Power BI hizmetinde bir panonun kopyasını oluşturmaCreate a copy of a dashboard in Power BI service

pano

Bir panonun kopyasını oluşturmanın birçok farklı nedeni vardır.There are many different reasons to make a copy of a dashboard. Değişiklik yapmak ve kopyanın performansını özgün panoyla karşılaştırarak test etmek isteyebilir; iş arkadaşı, bölge veya ekibe göre dağıtım yapmak için küçük farklılıklar gösteren sürümler oluşturmayı tercih edebilirsiniz.Maybe you want to make changes and test its performance against the original; or create slightly different versions to distribute by colleague, region, or team. Belki de bir iş arkadaşınız pano tasarımınızı çok beğenir ve yöneticilerine raporlama yapmak için bunu kullanmak ister.Perhaps a colleague admires your dashboard design and wants to use it for reporting out to their managers. Diğer bir neden olarak ise, aynı veri yapısı ile veri türlerine sahip yeni bir veritabanınızın bulunması ve oluşturmuş olduğunuz panoyu yeniden kullanmak istemeniz sunulabilir. Bu, mümkün olmakla birlikte Power BI Desktop'ta bazı işlemlerin yapılmasını gerektirir.Another reason would be if you have a new database with the same data structure and data types and want to reuse the dashboard you've already created -- this too can be done but would require some work in Power BI Desktop.

Panolar, Power BI hizmeti kullanılarak oluşturulur (ve kopyalanır). Oluşturulan panoları Power BI mobil uygulamalarında ve Power BI Embedded'da görüntüleyebilirsiniz.Dashboards are created (and copied) using Power BI service and can be viewed in Power BI mobile and Power BI Embedded. Panolar Power BI Desktop'ta kullanılamaz.Dashboards are not available in Power BI Desktop.

Bir panonun kopyasını oluşturabilmeniz için panonun oluşturucusu olmanız gerekir.To make a copy of a dashboard, you must be the dashboard creator. Sizinle uygulama olarak paylaşılan panolar yinelenemez.Dashboards that have been shared with you as an app cannot be duplicated.

 1. Panoyu açın.Open the dashboard.

 2. Sağ üst köşeden Diğer seçenekler’i (...) ve Panoyu yinele’yi seçin.From the top-right corner, select More options (...) and choose Duplicate dashboard.

  üç nokta menüsü

 3. Panoya bir ad verin ve Yinele seçeneğini belirleyin.Give the dashboard a name and select Duplicate.

  Panoyu yinele iletişim kutusu

 4. Yeni pano özgün panoyla aynı çalışma alanına kaydedilir.The new dashboard is saved in the same workspace as the original.

  Panolar sekmesi

 5. Yeni panoyu açın ve gereken şekilde düzenleyin.Open the new dashboard and edit as needed. Daha sonra yapmak isteyebileceğiniz bazı işlemler aşağıda verilmiştir:Here are some things you might want to do next:
  a.a. Kutucukları taşıma, yeniden adlandırma, yeniden boyutlandırma ve hatta silme.Move, rename, resize or even delete tiles.
  b.b. Kutucuğun Diğer seçenekler (...) düğmesini ve Ayrıntıları düzenle’yi seçerek kutucuk ayrıntılarını ve köprüleri düzenleyin.Edit tile details and hyperlinks by selecting the tile More options (...) and choosing Edit details.
  c.c. Panodaki menü çubuğundan yeni kutucuklar ekleme (Kutucuk ekle)Add new tiles from the dashboard menubar (Add tile)
  d.d. Soru-Cevap bölümünden veya raporlardan yeni kutucuklar sabitleme.Pin new tiles from Q&A or from reports.
  e.e. Panodaki Ayarlar bölmesinden panoyu yeniden adlandırma, Soru-Cevap özelliğini etkinleştirme veya devre dışı bırakma ve kutucuk akışını ayarlama.Rename the dashboard, turn Q&A on or off, and set the tile flow from the dashboard Settings pane. (Panodaki Diğer seçenekler (...) açılır listesini ve Ayarlar’ı seçin)(select the dashboard More options (...) dropdown and choose Settings)
  f.f. Panonuzu doğrudan iş arkadaşlarınızla veya bir Power BI uygulamasının parçası olarak paylaşma.Share your dashboard directly with colleagues or as part of a Power BI app.

Sonraki adımlarNext steps

Başka bir sorunuz mu var?More questions? Power BI Topluluğu'na başvurunTry the Power BI Community