Power BI raporlarıyla ilgili ayarları değiştirmeChange settings for Power BI reports

ŞUNLAR İÇİN GEÇERLİDİR:APPLIES TO: ✔️ Power BI Desktop✔️ Power BI Desktop ✔️ Power BI hizmeti✔️ Power BI serviceŞUNLAR İÇİN GEÇERLİDİR:APPLIES TO: ✔️ Power BI Desktop✔️ Power BI Desktop ✔️ Power BI hizmeti✔️ Power BI service

Power BI Desktop ve Power BI hizmetindeki rapor ayarları sayesinde rapor okuyucularının raporunuzla etkileşim kurma şeklini denetleyebilirsiniz.With the report settings in Power BI Desktop and the Power BI service, you can control how report readers interact with your report. Örneğin rapor için filtre kaydetmelerine, rapordaki görselleri kişiselleştirmelerine veya rapor sayfalarını yan taraf yerine alt tarafta bulunan sekmeler halinde görüntülemesine olanak tanıyabilirsiniz.For example, you can allow them to save filters for the report, personalize the visuals in the report, or display the report pages as tabs across the bottom of the report instead of along the side.

Power BI hizmetindeki rapor ayarları bölmesinin ekran görüntüsü.

Öncelikle aşağıdaki makaleleri okumanız faydalı olabilir:It might be helpful to read these articles first:

Haydi başlayalım!Let's get started!

ÖnkoşullarPrerequisites

Power BI Desktop'ta Ayarlar bölmesini açınOpen the Settings pane in Power BI Desktop

  1. Dosya > Seçenekler ve ayarlar > Seçenekler’i seçin.Select File > Options and settings > Options.

  2. Geçerli dosya bölümünde Rapor ayarları'nı seçin.Under Current file, select Report settings.

    Power BI Desktop'taki raporun Ayarlar bölmesinin ekran görüntüsü

    Bu makalenin devamında raporlarla ilgili bazı özel ayarlar ele alınmıştır.The rest of this article calls out some of the specific report settings.

Power BI hizmetinde Ayarlar bölmesini açınOpen the Settings pane in the Power BI service

  1. Raporun okuma görünümünde Dosya > Ayarlar'ı seçin.In report Reading view, select File > Settings.

    Dosya menüsünün Ayarlar seçeneğinin ekran görüntüsü.

  2. Ayarlar bölmesinde ilgili rapor için düzenleyebileceğiniz bir dizi ayar yer alır.In the Settings pane, you see a number of toggles you can set, just for this report. Bu makalenin devamında bunların bazıları ele alınmıştır.The rest of this article calls out some of them.

Panoları, raporları ve uygulamaları öne çıkarabilirsiniz; böylece bu öğeler, iş arkadaşlarınızın Power BI Giriş sayfasının Öne Çıkanlar bölümünde görüntülenir.You can feature dashboards, reports, and apps so they appear in the Featured section of your colleagues' Power BI Home page. İçerikleri öne çıkarma hakkında daha fazla bilgi edinin.Read more about how to feature content.

Sayfalar bölmesini ayarlamaSet the Pages pane

Sayfalar bölmesi ayarını şu an için yalnızca Power BI hizmetinde değiştirebilirsiniz.Currently you can only change the Pages pane setting in the Power BI service. Sayfalar bölmesi ayarını açık duruma getirdiğinize rapor okuyucuları Okuma görünümünde rapor sayfası sekmelerini yanda değil alt tarafta görür.When you toggle Pages pane on, report readers see the report page tabs along the bottom of the report in Reading view, instead of along the side. Düzenleme görünümünde rapor sayfası sekmeleri zaten raporun altında yer alır.In Edit view, the report page tabs are already along the bottom of the report.

Sayfalar bölmesi ayarının ekran görüntüsü.

Denetim filtreleriControl filters

Raporun Ayarlar bölmesinde okuyucuların raporunuzdaki filtrelerle etkileşim kurma şeklini denetlemeye yönelik üç ayar bulunur.The report Settings pane has three settings for controlling reader interactions with the filters on your report. Aşağıdaki bağlantıları izleyerek Power BI raporlarındaki filtreleri tasarlama makalesine ulaşabilir, ayarlar hakkında ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz.The following links go to the Design filters in Power BI reports article for details on each setting.

Verileri dışarı aktarmaExport data

Varsayılan olarak rapor okuyucuları raporunuzdaki görseller için özetlenmiş veya temel alınan verileri dışarı aktarabilir.By default, report readers can export summarized or underlying data from visuals in your report. Verileri dışarı aktarma seçeneği sayesinde yalnızca özetlenmiş verileri dışarı aktarmalarına izin verebilir veya raporunuzdaki verileri aktarmalarını engelleyebilirsiniz.With Export data, you can allow them to export only summarized data, or to export no data at all from your report.

Görsel öğeleri kişiselleştirmePersonalize visuals

Okuyucularınızın raporunuzdaki görselleri değiştirmesine ve kişiselleştirmesine izin verin.Allow your readers to change and personalize the visuals in your report. Rapor okuyucularının görselleri kişiselleştirmelerine olanak tanıma hakkında daha fazla bilgi edinin.Read more about letting report readers personalize visuals.

Sonraki adımlarNext steps