Power BI raporlarındaki filtre türleriTypes of filters in Power BI reports

Filtreler birbiriyle aynı davranışları göstermez çünkü aynı şekilde oluşturulmamışlardır.Filters don't all behave the same way because they're not created the same way. Bunları nasıl oluşturduğunuz, yeni filtre bölmesinde düzenleme modundaki davranışlarını etkiler.How you create them influences how they behave in the new filter pane in editing mode. Bu makalede farklı filtre türlerini açıklayacağız: bunları farklı oluşturma yollarınız ve bunların yararlı olduğu farklı kullanımlar.In this article, we describe the different kinds of filters: the different ways you create them and the different things they're good for. Raporlara filtre ekleme konusunda bilgi edinin.Read about how to add filters to reports.

Filtre bölmesi

En yaygın iki filtre türüyle başlayalım: el ile ve otomatik.Let’s start with the two most common filter types: manual and automatic.

El ile çalıştırılan filtrelerManual filters

El ile çalıştırılan filtreler, rapor oluşturucularının yeni filtre bölmesinde herhangi bir konuma sürükleyip bıraktığı filtrelerdir.Manual filters are the filters that report creators drag and drop anywhere in the new filter pane. Raporu düzenleme izni olan kullanıcılar yeni bölmede bu filtreyi düzenleyebilir, silebilir, temizleyebilir, gizleyebilir, kilitleyebilir, yeniden adlandırabilir veya sıralayabilir.Users with edit permission to the report can edit, delete, clear, hide, lock, rename, or sort this filter in the new pane.

Otomatik filtrelerAutomatic filters

Otomatik filtreler, siz görsel oluştururken filtre bölmesinin görsel düzeyine otomatik olarak eklenen filtrelerdir.Automatic filters are the filters that get automatically added to the visual level of the filter pane when you build a visual. Bu filtreler görselinizi oluşturan alanları temel alır.These filters are based on the fields that make up your visual. Raporu düzenleme izni olan kullanıcılar yeni bölmede bu filtreyi düzenleyebilir, temizleyebilir, gizleyebilir, kilitleyebilir, yeniden adlandırabilir veya sıralayabilir.Users with edit permission to the report can edit, clear, hide, lock, rename, or sort this filter in the new pane. Otomatik filtreleri silemezler çünkü görselde bu alanlara başvurulur.They can't delete automatic filters, because the visual refers to those fields.

Daha gelişmiş filtrelerMore advanced filters

Bundan sonra açıklanan filtre türleri o kadar yaygın değildir ama bunlar raporunuzda görüntüleniyorsa bunları anlamanız yine de önemlidir.These next filter types are less common, but it's still important to understand them if they're displayed in your report. Ayrıca raporunuz için en doğru filtreyi oluşturmanıza yardımcı olabilirler.Besides, you might find them useful in creating just the right filter for your report.

Dahil etme ve hariç tutma filtreleriInclude and exclude filters

Görselde dahil etme veya hariç tutma işlevselliğini kullandığınızda filtre bölmesine dahil etme ve hariç tutma filtreleri otomatik olarak eklenir.Include and exclude filters get automatically added to the filter pane when you use the include or exclude functionality for a visual. Raporu düzenleme izni olan kullanıcılar yeni bölmede bu filtreyi silebilir, kilitleyebilir, gizleyebilir veya sıralayabilir.Users with edit permission to the report can delete, lock, hide, or sort this filter in the new pane. Dahil etme veya hariç tutma filtresini düzenleyemez, temizleyemez veya yeniden adlandıramazlar çünkü bu filtre görsellerin dahil etme ve hariç tutma işlevselliğiyle ilişkilidir.They can't edit, clear, or rename an include or exclude filter, because it's associated with the include and exclude functionality of visuals.

Hariç tutma filtresi

Detaya gitme filtreleriDrill-down filters

Raporunuzda görsel için detaya gitme işlevselliğini kullandığınızda filtre bölmesine detaya gitme filtreleri otomatik olarak eklenir.Drill-down filters get automatically added to the filter pane when you use the drill-down functionality for a visual in your report. Raporu düzenleme izni olan kullanıcılar yeni bölmede filtreyi düzenleyebilir veya temizleyebilir.Users with edit permission to the report can edit or clear the filter in the new pane. Bu filtreyi silemez, gizleyemez, kilitleyemez, yeniden adlandıramaz veya sıralayamazlar çünkü bu filtre görsellerin detaya gitme işlevselliğiyle ilişkilidir.They can't delete, hide, lock, rename, or sort this filter because it's associated with the drill-down functionality of visuals. Detaya gitme filtresini kaldırmak için görselin detaydan çıkma düğmesine tıklarsınız.To remove the drill-down filter, you click the drill-up button for the visual.

Detaya gitme filtresi

Çapraz detaylandırma filtreleriCross-drill filters

Çapraz filtreleme veya çapraz vurgulama özelliği üzerinden bir detaya gitme filtresi rapor sayfasındaki başka bir görsele geçirildiğinde, yeni bölmeye çapraz detaylandırma filtreleri otomatik olarak eklenir.Cross-drill filters are automatically added to the new pane when a drill-down filter is passed to another visual on the report page via the cross-filter or cross-highlight feature. Rapor üzerinde düzenleme izni olan kullanıcılar bu filtreyi silemez, temizleyemez, gizleyemez, kilitleyemez, yeniden adlandıramaz veya sıralayamazlar çünkü bu filtre görsellerin detaya gitme işlevselliğiyle ilişkilidir.Users with edit permission to the report can't delete, clear, hide, lock, rename, or sort this filter because it's associated with the drill-down functionality of visuals. Ayrıca başka bir görseldeki detaya gitme işleminden geldiği için bu filtreyi düzenleyemezler.They also can't edit this filter because it comes from drilling down in another visual. Detaya gitme filtresini kaldırmak için filtreyi geçiren görselin detaydan çıkma düğmesine tıklarsınız.To remove the drill-down filter, you click the drill-up button for the visual that's passing the filter.

Detaylandırma filtreleriDrillthrough filters

Detaylandırma filtreleri detaylandırma özelliği yoluyla bir sayfadan diğerine geçirilir.Drillthrough filters get passed from one page to another via the drillthrough feature. Bunlar detaylandırma bölmesinde gösterilir.They show up in the drillthrough pane. İki tür detaylandırma filtresi vardır.There are two types of drillthrough filters. İlk tür, detaylandırma işlemini çağıran filtredir.The first type is the one that invokes the drillthrough. Rapor düzenleyicileri bu tür bir filtreyi düzenleyebilir, silebilir, temizleyebilir, gizleyebilir veya kilitleyebilir.Report editors can edit, delete, clear, hide, or lock this type of filter. İkinci tür filtre kaynak sayfanın sayfa düzeyi filtreleri temel alınarak hedefe geçirilen detaylandırma filtresidir.The second type is the drillthrough filter that gets passed to the target, based on the page-level filters of the source page. Rapor düzenleyicileri bu geçici detaylandırma filtresi türünü düzenleyebilir, silebilir veya temizleyebilir.Report editors can edit, delete, or clear, this transient type of drillthrough filter. Bu filtreyi son kullanıcılar için kilitleyemez veya gizleyemezler.They can't lock or hide this filter for end users.

URL filtreleriURL filters

URL filtreleri, bir URL sorgu parametresinin eklenmesiyle yeni bölmeye eklenir.URL filters get added to the new pane by adding a URL query parameter. Raporu düzenleme izni olan kullanıcılar yeni bölmede filtreyi düzenleyebilir, silebilir veya temizleyebilir.Users with edit permission to the report can edit, delete, or clear the filter in the new pane. Bu filtreyi gizleyemez, kilitleyemez, yeniden adlandıramaz veya sıralayamazlar çünkü bu filtre URL parametresiyle ilişkilidir.They can't hide, lock, rename, or sort this filter because it's associated with the URL parameter. Filtreyi kaldırmak için URL'den URL parametresini kaldırırsınız.To remove the filter, you remove the parameter from the URL. Parametre içeren bir URL örneği:Here's an example URL with a parameter:

app.powerbi.com/groups/me/apps/app-id/reports/report-id/ReportSection?filter=Stores~2FStatus%20eq%20'Off'app.powerbi.com/groups/me/apps/app-id/reports/report-id/ReportSection?filter=Stores~2FStatus%20eq%20'Off'

URL filtresi

URL filtreleri hakkında daha fazla bilgi edinin.Read more about URL filters.

Geçiş filtreleriPass-through filters

Geçiş filtreleri Soru-Cevap aracılığıyla oluşturulan görsel düzeyi filtrelerdir.Pass-through filters are visual-level filters created through Q&A. Yazarlar bu filtreleri yeni bölmede silebilir, gizleyebilir veya sıralayabilir.Authors can delete, hide, or sort these filters in the new pane. Öte yandan bu filtreleri yeniden adlandıramaz, düzenleyemez, temizleyemez veya kilitleyemezler.However, they can't rename, edit, clear, or lock these filters.

Soru-Cevap özelliğiyle geçiş filtresi

Filtre türlerini karşılaştırmaComparing filter types

Bu tabloda yazarların farklı filtre türleriyle neler yapabilecekleri karşılaştırılır.This table compares what authors can do with the different types of filters.

Filtre türüFilter type DüzenleEdit TemizleClear SilDelete GizleHide KilitleLock SıralaSort Yeniden adlandırRename
El ile çalıştırılan filtrelerManual filters EY EY EY EY EY EY EY
Otomatik filtrelerAuto filters EY EY NN EY EY EY EY
Ekleme/Dışlama filtreleriInclude/Exclude filters NN NN EY EY EY EY NN
Detaya gitme filtreleriDrill-down filters EY EY NN NN NN NN NN
Çapraz Detaylandırma filtreleriCross Drill filters NN NN NN NN NN NN NN
Detaylandırma filtreleri (detaylandırma işlemini çağırır)Drillthrough filters (Invokes drillthrough) EY EY EY EY EY NN NN
Detaylandırma filtreleri (Geçici)Drillthrough filters (Transient) EY EY EY NN NN NN NN
URL filtreleri - geçiciURL filters - transient EY EY EY NN NN NN NN
Geçiş filtreleriPass Through filters NN NN EY EY NN EY NN

Sonraki adımlarNext steps

Raporlara filtre eklemeAdd filters to reports

Power BI Filtreler bölmesine ilişkin tura katılınTake a tour of the report Filters pane

Raporlarda filtreleme ve vurgulamaFilters and highlighting in reports

Başka bir sorunuz mu var?More questions? Power BI Topluluğu'na başvurunTry the Power BI Community