Kullanıcıların rapordaki görselleri kişiselleştirmesine olanak tanımaLet users personalize visuals in a report

ŞUNLAR İÇİN GEÇERLİDİR:APPLIES TO: ✔️ Power BI Desktop✔️ Power BI Desktop ✔️ Power BI hizmeti✔️ Power BI serviceŞUNLAR İÇİN GEÇERLİDİR:APPLIES TO: ✔️ Power BI Desktop✔️ Power BI Desktop ✔️ Power BI hizmeti✔️ Power BI service

Raporu geniş bir hedef kitleyle paylaşırken, kullanıcılarınızdan bir bölümü belirli görsellerin biraz farklı görünümlerini görmek isteyebilir.When you share a report with a broad audience, some of your users may want to see slightly different views of particular visuals. Eksendeki öğeleri değiştirmek, görsel türünü değiştirmek veya araç ipucuna bir şeyler eklemek isteyebilirler.Maybe they'd want to swap what's on the axis, change the visual type, or add something to the tooltip. Tek görselle herkesin gereksinimlerini karşılamak kolay değildir.It's hard to make one visual that satisfies everyone's requirements. Bu yeni özellikle işletme kullanıcılarınıza tümüyle rapor okuma görünümünde görselleri inceleme ve kişiselleştirme gücü verebilirsiniz.With this new capability, you can empower your business users to explore and personalize visuals, all in report reading view. Görseli istedikleri gibi ayarlayabilir ve görsele geri dönmek üzere onu bir yer işareti olarak kaydedebilirler.They can adjust the visual the way they want, and save it as a bookmark to come back to. Rapor üzerinde düzenleme iznine sahip olmaları veya değişiklik istemek için rapor yazarına dönmeleri gerekmez.They don't need to have edit permission for the report, or to go back to the report author for a change.

Görseli kişiselleştirme

Rapor kullanıcılarının değiştirebileceği öğelerWhat report users can change

Bu özellik işletme kullanıcılarının Power BI raporunda görselleri rastgele inceleyerek daha fazla içgörü kazanmasına olanak tanır.This feature allows business users to gain further insights through ad-hoc exploration of visuals on a Power BI report. Bir kullanıcı olarak bu özelliği nasıl kullanacağınızı öğrenmek için bkz. Raporlarınızdaki görselleri kişiselleştirme.To learn how to use this feature as a user, see Personalize visuals in your reports. Rapor okuyucularına temel inceleme senaryoları sağlamak isteyen rapor oluşturucuları için ideal bir özelliktir.The feature is ideal for report creators who want enable basic exploration scenarios for their report readers. Rapor okuyucuları şu değişiklikleri yapabilir:Here are modifications that report readers can make:

 • Görselleştirme türünü değiştirmeChange the visualization type
 • Ölçü veya boyutu değiştirmeSwap out a measure or dimension
 • Göstergeyi ekleme veya kaldırmaAdd or remove a legend
 • İki veya daha fazla ölçüyü karşılaştırmaCompare two or more measures
 • Toplamaları vb. değiştirmeChange aggregations, etc.

Bu özellik yeni inceleme olanakları sağlamakla kalmaz.Not only does this feature allow for new exploration capabilities. Ayrıca kullanıcıların değişikliklerini yakalaması ve paylaşması için de yollar sağlar:It also includes ways for users to capture and share their changes:

 • Yaptıkları değişiklikleri yakalamaCapture their changes
 • Yaptıkları değişiklikleri paylaşmaShare their changes
 • Bir raporda yaptıkları tüm değişiklikleri sıfırlamaReset all their changes for a report
 • Bir görselde yaptıkları tüm değişiklikleri sıfırlamaReset all their changes for a visual
 • Son değişikliklerini temizlemeClear out their recent changes

Daha odaklanmış bir görünüm için Perspektifleri kullanmaUse Perspectives for a more focused view

Görsel öğeleri kişiselleştirmek için, daha odaklanmış bir görünüm sağlayan model alt kümelerinden birini seçmek amacıyla Perspektifler’i kullanabilirsiniz.For Personalize visuals, you can use Perspectives to choose a subset of a model that provides a more focused view. Yönetilen alanlardan oluşan bir alt kümeye odaklanıp rapor okuyucularını bu büyük modeldeki tüm alanların yer aldığı eksiksiz koleksiyonla boğmadan, bir alt kümeyi seçmek buradaki büyük veri modeliyle çalışırken faydalı olabilir.Choosing a subset can be helpful when working with a large data model, allowing you to focus on a manageable subset of fields, and not overwhelm report readers with the full collection of fields in that large model.

Görsel öğeleri kişiselleştirme

Perspektiflerle çalışırken aşağıdaki konuları göz önünde bulundurun:Keep the following considerations in mind when working with perspectives:

 • Perspektiflerin güvenlik mekanizması olarak kullanılması amaçlanmaz, bunlar daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunmaya yönelik araçlardır.Perspectives are not meant to be used as a security mechanism, they are a tool for providing a better end-user experience. Bir perspektifin tüm güvenliği, temelindeki modelden alınır.All security for a perspective is inherited from the underlying model.

 • Hem tablosal hem d çok boyutlu modellerdeki perspektifler desteklenir.Perspectives in both tabular and multi-dimensional models are supported. Ancak çok boyutlu modellerdeki perspektiflerde, perspektifi yalnızca raporun temel küpüyle aynı olacak şekilde ayarlayabilirsiniz.However, for perspectives in multi-dimensional models, you can only set the perspective to be the same as the base cube for the report.

 • Modelden perspektif silmeden önce, perspektifin Görsel öğelerin kişiselleştirme deneyiminde kullanılmadığından emin olun.Before deleting a perspective from a model, be sure to check that the perspective is not being used in the Personalize visuals experience.

Perspektifleri kullanmak amacıyla, raporlarınız için Görsel öğeleri kişiselleştirmeniz gerekir.To use Perspectives, you must enable Personalize visuals for the report. Ayrıca, son kullanıcıların Görsel öğeleri kişiselleştirme deneyimiyle etkileşim kurmasını istediğiniz boyutları ve ölçüleri de içeren en az bir Perspektif oluşturmanız gerekir.You also must create at least one Perspective that includes the dimensions and measures you want end-users to interact with for the Personalize visuals experience.

Perspektif oluşturmak için, şu konumdan indirebileceğiniz Tablosal Düzenleyici’yi kullanın: Tablosal Düzenleyici’yi indirmeTo create the perspective use Tabular Editor, which you can download from the following location: Tabular Editor download

Tablosal Düzenleyici’yi indirdiğinizde raporu Power BI Desktop’ta açın ve aşağıda gösterildiği gibi, şeritteki Dış Araçlar sekmesinden Tablosal Düzenleyici’yi başlatın.Once you install Tabular Editor, open your report in Power BI Desktop and launch Tabular Editor from the External Tools tab of the ribbon, as shown in the following image.

Dış Araçlar şeridinde Tablosal Düzenleyici

Tablosal Düzenleyici’de, yeni bir perspektif oluşturmak için Perspektifler klasörüne tıklayın.In Tabular Editor, right-click on the Perspectives folder to create a new perspective.

Tablosal Düzenleyici’de yeni Perspektifler klasörü oluşturma

Perspektifi yeniden adlandırmak için metne çift tıklayabilirsiniz.You can double-click the text to rename the perspective.

Perspektifi yeniden adlandırma

Daha sonra, Tablosal Düzenleyici’deki Tablolar klasörünü açarak perspektife alanlar ekleyip perspektifte göstermek istediğiniz alanlara sağ tıklayın.Next, add fields to the perspective by opening the Tables folder in Tabular Editor, the right-click on the fields you want to show in the perspective.

Perspektife alanlar ekleme

Perspektife eklemek istediğiniz her alan için bu işlemi tekrarlayın.Repeat that process for each field you want to add to the perspective. Perspektife yinelenen alanlar eklenemez. Yani bir perspektife zaten eklediğiniz tüm alanlarda bunu devre dışı bırakılmış şekilde ekleme seçeneği bulunur.You can’t add duplicate fields in a perspective, so any fields you already added to a perspective will have the option to add it disabled.

İstediğiniz tüm alanları ekledikten sonra, ayarlarınızı hem Tablosal Düzenleyici’de hem de Power BI Desktop’ta kaydettiğinizden emin olun.After you added all the fields you want, be sure to save your settings, both in Tabular Editor and then also in Power BI Desktop.

Perspektif ayarlarını Tablosal Düzenleyici’de ve Power BI Desktop’ta kaydetme

Modele yeni perspektifi ve Power BI Desktop raporunu kaydettikten sonra, Görsel öğeyi kişiselleştirme adlı yeni bölümü göreceğiniz Biçim bölmesine gidin.Once you save the new perspective to the model, and save the Power BI Desktop report, navigate to the Format pane for the page, where you see a new section for Personalize visual.

Biçim bölmesindeki görsel öğeyi kişiselleştirme bölümü

Rapor okuyucusu perspektifi seçimi ilk olarak Varsayılan alanlara ayarlanır.The selection for Report-reader perspective is set to Default fields initially. Açılan oku seçtiğinizde, oluşturduğunuz diğer Perspektifleri görürsünüz.Once you select the drop down arrow, you see the other Perspectives you’ve created.

Diğer perspektiflerinizi görmek için açılan oku seçme

Rapor sayfasının Perspektifini ayarladığınızda, bu sayfadaki Görsel öğeleri kişiselleştirme deneyimi seçili Perspektife göre filtrelenir.Once you set the Perspective for the report page, the Personalize visuals experience for that page is filtered to the selected Perspective. Tüm sayfalara uygula seçeneğini belirlemeniz, Perspektif ayarlarını raporunuzdaki tüm mevcut sayfalara uygulamanızı sağlar.Selecting Apply to all pages lets you apply your Perspective setting to all existing pages in your report.

Perspektifin raporun tamamına uygulanması için Tüm sayfalara uygula seçeneğini belirleme

Raporda kişiselleştirmeyi etkinleştirmeEnable personalization in a report

Bu özelliği Power BI Desktop'ta veya Power BI hizmetinde etkinleştirebilirsiniz.You can enable the feature either in Power BI Desktop or the Power BI service. Eklenmiş raporlarda da etkinleştirebilirsiniz.You can also enable it in embedded reports.

Power BI Desktop'taIn Power BI Desktop

Özelliği Power BI Desktop’ta etkinleştirmek için Dosya > Seçenekler ve Ayarlar > Seçenekler > Geçerli dosya > Rapor ayarları’na gidin.To enable the feature in Power BI Desktop, go to File > Options and Settings > Options > Current file > Report settings. Görselleri kişiselleştir seçeneğinin açıldığından emin olun.Make sure Personalize visuals is turned on.

Raporda kişiselleştirmeyi etkinleştirme

Power BI hizmetindeIn the Power BI service

Özelliği bunun yerine Power BI hizmetinde etkinleştirmek için raporunuzun Ayarlar bölümüne gidin.To enable the feature in the Power BI service instead, go to Settings for your report.

Power BI hizmetinde rapor ayarları

Görselleri kişiselleştir > Kaydet'i seçin.Turn on Personalize visuals > Save.

Hizmette görselleri kişiselleştirme seçeneğini açma

Özelliği sayfa veya görsel düzeyinde açma ya da kapatmaTurn the feature on or off at a page or visual level

Görselleri kişiselleştir ayarını belirli bir rapor için etkinleştirdiğinizde, varsayılan olarak rapordaki tüm görseller kişiselleştirilebilir.When you enable Personalize visuals for a given report, by default all visuals in that report can be personalized. Tüm görsellerin kişiselleştirilmesini istemiyorsanız bu ayarı her görsel veya sayfa için açabilir ya da kapatabilirsiniz.If you don't want all the visuals to be personalized, you can turn the setting on or off per page or per visual.

Sayfa içinPer page

Sayfa sekmesini seçip Görselleştirmeler bölmesinden Biçim'i seçin.Select the page tab > select Format in the Visualizations pane.

Görseli kişiselleştir özelliğini bir sayfa için seçme.

Görseli kişiselleştir > kaydırıcısını Açık veya Kapalı konuma getirin.Slide Personalize visual > On or Off.

Görsel içinPer visual

Görseli seçin > Görselleştirmeler bölmesinde Biçim’i seçin > Görsel üst bilgisi’ni genişletin.Select the visual > select Format in the Visualizations pane > expand Visual header.

Görsel üst bilgisi’ni seçme

Görseli kişiselleştir > kaydırıcısını Açık veya Kapalı konuma getirin.Slide Personalize visual > On or Off.

Görseli kişiselleştir kaydırıcısı açık veya kapalı

SınırlamalarLimitations

Şu anda özelliğin bilinmesi gereken birkaç sınırlaması vardır.Currently the feature has a few limitations to be aware of.

 • Bu özellik web'de yayımlama için desteklenmez.This feature isn't supported for publish to web.
 • Kullanıcının incelemeleri otomatik olarak kalıcı olmaz.User explorations don't automatically persist. Değişikliklerinizi yakalamak için görünümünüzü kişisel bir yer işareti olarak kaydetmeniz gerekir.You need to save your view as a personal bookmark to capture your changes.
 • Bu özellik, iOS ve Android tabletler için Power BI mobil uygulamalarında ve Power BI Windows uygulamasında desteklenir; telefonlar için Power BI mobil uygulamalarında desteklenmez.This feature is supported in the Power BI mobile apps for iOS and Android tablets and in the Power BI Windows app; it is not supported in the Power BI mobile apps for phones. Bununla birlikte, Power BI hizmetindeyken kişisel yer işaretine kayıtlı bir görselde yapılan değişiklikler, tüm Power BI mobil uygulamalarında dikkate alınır.However, any change to a visual you save in a personal bookmark while in the Power BI service is respected in all the Power BI mobile apps.

Sonraki adımlarNext steps

Raporlarınızdaki görselleri kişiselleştirmePersonalize visuals in your reports.

Yeni görsel kişiselleştirme deneyimini bir kez deneyin.Give the new visual personalization experience a try. Power BI Ideas sitesinde bu özellikle ilgili geri bildirimlerinizi sağlayın ve bu deneyimi geliştirmeye nasıl devam edebileceğimiz konusunda görüşlerinizi bildirin.Give us your feedback for this feature, and how we can continue to improve it, on the Power BI Ideas site.

Başka bir sorunuz mu var?More questions? Power BI Topluluğu'na başvurunTry the Power BI Community