Power BI Desktop'tan veri kümesi ve rapor yayımlamaPublish datasets and reports from Power BI Desktop

Power BI Desktop dosyasını Power BI hizmetine yayımladığınızda, modeldeki verileri Power BI çalışma alanınızda yayımlarsınız.When you publish a Power BI Desktop file to the Power BI service, you publish the data in the model to your Power BI workspace. Aynı durum Rapor görünümünde oluşturduğunuz raporlar için de geçerlidir.The same is true for any reports you created in Report view. Çalışma Alanı gezgininizde tüm raporları ve aynı adda yeni bir veri kümesi görürsünüz.You’ll see a new dataset with the same name, and any reports in your Workspace navigator.

Power BI Desktop'tan yayımlamak ile Power BI Desktop dosyasına bağlanmak ve bu dosyayı yüklemek için Power BI'da Veri Al seçeneğini kullanmak aynı etkiyi yapar.Publishing from Power BI Desktop has the same effect as using Get Data in Power BI to connect to and upload a Power BI Desktop file.

Not

Power BI'da raporda yaptığınız hiçbir değişiklik özgün Power BI Desktop dosyasına geri kaydedilmez.Any changes you make to the report in Power BI won't be saved back to the original Power BI Desktop file. Bu değişiklikler raporlardaki görselleştirmeleri eklemeyi, silmeye veya değiştirmeyi içerir.This includes when you add, delete, or change visualizations in reports.

Bir Power BI Desktop veri kümesini ve raporları yayımlamak içinTo publish a Power BI Desktop dataset and reports

 1. Power BI Desktop'ta Dosya > Yayımla > Power BI'da Yayımla'yı seçin veya şeritten Yayımla'yı seçin.In Power BI Desktop, choose File > Publish > Publish to Power BI or select Publish on the ribbon.

  Yayımla düğmesi

 2. Power BI'da oturum açın.Sign in to Power BI.

 3. Hedefi seçin.Select the destination.

  Yayımlama hedefi seçme

Yayımlama tamamlandığında, raporunuz için bir bağlantı alırsınız.When publishing is complete, you receive a link to your report. Raporu Power BI sitenizde açmak için bağlantıyı seçin.Select the link to open the report in your Power BI site.

Yayımlama başarılı iletişim kutusu

Yeniden yayımlama veya Power BI Desktop'tan yayımlanmış bir veri kümesini değiştirmeRepublish or replace a dataset published from Power BI Desktop

Bir Power BI Desktop dosyası yayımladığınızda veri kümesi ve Power BI Desktop'ta oluşturduğunuz tüm raporlar Power BI sitenize yüklenir.The dataset, and any reports you created in Power BI Desktop, upload to your Power BI site when you publish a Power BI Desktop file. Power BI Desktop dosyasını yeniden yayımladığınızda Power BI sitenizdeki veri kümesi, Power BI Desktop dosyasından güncelleştirilen veri kümesiyle değiştirilir.When you republish your Power BI Desktop file, the dataset in your Power BI site is replaced with the updated dataset from the Power BI Desktop file.

Bu basit bir işlem olsa da bilmeniz gereken bazı noktalar vardır:This process is straightforward, but there are a few things you should know:

 • Power BI'da, Power BI Desktop dosyasıyla aynı adda iki veya daha fazla veri kümesi olması yayımlama işleminin başarısız olmasına yol açabilir.Two or more datasets in Power BI with the same name as the Power BI Desktop file could cause publishing to fail. Power BI'da aynı adda yalnızca bir veri kümeniz olduğundan emin olun.Make sure you have only one dataset in Power BI with the same name. Ayrıca, dosyayı yeniden adlandırarak yayımlayabilir ve dosya ile aynı adda yeni bir veri kümesi oluşturabilirsiniz.You can also rename the file and publish, creating a new dataset with same name as the file.

 • Bir sütunu veya ölçüyü yeniden adlandırırsanız ya da silerseniz Power BI'da bu alanı içeren tüm görselleştirmeler bozulabilir.If you rename or delete a column or measure, any visualizations you already have in Power BI with that field could be broken.

 • Power BI mevcut sütunlardaki bazı biçim değişikliklerini yok sayar.Power BI ignores some format changes of existing columns. Örneğin, bir sütunun biçimini %0,25 yerine %25 olarak değiştirdiğinizde.For example, if you change a column’s format from 0.25% to 25%.

 • Power BI'daki mevcut veri kümeniz için yapılandırılmış bir yenileme zamanlamanız olduğunu düşünün.Say you have a refresh schedule that is configured for your existing dataset in Power BI. Dosyanıza yeni veri kaynakları ekleyip ardından yeniden yayımladığınızda, zamanlanmış sonraki yenilemeden önce bunlarda oturum açmanız gerekir.When you add new data sources to your file and then republish, you’ll have to sign into them before the next scheduled refresh.

 • Bir yenileme zamanlaması tanımlanmışsa ve Power BI Desktop’tan yayımlanan bir veri kümesi yeniden yayımlanırsa, yeniden yayımlama işlemi yapıldığında bir veri kümesi yenilemesi başlatılır.When you republish a dataset published from Power BI Desktop and have a refresh schedule defined, a dataset refresh is started as soon as you republish.

 • Veri kümesinde değişiklik yaptığınızda ve ardından bunu yeniden yayımladığınızda, değişiklikten kaç çalışma alanı, rapor ve panonun etkilenmiş olabileceği bir iletiyle size gösterilir ve şu anda yayımlanmış durumda olan veri kümesinin yerine değiştirdiğiniz veri kümesinin konmasını istediğinizi onaylamanız istenir.When you make a change to a dataset and then republish it, a message shows you how many workspaces, reports, and dashboards are potentially impacted by the change, and asks you to confirm that you want to replace the currently published dataset with the one you modified. Ayrıca iletide Power BI hizmetindeki tüm veri kümesi etki analizinin bağlantısı sağlanır. Burada daha fazla bilgi görebilir ve yaptığınız değişikliğin risklerini azaltacak önlemler alabilirsiniz.The message also provides a link to the full dataset impact analysis in the Power BI service, where you can see more information and take action to mitigate the risks of your change.

  Veri kümesini yeniden yayımlamanın etkisiyle ilgili uyarı

  Veri kümesi etki analizi hakkında daha fazla bilgi edinin.Learn more about Dataset impact analysis.

Not

Power BI raporlarındaki bazı veri bağlantılarında, Power BI hizmetine içeri aktarılan veri kümesindeki veriler yerine, verilere yönelik bağlantılar yer alabilir.Some data connection in Power BI reports may include links to data, rather than including the data in the dataset that's imported into the Power BI service. Örneğin DirectQuery bağlantıları verilerin kendisi içeri aktarıldığında değil, güncelleştirmeler veya etkileşimler oluştuğunda verilere bağlanır.For example, DirectQuery connections link to data as updates or interactions occur, rather than importing the data itself. Raporunuzdaki bağlı veri kaynakları şirket içindeyse bunlara Power BI’dan erişmek için bir ağ geçidine ihtiyacınız olabilir.If linked data sources in your report are on premises, you may need a gateway to access them from Power BI. Daha fazla bilgi için bkz. Şirket içi veri ağ geçidi nedir?.For more information, see what is an on-premises data gateway?.