Renk sınıfları.background, firstLevelElements, and tableAccent (etc.): Color classes. Renk sınıfları, raporunuzda istediğiniz sayıda yapısal renk ayarlamanıza olanak tanır.Color classes enable you to set many structural colors in your report at once.

İçeri aktaracağınız kendi özel rapor teması dosyanızı oluşturmak için bu JSON dosyasını temel alabilirsiniz.You can use this JSON file as a basis to create your own custom report theme file to import. Raporunuzda yalnızca temel renkleri değiştirmek istiyorsanız, dosyanızdaki adı ve onaltılık kodları değiştirin.If you want to adjust only the basic colors of your report, change the name and hex codes in the file.

Rapor teması JSON dosyasında, yalnızca değiştirmek istediğiniz biçimlendirmeyi tanımlarsınız.In a report theme JSON file, you define only the formatting that you want to change. JSON dosyasında belirtmediğiniz her şey, Power BI Desktop varsayılan ayarlarına geri döner.Whatever you don't specify in the JSON file reverts to the Power BI Desktop default settings.

JSON dosyası oluşturmanın çok sayıda avantajı vardır.The advantages of creating a JSON file are many. Örneğin, tüm grafiklerde yazı tipi boyutunun 12 olacağını, bazı görsellerde belirli bir yazı tipi ailesinin kullanılacağını veya belirli grafik türleri için veri etiketlerinin devre dışı bırakılacağını belirtebilirsiniz.For example, you can specify that all charts use a font size of 12, that certain visuals use a particular font family, or that data labels are turned off for specific chart types. JSON dosyası kullanarak grafik ve raporlarınızı standart hale getiren ve kuruluş raporlarınızın tutarlı olmasını kolaylaştıran bir tema dosyası oluşturabilirsiniz.By using a JSON file, you can create a report theme file that standardizes your charts and reports, making it easy for your organization's reports to be consistent.

JSON dosyası biçimi hakkında daha fazla bilgi edinmek için bkz. Rapor teması JSON dosya biçimi.For more information about the format of the JSON file, see Report theme JSON file format.

Not

Özel JSON rapor temasını Temayı özelleştir iletişim kutusuyla değiştirmek güvenli bir işlemdir.Modifying a custom JSON report theme with the Customize theme dialog box is safe. İletişim kutusu denetleyemediği tema ayarlarını değiştirmez ve rapor temasında yapılan değişiklikleri yerinde güncelleştirir.The dialog will not modify theme settings that it cannot control, and will update the changes made to the report theme in-place.

Rapor teması renkleri raporlarınıza nasıl eklenir?How report theme colors stick with your reports

Raporunuzu Power BI hizmetinde yayımladığınızda rapor teması renkleriniz de yayımlanır.When you publish your report to the Power BI service, your report theme colors stay with it. Biçim bölmesindeki Veri renkleri bölümü rapor temanızı yansıtır.The Data colors section of the Format panel reflects your report theme.

Rapor temasında kullanılabilir olan renkleri görüntülemek için:To view the available colors in a report theme:

 1. Bir görseli seçin.Select a visual.

 2. Görselleştirme bölmesinin Biçim bölümünde Veri renkleri seçeneğini belirleyin.From the Format section of the Visualization pane, select Data colors.

 3. Rapor temasının Tema renkleri bilgilerini görüntülemek için bir öğenin açılan öğesini seçin.Select the drop-down of an item to view the Theme colors information of the report theme.

  Tema renkleri

Örneğimizde, Aziz Patrik Günü rapor temasından çok sayıda kahverengi ve yeşil renk uyguladıktan sonra tema renklerini görüntüleyin.In our example, after you apply the multitude of green and brown colors from the St. Patrick's Day report theme, view the theme colors. Tüm yeşil renkleri görüyor musunuz?See all that green? Bunun nedeni, bu renklerin içeri aktarıp uyguladığımız rapor temasında yer almasıdır.That's because those colors were part of the report theme that we imported and applied.

Renk paletindeki renkler geçerli temayla ilişkilidir.The colors in the color palette are relative to the current theme. Örneğin, bir veri noktası için üst satırın üçüncü rengini seçtiğinizi varsayalım.For example, suppose you select the third color of the top row for a data point. Daha sonra, farklı bir temaya geçerseniz, Microsoft Office’in temasını değiştirdiğinizde olduğu gibi o veri noktasının rengi de otomatik olarak üst satırın üçüncü rengine güncelleştirilir.Later, if you change to a different theme, that data point's color updates automatically to the third color of the top row in the new theme, just as you'd see when changing themes in Microsoft Office.

Rapor temaları ayarlandığında, rapor genelinde görsellerde kullanılan varsayılan renkler değişir.Setting a report themes changes the default colors used in visuals throughout the report. Power BI, görsellerin raporda görüntülenecek birçok benzersiz renge sahip olmasını sağlamak için yüzlerce renkten oluşan bir liste bulundurur.Power BI maintains a list consisting of hundreds of colors, to ensure visuals have plenty of unique colors to display in a report. Power BI bir görsel serisine renkler atarken, serinin renklerinin seçilmesinde önce gelen alır ilkesi geçerli olur.When Power BI assigns colors to a visual's series, colors are selected on a first-come, first-served basis as series colors are assigned. Bir temayı içeri aktardığınızda veri serileri için renk eşlemesi sıfırlanır.When you import a theme, the mapping of colors for data series is reset.

Power BI dinamik serinin rengini izler ve diğer görsellerde bir değer için aynı rengi kullanır.Power BI tracks the color for a dynamic series, and uses the same color for the value in other visuals. Dinamik seride görsellerde sunulan seri sayısı ölçülere, değerlere ve diğer özelliklere göre değişebilir.In a dynamic series, the number of series presented in visuals may change based on measures, values, or other aspects. Örneğin bir raporda Bölgeye Göre Kâr'ı gösterirken satış bölgelerinizin sayısı beş olabilir veya dokuz olabilir.For example, if you show Profit by Region in a report, the number of sales regions you have might be five, or it might be nine. Bölge sayısı dinamiktir, bu nedenle dinamik seri olarak kabul edilir.The number of regions is dynamic, so it's considered a dynamic series.

Buna karşılık statik serilerde seri sayısı bilinir.Conversely, for static series, the number of series is known. Örneğin Kâr ve Gelir değerleri statik serilerdir.For example, Profit and Revenue revenue are static series. Statik serilerde Power BI tema paletlerindeki dizine göre renkleri atar.In static series, Power BI assigns colors by index within the theme palettes. Biçimlendirme bölmesinde Veri renkleri’nin altından bir renk seçerek varsayılan renk atamasını geçersiz kılabilirsiniz.You can override the default color assignment by selecting a color from the formatting pane under Data colors. Tüm olası seri değerlerini görmek ve bunların renklerini de ayarlamak için dilimleyici seçimlerinizi değiştirebilirsiniz.You may have to change your slicer selections to see all potential series values, and set their colors as well. Özellikler bölmesini kullanarak tek bir görsele açıkça bir renk ayarlarsanız, içeri aktarılan tema bu açıkça tanımlanmış renklerin hiçbirine uygulanmaz.If you explicitly set a color explicitly a single visual using the Properties pane, the imported theme does not apply to any of those explicitly defined colors.

Bu açıkça seçilmiş renklere temanın uygulanmasına izin vermek için, açıkça renk uygulamasını geri almak ve temanın uygulanmasına izin vermek üzere rengin açıkça ayarlandığı görselin Veri Renkleri bölümünde Varsayılana geri dön'ü kullanın.To allow the theme to apply to those explicitly selected colors, use Revert to default in the Data Colors section the visual to which the color has been explicitly set, to undo the explicit color application and allow the theme to apply.

Rapor teması renklerinin raporlarınıza eklenmediği durumlarSituations when report theme colors won't stick to your reports

Renk seçicideki Özel renk seçeneğini kullanarak, görseldeki belirli bir veri noktasına özel bir renk kümesi (veya tek bir renk) uyguladığınızı varsayalım.Suppose you apply a custom color set (or individual color) to a particular data point in a visual by using the Custom color option in the color picker. Rapor teması uygulamanız özelleştirilmiş veri noktası rengini geçersiz kılmaz.When you apply a report theme, it does not override that customized data point color.

Veya, tema renkleri bölümünü kullanarak bir veri noktasının rengini kendiniz ayarlamak istediğinizi varsayalım.Or, suppose you want to manually set the color of a data point color by using the Theme colors section. Yeni bir rapor teması uyguladığınızda bu renkler güncelleştirilmez.When you apply a new report theme, those colors are not updated. Yeni bir rapor teması uyguladığınızda güncelleştirilmelerini sağlamak amacıyla varsayılan renklerinize geri dönmek için Varsayılana geri dön seçeneğini belirleyin veya renk seçicinin Tema renkleri paletinden bir renk seçin.To get your default colors back, so they'll update when you apply a new report theme, select Revert to default, or select a color from the Theme colors palette in the color picker.

Varsayılana geri dön

Çoğu Power BI görseli, rapor temalarına uygulanmaz.Many Power BI visuals won't apply to report themes.

Şu anda kullanabileceğiniz özel rapor teması dosyalarıCustom report theme files you can use right now

Rapor temalarını kullanmaya başlamak mı istiyorsunuz?Want to get started with report themes? Tema galerisindeki özel rapor temalarına göz atın veya indirip Power BI Desktop raporunuza aktarabileceğiniz şu hazır özel rapor teması JSON dosyalarını deneyin:Check out the custom report themes in the themes gallery or try the following ready-made custom report theme JSON files, which you can download and import into your Power BI Desktop report:

Başlangıçta kullanabileceğiniz birkaç rapor teması daha aşağıda bulunmaktadır:Here are a few more report themes you can use as starting points:

Rapor temaları sizi, kuruluşunuzu ve hatta geçerli mevsimi veya tatili Power BI Desktop raporlarınızda renkli bir şekilde yansıtabilir.Report themes can make your Power BI Desktop reports a colorful reflection of you, your organization, or even the current season or holiday.

Rapor temalarını dışarı aktarmaExport report themes

Uygulanmış olan geçerli rapor temasını doğrudan Power BI Desktop’tan bir JSON dosyasına dışarı aktarabilirsiniz.You can export the currently applied report theme directly from Power BI Desktop to a JSON file. Rapor temasını dışarı aktardıktan sonra bunu diğer raporlarda kullanabilirsiniz.After you export a report theme, you can then re-use it in other reports. Bu seçenek, yerleşik temaların çoğunu JSON dosyası olarak dışarı aktarmanıza olanak tanır.This option lets you export the JSON file for most of the built-in themes. Tek özel durum, temel temalar olan Klasik ve Varsayılan’dır (diğer temalar içeri aktarıldıklarında bunları temel alır).The only exceptions are the base themes, Classic and Default, which other themes build upon when imported.

Geçerli temayı Power BI Desktop’tan dışarı aktarmak için:To export the currently applied theme from Power BI Desktop:

 1. Dosya > Seçenekler ve ayarlar > Seçenekler’i seçin.Select File > Options and settings > Options.

 2. Önizleme özellikleri bölümünde Geçerli temayı özelleştir’i seçip Tamam seçeneğini belirleyin.In the Preview features section, select Customize current theme, and then select OK.

  Önizleme özelliğinin etkinleştirilmesi için Power BI Desktop'ı yeniden başlatmanız istenebilir.You might be prompted to restart Power BI Desktop for the preview feature to be enabled. Yeniden başlattıktan sonra, uygulanmış olan temayı dışarı aktarmaya başlayabilirsiniz.After you restart, you can begin exporting the currently applied theme.

 3. Giriş şeridinde Temayı değiştir > Geçerli temayı dışarı aktar seçeneğini belirleyin.From the Home ribbon, select Switch theme > Export current theme.

 4. Farklı Kaydet iletişim kutusunda JSON dosyalarının kaydedileceği dizine gidip Kaydet seçeneğini belirleyin.From the Save As dialog box, browse to a directory in which to save the JSON file, and then select Save.

Rapor teması JSON dosya biçimiReport theme JSON file format

En temel düzeyinde, tema JSON dosyasında yalnızca bir gerekli satır vardır: name.At its most basic level, the theme JSON file has only one required line: name.

{
  "name": "Custom Theme"
}

name dışındaki her şey isteğe bağlıdır. Yani, tema dosyasına özellikle biçimlendirmek istediğiniz özellikleri ekleyebilir ve geri kalanı için Power BI’ın varsayılan özelliklerini kullanabilirsiniz.Other than name, everything else is optional, which means you're free to only add the properties you specifically want to format to the theme file, and continue to use Power BI's defaults for the rest.

Tema renklerini ayarlamaSetting theme colors

name satırının altına, veri rengiyle ilgili aşağıdaki temel özellikleri ekleyebilirsiniz:Under name, you can add the following basic data color-related properties:

 • dataColors: Power BI Desktop görsellerindeki verileri temsil eden şekilleri renklendirmek için kullanılacak renklerin onaltılık kod listesi.dataColors: The list of color hexadecimal codes to use to color shapes that represent data in Power BI Desktop visuals. Listede istediğiniz sayıda renk bulunabilir.This list can have as many or as few colors as you want. Bu listedeki tüm renkler kullanıldıktan sonra, görsel daha fazla renk gerekiyorsa Power BI’ın varsayılan renk paletini kullanmaya geri döner.Once all colors from this list have been used, if the visual still needs more colors, it reverts back to using Power BI's default color palette.
 • good, neutral, bad: Bu özellikler şelale grafiği ve KPI görseli tarafından kullanılan durum renklerini ayarlar.good, neutral, bad: These properties set the status colors used by the waterfall chart and the KPI visual.
 • maximum, center, minimum, null: Bu renkler koşullu biçimlendirme iletişim kutusundaki çeşitli gradyan renklerini ayarlar.maximum, center, minimum, null: These colors set the various gradient colors in the conditional formatting dialog box.

Bu renkleri tanımlayan temel bir tema aşağıdaki gibi görünebilir:A basic theme that defines these colors might appear as follows:

{
  "name": "Custom Theme",
  "dataColors": [
    "#118DFF",
    "#12239E",
    "#E66C37",
    "#6B007B",
    "#E044A7",
    "#744EC2",
    "#D9B300",
    "#D64550",
    "#197278",
    "#1AAB40"
  ],
  "good": "#1AAB40",
  "neutral": "#D9B300",
  "bad": "#D64554",
  "maximum": "#118DFF",
  "center": "#D9B300",
  "minimum": "#DEEFFF",
  "null": "#FF7F48"
}

Yapısal renkleri ayarlamaSetting structural colors

Ardından, background ve firstLevelElements gibi çeşitli renk sınıfları ekleyebilirsiniz.Next, you can add various color classes, such as background and firstLevelElements. Bu renk sınıfları rapordaki öğelerin, örneğin eksen kılavuz çizgileri, vurgu renkleri ve görsel öğelerin arka plan renkleri gibi yapısal renklerini ayarlar.These color classes set the structural colors for elements in the report, such as axis gridlines, highlight colors, and background colors for visual elements.

Aşağıdaki tabloda, biçimlendirebileceğiniz altı renk sınıfını görebilirsiniz.The following table shows the six color classes you can format. Renk sınıfı adları, Temayı özelleştir iletişim kutusundaki "Ad ve Renkler" bölümünün "Gelişmiş" alt bölümünde bulunan adlara karşılık gelir.The Color class names correspond to the names in the "Advanced" subsection of the "Name and Colors" section in the Customize theme dialog box.

Renk sınıfıColor class Neyi biçimlendirir?What it formats
firstLevelElementsfirstLevelElements
foreground (kullanım dışı)foreground (deprecated)
Etiket arka plan rengi (veri noktaları dışında olduğunda)Labels background color (when outside data points)
Eğilim çizgisi rengiTrend line color
Metin kutusu varsayılan rengiTextbox default color
Tablo ve matris değerleri ve toplam yazı tipi renkleri Veri çubukları eksen rengiTable and matrix values and totals font colors Data bars axis color
Kart veri etiketleriCard data labels
Ölçek açıklama balonu değeri rengiGauge callout value color
KPI hedefi rengiKPI goal color
KPI metin rengiKPI text color
Dilimleyici öğe rengi (odak modundayken)Slicer item color (when in focus mode)
Dilimleyici açılan öğe yazı tipi rengiSlicer dropdown item font color
Dilimleyici sayısal giriş yazı tipi rengiSlicer numeric input font color
Dilimleyici üst bilgisi yazı tipi rengiSlicer header font color
Dağılım grafiği oran çizgisi rengiScatter chart ratio line color
Çizgi grafik tahmin çizgisi rengiLine chart forecast line color
Eşleme öncü çizgisi rengiMap leader line color
Filtre bölmesi ve kart metin rengiFilter pane and card text color
secondLevelElementssecondLevelElements
foregroundNeutralSecondary (kullanım dışı)foregroundNeutralSecondary (deprecated)
"açık" ikincil metin sınıfları"light" secondary text classes
Etiket renkleriLabel colors
Gösterge etiketi rengiLegend label color
Eksen etiketi rengiAxis label color
Tablo ve matris üst bilgisi yazı tipi rengiTable and matrix header font color
Ölçek hedefi ve hedef öncü çizgisi rengiGauge target and target leader line color
KPI eğilimi ekseni rengiKPI trend axis color
Dilimleyici kaydırıcısı rengiSlicer slider color
Dilimleyici öğe yazı tipi rengiSlicer item font color
Kaydırıcı ana hat rengiSlicer outline color
Çizgi grafik üzerine gelme rengiLine chart hover color
Çok satırlı kart başlığı rengiMulti-row card title color
Şerit grafik kontur rengiRibbon chart stroke color
Şekil eşlemi kenarlık rengiShape map border color
Düğme metni yazı tipi rengiButton text font color
Düğme simgesi çizgi rengiButton icon line color
Düğme ana hat çizgisi rengiButton outline color
thirdLevelElementsthirdLevelElements
backgroundLight (kullanım dışı)backgroundLight (deprecated)
Eksen kılavuz çizgisi rengiAxis gridline color
Tablo ve matris kılavuz rengiTable and matrix grid color
Dilimleyici üst bilgisi arka plan rengi (odak modundayken)Slicer header background color (when in focus mode)
Çok satırlı kart ana hat rengiMulti-row card outline color
Şekil dolgusu rengiShape fill color
Ölçek yayı arka plan rengiGauge arc background color
Uygulanan filtre kart arka planı rengiApplied filter card background color
Arka plan = FFFFFF olduğunda:When background = FFFFFF:
Devre dışı bırakılan düğme dolgusu rengiDisabled button fill color
Devre dışı bırakılan düğme ana hat çizgisi rengiDisabled button outline color
fourthLevelElementsfourthLevelElements
foregroundNeutralTertiary (kullanım dışı)foregroundNeutralTertiary (deprecated)
gösterge soluk rengilegend dimmed color
Kart kategori etiketi rengiCard category label color
Çok satırlı kart kategorisi etiketi rengiMulti-row card category labels color
Çok satırlı kart çubuk rengiMulit-row card bar color
Huni grafiği dönüştürme oranı kontur rengiFunnel chart conversion rate stroke color
Devre dışı bırakılan düğme metni yazı tipi rengiDisabled button text font color
Devre dışı bırakılan düğme simgesi çizgi rengiDisabled button icon line color
backgroundbackground Etiket arka plan rengi (veri noktaları içinde olduğunda)Labels background color (when inside data points)
Dilimleyici açılan öğeleri arka plan rengiSlicer dropdown items background color
Halka grafik kontur rengiDonut chart stroke color
Ağaç haritası kontur rengiTreemap stroke color
Birleşik harita arka plan rengiCombo chart background color
Düğme dolgusu rengiButton fill color
Filtre bölmesi ve kullanılabilir filtre kartı arka plan rengiFilter pane and available filter card background color
secondaryBackgroundsecondaryBackground
backgroundNeutral (kullanım dışı)backgroundNeutral (deprecated)
Tablo ve matris kılavuz ana hat rengiTable and matrix grid outline color
Şekil eşlemi varsayılan rengiShape map default color
Şerit grafik şeridi dolgu rengi (seri eşleştirme seçeneği kapalıyken)Ribbon chart ribbon fill color (when match series option is turned off)
Arka plan != FFFFFF olduğunda:When background != FFFFFF:
Devre dışı bırakılan düğme dolgusu rengiDisabled button fill color
Devre dışı bırakılan düğme ana hat çizgisi rengiDisabled button outline color
tableAccenttableAccent Mevcut olduğunda tablo ve matris kılavuzu ana hat rengini geçersiz kılarOverrides table and matrix grid outline color when present

Renk sınıflarını ayarlayan örnek tema aşağıda verilmiştir:Here's a sample theme that sets the color classes:

{
  "name": "Custom Theme",
  "firstLevelElements": "#252423",
  "secondLevelElements": "#605E5C",
  "thirdLevelElements": "#F3F2F1",
  "fourthLevelElements": "#B3B0AD",
  "background": "#FFFFFF",
  "secondaryBackground": "#C8C6C4",
  "tableAccent": "#118DFF"
}

İpucu

Tipik "beyaz" background üzerinde "siyah"firstLevelElements stilinden farklı olan "koyu tema" stilinde yazıyorsanız, diğer yapısal renkler ve birincil metin sınıfı renkleri için de değerleri ayarladığınızdan emin olun.If you are authoring a "dark theme" or other colorful theme that diverges from the typical "black" firstLevelElements on "white" background style, be sure to also set the values for other structural colors and the primary text class colors. Bu şekilde (örneğin) grafiklerdeki veri etiketlerinde etiket arka planının beklenen stille eşleştiğinden ve okunabilir olduğundan, ayrıca eksen kılavuz çizgilerinin göründüğünden emin olabilirsiniz.This will ensure that (for example) data labels on charts with a label background will match the anticipated style and be readable, as well as ensuring axis gridlines are visible.

Biçimlendirilmiş metin varsayılan değerlerini ayarlamaSetting formatted text defaults

Daha sonra, JSON dosyanıza metin sınıfları ekleyebilirsiniz.Next up, you can add text classes to your JSON file. Metin sınıfları renk sınıflarına benzese de, bunlar yazı tipi boyutunu, rengini ve ailesini rapor genelindeki metin grupları için güncelleştirmenizi sağlamak için tasarlanmıştır.Text classes are similar to color classes, but are designed to allow you to update the font size, color, and family for groups of text across your report.

12 metin sınıfı bulunur ancak raporunuzdaki metin biçimlendirmelerinin tümünü değiştirmek için yalnızca birincil sınıflar olarak adlandırılan dört sınıfı ayarlamanız yeterlidir.There are 12 text classes, but you need to set only four classes, called primary classes, to change all of the text formatting in your report. Bu dört birincil sınıf Temayı özelleştir iletişim kutusundaki "Metin" bölümünün altında ayarlanabilir: "Genel" label öğesine, "Başlık" title öğesine, "Kartlar ve KPI'ler" callout öğesine ve "Sekme üst bilgileri" de header öğesine karşılık gelir.These four primary classes can be set in the Customize theme dialog box under the "Text" section: "General" corresponds to label, "Title" to title, "Cards and KPIs" to callout, and "Tab headers" to header.

İkincil sınıflar olarak kabul edilen diğer metin sınıfları ise özelliklerini ilişkili oldukları birincil sınıflardan otomatik olarak türetir.Other text classes, considered secondary classes, automatically derive their properties from their associated primary classes. İkincil sınıf genelde birincil sınıfa kıyasla daha açık bir metin rengi gölgesi ya da daha büyük veya daha küçük bir metin boyutu yüzdesi seçer.Often, a secondary class selects a lighter shade of text color, or a percentage large or smaller text size compared to the primary class.

Etiket sınıfını örnek olarak alalım.Take the label class as an example. label sınıfı için varsayılan biçimlendirme Segoe UI #252423 (koyu gri bir renk) ve 12 pt’dir.The default formatting for the label class is Segoe UI, #252423 (a dark grey color), and 12 point. Tablo ve matristeki değerleri biçimlendirmek için bu sınıf kullanılır.This class is used to format the values in the table and matrix. Genelde, bir tablo veya matristeki toplamlar benzer bir biçimlendirmeye sahip olur ancak öne çıkmaları bold label sınıfıyla kalın yapılırlar. Ancak, tema JSON dosyasında bu sınıfı belirtmeniz gerekmez. Power BI bunu otomatik olarak yapar.Typically, the totals in a table or matrix have similar formatting, but are bolded with the bold label class so they stand out. However, you don't need to specify that class in the theme JSON; Power BI does so automatically. Daha sonra, temanızda 14 pt yazı tipi olan etiketler belirtmeye karar verirseniz, metin biçimlendirmesini label sınıfından devraldığı için bold label sınıfını da güncelleştirmeniz gerekmez.Later, if you decide to specify labels that have a 14-point font in your theme, you don't need to also update the bold label class, because it inherits text formatting from the label class.

Aşağıdaki tabloda aşağıdaki bilgiler gösterilir:The following table shows the following information:

 • Dört birincil metin sınıfının her biri, neyi biçimlendirdiği ve varsayılan ayarlarıEach of the four primary text classes, what it formats, and its default settings
 • İkincil sınıfların her biri, neyi biçimlendirdiği ve birincil sınıfa kıyasla benzersiz olan varsayılan ayarıEach secondary class, what it formats, and its default setting that's unique compared to the primary class
Birincil sınıfPrimary class İkincil sınıflarSecondary classes JSON sınıfı adıJSON class name Varsayılan ayarlarDefault settings İlişkili görsel nesnelerAssociated visual objects
Açıklama BalonuCallout YOKN/A açıklama balonucallout DINDIN
#252423#252423
45 pt45pt
Kart veri etiketleriCard data labels
KPI göstergeleriKPI indicators
Üst bilgiHeader YOKN/A üst bilgiheader Segoe UI SemiboldSegoe UI Semibold
#252423#252423
12 pt12pt
Ana etmenler üst bilgileriKey influencers headers
BaşlıkTitle başlıktitle DINDIN
#252423#252423
12 pt12pt
Kategori ekseni başlığıCategory axis title
Değer ekseni başlığıValue axis title
Çok satırlı kart başlığı *Multi-row card title *
Dilimleyici üst bilgisiSlicer header
- Büyük başlıkLarge title largeTitlelargeTitle 14 pt14pt Görsel başlıkVisual title
EtiketLabel etiketlabel Segoe UISegoe UI
#252423#252423
10 pt10pt
Tablo ve matris sütun üst bilgileriTable and matrix column headers
Matris satır üst bilgileriMatrix row headers
Tablo ve matris kılavuzuTable and matrix grid
Tablo ve matris değerleriTable and matrix values
- Yarı kalınSemibold semiboldLabelsemiboldLabel Segoe UI SemiboldSegoe UI Semibold Ana etmenler profil metniKey influencers profile text
- BüyükLarge largeLabellargeLabel 12 pt12pt Çok satırlı kart veri etiketleriMulti-row card data labels
- KüçükSmall smallLabelsmallLabel 9 pt9pt Başvuru çizgisi etiketleri *Reference line labels *
Dilimleyici tarih aralığı etiketleriSlicer date range labels
Dilimleyici sayısal giriş metin stiliSlicer numeric input text style
Dilimleyici arama kutusuSlicer search box
Ana etmenler etkileyici metniKey influencers influencer text
- AçıkLight lightLabellightLabel #605E5C#605E5C Gösterge metniLegend text
Düğme metniButton text
Kategori Ekseni etiketleriCategory Axis labels
Huni grafiği veri etiketleriFunnel chart data labels
Huni grafiği dönüştürme oranı etiketleriFunnel chart conversion rate labels
Ölçek hedefiGauge target
Dağılım grafiği kategori etiketiScatter chart category label
Dilimleyici öğeleriSlicer items
- KalınBold boldLabelboldLabel Segoe UI BoldSegoe UI Bold Matris alt toplamlarıMatrix subtotals
Matris genel toplamlarıMatrix grand totals
Tablo toplamlarıTable totals
- Büyük ve HafifLarge and Light largeLightLabellargeLightLabel #605E5C#605E5C
12 pt12pt
Kart kategori etiketleriCard category labels
Ölçek etiketleriGauge labels
Çok satırlı kart kategorisi etiketleriMulti-row card category labels
- Küçük ve HafifSmall and Light smallLightLabelsmallLightLabel #605E5C#605E5C
9 pt9pt
Veri etiketleriData labels
Değer ekseni etiketleriValue axis labels

* Yıldızlı öğeler de rapor temasının ilk veri rengi temelinde renklendirilir.* Starred items are also colored based on the first data color of the report theme.

İpucu

Metin sınıflarının açık çeşitlemeleri açık renklerini yukarıda tanımlanan yapısal renklerden alır.The light variations of text classes take their light color from the structural colors defined above. "Koyu tema" yazıyorsanız, aynı zamanda "firstLevelElements" (birincil metin rengiyle eşleşen), "secondLevelElements" (metin için beklenen "açık" renkle eşleşen) ve "background" (hem birinci hem de ikinci düzey öğe renkleriyle yeterli karşıtlıkta) renklerini de ayarladığınızdan emin olun.If you are authoring a "dark theme," be sure to also set the colors "firstLevelElements" (matching the primary text color), "secondLevelElements" (matching the anticipated "light" color for text), and "background" (with sufficient contrast to both first- and second-level elements colors).

Yalnızca birincil metin sınıflarını ayarlayan örnek bir tema aşağıda verilmiştir:Here's an example theme that sets only the primary text classes:

{
  "name": "Custom Theme",
  "textClasses": {
    "callout": {
      "fontSize": 45,
      "fontFace": "DIN",
      "color": "#252423"
    },
    "title": {
      "fontSize": 12,
      "fontFace": "DIN",
      "color": "#252423"
    },
    "header": {
      "fontSize": 12,
      "fontFace": "Segoe UI Semibold",
      "color": "#252423"
    },
    "label": {
      "fontSize": 10,
      "fontFace": "Segoe UI",
      "color": "#252423"
    }
  }
}

Birincil sınıflardan devralındığı için tema dosyanızda ikincil sınıfları ayarlamanız gerekmez.Because secondary classes inherit from the primary classes, you don't need to set them in your theme file. Ancak, devralma kurallarını beğenmiyorsanız (örneğin, bir tabloda toplamlarınız için değerlerin kalın sürümünü görmek istemiyorsanız), tıpkı birincil sınıfları biçimlendirebileceğiniz gibi tema dosyasındaki ikincil sınıfları da açıkça biçimlendirebilirsiniz.However, if you don't like the inheritance rules (for example, if you don't want your totals to be a bolded version of the values in a table), you can explicitly format the secondary classes in the theme file, just like you can format the primary classes.

Görsel özellik varsayılanlarını ayarlama (visualStyles)Setting visual property defaults (visualStyles)

Son olarak, rapordaki tüm görsel biçimlendirmeye daha ayrıntılı denetim sağlayan genişletilmiş biçimli bir JSON dosyası oluşturmak için JSON dosyasına bir visualStyles bölümü ekleyip biçimlendirme özelliklerini iç içe yerleştirebilirsiniz.Lastly, to create an extended-format JSON file, with more detailed and granular control over all visual formatting in a report, add a visualStyles section to the JSON file to nest the formatting specifics. visualStyles bölümünün şablonlu bir örneği aşağıda verilmiştir:Here's a templated example of the visualStyles section:

  "visualStyles": {
    "<visualName>": {
      "<styleName>": {
        "<cardName>": [{
          "<propertyName>": <propertyValue>
        }]
      }
    }
  }

visualName ve cardName bölümlerinde belirli bir görsel ve kart adı kullanın.For the visualName and cardName sections, use a specific visual and card name. Şu anda styleName her zaman bir yıldız işareti (*) ile gösterilir ancak gelecek bir sürümde görselleriniz için farklı stiller oluşturma ve farklı adlar verme olanağı sunulacak (tablo ve matris stili özelliğine benzer şekilde).Currently, the styleName is always an asterisk (*), but in a future release you'll be able to create different styles for your visuals and give them names (similar to the table and matrix style feature). propertyName biçimlendirme seçeneğinin adıdır. propertyValue ise bu biçimlendirme seçeneğinin değeridir.propertyName is the name of the formatting option and propertyValue is the value for that formatting option.

visualName ve cardName öğelerine yönelik bu ayarın belirli bir görsel için bir özellik içeren tüm görsellere ya da kartlara uygulanmasını istiyorsanız tırnak işareti içine alınmış bir yıldız işareti kullanabilirsiniz.For visualName and cardName, use an asterisk in quotes if you want that setting to apply to all visuals or cards that have a property. Hem görsel hem de kart adı için yıldız işareti kullanırsanız, tüm görsellerdeki bütün metinlerde yazı tipi veya belirli bir yazı tipi ailesi kullanma gibi bir ayar raporunuzun geneline uygulanır.If you use an asterisk for both the visual and card name, you're effectively applying a setting globally in your report, such as a font size or specific font family for all text across all visuals.

Görsel stiller aracılığıyla birkaç özelliği ayarlayan bir örnek aşağıda verilmiştir:Here's an example that sets a few properties through the visual styles:

{
  "name":"Custom Theme",
  "visualStyles":{
   "*": {
     "*": {
      "*": [{
        "wordWrap": true
      }],
      "categoryAxis": [{
        "gridlineStyle": "dotted"
      }],
      "filterCard": [
       {
        "$id": "Applied",
        "foregroundColor": {"solid": {"color": "#252423" } }
       },
       {
        "$id":"Available",
        "border": true
       }
      ]
     }
   },
   "scatterChart": {
     "*": {
      "bubbles": [{
         "bubbleSize": -10
      }]
     }
   }
  }
}

Bu örnek aşağıdaki ayarları yapar:This example makes the following settings:

 • Her yerde sözcük kaydırmayı açmaTurns on word wrap everywhere
 • Kategori ekseni olan tüm görseller için kılavuz çizgisi stilini noktalı olarak ayarlarSets the gridline style to dotted for all visuals with a category axis
 • Kullanılabilir ve uygulanmış filtre kartları için bazı biçimlendirmeleri ayarlar (filtre kartlarının farklı sürümlerini ayarlamak için "$id" kullanarak biçimi not edin)Sets some formatting for the available and applied filter cards (note the format using "$id" to set the different versions of the filter cards)
 • Dağılım grafikleri için kabarcık boyutunu -10 olarak ayarlar.Sets the bubble size for scatter charts to -10.

Not

Yalnızca ayarlamak istediğiniz biçimlendirme öğelerini belirtmeniz gerekir.You need only specify the formatting elements you want to adjust. JSON dosyasında yer almayan biçimlendirme öğeleri varsayılan değerlere ve ayarlara geri döner.Any formatting elements that aren't included in the JSON file revert to their default values and settings.

visualStyles tanım listesivisualStyles definition list

Bu bölümdeki tablolarda görsel adları (visualName), kart adları (cardName), özellik adları (propertyName) ve JSON dosyanızı oluşturmanız için gereken sabit listeleri tanımlanmaktadır.The tables in this section define visual names (visualName), card names (cardName), property names (propertyName), and the enumerations that are necessary to create your JSON file.

visualName değerlerivisualName values
areaChartareaChart
barChartbarChart
basicShapebasicShape
cardcard
clusteredBarChartclusteredBarChart
clusteredColumnChartclusteredColumnChart
columnChartcolumnChart
comboChartcomboChart
donutChartdonutChart
filledMapfilledMap
funnelfunnel
gaugegauge
hundredPercentStackedBarCharthundredPercentStackedBarChart
hundredPercentStackedColumnCharthundredPercentStackedColumnChart
imageimage
kpikpi
lineChartlineChart
lineClusteredColumnComboChartlineClusteredColumnComboChart
lineStackedColumnComboChartlineStackedColumnComboChart
mapmap
multiRowCardmultiRowCard
pieChartpieChart
pivotTablepivotTable
ribbonChartribbonChart
scatterChartscatterChart
shapeMapshapeMap
slicerslicer
stackedAreaChartstackedAreaChart
tableExtableEx
treemaptreemap
waterfallChartwaterfallChart

Aşağıdaki tabloda cardName değerleri tanımlanmaktadır.The following table defines cardName values. Her hücredeki ilk değer JSON dosyası terimidir.The first value in each cell is the JSON file term. İkinci değer, Power BI Desktop kullanıcı arabiriminde görüldüğü gibi kartın adıdır.The second value is the name of the card as seen in the Power BI Desktop user interface.

cardName değerlericardName values
axis: Ölçer ekseniaxis: Gauge axis
breakdown: Çözümlemebreakdown: Breakdown
bubbles: Balonlarbubbles: Bubbles
calloutValue: Açıklama Balonu DeğericalloutValue: Callout Value
card: Kartcard: Card
cardTitle: Kart BaşlığıcardTitle: Card Title
categoryAxis: X EksenicategoryAxis: X-Axis
categoryLabels: Kategori etiketlericategoryLabels: Category labels
columnFormatting: Alan biçimlendirmecolumnFormatting: Field formatting
columnHeaders: Sütun üst bilgilericolumnHeaders: Column headers
dataLabels: Veri etiketleridataLabels: Data labels
fill: Doldurfill: Fill
fillPoint: Doldurma noktasıfillPoint: Fill point
forecast: Tahminforecast: Forecast
general: Genelgeneral: General
goals: Hedeflergoals: Goals
grid: Kılavuzgrid: Grid
header: Üst bilgiheader: Header
imageScaling: ÖlçeklendirmeimageScaling: Scaling
indicator: Göstergeindicator: Indicator
items: Öğeleriitems: Items
labels: Veri etiketlerilabels: Data labels
legend: Göstergelegend: Legend
lineStyles: ŞekillerlineStyles: Shapes
mapControls: Eşleme denetimlerimapControls: Map controls
mapStyles: Eşleme stillerimapStyles: Map styles
numericInputStyle: Sayısal girişlernumericInputStyle: Numeric inputs
percentBarLabel: Dönüştürme Oranı EtiketipercentBarLabel: Conversion Rate Label
plotArea: Çizim AlanıplotArea: Plot Area
plotAreaShading: Simetri gölgelendirmeplotAreaShading: Symmetry shading
ratioLine: Oran çizgisiratioLine: Ratio line
referenceLine: Sabit ÇizgireferenceLine: Constant Line
ribbonChart: ŞeritlerribbonChart: Ribbons
rotation: Döndürmerotation: Rotation
rowHeaders: Satır başlıklarırowHeaders: Row headers
selection: Seçim Denetimleriselection: Selection Controls
sentimentColors: Yaklaşım renklerisentimentColors: Sentiment colors
shape: Şekilshape: Shape
slider: Kaydırıcıslider: Slider
status: Renk kodlamasıstatus: Color coding
subTotals: Alt toplamlarsubTotals: Subtotals
target: Hedeftarget: Target
total: Genel toplamtotal: Grand total
trend: Eğilim Çizgisitrend: Trend Line
trendline: Eğilim eksenitrendline: Trend axis
valueAxis: Y EksenivalueAxis: Y-Axis
values: Değerlervalues: Values
wordWrap: Sözcük kaydırmawordWrap: Word wrap
xAxisReferenceLine: X Ekseni Sabit ÇizgisixAxisReferenceLine: X-Axis Constant Line
y1AxisReferenceLine: Sabit Çizgiy1AxisReferenceLine: Constant Line
zoom: Yakınlaştırzoom: Zoom

Her bir karttaki özelliklerProperties within each card

Aşağıdaki bölümde, her bir karttaki özellikler tanımlanmıştır.The following section defines the properties within each card. Kart adının ardından her özelliğin adı gelir.The card name is followed by each property name. Her özellik için, biçimlendirme bölmesinin gösterilip gösterilmediğini, biçimlendirme seçeneğinin ne yaptığına ilişkin bir açıklamayı ve biçimlendirme seçeneğinin türünü görürsünüz.For each property: the name you see if the formatting pane is displayed, a description of what the formatting option does, and the type of the formatting option. Bu yaklaşım, tema dosyanızda ne tür değerleri kullanabileceğinizi bilmenizi sağlar.This approach lets you know what kind of values you can use in your theme file.

dateTime değerini kullandığınızda tarih, datetime başta olacak şekilde, tek tırnak işaretleri içinde ve ISO tarih biçiminde yazılmalıdır.When you're using dateTime, the date must be an ISO date in single quotes, with datetime at the beginning. Aşağıdaki örneğe bakın:See the following example:

"datetime'2011-10-05T14:48:00.000Z'""datetime'2011-10-05T14:48:00.000Z'"

Boole değerleri true veya false şeklindedir.Booleans are either true or false. Dizeler, "bu bir dizedir" örneğinde olduğu gibi çift tırnak işaretleri içinde olmalıdır.Strings must be in double quotes, as in "this is a string". Sayılar tırnak içinde gösterilmez ve değerin kendisidir.Numbers are just the value itself, not in quotes.

Renklerde, aşağıdaki biçim kullanılır. Buradaki örnekte "FFFFFF" yerine özel onaltılık kodunuz gelir:Colors use the following format, where your custom hexadecimal code replaces "FFFFFF" is in the following example:

{ "solid": { "color": "#FFFFFF" } }

En çok, açılan biçimlendirme seçenekleri için kullanılan bir sabit listesi, bölmede görülen seçeneklerden herhangi birine ayarlanabileceği anlamına gelir. Örneğin, gösterge konumu için “RightCenter” veya pasta veri etiketi için “Veri değeri, toplamın yüzdesi”.An enumeration, most commonly used for drop-down formatting options, means it can be set to any of the options seen in the pane, for example "RightCenter" for legend position or "Data value, percent of total" for pie data label. Numaralandırma seçenekleri, özellik listesinin altında gösterilir.The enumeration options are shown below the property list.

{
   "general":{
    "responsive": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "(Preview) Responsive"
     ],
     "description": [
      "The visual will adapt to size changes"
     ]
    },
    "legend": {
    "show": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Show"
     ]
    },
    "position": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Position"
     ],
     "description": [
      "Select the location for the legend"
     ]
    },
    "showTitle": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Title"
     ],
     "description": [
      "Display a title for legend symbols"
     ]
    },
    "labelColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Color"
     ]
    },
    "fontFamily": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Font family"
     ]
    },
    "fontSize": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Text Size"
     ]
    }
   },
   "categoryAxis": {
    "show": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Show"
     ]
    },
    "axisScale": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Scale type"
     ]
    },
    "start": {
     "type": [
      "numeric",
      "dateTime"
     ],
     "displayName": [
      "Start"
     ],
     "description": [
      "Enter a starting value (optional)"
     ]
    },
    "end": {
     "type": [
      "numeric",
      "dateTime"
     ],
     "displayName": [
      "End"
     ],
     "description": [
      "Enter an ending value (optional)"
     ]
    },
    "axisType": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Type"
     ]
    },
    "showAxisTitle": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Title"
     ],
     "description": [
      "Title for the X-axis",
      "Title for the Y-axis"
     ]
    },
    "axisStyle": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Style"
     ]
    },
    "labelColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Color"
     ]
    },
    "fontFamily": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Font family"
     ]
    },
    "fontSize": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Text Size"
     ]
    },
    "labelDisplayUnits": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Display units"
     ],
     "description": [
      "Select the units (millions, billions, etc.)"
     ]
    },
    "labelPrecision": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Value decimal places"
     ],
     "description": [
      "Select the number of decimal places to display for the values"
     ]
    },
    "concatenateLabels": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Concatenate labels"
     ],
     "description": [
      "Always concatenate levels of the hierarchy instead of drawing the hierarchy."
     ]
    },
    "preferredCategoryWidth": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Minimum category width"
     ]
    },
    "titleColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Title color"
     ]
    },
    "titleFontFamily": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Font family"
     ]
    },
    "titleFontSize": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Title text size"
     ]
    },
    "position": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Position"
     ],
     "description": [
      "Select left or right"
     ]
    },
    "color": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Color"
     ],
     "description": [
      "Select color for data labels"
     ]
    },
    "duration": {
     "type": [
      "numeric"
     ]
    }
   },
   "valueAxis": {
    "show": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Show"
     ]
    },
    "position": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Position"
     ],
     "description": [
      "Select left or right"
     ]
    },
    "axisScale": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Scale type"
     ]
    },
    "start": {
     "type": [
      "numeric",
      "dateTime"
     ],
     "displayName": [
      "Start"
     ],
     "description": [
      "Enter a starting value (optional)"
     ]
    },
    "end": {
     "type": [
      "numeric",
      "dateTime"
     ],
     "displayName": [
      "End"
     ],
     "description": [
      "Enter an ending value (optional)"
     ]
    },
    "showAxisTitle": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Title"
     ],
     "description": [
      "Title for the Y-axis",
      "Title for the X-axis"
     ]
    },
    "axisStyle": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Style"
     ]
    },
    "labelColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Color"
     ]
    },
    "fontFamily": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Font family"
     ]
    },
    "fontSize": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Text Size"
     ]
    },
    "labelDisplayUnits": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Display units"
     ],
     "description": [
      "Select the units (millions, billions, etc.)"
     ]
    },
    "labelPrecision": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Value decimal places"
     ],
     "description": [
      "Select the number of decimal places to display for the values"
     ]
    },
    "titleColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Title color"
     ]
    },
    "titleFontFamily": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Font family"
     ]
    },
    "titleFontSize": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Title text size"
     ]
    },
    "axisLabel": {
     "type": [
      "none"
     ],
     "displayName": [
      "Y-Axis (Column)"
     ]
    },
    "secShow": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Show secondary"
     ]
    },
    "alignZeros": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Align zeros"
     ],
     "description": [
      "Align the zero tick marks for both value axes"
     ]
    },
    "secAxisLabel": {
     "type": [
      "none"
     ],
     "displayName": [
      "Y-Axis (Line)"
     ]
    },
    "secPosition": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Position"
     ],
     "description": [
      "Select left or right"
     ]
    },
    "secAxisScale": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Scale type"
     ]
    },
    "secStart": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Start"
     ],
     "description": [
      "Enter a starting value (optional)"
     ]
    },
    "secEnd": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "End"
     ],
     "description": [
      "Enter an ending value (optional)"
     ]
    },
    "secShowAxisTitle": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Title"
     ],
     "description": [
      "Title for the Y-axis"
     ]
    },
    "secAxisStyle": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Style"
     ]
    },
    "secLabelColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Color"
     ]
    },
    "secFontFamily": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Font family"
     ]
    },
    "secFontSize": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Text Size"
     ]
    },
    "secLabelDisplayUnits": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Display units"
     ],
     "description": [
      "Select the units (millions, billions, etc.)"
     ]
    },
    "secLabelPrecision": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Value decimal places"
     ],
     "description": [
      "Select the number of decimal places to display for the values"
     ]
    },
    "secTitleColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Title color"
     ]
    },
    "secTitleFontFamily": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Font family"
     ]
    },
    "secTitleFontSize": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Title text size"
     ]
    }
   },
   "dataPoint": {
    "defaultColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Default color",
      "Default Column Color"
     ]
    },
    "fill": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Fill"
     ]
    },
    "defaultCategoryColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Default color",
      "Default Column Color"
     ]
    },
    "showAllDataPoints": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Show all"
     ]
    }
   },
   "labels": {
    "show": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Show"
     ]
    },
    "showSeries": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Show"
     ]
    },
    "color": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Color"
     ],
     "description": [
      "Select color for data labels"
     ]
    },
    "labelDisplayUnits": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Display units"
     ],
     "description": [
      "Select the units (millions, billions, etc.)"
     ]
    },
    "labelPrecision": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Value decimal places"
     ],
     "description": [
      "Select the number of decimal places to display for the values"
     ]
    },
    "showAll": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Customize series"
     ]
    },
    "fontSize": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Text Size"
     ]
    },
    "fontFamily": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Font family"
     ]
    },
    "labelDensity": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Label density"
     ]
    },
    "labelOrientation": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Orientation"
     ]
    },
    "labelPosition": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Position"
     ]
    },
    "percentageLabelPrecision": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "% decimal places"
     ],
     "description": [
      "Select the number of decimal places to display for the percentages"
     ]
    },
    "labelStyle": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Label style"
     ]
    }
   },
   "lineStyles": {
    "strokeWidth": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Stroke width"
     ]
    },
    "strokeLineJoin": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Join type"
     ]
    },
    "lineStyle": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Line style"
     ]
    },
    "showMarker": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Show marker"
     ]
    },
    "markerShape": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Marker shape"
     ]
    },
    "markerSize": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Marker size"
     ]
    },
    "markerColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Marker color"
     ]
    },
    "showSeries": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Customize series",
      "Show"
     ]
    },
    "shadeArea": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Shade area"
     ]
    }
   },
   "plotArea": {
    "transparency": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Transparency"
     ],
     "description": [
      "Set transparency for background color"
     ]
    }
   },
   "trend": {
    "show": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Show"
     ]
    },
    "displayName": {
     "type": [
      "text"
     ],
     "displayName": [
      "Name"
     ],
     "description": [
      "Set trend line name"
     ]
    },
    "lineColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Color"
     ],
     "description": [
      "Set trend line color"
     ]
    },
    "transparency": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Transparency"
     ],
     "description": [
      "Set transparency for trend line color"
     ]
    },
    "style": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Style"
     ],
     "description": [
      "Set trend line style"
     ]
    },
    "combineSeries": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Combine Series"
     ],
     "description": [
      "Show one trend line per series or combine"
     ]
    }
   },
   "y1AxisReferenceLine": {
    "show": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Show"
     ]
    },
    "value": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Value"
     ],
     "description": [
      "Set reference line numeric value"
     ]
    },
    "lineColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Color"
     ],
     "description": [
      "Set reference line color"
     ]
    },
    "transparency": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Transparency"
     ],
     "description": [
      "Set transparency for reference line color"
     ]
    },
    "style": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Line style"
     ]
    },
    "position": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Position"
     ],
     "description": [
      "Arrange relative to chart data points"
     ]
    },
    "dataLabelShow": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Data label"
     ],
     "description": [
      "Display a data label for the reference line"
     ]
    },
    "dataLabelColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Color"
     ],
     "description": [
      "Set the reference line data label color"
     ]
    },
    "dataLabelDecimalPoints": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Decimal Places"
     ]
    },
    "dataLabelHorizontalPosition": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Horizontal Position"
     ],
     "description": [
      "Set the horizontal position for the reference line data label"
     ]
    },
    "dataLabelVerticalPosition": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Vertical Position"
     ],
     "description": [
      "Set the vertical position for the reference line data label"
     ]
    },
    "dataLabelDisplayUnits": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Display units"
     ],
     "description": [
      "Select the units (millions, billions, etc.)"
     ]
    }
   },
   "referenceLine": {
    "show": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Show"
     ]
    },
    "displayName": {
     "type": [
      "text"
     ],
     "displayName": [
      "Name"
     ],
     "description": [
      "Set reference line name"
     ]
    },
    "value": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Value"
     ],
     "description": [
      "Set reference line numeric value"
     ]
    },
    "lineColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Color"
     ],
     "description": [
      "Set reference line color"
     ]
    },
    "transparency": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Transparency"
     ],
     "description": [
      "Set transparency for reference line color"
     ]
    },
    "style": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Line style"
     ]
    },
    "position": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Position"
     ],
     "description": [
      "Arrange relative to chart data points"
     ]
    },
    "dataLabelShow": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Data label"
     ],
     "description": [
      "Display a data label for the reference line"
     ]
    },
    "dataLabelColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Color"
     ],
     "description": [
      "Set the reference line data label color"
     ]
    },
    "dataLabelDecimalPoints": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Decimal Places"
     ]
    },
    "dataLabelHorizontalPosition": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Horizontal Position"
     ],
     "description": [
      "Set the horizontal position for the reference line data label"
     ]
    },
    "dataLabelVerticalPosition": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Vertical Position"
     ],
     "description": [
      "Set the vertical position for the reference line data label"
     ]
    },
    "dataLabelDisplayUnits": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Display units"
     ],
     "description": [
      "Select the units (millions, billions, etc.)"
     ]
    }
   },
   "line": {
    "lineColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Line color"
     ]
    },
    "transparency": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Transparency"
     ],
     "description": [
      "Set transparency for background color"
     ]
    },
    "weight": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Weight"
     ]
    },
    "roundEdge": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Round edges"
     ]
    }
   },
   "fill": {
    "show": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Show"
     ]
    },
    "fillColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Fill color"
     ]
    },
    "transparency": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Transparency"
     ],
     "description": [
      "Set transparency for background color"
     ]
    }
   },
   "rotation": {
    "angle": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Rotation"
     ]
    }
   },
   "categoryLabels": {
    "show": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Show"
     ]
    },
    "color": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Color"
     ],
     "description": [
      "Select color for data labels"
     ]
    },
    "fontSize": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Text Size"
     ]
    },
    "fontFamily": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Font family"
     ]
    }
   },
   "wordWrap": {
    "show": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Show"
     ]
    }
   },
   "dataLabels": {
    "color": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Color"
     ],
     "description": [
      "Select color for data labels"
     ]
    },
    "fontSize": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Text Size"
     ]
    },
    "fontFamily": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Font family"
     ]
    }
   },
   "cardTitle": {
    "color": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Color"
     ],
     "description": [
      "Select color for data labels"
     ]
    },
    "fontSize": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Text Size"
     ]
    },
    "fontFamily": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Font family"
     ]
    }
   },
   "card": {
    "outline": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Outline"
     ]
    },
    "outlineColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Outline color"
     ],
     "description": [
      "Color of the outline"
     ]
    },
    "outlineWeight": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Outline weight"
     ],
     "description": [
      "Thickness of the outline in pixels"
     ]
    },
    "barShow": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Show bar"
     ],
     "description": [
      "Display a bar to the left side of the card as an accent"
     ]
    },
    "barColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Bar color"
     ]
    },
    "barWeight": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Bar thickness"
     ],
     "description": [
      "Thickness of the bar in pixels"
     ]
    },
    "cardPadding": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Padding"
     ],
     "description": [
      "Background"
     ]
    },
    "cardBackground": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Background"
     ]
    }
   },
   "percentBarLabel": {
    "show": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Show"
     ]
    },
    "color": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Color"
     ],
     "description": [
      "Select color for data labels"
     ]
    },
    "fontSize": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Text Size"
     ]
    },
    "fontFamily": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Font family"
     ]
    }
   },
   "axis": {
    "min": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Min"
     ]
    },
    "max": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Max"
     ]
    },
    "target": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Target"
     ]
    }
   },
   "target": {
    "show": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Show"
     ]
    },
    "color": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Color"
     ],
     "description": [
      "Select color for data labels"
     ]
    },
    "labelDisplayUnits": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Display units"
     ],
     "description": [
      "Select the units (millions, billions, etc.)"
     ]
    },
    "labelPrecision": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Value decimal places"
     ],
     "description": [
      "Select the number of decimal places to display for the values"
     ]
    },
    "fontSize": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Text Size"
     ]
    },
    "fontFamily": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Font family"
     ]
    }
   },
   "calloutValue": {
    "show": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Show"
     ]
    },
    "color": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Color"
     ],
     "description": [
      "Select color for data labels"
     ]
    },
    "labelDisplayUnits": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Display units"
     ],
     "description": [
      "Select the units (millions, billions, etc.)"
     ]
    },
    "labelPrecision": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Value decimal places"
     ],
     "description": [
      "Select the number of decimal places to display for the values"
     ]
    }
   },
   "forecast": {
    "show": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Show"
     ]
    },
    "displayName": {
     "type": [
      "text"
     ],
     "displayName": [
      "Name"
     ],
     "description": [
      "Set forecast name"
     ]
    },
    "confidenceBandStyle": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Confidence band style"
     ],
     "description": [
      "Set forecast confidence band style"
     ]
    },
    "lineColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Color"
     ],
     "description": [
      "Set forecast line color"
     ]
    },
    "transparency": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Transparency"
     ],
     "description": [
      "Set transparency for background color"
     ]
    },
    "style": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Line style"
     ]
    },
    "transform": {
     "type": [
      "queryTransform"
     ]
    }
   },
   "bubbles": {
    "bubbleSize": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Size"
     ]
    }
   },
   "mapControls": {
    "autoZoom": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Auto zoom"
     ]
    },
    "zoomLevel": {
     "type": [
      "numeric"
     ]
    },
    "centerLatitude": {
     "type": [
      "numeric"
     ]
    },
    "centerLongitude": {
     "type": [
      "numeric"
     ]
    }
   },
   "mapStyles": {
    "mapTheme": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Theme"
     ]
    }
   },
   "shape": {
    "map": {
     "type": [
      "geoJson"
     ]
    },
    "projectionEnum": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Projection"
     ],
     "description": [
      "Projection"
     ]
    }
   },
   "zoom": {
    "autoZoom": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Auto zoom"
     ],
     "description": [
      "Zoom in on shapes with available data"
     ]
    },
    "selectionZoom": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Selection zoom"
     ],
     "description": [
      "Zoom in on selected shapes"
     ]
    },
    "manualZoom": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Manual zoom"
     ],
     "description": [
      "Allow user to zoom and pan"
     ]
    }
   },
   "xAxisReferenceLine": {
    "show": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Show"
     ]
    },
    "value": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Value"
     ],
     "description": [
      "Set reference line numeric value"
     ]
    },
    "lineColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Color"
     ],
     "description": [
      "Set reference line color"
     ]
    },
    "transparency": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Transparency"
     ],
     "description": [
      "Set transparency for reference line color"
     ]
    },
    "style": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Line style"
     ]
    },
    "position": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Position"
     ],
     "description": [
      "Arrange relative to chart data points"
     ]
    },
    "dataLabelShow": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Data label"
     ],
     "description": [
      "Display a data label for the reference line"
     ]
    },
    "dataLabelColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Color"
     ],
     "description": [
      "Set the reference line data label color"
     ]
    },
    "dataLabelDecimalPoints": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Decimal Places"
     ]
    },
    "dataLabelHorizontalPosition": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Horizontal Position"
     ],
     "description": [
      "Set the horizontal position for the reference line data label"
     ]
    },
    "dataLabelVerticalPosition": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Vertical Position"
     ],
     "description": [
      "Set the vertical position for the reference line data label"
     ]
    },
    "dataLabelDisplayUnits": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Display units"
     ],
     "description": [
      "Select the units (millions, billions, etc.)"
     ]
    }
   },
   "fillPoint": {
    "show": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Show"
     ]
    }
   },
   "colorByCategory": {
    "show": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Show"
     ]
    }
   },
   "plotAreaShading": {
    "show": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Show"
     ]
    },
    "upperShadingColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Upper shading"
     ],
     "description": [
      "Shading color of the upper region"
     ]
    },
    "lowerShadingColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Lower shading"
     ],
     "description": [
      "Shading color of the lower region"
     ]
    },
    "transparency": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Transparency"
     ],
     "description": [
      "Set transparency for background color"
     ]
    }
   },
   "ratioLine": {
    "show": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Show"
     ]
    },
    "lineColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Color"
     ],
     "description": [
      "Set reference line color"
     ]
    },
    "transparency": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Transparency"
     ],
     "description": [
      "Set transparency for line color"
     ]
    },
    "style": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Line style"
     ]
    }
   },
   "grid": {
    "outlineColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Outline color"
     ],
     "description": [
      "Color of the outline"
     ]
    },
    "outlineWeight": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Outline weight"
     ],
     "description": [
      "Thickness of the outline in pixels"
     ]
    },
    "gridVertical": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Vert grid"
     ],
     "description": [
      "Show/Hide the vertical gridlines"
     ]
    },
    "gridVerticalColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Vert grid color"
     ],
     "description": [
      "Color for the vertical gridlines"
     ]
    },
    "gridVerticalWeight": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Vert grid thickness"
     ],
     "description": [
      "Thickness of the vertical gridlines in pixels"
     ]
    },
    "gridHorizontal": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Horiz grid"
     ],
     "description": [
      "Show/Hide the horizontal gridlines"
     ]
    },
    "gridHorizontalColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Horiz grid color"
     ],
     "description": [
      "Color for the horizontal gridlines"
     ]
    },
    "gridHorizontalWeight": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Horiz grid thickness"
     ],
     "description": [
      "Thickness of the horizontal gridlines in pixels"
     ]
    },
    "rowPadding": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Row padding"
     ],
     "description": [
      "Padding in pixels applied to top and bottom of every row"
     ]
    },
    "imageHeight": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Image height"
     ],
     "description": [
      "The height of images in pixels"
     ]
    },
    "textSize": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Text Size"
     ]
    }
   },
   "columnHeaders": {
    "outline": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Outline"
     ]
    },
    "fontColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Font color"
     ],
     "description": [
      "Font color of the cells"
     ]
    },
    "backColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Background color"
     ],
     "description": [
      "Background color of the cells"
     ]
    },
    "wordWrap": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Word wrap"
     ]
    },
    "fontFamily": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Font family"
     ]
    },
    "fontSize": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Text Size"
     ]
    },
    "autoSizeColumnWidth": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Auto-size column width"
     ]
    },
    "urlIcon": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "URL icon"
     ],
     "description": [
      "Show an icon instead of the full URL"
     ]
    }
   },
   "values": {
    "outline": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Outline"
     ]
    },
    "backColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Color scales"
     ]
    },
    "fontColorPrimary": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Font color"
     ],
     "description": [
      "Font color of the odd rows"
     ]
    },
    "backColorPrimary": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Background color"
     ],
     "description": [
      "Background color of the odd rows"
     ]
    },
    "fontColorSecondary": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Alternate font color"
     ],
     "description": [
      "Font color of the even rows"
     ]
    },
    "backColorSecondary": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Alternate background color"
     ],
     "description": [
      "Background color of the even rows"
     ]
    },
    "urlIcon": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "URL icon"
     ],
     "description": [
      "Show an icon instead of the full URL"
     ]
    },
    "fontFamily": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Font family"
     ]
    },
    "fontSize": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Text Size"
     ]
    },
    "wordWrap": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Word wrap"
     ]
    },
    "bandedRowHeaders": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Banded row style"
     ],
     "description": [
      "Apply banded row style to the last level of the row group headers, using the colors of the values."
     ]
    },
    "valuesOnRow": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Show on rows"
     ],
     "description": [
      "Show values in row groups rather than columns"
     ]
    }
   },
   "total": {
    "outline": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Outline"
     ]
    },
    "fontColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Font color"
     ],
     "description": [
      "Font color of the cells"
     ]
    },
    "backColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Background color"
     ],
     "description": [
      "Background color of the cells"
     ]
    },
    "applyToHeaders": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Apply to labels"
     ]
    },
    "totals": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Totals"
     ]
    },
    "fontFamily": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Font family"
     ]
    },
    "fontSize": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Text Size"
     ]
    }
   },
   "columnFormatting": {
    "fontColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Font color"
     ],
     "description": [
      "Font color of the cells"
     ]
    },
    "backColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Background color"
     ],
     "description": [
      "Background color of the cells"
     ]
    },
    "styleHeader": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Color header"
     ]
    },
    "styleValues": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Color values"
     ]
    },
    "styleTotal": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Color total"
     ]
    },
    "styleSubtotals": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Color subtotals"
     ]
    }
   },
   "rowHeaders": {
    "outline": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Outline"
     ]
    },
    "fontColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Font color"
     ],
     "description": [
      "Font color of the cells"
     ]
    },
    "backColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Background color"
     ],
     "description": [
      "Background color of the cells"
     ]
    },
    "wordWrap": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Word wrap"
     ]
    },
    "fontFamily": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Font family"
     ]
    },
    "fontSize": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Text Size"
     ]
    },
    "stepped": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Stepped layout"
     ],
     "description": [
      "Render row headers with stepped layout"
     ]
    },
    "steppedLayoutIndentation": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Stepped layout indentation"
     ],
     "description": [
      "Set the indentation, in pixels, applied to row headers"
     ]
    },
    "urlIcon": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "URL icon"
     ],
     "description": [
      "Show an icon instead of the full URL"
     ]
    }
   },
   "subTotals": {
    "outline": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Outline"
     ]
    },
    "fontColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Font color"
     ],
     "description": [
      "Font color of the cells"
     ]
    },
    "backColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Background color"
     ],
     "description": [
      "Background color of the cells"
     ]
    },
    "fontFamily": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Font family"
     ]
    },
    "fontSize": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Text Size"
     ]
    },
    "rowSubtotals": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Total row"
     ]
    },
    "columnSubtotals": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Total column"
     ]
    },
    "applyToHeaders": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Apply to labels"
     ]
    }
   },
   "selection": {
    "selectAllCheckboxEnabled": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Select All"
     ]
    },
    "singleSelect": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Single Select"
     ]
    }
   },
   "header": {
    "show": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Show"
     ]
    },
    "fontColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Font color"
     ],
     "description": [
      "Font color of the cells"
     ]
    },
    "background": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Background"
     ]
    },
    "outline": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Outline"
     ]
    },
    "textSize": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Text Size"
     ]
    },
    "fontFamily": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Font family"
     ]
    }
   },
   "items": {
    "fontColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Font color"
     ],
     "description": [
      "Font color of the cells"
     ]
    },
    "background": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Background"
     ]
    },
    "outline": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Outline"
     ]
    },
    "textSize": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Text Size"
     ]
    },
    "fontFamily": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Font family"
     ]
    }
   },
   "numericInputStyle": {
    "fontColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Font color"
     ],
     "description": [
      "Font color of the cells"
     ]
    },
    "textSize": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Text Size"
     ]
    },
    "fontFamily": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Font family"
     ]
    },
    "background": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Background"
     ]
    }
   },
   "slider": {
    "show": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Show"
     ]
    },
    "color": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Color"
     ]
    }
   },
   "dateRange": {
    "includeToday": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Include today"
     ]
    }
   },
   "sentimentColors": {
    "increaseFill": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Increase"
     ]
    },
    "decreaseFill": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Decrease"
     ]
    },
    "totalFill": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Total"
     ]
    },
    "otherFill": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Other"
     ]
    }
   },
   "breakdown": {
    "maxBreakdowns": {
     "type": [
      "integer"
     ],
     "displayName": [
      "Max breakdowns"
     ],
     "description": [
      "The number of individual breakdowns to show (rest grouped into Other)"
     ]
    }
   },
   "indicator": {
    "indicatorDisplayUnits": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Display units"
     ],
     "description": [
      "Select the units (millions, billions, etc.)"
     ]
    },
    "indicatorPrecision": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Value decimal places"
     ],
     "description": [
      "Select the number of decimal places to display for the values"
     ]
    },
    "kpiFormat": {
     "type": [
      "text"
     ],
     "displayName": [
      "Format"
     ]
    }
   },
   "trendline": {
    "show": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Show"
     ]
    }
   },
   "goals": {
    "showGoal": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Goal"
     ]
    },
    "showDistance": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Distance"
     ]
    }
   },
   "status": {
    "direction": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Direction"
     ]
    },
    "goodColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Good Color"
     ]
    },
    "neutralColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Neutral Color"
     ]
    },
    "badColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Bad Color"
     ]
    }
   }

JSON dosyasındaki sabit listeleriEnumerations in the JSON file

Aşağıdaki bölümde, JSON dosyasında kullanabileceğiniz sabit listeleri tanımlanmıştır.The following section defines the enumerations that you can use in the JSON file.

  {
    "legend": {
      "position": [
        {
          "value": "Top",
          "displayName": "Top"
        },
        {
          "value": "Bottom",
          "displayName": "Bottom"
        },
        {
          "value": "Left",
          "displayName": "Left"
        },
        {
          "value": "Right",
          "displayName": "Right"
        },
        {
          "value": "TopCenter",
          "displayName": "Top Center"
        },
        {
          "value": "BottomCenter",
          "displayName": "Bottom Center"
        },
        {
          "value": "LeftCenter",
          "displayName": "Left Center"
        },
        {
          "value": "RightCenter",
          "displayName": "Right center"
        }
      ],
      "legendMarkerRendering": [
        {
          "value": "markerOnly",
          "displayName": "Markers only"
        },
        {
          "value": "lineAndMarker",
          "displayName": "Line and markers"
        },
        {
          "value": "lineOnly",
          "displayName": "Line only"
        }
      ]
    },
    "categoryAxis": {
      "axisScale": [
        {
          "value": "linear",
          "displayName": "Linear"
        },
        {
          "value": "log",
          "displayName": "Log"
        }
      ],
      "axisType": [
        {
          "value": "Scalar",
          "displayName": "Continuous"
        },
        {
          "value": "Categorical",
          "displayName": "Categorical"
        }
      ],
      "axisStyle": [
        {
          "value": "showTitleOnly",
          "displayName": "Show title only"
        },
        {
          "value": "showUnitOnly",
          "displayName": "Show unit only"
        },
        {
          "value": "showBoth",
          "displayName": "Show both"
        }
      ],
      "gridlineStyle": [
        {
          "value": "dashed",
          "displayName": "Dashed"
        },
        {
          "value": "solid",
          "displayName": "Solid"
        },
        {
          "value": "dotted",
          "displayName": "Dotted"
        }
      ],
      "position": [
        {
          "value": "Left",
          "displayName": "Left"
        },
        {
          "value": "Right",
          "displayName": "Right"
        }
      ]
    },
    "valueAxis": {
      "position": [
        {
          "value": "Left",
          "displayName": "Left"
        },
        {
          "value": "Right",
          "displayName": "Right"
        }
      ],
      "axisScale": [
        {
          "value": "linear",
          "displayName": "Linear"
        },
        {
          "value": "log",
          "displayName": "Log"
        }
      ],
      "axisStyle": [
        {
          "value": "showTitleOnly",
          "displayName": "Show title only"
        },
        {
          "value": "showUnitOnly",
          "displayName": "Show unit only"
        },
        {
          "value": "showBoth",
          "displayName": "Show both"
        }
      ],
      "gridlineStyle": [
        {
          "value": "dashed",
          "displayName": "Dashed"
        },
        {
          "value": "solid",
          "displayName": "Solid"
        },
        {
          "value": "dotted",
          "displayName": "Dotted"
        }
      ],
      "secPosition": [
        {
          "value": "Left",
          "displayName": "Left"
        },
        {
          "value": "Right",
          "displayName": "Right"
        }
      ],
      "secAxisScale": [
        {
          "value": "linear",
          "displayName": "Linear"
        },
        {
          "value": "log",
          "displayName": "Log"
        }
      ],
      "secAxisStyle": [
        {
          "value": "showTitleOnly",
          "displayName": "Show title only"
        },
        {
          "value": "showUnitOnly",
          "displayName": "Show unit only"
        },
        {
          "value": "showBoth",
          "displayName": "Show both"
        }
      ]
    },
    "lineStyles": {
      "strokeLineJoin": [
        {
          "value": "miter",
          "displayName": "Miter"
        },
        {
          "value": "round",
          "displayName": "Round"
        },
        {
          "value": "bevel",
          "displayName": "Bevel"
        }
      ],
      "lineStyle": [
        {
          "value": "dashed",
          "displayName": "Dashed"
        },
        {
          "value": "solid",
          "displayName": "Solid"
        },
        {
          "value": "dotted",
          "displayName": "Dotted"
        }
      ],
      "markerShape": [
        {
          "value": "circle",
          "displayName": "●"
        },
        {
          "value": "square",
          "displayName": "■"
        },
        {
          "value": "diamond",
          "displayName": "◆"
        },
        {
          "value": "triangle",
          "displayName": "▲"
        },
        {
          "value": "x",
          "displayName": "☓"
        },
        {
          "value": "shortDash",
          "displayName": " -"
        },
        {
          "value": "longDash",
          "displayName": "—"
        },
        {
          "value": "plus",
          "displayName": "+"
        }
      ]
    },
    "trend": {
      "style": [
        {
          "value": "dashed",
          "displayName": "Dashed"
        },
        {
          "value": "solid",
          "displayName": "Solid"
        },
        {
          "value": "dotted",
          "displayName": "Dotted"
      }
    ]
  },
  "y1AxisReferenceLine": {
    "style": [
      {
        "value": "dashed",
        "displayName": "Dashed"
      },
      {
        "value": "solid",
        "displayName": "Solid"
      },
      {
        "value": "dotted",
        "displayName": "Dotted"
      }
    ],
    "position": [
      {
        "value": "back",
        "displayName": "Behind"
      },
      {
        "value": "front",
        "displayName": "In Front"
      }
    ],
    "dataLabelText": [
      {
        "value": "Value",
        "displayName": "Value"
      },
      {
        "value": "Name",
        "displayName": "Name"
      },
      {
        "value": "ValueAndName",
        "displayName": "Name and Value"
      }
    ],
    "dataLabelHorizontalPosition": [
      {
        "value": "left",
        "displayName": "Left"
      },
      {
        "value": "right",
        "displayName": "Right"
      }
    ],
    "dataLabelVerticalPosition": [
      {
        "value": "above",
        "displayName": "Above"
      },
      {
        "value": "under",
        "displayName": "Under"
      }
    ]
  },
  "referenceLine": {
    "style": [
      {
        "value": "dashed",
        "displayName": "Dashed"
      },
      {
        "value": "solid",
        "displayName": "Solid"
      },
      {
        "value": "dotted",
        "displayName": "Dotted"
      }
    ],
    "position": [
      {
        "value": "back",
        "displayName": "Behind"
      },
      {
        "value": "front",
        "displayName": "In Front"
      }
    ],
    "dataLabelText": [
   {
    "value": "Value",
    "displayName": "Value"
   },
   {
    "value": "Name",
    "displayName": "Name"
   },
   {
    "value": "ValueAndName",
    "displayName": "Name and Value"
   }
  ],
  "dataLabelHorizontalPosition": [
   {
    "value": "left",
    "displayName": "Left"
   },
   {
    "value": "right",
    "displayName": "Right"
   }
  ],
  "dataLabelVerticalPosition": [
   {
    "value": "above",
    "displayName": "Above"
   },
   {
    "value": "under",
    "displayName": "Under"
   }
  ]
  },
  "labels": {
  "labelOrientation": [
   {
    "value": "vertical",
    "displayName": "Vertical"
   },
   {
    "value": "horizontal",
    "displayName": "Horizontal"
   }
  ],
  "labelPosition": [
   {
    "value": "Auto",
    "displayName": "Auto"
   },
   {
    "value": "InsideEnd",
    "displayName": "Inside End"
   },
   {
    "value": "OutsideEnd",
    "displayName": "Outside End"
   },
   {
    "value": "InsideCenter",
    "displayName": "Inside Center"
   },
   {
    "value": "InsideBase",
    "displayName": "Inside Base"
   }
  ],
  "labelStyle": [
   {
    "value": "Category",
    "displayName": "Category"
   },
   {
    "value": "Data",
    "displayName": "Data value"
   },
   {
    "value": "Percent of total",
    "displayName": "Percent of total"
   },
   {
    "value": "Both",
    "displayName": "Category, data value"
   },
   {
    "value": "Category, percent of total",
    "displayName": "Category, percent of total"
   },
   {
    "value": "Data value, percent of total",
    "displayName": "Data value, percent of total"
   },
   {
    "value": "Category, data value, percent of total",
    "displayName": "All detail labels"
   }
   ]
  },
  "card": {
    "outline": [
     {
      "value": "None",
      "displayName": "None"
     },
     {
      "value": "BottomOnly",
      "displayName": "Bottom only"
     },
     {
      "value": "TopOnly",
      "displayName": "Top only"
     },
     {
      "value": "LeftOnly",
      "displayName": "Left only"
     },
     {
      "value": "RightOnly",
      "displayName": "Right only"
     },
     {
      "value": "TopBottom",
      "displayName": "Top + bottom"
     },
     {
      "value": "LeftRight",
      "displayName": "Left + right"
     },
     {
      "value": "Frame",
      "displayName": "Frame"
     }
     ]
  },
  "imageScaling": {
    "imageScalingType": [
     {
      "value": "Normal",
      "displayName": "Normal"
     },
     {
      "value": "Fit",
      "displayName": "Fit"
     },
     {
      "value": "Fill",
      "displayName": "Fill"
     }
    ]
  },
  "forecast": {
    "confidenceBandStyle": [
     {
      "value": "fill",
      "displayName": "Fill"
     },
     {
      "value": "line",
      "displayName": "Line"
     },
     {
      "value": "none",
      "displayName": "None"
     }
    ],
    "style": [
     {
      "value": "dashed",
      "displayName": "Dashed"
     },
     {
      "value": "solid",
      "displayName": "Solid"
     },
     {
      "value": "dotted",
      "displayName": "Dotted"
     }
    ]
    },
    "mapStyles": {
    "mapTheme": [
     {
      "value": "aerial",
      "displayName": "Aerial"
     },
     {
      "value": "canvasDark",
      "displayName": "Dark"
     },
     {
      "value": "canvasLight",
      "displayName": "Light"
     },
     {
      "value": "grayscale",
      "displayName": "Grayscale"
     },
     {
      "value": "road",
      "displayName": "Road"
     }
    ]
  },
  "shape": {
    "projectionEnum": [
     {
      "value": "albersUsa",
      "displayName": "Albers USA"
     },
     {
      "value": "equirectangular",
      "displayName": "Equirectangular"
     },
     {
      "value": "mercator",
      "displayName": "Mercator"
     },
     {
      "value": "orthographic",
      "displayName": "Orthographic"
     }
    ]
    },
    "xAxisReferenceLine": {
    "style": [
     {
      "value": "dashed",
      "displayName": "Dashed"
     },
     {
      "value": "solid",
      "displayName": "Solid"
     },
     {
      "value": "dotted",
      "displayName": "Dotted"
     }
    ],
    "position": [
     {
      "value": "back",
      "displayName": "Behind"
     },
     {
      "value": "front",
      "displayName": "In Front"
     }
    ],
    "dataLabelText": [
     {
      "value": "Value",
      "displayName": "Value"
     },
     {
      "value": "Name",
      "displayName": "Name"
     },
     {
      "value": "ValueAndName",
      "displayName": "Name and Value"
     }
    ],
    "dataLabelHorizontalPosition": [
     {
      "value": "left",
      "displayName": "Left"
     },
     {
      "value": "right",
      "displayName": "Right"
     }
    ],
    "dataLabelVerticalPosition": [
     {
      "value": "above",
      "displayName": "Above"
     },
     {
      "value": "under",
      "displayName": "Under"
     }
    ]
    },
    "ratioLine": {
    "style": [
     {
      "value": "dashed",
      "displayName": "Dashed"
     },
     {
      "value": "solid",
      "displayName": "Solid"
     },
     {
      "value": "dotted",
      "displayName": "Dotted"
     }
    ]
    },
    "columnHeaders": {
    "outline": [
     {
      "value": "None",
      "displayName": "None"
     },
     {
      "value": "BottomOnly",
      "displayName": "Bottom only"
     },
     {
      "value": "TopOnly",
      "displayName": "Top only"
     },
     {
      "value": "LeftOnly",
      "displayName": "Left only"
     },
     {
      "value": "RightOnly",
      "displayName": "Right only"
     },
     {
      "value": "TopBottom",
      "displayName": "Top + bottom"
     },
     {
      "value": "LeftRight",
      "displayName": "Left + right"
     },
     {
      "value": "Frame",
      "displayName": "Frame"
     }
    ]
    },
    "values": {
    "outline": [
     {
      "value": "None",
      "displayName": "None"
     },
     {
      "value": "BottomOnly",
      "displayName": "Bottom only"
     },
     {
      "value": "TopOnly",
      "displayName": "Top only"
     },
     {
      "value": "LeftOnly",
      "displayName": "Left only"
     },
     {
      "value": "RightOnly",
      "displayName": "Right only"
     },
     {
      "value": "TopBottom",
      "displayName": "Top + bottom"
     },
     {
      "value": "LeftRight",
      "displayName": "Left + right"
     },
     {
      "value": "Frame",
      "displayName": "Frame"
     }
    ]
    },
    "total": {
    "outline": [
     {
      "value": "None",
      "displayName": "None"
     },
     {
      "value": "BottomOnly",
      "displayName": "Bottom only"
     },
     {
      "value": "TopOnly",
      "displayName": "Top only"
     },
     {
      "value": "LeftOnly",
      "displayName": "Left only"
     },
     {
      "value": "RightOnly",
      "displayName": "Right only"
     },
     {
      "value": "TopBottom",
      "displayName": "Top + bottom"
     },
     {
      "value": "LeftRight",
      "displayName": "Left + right"
     },
     {
      "value": "Frame",
      "displayName": "Frame"
     }
    ]
    },
    "rowHeaders": {
    "outline": [
     {
      "value": "None",
      "displayName": "None"
     },
     {
      "value": "BottomOnly",
      "displayName": "Bottom only"
     },
     {
      "value": "TopOnly",
      "displayName": "Top only"
     },
     {
      "value": "LeftOnly",
      "displayName": "Left only"
     },
     {
      "value": "RightOnly",
      "displayName": "Right only"
     },
     {
      "value": "TopBottom",
      "displayName": "Top + bottom"
     },
     {
      "value": "LeftRight",
      "displayName": "Left + right"
     },
     {
      "value": "Frame",
      "displayName": "Frame"
     }
    ]
    },
    "subTotals": {
    "outline": [
     {
      "value": "None",
      "displayName": "None"
     },
     {
      "value": "BottomOnly",
      "displayName": "Bottom only"
     },
     {
      "value": "TopOnly",
      "displayName": "Top only"
     },
     {
      "value": "LeftOnly",
      "displayName": "Left only"
     },
     {
      "value": "RightOnly",
      "displayName": "Right only"
     },
     {
      "value": "TopBottom",
      "displayName": "Top + bottom"
     },
     {
      "value": "LeftRight",
      "displayName": "Left + right"
     },
     {
      "value": "Frame",
      "displayName": "Frame"
     }
    ],
    "rowSubtotalsPosition": [
     {
      "value": "Top",
      "displayName": "Top"
     },
     {
      "value": "Bottom",
      "displayName": "Bottom"
     }
    ]
    },
    "general": {
    "orientation": [
     {
      "value": "vertical",
      "displayName": "Vertical"
     },
     {
      "value": "horizontal",
      "displayName": "Horizontal"
     }
    ]
    },
    "data": {
    "relativeRange": [
     {
      "value": "Last",
      "displayName": "Last"
     },
     {
      "value": "Next",
      "displayName": "Next"
     },
     {
      "value": "This",
      "displayName": "This"
     }
    ],
    "relativePeriod": [
     {
      "value": "None",
      "displayName": "Select"
     },
     {
      "value": "Days",
      "displayName": "Days"
     },
     {
      "value": "Weeks",
      "displayName": "Weeks"
     },
     {
      "value": "Calendar Weeks",
      "displayName": "Weeks (Calendar)"
     },
     {
      "value": "Months",
      "displayName": "Months"
     },
     {
      "value": "Calendar Months",
      "displayName": "Months (Calendar)"
     },
     {
      "value": "Years",
      "displayName": "Years"
     },
     {
      "value": "Calendar Years",
      "displayName": "Years (Calendar)"
     }
    ],
    "mode": [
     {
      "value": "Between",
      "displayName": "Between"
     },
     {
      "value": "Before",
      "displayName": "Before"
     },
     {
      "value": "After",
      "displayName": "After"
     },
     {
      "value": "Basic",
      "displayName": "List"
     },
     {
      "value": "Dropdown",
      "displayName": "Dropdown"
     },
     {
      "value": "Relative",
      "displayName": "Relative"
     },
     {
      "value": "Single",
      "displayName": "Single Value"
     }
    ]
    },
    "header": {
    "outline": [
     {
      "value": "None",
      "displayName": "None"
     },
     {
      "value": "BottomOnly",
      "displayName": "Bottom only"
     },
     {
      "value": "TopOnly",
      "displayName": "Top only"
     },
     {
      "value": "LeftOnly",
      "displayName": "Left only"
     },
     {
      "value": "RightOnly",
      "displayName": "Right only"
     },
     {
      "value": "TopBottom",
      "displayName": "Top + bottom"
     },
     {
      "value": "LeftRight",
      "displayName": "Left + right"
     },
     {
      "value": "Frame",
      "displayName": "Frame"
     }
    ]
    },
    "items": {
    "outline": [
     {
      "value": "None",
      "displayName": "None"
     },
     {
      "value": "BottomOnly",
      "displayName": "Bottom only"
     },
     {
      "value": "TopOnly",
      "displayName": "Top only"
     },
     {
      "value": "LeftOnly",
      "displayName": "Left only"
     },
     {
      "value": "RightOnly",
      "displayName": "Right only"
     },
     {
      "value": "TopBottom",
      "displayName": "Top + bottom"
     },
     {
      "value": "LeftRight",
      "displayName": "Left + right"
     },
     {
      "value": "Frame",
      "displayName": "Frame"
     }
    ]
    },
    "status": {
    "direction": [
     {
      "value": "Positive",
      "displayName": "High is good"
     },
     {
      "value": "Negative",
      "displayName": "Low is good"
     }
     ]
    }
  }
 }
}

Sınırlamalar ve önemli noktalarLimitations and considerations

Özgün temalarımızdan birini, "Klasik" temasını veya bunlardan birinin üzerine içeri aktardığınız özel temayı kullanıyorsanız, tema iletişim kutusunun metin bölümü yapılandırma için kullanılamaz.If you're using one of our original themes, the "Classic" theme, or a custom theme that you imported on top of one of these, the text section of the theme dialog box isn't available for configuring.

Bu sınırlamadan etkilenen yerleşik temalar aşağıda listelenmiştir:Built-in themes that are affected by this limitation include the following themes:

 • KlasikClassic
 • Şehir parkıCity park
 • SınıfClassroom
 • Renk körleri içinColorblind safe
 • ElektrikElectric
 • Yüksek karşıtlıkHigh contrast
 • Gün batımıSunset
 • AlacakaranlıkTwilight

Etkilenen temalardan birini kullanıyorsanız ve metin ayarlarını değiştirmeniz gerekmiyorsa, iletişim kutusunun diğer sekmelerini hiç sorunla karşılaşmadan güvenle kullanabilirsiniz.If you're using one of the affected themes and you don't need to modify the text settings, you can safely use the other tabs of the dialog box with no issues. Öte yandan etkilenen temalardan biriyle metin sınıflarını kullanmak istiyorsanız, birkaç seçeneğiniz vardır:However, if you want to use the text classes with one of the affected themes, you have a couple options:

 • Metin sınıflarını etkinleştirmenin en hızlı ve en kolay yolu Varsayılan tema seçeneklerini kullanmaktır.The quickest and easiest way to enable the text classes is to select the Default theme options.
 • Geçerli özel temanızı korumak istiyorsanız, metin sekmesini etkinleştirmek için:If you want to keep your current custom theme, to enable the text tab:
  1. Geçerli temanızı dışarı aktarın.Export your current theme.
  2. Varsayılan temayı seçin.Select the default theme.
  3. İlk adımda dışarı aktardığınız özel temayı içeri aktarın.Import the custom theme you exported in the first step.

Raporunuzdaki metin farklı görünür ama tema iletişim kutusundaki metin sekmesine erişebileceksiniz.The text in your report will look different, but you will be able to access the text tab in the theme dialog box.