Pano kutucuklarını düzenleme veya kaldırmaEdit or remove a dashboard tile

Pano sahipleri ve pano kullanıcılarıDashboard owners versus dashboard consumers

Bir pano oluşturduğunuzda veya panonun sahibi olduğunuzda panodaki kutucukların görünümünü ve varsayılan davranışını değiştirmeye ilişkin birçok seçeneğe sahip olursunuz.When you create or own a dashboard, you have many options for changing the look and default behavior of the tiles on that dashboard. İş arkadaşlarınız için pano kullanma deneyimini tasarlamak üzere aşağıdaki ayarları ve stratejileri kullanın.Use the settings and strategies below to design the dashboard consuming experience for your colleagues. Kutucuk seçildiğinde bağlantılı rapor mu, özel bir URL mi yoksa farklı bir pano mu açılacak?Will selecting a tile open the underlying report, a custom URL, or a different dashboard? Video veya veri akışı görüntüleyen bir kutucuk eklemek ister misiniz?Maybe you'll add a tile that displays a video or streaming data? Etkileşimli dilimleyicilere sahip bir kutucuk bile oluşturabilirsiniz.And you might even want to create a tile that has interactive slicers. Oluşturucu olarak birçok seçeneği kullanabilirsiniz.As a creator you have many options.

Bu makalede aşağıdaki noktalar ele alınmaktadır.This article covers the following.

ÖnkoşullarPrerequisites

Birlikte ilerlemek için Power BI hizmetini (Power BI Desktop'ı değil) açın ve BT Harcama Analizi örneğini indirin.To follow along, open Power BI service (not Power BI Desktop) and download the IT Spend Analysis sample. "Başarılı" iletisi göründüğünde Panoya git'i seçin.When the "Success" message appears, select Go to dashboard


Yeni bir görselleştirme oluşturma ve bu görselleştirmeyi panoya sabitlemeCreate a new visualization and pin it to the dashboard

 1. IT Spend Analysis Sample panosunda "Amount" kutucuğunu seçerek ilgili raporu açın.From the IT Spend Analysis dashboard, select the "Amount" tile to open the report.

  Tutar kutucuğu

 2. Üstteki menü çubuğundan Raporu düzenle'yi seçerek raporu Düzenleme görünümü'nde açın.Open the report in Editing view by selecting Edit report from the top menubar.

 3. Raporun alt kısmında bulunan artı işaretini (+) seçerek yeni bir rapor sayfası ekleyin.Add a new report page by selecting the plus sign (+) at the bottom of the report.

  artı simgesi

 4. ALANLAR bölmesinde Fact > Amount ve Business Area > Business Area seçeneklerini belirleyin.From the FIELDS pane, select Fact > Amount and Business Area > Business Area.

 5. Görselleştirmeyi bir Halka grafiğe dönüştürmek için GÖRSEL ÖĞELER bölmesinde Halka grafik simgesini seçin.From the VISUALIZATIONS pane, select the Donut chart icon to convert the visualization to a Donut chart.

  Görselleştirmeler bölmesi

 6. Raptiye simgesini seçin ve Halka grafiği, IT Spend Analysis Sample panosuna sabitleyin.Select the pin icon and pin the Donut chart to the IT Spend Analysis sample dashboard.

  kutucuğun üzerine gelme

 7. "Başarılı" iletisi göründüğünde Panoya git'i seçin.When the "Success"message appears, select Go to dashboard. Değişikliklerinizi kaydetmeniz istenecek.You will be prompted to save your changes. Kaydet’i seçin.Select Save.


Kutucuğu taşımaMove the tile

Panoda yeni kutucuğu bulun.On the dashboard, locate the new tile. Pano tuvali üzerindeki farklı bir konuma taşımak için kutucuğu seçin ve basılı tutarak sürükleyin.Select and hold the tile to drag it to a new location on the dashboard canvas.


Kutucuğu yeniden boyutlandırmaResize the tile

Kutucuklar için 1x1'den 5x5'e kadar birçok farklı boyut belirleyebilirsiniz.You can make tiles many different sizes -- from 1x1 tile units up to 5x5. Kutucuğu yeniden boyutlandırmak için tutamacı (sağ alt köşedeki) seçin ve sürükleyin.Select and drag the handle (in the bottom right corner) to resize the tile.

video


Diğer seçenekler (...) menüsüMore options (...) menu

 1. Kutucuğun sağ üst köşesindeki Diğer seçenekler’i (...) seçin.Select More options (...) in the upper-right corner of the tile.

  kutucuk üç noktası

 2. "Account" kutucuğunun üzerine gelin ve seçenekleri görüntülemek için üç nokta simgesini seçin.Hover over the "Account" tile and select the ellipses to display the options. Kullanabileceğiniz seçenekler kutucuk türüne göre değişir.The options available will vary by tile type. Örneğin, canlı bir kutucuk için kullanabileceğiniz seçenekler standart bir görselleştirme kutucuğu için kullanabileceğiniz seçeneklerden farklıdır.For example, the options available for a live tile are different from options available for a standard visualization tile. Ayrıca, sizinle paylaşılan (sahibi olmadığınız) bir pano üzerinde çalışıyorsanız daha az seçeneğiniz olur.Also, if a dashboard has been shared with you (you are not the owner), you will have fewer options.

  üç nokta seçenekler menüsü

 3. "Kutucuk ayrıntıları" penceresini açmak için Ayrıntıları düzenle seçeneğini belirleyin.Select Edit details to open the "Tile details" window.

  Kutucuğun başlığını ve varsayılan davranışını değiştirin.Change the title and default behavior of the tile. Örneğin, kullanıcı bir kutucuğu seçtiğinde ilgili kutucuğun oluşturulması için kullanılan raporun açılması yerine yeni bir panonun görüntülenmesini sağlayabilirsiniz.For example, you may decide that when a consumer selects a tile, instead of opening the report that was used to create that tile, a new dashboard displays instead.

Kutucuğu yeniden adlandırmaRename the tile

"Kutucuk ayrıntıları" penceresinin üst kısmındaki Başlık değerini Amount spent olarak değiştirin.At the top of the "Tile details" window, change Title to Amount spent.

Kutucuk ayrıntıları penceresi

Varsayılan olarak, bir kutucuğu seçtiğinizde genellikle kutucuğun oluşturulduğu rapor veya Soru-Cevap (kutucuk Soru-Cevap bölümünde oluşturulduysa) açılır.By default, selecting a tile usually takes you to the report where the tile was created or to Q&A (if the tile was created in Q&A). Kutucuğu bir web sayfası, başka bir pano veya rapor (aynı çalışma alanındaki), SSRS raporu ya da farklı bir çevrimiçi içerik ile bağlantılı hale getirmek için özel bir bağlantı ekleyin.To link to a webpage, another dashboard or report (in the same workspace), an SSRS report, or other online content - add a custom link.

 1. İşlev başlığının altında bulunan Özel bağlantı ayarlayın seçeneğini belirleyin.Under the Functionality heading, select Set custom link.

 2. Geçerli çalışma alanındaki bir pano veya rapora bağlantı'yı seçin ve açılan listeden seçiminizi yapın.Select Link to a dashboard or report in the current workspace and then select from the dropdown. Bu örnekte biz Human Resources Sample panosunu seçtik.In this example I've selected the Human Resources sample dashboard. Çalışma alanınızda bu örnek yoksa örneği ekleyip bu adımdan devam edebilir veya farklı bir pano seçebilirsiniz.If you don't have this sample already in your workspace, you can add it and come back to this step, or you can select a different dashboard.

  İşlev iletişim kutusu

 3. Uygula’yı seçin.Select Apply.

 4. Kutucukta yeni başlık görüntülenir.The new title displays on the tile. Kutucuğu seçtiğinizde Power BI, Human Resources Sample panosunu açar.And, when you select the tile, Power BI opens the Human Resources dashboard.

  kutucuk başlığı

Kutucuğu farklı bir panoya sabitlemePin the tile to a different dashboard

 1. Üç nokta açılan menüsünde Kutucuğu sabitle raptiye simgesi seçeneğini belirleyin.From the ellipses dropdown menu, select Pin tile pin icon .

 2. Bu kutucuğun bir kopyasını mevcut bir panoya mı yoksa yeni bir panoya mı sabitlemek istediğinize karar verin.Decide whether to pin a duplicate of this tile to an existing dashboard or to a new dashboard.

  Panoya sabitle iletişim kutusu

 3. Raptiye düğmesini seçin.Select Pin.

Kutucuğu silmeDelete the tile

 1. Bir kutucuğu panodan kalıcı olarak kaldırmak için üç nokta açılan menüsünden Kutucuğu sil silme simgesi seçeneğini belirleyin.To permanently remove a tile from a dashboard, select Delete tile delete icon from the ellipses dropdown menu.

 2. Kutucuğu sildiğinizde bağlantılı görselleştirme silinmez.Deleting a tile does not delete the underlying visualization. "Amount" kutucuğunu seçerek bağlantılı raporu açın.Open the underlying report by selecting the "Amount" tile. Özgün görselleştirmenin rapordan silinmediğini görmek için raporunuzdaki son sayfayı açın.Open the last page in your report to see that the original visualization has not been deleted from the report.


Sonraki adımlarNext steps

Power BI'daki pano kutucuklarıDashboard tiles in Power BI

Power BI'daki panolarDashboards in Power BI

Power BI hizmetinde tasarımcılar için temel kavramlarBasic concepts for designers in the Power BI service

Başka bir sorunuz mu var?More questions? Power BI Topluluğu'na başvurunTry the Power BI Community