Power BI Soru-Cevap ile verilerinizi keşfetme ve görseller oluşturmaUse Power BI Q&A to explore your data and create visuals

Bazen verilerinize ilişkin cevaplar edinmenin en hızlı yolu doğal dil kullanarak bir soru sormaktır.Sometimes the fastest way to get an answer from your data is to ask a question using natural language. Power BI'ın Soru-Cevap özelliği, verilerinizi kendi sözcüklerinizi kullanarak keşfetmenizi sağlar.The Q&A feature in Power BI lets you explore your data in your own words. Bu makalenin ilk bölümünde, Soru-Cevap özelliğini Power BI hizmetindeki panolarda nasıl kullanacağınız gösterilmektedir.The first part of this article shows how you use Q&A in dashboards in the Power BI service. İkinci bölümde ise Power BI hizmeti veya Power BI Desktop ile rapor oluştururken Soru-Cevap ile yapabilecekleriniz anlatılmaktadır.The second part shows what you can do with Q&A when creating reports in either the Power BI service or Power BI Desktop. Daha fazla arka plan bilgisine Tüketiciler için Soru-Cevap makalesinden ulaşabilirsiniz.For more background, see the Q&A for consumers article.

Power BI mobil uygulamalarında Soru-Cevap ve Power BI Embedded’da Soru-Cevap konuları ayrı makalelerde ele alınmıştır.Q&A in the Power BI mobile apps and Q&A with Power BI Embedded are covered in separate articles.

Soru-Cevap etkileşimli ve hatta eğlenceli bir özelliktir.Q&A is interactive, even fun. Genellikle görselleştirmelerin sürdürülebilecek ilginç yollar açması nedeniyle her soru yeni bir soruyu getirir.Often, one question leads to others as the visualizations reveal interesting paths to pursue. Görselleştirme oluşturmak, görselleri ayrıntılı olarak incelemek ve bunları panolara sabitlemek için Soru-Cevap özelliğinin nasıl kullanılacağını gösteren Amanda'yı izleyin.Watch Amanda demonstrate using Q&A to create visualizations, dig into those visuals, and pin them to dashboards.

1. Bölüm: Power BI hizmetindeki bir panoda Soru-Cevap özelliğini kullanmaPart 1: Use Q&A on a dashboard in the Power BI service

Power BI hizmetinde (app.powerbi.com) panolar, bir veya daha fazla veri kümesinden sabitlenmiş kutucuklar içerir. Bu nedenle, bu veri kümelerinde bulunan tüm verilerle ilgili sorular sorabilirsiniz.In the Power BI service (app.powerbi.com), a dashboard contains tiles pinned from one or more datasets, so you can ask questions about any of the data contained in any of those datasets. Panonun oluşturulması için hangi raporların ve veri kümelerinin kullanıldığını görmek üzere menü çubuğundan İlişkilileri görüntüle'yi seçin.To see what reports and datasets were used to create the dashboard, select View related from the menu bar.

İlgili raporları ve veri kümelerini görüntüleme

Soru-Cevap soru kutusu, panonuzun sol üst köşesinde bulunur. Burası, doğal dil kullanarak sorunuzu yazdığınız yerdir.The Q&A question box is located in the upper-left corner of your dashboard, where you type your question using natural language. Soru-Cevap kutusunu görmüyor musunuz?Don't see the Q&A box? Tüketiciler için Soru-Cevap makalesinin Önemli noktalar ve sorun giderme bölümünü inceleyin.See Considerations and troubleshooting in the Q&A for consumers article. Soru-Cevap, yazdığınız kelimeleri tanıyarak cevabı nerede (hangi veri kümesinde) bulabileceğini belirler.Q&A recognizes the words you type and figures out where (in which dataset) to find the answer. Soru-Cevap ayrıca sorunuzu otomatik tamamlama ve farklı şekilde ifade etme özelliklerinin yanı sıra diğer metin ve görsel desteklerle biçimlendirmenize yardımcı olur.Q&A also helps you form your question with auto-completion, restatement, and other textual and visual aids.

Soru-Cevap soru kutusu

Sorunuzun cevabı etkileşimli görselleştirme olarak görüntülenir ve soruyu değiştirdiğinizde güncelleştirilir.The answer to your question is displayed as an interactive visualization and updates as you modify the question.

 1. Bir pano açın ve imlecinizi soru kutusuna yerleştirin.Open a dashboard and place your cursor in the question box. Sağ üst köşeden Yeni Soru-Cevap deneyimi'ni seçin.In the upper-right corner, select New Q&A experience.

  Power BI Yeni Soru-Cevap deneyimi

 2. Soru-Cevap özelliği, yazmaya başlamadan önce sorunuzu oluşturmanıza yardımcı olacak önerilerin bulunduğu yeni bir ekran görüntüler.Even before you start typing, Q&A displays a new screen with suggestions to help you form your question. Temel alınan veri kümelerindeki tabloların adlarını içeren ifadelerin ve tamamlanmış soruların yanı sıra veri kümesi sahibinin öne çıkan sorular oluşturmuş olması halinde soruların tamamlanmış hallerini bile görebilirsiniz.You see phrases and complete questions containing the names of the tables in the underlying datasets and may even see complete questions listed if the dataset owner has created featured questions,

  Soru-Cevap özelliğindeki önerilen sorular

  Bu sorulardan birini başlangıç noktası olarak kullanabilir, soruyu değiştirerek belirli bir yanıta ulaşabilirsiniz.You can choose one of these questions as a starting point and continue to refine the question to find a specific answer. İsterseniz yeni soru oluşturmanıza yardımcı olması için tablo adı yazabilirsiniz.Or use a table name to help you word a new question.

 3. Soru listesinden seçim yapın veya kendi sorunuzu yazmaya başlayıp açılan listedeki önerilerden birini seçin.Select from the list of questions, or begin typing your own question and select from the dropdown suggestions.

  Listeden bir soru seçin

 4. Sorunuzu yazmaya başladığınızda, Soru-Cevap özelliği yanıtınızı görüntülemek için en uygun görselleştirmeyi seçer.As you type a question, Q&A picks the best visualization to display your answer.

  Soru-Cevap eyalete göre mağaza sayısı

 5. Soruyu değiştirdiğinizde görselleştirme de dinamik olarak değişir.The visualization changes dynamically as you modify the question.

  Soru-Cevap eyalete göre mağaza sayısı çubuk grafiği

 6. Bir soru yazdığınızda Power BI, ilgili panoda kutucuğu bulunan tüm veri kümelerinde en iyi cevabı arar.When you type a question, Power BI looks for the best answer using any dataset that has a tile on that dashboard. Tüm kutucukların kaynağı datasetA ise cevabınız datasetA kaynağından gelir.If all the tiles are from datasetA, then your answer will come from datasetA. Hem datasetA hem de datasetB varsa Soru-Cevap, bu 2 veri kümesinden en iyi cevabı almak için arama yapar.If there are tiles from datasetA and datasetB, then Q&A searches for the best answer from those 2 datasets.

  İpucu

  Bu nedenle dikkatli olmanızda fayda vardır, datasetA kaynağından tek bir kutucuğunuz varsa ve bunu panonuzdan kaldırırsanız Soru-Cevap artık datasetA erişimine sahip olmaz.So be careful, if you only have one tile from datasetA and you remove it from your dashboard, Q&A will no longer have access to datasetA.

 7. Sonuç içinize sindiğinde sağ üst köşedeki raptiye simgesini seçerek görselleştirmeyi panoya sabitleyebilirsiniz.When you're happy with the result, pin the visualization to a dashboard by selecting the pin icon in the top right corner. Sizinle paylaşılmış veya bir uygulamanın parçası olan panoları sabitleyemezsiniz.If the dashboard has been shared with you, or is part of an app, you won't be able to pin.

  Soru-Cevap Görseli sabitleme

2. Bölüm: Power BI hizmetindeki veya Power BI Desktop'taki bir raporda Soru-Cevap özelliğini kullanmaPart 2: Use Q&A in a report in Power BI service or Power BI Desktop

Soru-Cevap özelliğini kullanarak veri kümenizi keşfetmenin yanı sıra rapor ve panolara görselleştirmeler ekleyebilirsiniz.Use Q&A to explore your dataset and to add visualizations to the report and to dashboards. Bir rapor için tek bir veri kümesi temel alınır. Raporlar tamamen boş olabileceği gibi görselleştirmelerle dolu sayfalar da içerebilir.A report is based on a single dataset and may be completely blank or contain pages full of visualizations. Bir raporun boş olması, araştırabileceğiniz veri olmadığı anlamına gelmez. Veri kümesi, raporla bağlantılıdır ve bu veri kümesini araştırıp görselleştirmeler oluşturabilirsiniz.But just because a report is blank, doesn't mean there isn't any data for you to explore -- the dataset is linked to the report and is waiting for you to explore and create visualizations. Bir raporun oluşturulması için hangi veri kümesinin kullanıldığını görmek üzere raporu Power BI hizmetinde Okuma görünümü'nde açıp menü çubuğundan İlişkilileri görüntüle'yi seçin.To see which dataset is being used to create a report, open the report in Power BI service Reading view and select View related from the menubar.

İlgili veri kümelerini görüntüle

Raporlarda Soru-Cevap özelliğini kullanabilmeniz için söz konusu rapora ve temel alınan veri kümesine ilişkin düzenleme izinlerine sahip olmanız gerekir.To use Q&A in reports, you must have edit permissions for the report and underlying dataset. Tüketiciler için Soru-Cevap makalesinde bu bir oluşturan senaryosu olarak adlandırılmıştır.In the Q&A for consumers article, we refer to this as a creator scenario. Bunun yerine sizinle paylaşılan bir raporu tüketiyorsanız Soru-Cevap özelliğini kullanamazsınız.If instead you're consuming a report that has been shared with you, Q&A isn't available.

 1. Bir raporu Düzenleme görünümü'nde (Power BI hizmeti) veya Rapor görünümü'nde (Power BI Desktop) açın ve menü çubuğundan Soru sorun'u seçin.Open a report in Editing view (Power BI service) or Report view (Power BI Desktop) and select Ask a question from the menu bar.

  Power BI Desktop Power BI Desktop
  Power BI Desktop'ta Soru sorun'u seçinSelect Ask A Question in Power BI Desktop

  Hizmet Service
  Power BI hizmetinse Soru sorun'u seçinSelect Ask a question in the Power BI service

 2. Rapor tuvalinizde bir Soru-Cevap soru kutusu görüntülenir.A Q&A question box displays on your report canvas. Aşağıdaki örnekte soru kutusu, başka bir görselleştirmenin üst kısmında görüntülenmektedir.In the example below, the question box displays on top of another visualization. Bunda bir sakınca yoktur ancak soru sormadan önce rapora boş bir sayfa eklemek daha iyi bir seçenek olabilir.This is fine, but it might be better to add a blank page to the report before asking a question.

  Soru-Cevap soru kutusu

 3. İmlecinizi soru kutusuna yerleştirin.Place your cursor in the question box. Siz sorunuzu yazdıkça Soru-Cevap, sorunuzu oluşturmaya yardımcı olmak üzere bazı öneriler görüntüler.As you type, Q&A displays suggestions to help you form your question.

  Soru-Cevap soru kutusuna yazın

 4. Siz bir soru yazarken Soru-Cevap özelliği, cevabınızı görüntülemek için en iyi görselleştirmeyi seçer. Siz soruyu değiştirdikçe görselleştirmeler de dinamik olarak değiştirilir.As you type a question, Q&A picks the best visualization to display your answer; and the visualization changes dynamically as you modify the question.

  Soru-Cevap bir görselleştirme oluşturur

 5. İstediğiniz görselleştirmeye sahip olduğunuzda ENTER'a basın.When you have the visualization you like, select ENTER. Görselleştirmeyi rapora kaydetmek için Dosya > Kaydet'i seçin.To save the visualization with the report, select File > Save.

 6. Yeni görselleştirme ile etkileşim kurun.Interact with the new visualization. Görselleştirmeyi nasıl oluşturduğunuz fark etmeksizin aynı etkileşim, biçimlendirme ve özellikleri kullanabilirsiniz.It doesn't matter how you created the visualization -- all the same interactivity, formatting, and features are available.

  Görselleştirme ile etkileşim kurun

  Görselleştirmeyi Power BI hizmetinde oluşturduysanız bir panoya da sabitleyebilirsiniz.If you've created the visualization in Power BI service, you can even pin it to a dashboard.

Soru-Cevap özelliğinin hangi görselleştirmeleri kullanacağını belirtmeTell Q&A which visualization to use

Soru-Cevap ile verileriniz hakkında bilgi edinmekle kalmaz Power BI'ın cevabı nasıl görüntüleyeceğini de belirtebilirsiniz.With Q&A, not only can you ask your data to speak for itself, you can tell Power BI how to display the answer. Sorunuzun yanına "as a " eklemeniz yeterlidir.Just add "as a " to the end of your question. Örneğin "show inventory volume by plant as a map" ve "show total inventory as a card".For example, "show inventory volume by plant as a map" and "show total inventory as a card". Kendiniz deneyin.Try it for yourself.

Önemli noktalar ve sorun gidermeConsiderations and troubleshooting

 • Bir veri kümesine canlı bağlantı veya ağ geçidi ile bağlandıysanız Soru-Cevap özelliğinin söz konusu veri kümesi için etkinleştirilmesi gerekir.If you've connected to a dataset using a live connection or gateway, Q&A needs to be enabled for that dataset.

 • Bir raporu açtınız ve Soru-Cevap seçeneğini görmüyorsunuz.You've opened a report and don't see the Q&A option. Power BI hizmetini kullanıyorsanız raporun Düzenleme görünümü'nde açıldığından emin olun.If you're using Power BI service, make sure the report is open in Editing view. Düzenleme görünümü'nü açamıyorsanız bu, söz konusu rapor için düzenleme izinlerine sahip olmadığınız ve bu raporla Soru-Cevap özelliğini kullanabileceğiniz anlamına gelir.If you can't open Editing view it means you don't have edit permissions for that report and you can use Q&A with that specific report.

Sonraki adımlarNext steps