Perakende Analizi örneğini bulmaExplore the Retail Analysis sample

Bu öğreticide aşağıdaki işlemler hakkında bilgi edinirsiniz:This tutorial shows you how to:

 • Örnek Perakende Analizi içerik paketini içeri aktarın, Power BI hizmetine ekleyin ve içeriği açın.Import the Retail Analysis sample content pack, add it to the Power BI service, and open the contents. İçerik paketleri, veri kümesinin bir pano ve raporla birlikte sunulduğu bir örnek türüdür.A content pack is a type of sample where the dataset is bundled with a dashboard and report.
 • Power BI Desktop’ta Perakende Analizi örneği .pbix dosyasını açın.Open the Retail Analysis sample .pbix file in Power BI Desktop.

Daha fazla arka plan bilgisi istiyorsanız bkz. Power BI için örnek veri kümeleri.If you'd like more background information, see Sample datasets for Power BI. Söz konusu makalede örnekler hakkında her şeyi, nasıl alındıklarını, nereye kaydedildiklerini ve örneklerin sunduğu içeriklerden bazılarını öğrenebilirsiniz.In that article you'll learn all about the samples: how to get them, where to save them, how to use them, and some of the stories each sample can tell.

ÖnkoşullarPrerequisites

Örnekler, Power BI hizmetinde ve Power BI Desktop'ta kullanılabilir.The samples are available for the Power BI service and Power BI Desktop. Örneği takip etmek için Perakende Analizi örneğini kullanıyoruz.We're using the Retail analysis sample, if you want to follow along.

Bu eğitimde kullanılan Perakende Analizi örnek içerik paketi, bir pano, rapor ve veri kümesinden oluşur.The Retail Analysis sample content pack used in this tutorial consists of a dashboard, report, and dataset. Bu içerik paketine ve senaryosuna aşina olmanız için, bkz. Power BI için Perakende Analizi örneği: Başlamadan önce tura katılın.To familiarize yourself with this particular content pack and its scenario, see Retail Analysis sample for Power BI: Take a tour before you begin.

Örneği Power BI hizmetine içeri aktarmaImport the sample in the Power BI service

 1. Power BI hizmetini açın (app.powerbi.com), oturum açın ve örneği kaydetmek istediğiniz çalışma alanını açın.Open the Power BI service (app.powerbi.com), sign in, and open the workspace where you want to save the sample.

  Power BI Pro lisansınız yoksa örneği Çalışma Alanım alanınıza kaydedebilirsiniz.If you don't have a Power BI Pro license, you can save the sample to your My Workspace.

 2. Gezinti bölmesinin alt kısmında bulunan Veri Al'ı seçin.Select Get Data at the bottom of the nav pane.

  Veri Al’ı seçme

  Veri Al seçeneğini görmüyorsanız, bölmenin en üstünde bulunan şu simgeyi seçerek gezinti bölmesini genişletin: hamburger simgesi.If you don't see Get Data, expand the nav pane by selecting the following icon at the top of the pane: hamburger icon.

 3. Görüntülenen Veri Al sayfasında Örnekler'i seçin.On the Get Data page that appears, select Samples.

 4. Perakende Analizi Örneği'ni ve ardından Bağlan'ı seçin.Select Retail Analysis Sample, and then choose Connect.

  Bağlan düğmesi

İçeri aktarılan nedir?What was imported?

Örnek içerik paketleri söz konusuysa Bağlan'ı seçtiğinizde Power BI, ilgili içerik paketinin bir kopyasını alıp sizin için bulutta depolar.With the sample content packs, when you select Connect, Power BI gets a copy of that content pack and stores it for you in the cloud. İçerik paketini oluşturan kişi bir veri kümesi, rapor ve de pano eklemiş olduğundan, Bağlan’ı seçtiğinizde bunları alırsınız.Because the person who created the content pack included a dataset, a report, and a dashboard, that's what you get when you select Connect.

 1. Bağlan’ı seçtiğinizde, Power BI yeni bir Pano oluşturur ve bunu Panolar sekmesinde listeler.When you select Connect, Power BI creates the new dashboard and lists it on your Dashboards tab.

  Perakende Analizi Örneği girdisi

 2. Raporlar sekmesini açın. Burada Retail Analysis Sample (Perakende Analizi Örneği) adlı yeni bir rapor göreceksiniz.Open the Reports tab. Here, you'll see a new report named Retail Analysis Sample.

  Perakende Analizi Örneği raporu girişi

  Veri kümeleri sekmesine göz atın; burada yeni bir veri kümesi de mevcuttur.Check out the Datasets tab; there's a new dataset there as well.

  Perakende Analizi Örnek veri kümesi girişi

Yeni içeriğinizi keşfedinExplore your new content

Şimdi pano, veri kümesini ve raporu kendiniz keşfedin.Now explore the dashboard, dataset, and report on your own. Panolar, raporlar ve veri kümelerinde gezinmek için izleyebileceğiniz birçok farklı yol vardır.There are many different ways to navigate to your dashboards, reports, and datasets. Bu yöntemlerden biri, aşağıdaki yordamda açıklanmaktadır.One of these ways is described in the following procedure.

 1. Panolar sekmesine geri gidin, Retail Analysis Sample (Perakende Analizi Örneği) panonuzu seçerek açın.Navigate back to the Dashboards tab, and then select the Retail Analysis Sample dashboard to open it.

  Çeşitli görselleştirme kutucukları içeren pano açılır.The dashboard opens, which has a variety of visualization tiles.

 2. Bağlantılı raporu açmak için panoda bir kutucuk seçin.Select one of the tiles in the dashboard to open the underlying report. Bu örnekte, This Year's Sales, Last Year's Sales by Fiscal Month (Mali Aya göre Bu Yılın Satışları ve geçen Yılın Satışları) alan grafiğini seçeceğiz.In this example, we'll select the area chart, This Year's Sales, Last Year's Sales by Fiscal Month.

  Görselin vurgulandığı Perakende Analizi Örneği panosu

  Rapor, seçtiğiniz alan grafiğini içeren sayfada açılır; bu durumda, raporun District Monthly Sales (Bölge Aylık Satışları) sayfası.The report opens to the page that contains the area chart you selected; in this case, the District Monthly Sales page of the report.

  Bölge Aylık Satışları rapor sayfası

  Not

  Kutucuk Power BI Soru-Cevap kullanılarak oluşturulduysa, bunun yerine bir Soru-Cevap sayfası açılır.If the tile was created by using Power BI Q&A, the Q&A page will open instead. Kutucuk Excel'den sabitlenmişse, Power BI içinde Excel Online açılır.If the tile was pinned from Excel, Excel Online will open inside of Power BI.

 3. Kişiler iş arkadaşlarıyla bir içerik paketi paylaştığında, normalde sadece içgörüleri paylaşmak isterler, iş arkadaşlarına doğrudan veriye erişim vermek istemezler.When someone shares a content pack with colleagues, they typically want to share only the insights, rather than provide direct access to the data. Veri Kümeleri sekmesinde, veri kümenizi araştırmanıza yönelik çeşitli seçenekleriniz vardır.On the Datasets tab, you have several options for exploring your dataset. Ancak, Power BI Desktop’ta veya Excel’de olduğu gibi verilerinizin satırlarını ve sütunlarını görüntüleyemezsiniz.However, you can't view the rows and columns of your data, as you can in Power BI Desktop or Excel.

  Perakende Analizi Örnek veri kümesi girişi

 4. Veri kümesini keşfetmenin bir yolu, sıfırdan kendi görselleştirmelerinizi ve raporlarınızı oluşturmaktır.One way of exploring the dataset is by creating your own visualizations and reports from scratch. Grafik simgesiniSelect the chart icon Grafik simgesi seçerek veri kümesini rapor düzenleme modunda açın.to open the dataset in report editing mode.

  Yeni rapor

 5. Veri kümesini keşfetmenin bir başka yolu hızlı içgörüler çalıştırmaktır.Another way of exploring the dataset is to run quick insights. Diğer seçenekler (...) ve sonra Hızlı içgörüler al’ı seçin.Select More options (...), and then choose Get quick insights. Öngörüler hazır olduğunda Öngörüleri görüntüle seçeneğini belirleyin.When the insights are ready, select View insights.

  İçgörüler raporu

Örneği Power BI Desktop’a indirmeDownload the sample in Power BI Desktop

Örnek .pbix dosyasını Power BI Desktop’ta ilk kez açtığınızda, görsel öğeler içeren herhangi bir sayıdaki rapor sayfasını keşfedebileceğiniz, oluşturabileceğiniz ve değiştirebileceğiniz Rapor görünümünde gösterilir.When you first open the sample .pbix file in Power BI Desktop, it displays in Report view where you can explore, create, and modify any number of report pages with visualizations. Rapor görünümü, Power BI hizmetindeki Düzenleme görünümü ile neredeyse aynı tasarım deneyimini sunar.Report view provides almost the same design experience as a report's Editing view in the Power BI service. Görselleştirmeleri taşıma, kopyalayıp yapıştırma ve birleştirme gibi işlemler gerçekleştirebilirsiniz.You can move visualizations around, copy and paste, merge, and so on.

Power BI hizmetinde rapor düzenlemekten farklı olarak, Power BI Desktop'ı kullanırken sorgularla çalışabilir ve verilerinizin raporlarınızdaki en etkileyici içgörüleri desteklediğinden emin olmak için verilerinizi modelleyebilirsiniz.Unlike editing a report in the Power BI service, in Power BI Desktop you can also work with your queries and model your data to ensure your data supports the best insights in your reports. Ardından, Power BI Desktop dosyanızı dilediğiniz yere (ister yerel sürücünüze ister buluta) kaydedebilirsiniz.You can then save your Power BI Desktop file wherever you like, whether it's to your local drive or to the cloud.

 1. Perakende Analizi örnek .pbix dosyasını indirin ve Power BI Desktop’ta açın.Download the Retail Analysis sample .pbix file and open it in Power BI Desktop.

  Power BI rapor görünümünde örnek

 2. Dosya, Rapor görünümünde açılır.The file opens in Report view. Rapor düzenleyicisinin alt kısmındaki dört sekmeye dikkat edin; bu sekmeler bu rapordaki dört sayfayı temsil eder.Notice the four tabs at the bottom of the report editor; these tabs represent the four pages in this report. Bu örnekte, New Stores (Yeni Depolar) sayfası şu anda seçilidir.For this example, the New Stores page is currently selected.

  Vurgulanan Yeni Depolar sekmesi..

 3. Rapor düzenleyicisine derinlemesine bakış için bkz. Rapor düzenleyicisi turuna katılın.For a deep dive into the report editor, see Take a tour of the report editor.

Raporunuzda neler var?What's in your report?

Örnek .pbix dosyasını indirdiğinizde, yalnızca bir raporu değil, temel alınan veri kümesini de indirdiniz.When you download a sample .pbix file, you've downloaded not just a report but also the underlying dataset. Dosyayı açtığınızda Power BI Desktop, verileri ilişkili sorguları ve ilişkileri ile yükler.When you open the file, Power BI Desktop loads the data with its associated queries and relationships. Temel alınan verileri ve ilişkileri görüntüleyebilirsiniz, ancak Sorgu Düzenleyicisi’nde temel alınan sorguları görüntüleyemezsiniz.You can view the underlying data and relationships, but you can't view the underlying queries in the Query Editor.

 1. Tablo simgesini tablo simgesi seçerek Veri görünümüne geçin.Switch to Data view by selecting the table icon table icon.

  Desktop veri görünümü

  Veri görünümünde, Power BI Desktop modelinizdeki verileri inceleyebilir, araştırabilir ve anlayabilirsiniz.In Data view, you can inspect, explore, and understand data in your Power BI Desktop model. Tabloları, sütunları ve verileri Sorgu Düzenleyicisi'nde görüntülemekten farklıdır.It's different from how you view tables, columns, and data in the Query Editor. Veri görünümündeki veriler modele zaten yüklenmiş.The data in Data view is already loaded into the model.

  Bazen verilerinizi modellerken rapor tuvalinde görsel oluşturmadan bir tablonun satırlarındaki ve sütunlardaki verileri görmek istersiniz.When you're modeling your data, sometimes you want to see what's actually in the rows and columns of a table, without creating a visual on the report canvas. Bu durum özellikle ölçü ve hesaplanmış sütun oluşturduğunuzda veya bir veri türü ya da veri kategorisi tanımlamanız gerektiğinde ortaya çıkar.This is especially true when you're creating measures and calculated columns, or you need to identify a data type or data category.

 2. Aşağıdaki simgeyi seçerek İlişkiler görünümüne geçin: İlişki görünümü simgesi.Switch to Relationships view by selecting the following icon: Relationship view icon.

  Power BI Desktop'taki ilişki görünümü

  İlişki görünümü, modelinizdeki tüm tabloları, sütunları ve ilişkileri gösterir.Relationship view shows all of the tables, columns, and relationships in your model. Buradan ilişkileri görüntüleyebilir, değiştirebilir ve oluşturabilirsiniz.From here you can view, change, and create relationships.

Sonraki adımlarNext steps

Değişikliklerinizi kaydetmek zorunda olmadığınızdan, bu ortamda güvenle farklı şeyler deneyebilirsiniz.This environment is a safe one to play in, because you can choose not to save your changes. Değişikliklerinizi kaydetseniz bile, dilediğiniz zaman Veri Al'ı seçip bu örneğin yeni bir kopyasını oluşturabilirsiniz.But if you do save them, you can always select Get Data for a new copy of this sample.

Power BI panolarının, veri kümelerinin, ilişkilerin ve raporların örnek veriler için nasıl içgörüler sağlayacağını gösterme konusunda etkili bir tur deneyimi yaşadığınızı umuyoruz.We hope this tour has shown how Power BI dashboards, datasets, relationships, and reports can provide insights into sample data. Artık siz de kendi verilerinize bağlanarak çalışmaya başlayabilirsiniz.Now it's your turn; connect to your own data. Power BI ile çok çeşitli veri kaynaklarına bağlanabilirsiniz.With Power BI, you can connect to a wide variety of data sources. Daha fazla bilgi edinmek için bkz. Power BI hizmetini kullanmaya başlama ve Power BI Desktop’ı kullanmaya başlama.To learn more, see Get started with the Power BI service and Get started with Power BI Desktop.

Daha fazla bilgi için bkz.For more information, see:

Başka bir sorunuz mu var?More questions? Power BI Topluluğu'na başvurunTry the Power BI Community