ABD eyalet ve yerel hükümetlere yönelik COVID-19 izleme örneğiCOVID-19 tracking sample for US state and local governments

Power BI ekibi, ABD eyalet ve yerel hükümetlerinin COVID-19 hakkında etkileşimli bir rapor yayımlayıp özelleştirmesine olanak veren bir COVID-19 izleme örneği oluşturdu.The Power BI team has created a COVID-19 tracking sample that enables US state and local governments to publish or customize an interactive report about COVID-19. Hükümetler Power BI Desktop kullanarak COVID-19 verilerini analiz edip görselleştirebilir ve bu sayede topluluklarının şehir, ilçe, eyalet ve ulusal düzeyde bilgilendirebilirler.Using Power BI Desktop, they can analyze and visualize COVID-19 data to keep their communities informed at the city, county, state, and national levels. Ardından Power BI - Web’de Yayımlama özelliğini kullanarak vatandaşları bilgilendirmek amacıyla raporu herkese açık bir şekilde paylaşabilirler.Then using Power BI Publish to Web, they can share the report publicly to inform citizens. Bu makalede, Power BI etkileşimli görselleştirmeleri herkese ait hikayeniz, blogunuz veya web sitenizde kullanmaya yönelik farklı seçenekler sunulmaktadır.The article offers different options for using Power BI interactive visualizations in your own public story, blog, or website.

ABD verilerini içeren COVID-19 örneği

Bu makalede şunları nasıl yapılacağı ele alınır:This article covers how to:

 • Ekleme kodunu kopyalayıp kendi sitenize koyma.Copy embed code and put it on your own site.
 • Belirli bir eyaleti biçimlendirme gibi özelleştirmeler yapma.Make customizations such as formatting a specific state.
 • Power BI hizmetinde yayımlama.Publish to the Power BI service.
 • Web’de yayımlama.Publish to the web.
 • Başka bir kaynaktan toplanan verileri bu verilerle birleştirme.Mash up this data with data from another source.

ÖnkoşullarPrerequisites

Hikayenizi anlatmak için Power BI’ı kullanmaya başlamadan önce şu önkoşulları sağlamanız gerekir:Before you can get started using Power BI to tell your story, you need these prerequisites:

1. Seçenek: Önceden oluşturulmuş ekleme koduOption 1: Pre-built embed code

Microsoft örnek raporu yayımladı ve web’de yayımlamaya yönelik bir ekleme kod oluşturdu.Microsoft has published the sample report and created a publish-to-web embed code. Ulusal görünüm dahil olmak üzere örneğin tamamını eklemek için ekleme kodunu kullanabilir ve kendi web sitenizde eyalet ve ilçe düzeyinde ayrıntıya inebilirsiniz.You can use the embed code to embed the complete sample, including the national view, and drill down to the state and county level in your own website. Bu verileri yayımlamadan önce, bu makaledeki sorumluluk reddini gözden geçirmenizi öneririz.Before publishing this data, we recommend reviewing the disclaimers in this article.

Sitenize etkileşimli grafikleri dahil etmek için, şu ekleme kodunu kopyalayıp grafiğin web sayfanızda görüntülenmesini istediğiniz yere yapıştırın.To include the interactive graphic on your site, copy and paste the following embed code to where you would like the graphic to show up on your web page.

<iframe width="1600" height="900" src="https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMmI2ZjExMzItZTcwNy00YmUwLWFlMTAtYTUxYzVjODZmYjA5IiwidCI6ImMxMzZlZWMwLWZlOTItNDVlMC1iZWFlLTQ2OTg0OTczZTIzMiIsImMiOjF9" frameborder="0" allowFullScreen="true"></iframe>

Ekleme kodu, tüm HTML sayfalarına ekleyebileceğiniz bir HTML iFrame öğesidir.The embed code is an HTML iFrame element that you can insert into any HTML page. Sağlanan iFrame’in genişliğini ve yüksekliğini web sitenize sığacak şekilde ayarlayın.Adjust the width and height of the iFrame provided to fit within your site. Örnek rapor 16:9 bölümler halinde yazılır, bu boyutu uygun bir seçim yapın.The sample report is authored at 16:9 proportions, so pick a size that preserves this dimension. Doğru şekilde uygulandığında, grafikler ek gri kenarlıklar olmadan görünür.When implemented correctly, the graphic appears without any extra grey borders. Bu değişiklikleri yaparken iFrame boyutlandırmasına yönelik ipuçlarını ve püf noktalarını gözden geçirmeniz yararlı olur.It is useful to review the iFrame sizing tips and tricks when making these changes.

2. Seçenek: Örnek Power BI dosyasını özelleştirmeOption 2: Customize the sample Power BI file

Power BI dosyası, Power BI Desktop’ta düzenleyebileceğiniz verileri ve etkileşimli grafiği .pbix dosya biçiminde içerir.The Power BI file contains the data and interactive graphic in a .pbix file format you can edit in Power BI Desktop.

Tipik özelleştirme, raporu belirli bir duruma filtreleme ve sonra özelleştirilmiş raporunuz için kendi web’de yayımlamaya yönelik ekleme kodunuzu oluşturmaktır.A typical customization is to filter the report to a specific state, and then to create your own publish-to-web embed code for your customized report.

USAFacts verileri, atıf gerektiren bir Creative Commons License kapsamında sunulur.USAFacts data is provided under a Creative Commons License that requires attribution. Bu verileri yayımlamadan önce sorumluluk reddini gözden geçirin.Before publishing this data, review the disclaimers.

Çalışmaya başlamak için .pbix dosyasını (buradan) indirin.To get started, download the .pbix file (here).

Raporunuzu güncelleştirmeUpdate your report

 1. Henüz indirmediyseniz ücretsiz Power BI Desktop uygulamasının en son sürümünü indirin.Download the latest version of the free app, Power BI Desktop, if you haven't already.

 2. Henüz indirmediyseniz .pbix dosyasını indirip Power BI Desktop’ta açın.Download the .pbix file, if you haven't already, and open it in Power BI Desktop.

 3. Raporunuzu belirli bir duruma filtrelemek için genişletme okunu seçerek Filtreler bölmesini genişletin.To filter your report to a specific state, select the arrow to expand the Filters pane.

  Filtreler bölmesini genişletme

 4. İlgilendiğiniz bir durumu seçin.Select a state that you are interested in.

  Durum seçme

 5. Dosyanızı kaydetmek için Dosya > Kaydet’e tıklayın.To save your file, select File > Save.

Raporunuzu yenilemeRefresh your report

 1. Yenile düğmesini seçin.Select the Refresh button.

  Yenile düğmesi

 2. Anonim > Bağlan’ı seçin.Select Anonymous > Connect.

  Anonimi seçme

 3. Gizlilik Düzeylerini Yoksay’ı seçin, ardından gösterilirse Kaydet’i seçin.Select Ignore Privacy Levels, if shown > Save.

  Gizlilik düzeylerini seçme

Raporunuzu Power BI hizmetinde yayımlamaPublish your report to the Power BI service

Raporunuzu dilediğiniz şekilde özelleştirdikten sonra, raporunuzu Power BI hizmetinde yayımlamak için burada özetlenen adımları izleyin.Once you've customized your report to your liking, follow the steps outlined here to publish your report to the Power BI service.

Zamanlanmış yenileme yapılandırmaConfigure scheduled refresh

Rapordaki verileri güncel tutmak için, raporunuzu yayımladıktan sonra zamanlanmış yenileme yapılandırabilirsiniz.To keep the data in the report up to date, you can configure scheduled refresh after you publish your report.

Adımları izlerken şu seçenekleri belirleyin:When you follow the steps, choose the following options:

 1. Veri Kaynağı Kimlik Bilgileri Kimlik Doğrulaması Yöntemi: AnonimData Source Credentials Authentication Method: Anonymous
 2. Bu veri kaynağına ilişkin gizlilik düzeyi ayarı: GenelPrivacy level setting for this data source: Public

Yenileme ayarınızı test etmek için, veri kümesi öğesindeki Şimdi yenile seçeneğini belirleyin.To test your refresh setting, select the Refresh now option, available from the dataset item.

Yenileme verileri, zamanlama her çalıştığında yüklenir.The refreshed data is loaded each time the schedule runs. Temel alınan veriler USAFacts tarafından sağlanır ve zamanlamanızı yenilediğiniz sıklıkta güncelleştirilmeyebilir.The underlying data is provided by USAFacts and may not update as frequently as your refresh schedule. Sağlanan verilerin en son ne zaman güncelleştirildiğini öğrenmek için USAFacts web sitesine göz atın.Check the USAFacts website to know when the underlying data was last updated.

Özelleştirilmiş raporu web sitenizde yayımlamak istiyorsanız zamanlanmış yenilemenizi USAFacts veri güncelleştirmeleriyle aynı sıklıkta olacak şekilde yapılandırmak en iyisidir.If you intend to publish the customized report on your website, it is best to configure your scheduled refresh to run at least as frequently as the USAFacts data updates. USAFacts, verilerini her gün farklı zamanlarda yenileyeceğinden her gün birkaç yenileme yapılandırmanız gerekebilir.Since USAFacts may refresh their data at different times each day, you may want to configure several refreshes each day.

Web’de yayımlama ekleme kodu oluşturmaCreate a publish-to-web embed code

Özelleştirilmiş raporunuzu kendi web sitenize eklemek için Kendi web’de yayımlama ekleme kodunuzu oluşturmaya yönelik yönergeleri izleyin.To embed your customized report in your own website, follow the instructions for how to create your own publish-to-web embed code.

Ekleme kodunuzu yayımladıktan sonra, web sitenize eklemek için onay iletişim penceresindeki iFrame’i kullanırsınız.Once you publish your embed code, you use the iFrame on the confirmation dialog to embed in your website.

Power BI Desktop’taki raporda değişiklik yaparsanız raporu yayımlayabilir ve Power BI hizmetindeki mevcut raporla değiştirebilirsiniz.If you make changes to the report in Power BI Desktop, you can publish and replace the existing report in the Power BI service. Ekleme kodu değişmez.The embed code doesn't change. Raporda veya yenilenen verilerde yapılan değişikliklerin web sitenizde görüntülenmesi yaklaşık bir saat sürer.It takes approximately an hour for changes to the report or refreshed data to appear on your website.

3. Seçenek: Başka bir kaynaktan veriler toplamaOption 3: Mash up data from another source

Ayrıca, bu rapordaki verileri başka bir kaynaktan alınan verilerle de birleştirebilirsiniz.You can also mash up the data in this report with data from another source. Aşağıdaki örnek Johns Hopkins Üniversitesi verileri temel alınarak oluşturulmuştur.The following example is based on data from Johns Hopkins University. Bu verileri yayımlamadan önce, bu makaledeki sorumluluk reddini gözden geçirmenizi öneririz.Before publishing this data, we recommend reviewing the disclaimers in this article.

 1. Veri Al > Web’i seçin.Select Get Data > Web.

  Veri al düğmesi

 2. Şu URL’yi girin:Enter the following URL:

  https://raw.githubusercontent.com/CSSEGISandData/COVID-19/master/csse_covid_19_data/csse_covid_19_time_series/time_series_covid19_confirmed_global.csv
  

  Web'den veri al

 3. Tamam’ı seçin.Select OK.

  Not

  Johns Hopkins Üniversitesi tarafından yayımlanan bağlantı değişebilir.The link published by Johns Hopkins University can change. En son bilgileri almak için Johns Hopkins GitHub sayfasını ziyaret edin.Check the Johns Hopkins GitHub page for the latest information.

 4. Dünya genelinde toplam onaylanmış vaka sayısına ilişkin veri kümesini yüklemek için Yükle’yi seçin.Select Load to load the dataset for total confirmed cases worldwide.

  Web’den veri yükleme

  Power BI Desktop’tan web sayfalarına bağlanma adlı bu makalede web’den veri yükleme hakkında daha fazla bilgi sağlanır.This article, Connect to webpages from Power BI Desktop, provides more information about loading data from the web.

Daha sonra Power BI Desktop kullanarak verileri görselleştirebilirsiniz.You can then use Power BI Desktop to visualize the data. Son olarak, 2. Seçenek’teki adımları kullanın: Raporu yayımlayıp özel bir ekleme kodu oluşturmak için raporunuzu Power BI hizmetinde yayımlayın.Finally, use the steps in Option 2: Publish your report to the Power BI service to publish the report and create a custom embed code.

4. Seçenek: COVID-19 ABD İzleme şablon uygulamasını kullanmaOption 4: Use the COVID-19 US Tracking template app

Power BI ekibi, hemen kullanmaya başlamanız için COVID-19 ABD İzleme şablon uygulamasını oluşturdu.For one more option, the Power BI team created the COVID-19 US Tracking template app to get you started immediately. Şablon uygulamaları belirli bir veri kaynağına ait raporlar, panolar ve veri kümelerinden oluşan paketlerdir.Template apps are bundles of reports, dashboards, and datasets for a specific data source. Bunları AppSource’tan indirip ihtiyaçlarınıza uygun şekilde kullanıp değiştirebilir ve iş arkadaşlarınıza dağıtabilirsiniz.You download them from AppSource, use them or modify to suit your needs, and distribute them to your colleagues.

Bu COVID-19 ABD İzleme şablon uygulaması, COVID-19 ölçümlerinin bulunduğu önceden oluşturulmuş bir rapor içerir. Bu raporu olduğu gibi kullanabilir, doğrudan Power BI hizmetinde kişiselleştirebilir veya dilerseniz başka veri kaynakları eklemek için indirebilirsiniz.This COVID-19 US Tracking template app contains a pre-built report of COVID-19 metrics that you can use as is, personalize directly in the Power BI service, or download to add other data sources if desired. COVID-19 ABD İzleme şablon uygulamasını indirme ve hemen kullanmaya başlama hakkında bilgi edinin.Learn about installing the COVID-19 US Tracking template app and getting started right away.

Bu raporun veri kaynağı hakkındaAbout the data source for this report

Bu etkileşimli raporda, ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri’nden (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) ve eyalet/yerel hükümet düzeyinde genel sağlık kurumlarından alınan veriler toplanmıştır.This interactive report aggregates data from the Centers for Disease Control and Prevention (CDC), and state- and local-level public health agencies. İlçe düzeyinde veriler, başvurulan eyalet ve yerel sağlık kurumları tarafından onaylanmıştır (bağlantı).County-level data is confirmed by referencing state and local agencies directly (link).

Veriler, USAFacts tarafından sağlanır.Data is provided by USAFacts. Veriler sıkça güncelleştirildiğinden, kamu kurumları veya haber yayın organları tarafından bildirilen tam sayıları yansıtmayabilir.Because of the frequency of data updates, they may not reflect the exact numbers reported by government organizations or the news media. Daha fazla bilgi edinmek veya verileri indirmek için USAFacts web sitesini ziyaret edin.For more information or to download the data, visit the USAFacts website.

BildirimlerDisclaimers

Bu rapor ve veriler “olduğu gibi”, “tüm hatalarıyla birlikte” ve herhangi bir garanti sunulmadan sağlanmaktadır.This report and data are provided "as is", "with all faults", and without warranty of any kind. Microsoft hiçbir açık garanti sunmaz ve satılabilirlik, belirli bir amaca uygunluk ve hak ihlali bulunmaması dahil olmak üzere tüm zımni garantileri açık bir şekilde reddeder.Microsoft gives no express warranties or guarantees and expressly disclaims all implied warranties, including merchantability, fitness for a particular purpose, and non-infringement.

USAFacts verileri bir Creative Commons lisansı kapsamında sunulur.USAFacts data is available under a Creative Commons license. Bu verileri kullanmak için USAFacts’i veri sağlayıcısı olarak tanımlayın ve USAFacts’e geri bağlantı oluşturun.To use it, cite USAFacts as the data provider and link back to USAFacts. Atıf adımlarının tamamı için USAFacts sayfasının #MadewithUSAFacts bölümünde Amerika Birleşik Devletleri’nde Koronavirüs: Eyalet ve ilçelerde COVID-19 salgınını eşleme’ye göz atın.For exact attribution steps, see the #MadewithUSAFacts section of the USAFacts page, Coronavirus in the United States: Mapping the COVID-19 outbreak in the states and counties.

Johns Hopkins Üniversitesi verilerinin telif hakkı 2020 John Hopkins Üniversitesine aittir ve tüm hakları saklıdır.Johns Hopkins University data is copyright 2020 Johns Hopkins University, all rights reserved. Bu veriler, yalnızca eğitim ve akademik araştırma amacıyla herkese açık bir şekilde sunulmuştur.It's provided to the public strictly for educational and academic research purposes. Toplama örneğinde gösterilen verilerin Kullanım Koşulları’nın tamamına buradan ulaşabilirsiniz.Here are the full Terms of Use of the data shown in the mashup example. Daha fazla bilgi için Johns Hopkins Üniversitesi web sitesini ziyaret edin.More information is available from the Johns Hopkins University website.

Sonraki adımlarNext steps

Power BI için örnek almaGet samples for Power BI