Power BI için Procurement Analysis Sample: Tura katılınProcurement Analysis sample for Power BI: Take a tour

Tedarik Analizi örneği içerik paketinde üretim şirketinin satıcılara yaptığı harcamayı kategoriye ve konuma göre analiz eden bir pano, rapor ve veri kümesi vardır.The Procurement Analysis sample content pack contains a dashboard, report, and dataset that analyzes a manufacturing company's spending on vendors by category and location. Bu örnekte şu alanları araştıracağız:In the sample, we explore these areas:

 • En iyi satıcılarWho the top vendors are
 • En çok harcama yaptığımız kategorilerWhat categories we spend the most on
 • Bize en yüksek indirimi sunan satıcılar ve bu indirimlerin ne zaman yapıldığıWhich vendors give us the highest discount and when

Tedarik Analizi örneğinin panosu

Bu örnek, Power BI'ı işle ilgili veriler, raporlar ve panolarla birlikte nasıl kullanabileceğinizi gösteren serinin bir parçasıdır.This sample is part of a series that shows how you can use Power BI with business-oriented data, reports, and dashboards. Örnek, obviEnce öğesinden alınan, anonimleştirilmiş gerçek verilerle oluşturulmuştur.It was created by obviEnce with real data, which has been anonymized. Veriler çeşitli biçimlerde sunulur: içerik paketi, .pbix Power BI Desktop dosyası veya Excel çalışma kitabı.The data is available in several formats: content pack, .pbix Power BI Desktop file, or Excel workbook. Bkz. Power BI Örnekleri.See Samples for Power BI.

Bu öğreticide, Power BI hizmetinde Tedarik Analizi örneği içerik paketi incelenir.This tutorial explores the Procurement Analysis sample content pack in the Power BI service. Power BI Desktop ile hizmette rapor deneyimleri benzer olduğundan, Power BI Desktop'ta örnek .pbix dosyasını kullanarak da örneği takip edebilirsiniz.Because the report experience is similar in Power BI Desktop and in the service, you can also follow along by using the sample .pbix file in Power BI Desktop.

Power BI Desktop'ta örnekleri incelemek için Power BI lisansına ihtiyacınız yoktur.You don't need a Power BI license to explore the samples in Power BI Desktop. Power BI Pro lisansınız yoksa örneği Power BI hizmetinde Çalışma Alanım alanınıza kaydedebilirsiniz.If you don't have a Power BI Pro license, you can save the sample to your My Workspace in the Power BI service.

Örneği almaGet the sample

Örneği kullanabilmeniz için bir içerik paketi, .pbix dosyası veya Excel çalışma kitabı olarak indirmeniz gerekir.Before you can use the sample, you must first download it as a content pack, .pbix file, or Excel workbook.

Bu örneğe ilişkin içerik paketini edinmeGet the content pack for this sample

 1. Power BI hizmetini açın (app.powerbi.com), oturum açın ve örneği kaydetmek istediğiniz çalışma alanını açın.Open the Power BI service (app.powerbi.com), sign in, and open the workspace where you want to save the sample.

  Power BI Pro lisansınız yoksa örneği Çalışma Alanım alanınıza kaydedebilirsiniz.If you don't have a Power BI Pro license, you can save the sample to your My Workspace.

 2. Sol alt köşedeki Veri Al'ı seçin.In the bottom-left corner, select Get Data.

  Veri Al’ı seçme

 3. Görüntülenen Veri Al sayfasında Örnekler'i seçin.On the Get Data page that appears, select Samples.

 4. Tedarik Analizi Örneği'ni ve ardından Bağlan'ı seçin.Select Procurement Analysis Sample, and then choose Connect.

  Örneğe bağlanma

 5. Power BI, içerik paketini içeri aktarır ve ardından geçerli çalışma alanınıza yeni bir pano, rapor ve veri kümesi ekler.Power BI imports the content pack, and then adds a new dashboard, report, and dataset to your current workspace.

  Tedarik Analizi Örneği girdisi

Bu örneğe ilişkin .pbix dosyasını edinmeGet the .pbix file for this sample

Alternatif olarak, Tedarik Analizi örneğini bir .pbix dosyası olarak indirebilirsiniz. Bu dosya biçimi, Power BI Desktop ile kullanım için tasarlanmıştır.Alternatively, you can download the Procurement Analysis sample as a .pbix file, which is designed for use with Power BI Desktop.

Bu örneğe ilişkin Excel çalışma kitabını edinmeGet the Excel workbook for this sample

Bu örnekte kullanılan veri kaynağını görüntülemek isterseniz, Excel çalışma kitabı olarak da bulabilirsiniz.If you want to view the data source for this sample, it's also available as an Excel workbook. Çalışma kitabı, görüntüleyebileceğiniz ve değiştirebileceğiniz Power View sayfaları içerir.The workbook contains Power View sheets that you can view and modify. Ham verileri görmek için Veri Çözümlemesi eklentilerini etkinleştirip Power Pivot > Yönet'i seçin.To see the raw data, enable the Data Analysis add-ins, and then select Power Pivot > Manage. Power View ve Power Pivot eklentilerini etkinleştirmek için bkz. Excel’de Excel örneklerini bulma.To enable the Power View and Power Pivot add-ins, see Explore the Excel samples in Excel for details.

İlk olarak kategoriye ve konuma göre harcama eğilimlerine göz atalım.First, let's look for trends in spending by category and location.

 1. Örneği kaydettiğiniz çalışma alanında Panolar sekmesini açın, sonra Tedarik Analizi Örneği panosunu bulun ve bu panoyu seçin.In the workspace where you saved the sample, open the Dashboards tab, then find the Procurement Analysis Sample dashboard and select it.

 2. Panoda Total Invoice by Country/Region kutucuğunu seçin. Bu kutucuk Procurement Analysis Sample raporunun Spend Overview sayfasını açar.Select the dashboard tile, Total Invoice by Country/Region, which opens to the Spend Overview page of the Procurement Analysis Sample report.

  Spend Overview sayfası

Aşağıdaki bilgileri unutmayın:Note the following details:

 • Total Invoice by Month and Category adlı çizgi grafiğinde, Direct kategorisinde tutarlı bir harcama söz konusuyken Logistics kategorisinde maksimum harcamanın Aralık ayında yapıldığını ve Other kategorisi için Şubat ayında ani bir artış yaşandığını görüyoruz.In the Total Invoice by Month and Category line chart, the Direct category has consistent spending, Logistics has a peak in December, and Other has a spike in February.
 • Total Invoice by Country/Region adlı haritada harcamalarımızın çoğunu ABD'de yaptığımızı görüyoruz.In the Total Invoice by Country/Region map, most of our spending is in the United States.
 • Total Invoice by Sub Category adlı sütun grafiğinde Hardware ve Indirect Goods & Services kategorilerinin en fazla harcama yapılan kategoriler olduğu görülüyor.In the Total Invoice by Sub Category column chart, Hardware and Indirect Goods & Services are the biggest spend categories.
 • Total Invoice by Tier adlı çubuk grafiğinde büyük çoğunlukla katman 1'de (ilk 10) yer alan satıcılarımızla çalıştığımızı görüyoruz.In the Total Invoice by Tier bar chart, most of our business is done with our tier 1 (top 10) vendors. Bunu yapmak satıcı ilişkilerini daha iyi yönetmemize olanak sağlıyor.Doing so enables us to manage better vendor relationships.

Meksika'da yapılan harcamalarSpending in Mexico

Şimdi de Meksika’daki harcama alanlarını araştıralım.Let's explore the spending areas in Mexico.

 1. Total Invoice by Country/Region haritasında Mexico kabarcığını seçin.In the Total Invoice by Country/Region map, select the Mexico bubble. Total Invoice by Sub Category sütun grafiğinde en fazla harcamanın Indirect Goods & Services alt kategorisinde yapıldığını görüyoruz.Notice that in the Total Invoice by Sub Category column chart, most spending is in the Indirect Goods & Services sub category.

  Spend Overview sayfasında Mexico'yu seçin

 2. Indirect Goods & Services sütununda detaya gidin:Drill down into the Indirect Goods & Services column:

  • Total Invoice by Sub Category grafiğinde, grafiğin sağ üst köşesindeki detaya gitme okunu Detaya gitme oku seçin.In the Total Invoice by Sub Category chart, select the drill-down arrow Drill-down arrow in the upper-right corner of the chart.

  • Indirect Goods & Services sütununu seçin.Select the Indirect Goods & Services column.

   Sizin de görebildiğiniz gibi açık arayla en fazla harcama Sales & Marketing alt kategorisi için yapılıyor.As you can see, the highest spending by far is for the Sales & Marketing subcategory.

  • Haritada tekrar Meksika'yı seçin.Select Mexico in the map again.

   Mexico için, en fazla harcama Maintenance & Repair alt kategorisinde.For Mexico, the biggest spending is in the Maintenance & Repair subcategory.

   Mexico için Indirect Goods & Services detayına gitme

 3. Detaydan çıkmak için grafiğin sol üst köşesindeki yukarı oku seçin.Select the up arrow on the upper-left corner of the chart to drill back up.

 4. Detaya gitme okunu tekrar seçerek detaya gitme özelliğini devre dışı bırakın.Select the drill-down arrow again to turn drill down off.

 5. Üst gezinti bölmesinde Tedarik Analizi Örneği'ni seçerek panoya dönün.In the top nav pane, select Procurement Analysis Sample to return to the dashboard.

Farklı şehirleri değerlendirmeEvaluate different cities

Farklı şehirleri değerlendirmek için vurgulama özelliğini kullanabiliriz.We can use highlighting to evaluate different cities.

 1. Panoda Total Invoice, Discount % By Month kutucuğunu seçin. Bu kutucuk Procurement Analysis Sample raporunun Discount Analysis sayfasını açar.Select the dashboard tile, Total Invoice, Discount % By Month, which opens to the Discount Analysis page of the Procurement Analysis Sample report.

 2. Total Invoice by City ağaç haritasında sırayla her şehri seçerek karşılaştırma yapın.In the Total Invoice by City tree map, select each city in turn to see how they compare. Miami’nin neredeyse tüm faturalarının Katman 1’deki satıcılara ait olduğuna dikkat edin.Notice that almost all of Miami's invoices are from tier 1 vendors.

  Katmana göre şehir - indirim yüzdesi karşılaştırması

Satıcı indirimleriVendor discounts

Şimdi de satıcıların sunduğu indirimleri ve en fazla indirimi aldığımız zaman aralıklarını inceleyelim:Let's also explore the discounts available from vendors, and the time periods when we get the most discounts:

 • İndirimler her ay farklı mı yoksa bunlar aynı mı kalıyor?Are the discounts different each month or do they remain the same?
 • Bazı şehirler diğerlerine göre daha fazla indirim alıyor mu?Do some cities get more discounts than others?

Discount analysis sayfası

Aylara göre indirimDiscount by month

Total Invoice and Discount % by Month birleşik haritasına bakarsanız Şubat ayının en yoğun geçen ay olduğunu ve Eylül ayının da en az yoğun ay olduğunu görürsünüz.If you look at the Total Invoice and Discount % by Month combo chart, we see that February is the busiest month, and September is the least busy month.

Bu ayların indirim yüzdesine bakın: hacim arttıkça indirim azalıyor ve hacim düştüğünde indirim artıyor.Look at the discount percent during these months: when volume increases, the discount shrinks, and when volume is low, the discount increases. İndirime ne kadar çok ihtiyacımız varsa o kadar kötü anlaşmalar yapıyoruz.The more we need the discount, the worse of a deal we get.

Total Invoice and Discount % by Month grafiği

Şehirlere göre indirimDiscount by city

Araştırılacak başka bir alan ise şehirlere göre yapılan indirimlerdir.Another area to explore is the discount by city. Ağaç haritasında sırayla her şehri seçerek diğer grafiklerin nasıl değiştiğine bakın:Select each city in turn in the tree map and see how the other charts change:

 • St. Louis'in toplam fatura açısından bakıldığında Şubat ayında büyük bir artış yakaladığını, indirim tasarrufu alanında ise Nisan ayında büyük bir düşüş yaşadığını görüyoruz.St. Louis had a large spike in total invoices in February and a large dip in discount savings in April.
 • Mexico City en yüksek indirim yüzdesine (%11,05) sahipken Atlanta en düşük yüzdeye (%0,08) sahip.Mexico City has the highest discount percentage (11.05%) and Atlanta has the smallest (0.08%).

Mexico City için indirim grafikleri

Raporu düzenlemeEdit the report

Sol üst köşedeki Raporu düzenle'yi seçin ve Düzenleme görünümünü inceleyin:Select Edit report in the upper-left corner and explore in Editing view:

 • Sayfaların nasıl oluşturulduğuna bakın.See how the pages are made.
 • Aynı verileri temel alan sayfalar ve grafikler ekleyin.Add pages and charts based on the same data.
 • Bir grafik için görselleştirme türünü değiştirin (örneğin, ağaç haritasını halka grafik olarak değiştirin).Change the visualization type for a chart; for example, change the tree map to a donut chart.
 • Grafikleri panonuza sabitleyin.Pin charts to your dashboard.

Sonraki adımlar: Verilerinize bağlanmaNext steps: Connect to your data

Değişikliklerinizi kaydetmek zorunda olmadığınızdan, bu ortamda güvenle farklı şeyler deneyebilirsiniz.This environment is a safe one to play in, because you can choose not to save your changes. Değişikliklerinizi kaydetseniz bile, dilediğiniz zaman Veri Al'ı seçip bu örneğin yeni bir kopyasını oluşturabilirsiniz.But if you do save them, you can always select Get Data for a new copy of this sample.

Power BI panolarının, Soru-Cevap özelliğinin ve raporların örnek veriler için nasıl içgörüler sağlayacağını gösterme konusunda etkili bir tur deneyimi yaşadığınızı umuyoruz.We hope this tour has shown how Power BI dashboards, Q&A, and reports can provide insights into sample data. Artık siz de kendi verilerinize bağlanarak çalışmaya başlayabilirsiniz.Now it's your turn; connect to your own data. Power BI ile çok çeşitli veri kaynaklarına bağlanabilirsiniz.With Power BI, you can connect to a wide variety of data sources. Daha fazla bilgi edinmek için bkz. Power BI hizmeti ile çalışmaya başlama.To learn more, see Get started with the Power BI service.