Pano veri sınıflandırmasıDashboard data classification

Her pano farklıdır. Bağlandığınız veri kaynağına bağlı olarak, sizin ve panoyu paylaştığınız iş arkadaşlarınızın, verilerin gizlilik durumuna göre farklı önlemler alması gerekebilir.Every dashboard is different, and depending on the data source you are connecting to, you will likely find that you and the colleagues you share with will need to take different precautions depending on the sensitivity of the data. Bazı panoların hiçbir zaman şirket dışındaki kişilerle paylaşılmaması veya yazdırılmaması gerekir, bazılarının paylaşılmasında ise bir sakınca yoktur.Some dashboards should never be shared with those outside your company or printed out, while others can be shared freely. Pano veri sınıflandırmasını kullanarak, panolarınızı görüntüleyen kişilerin, hangi güvenlik düzeyinin kullanılması gerektiğine dair farkındalığını artırabilirsiniz.By using dashboard data classification, you will be able to raise awareness with those viewing your dashboards about what level of security should be used. Panolarınızı şirketinizin BT departmanı tarafından tanımlanan sınıflandırmalar ile etiketleyebilir ve içeriği görüntüleyen herkesin, verilerin gizliliği konusunda ortak bir bilince sahip olmasını sağlayabilirsiniz.You can tag your dashboards with classifications defined by your company’s IT department, so everyone viewing the content will have the same level of understanding around the sensitivity of the data.

Bir örnekteki veri sınıflandırmasını gösteren panonun ekran görüntüsü.

Veri sınıflandırma etiketleriData classification tags

Pano adının yanında görünen veri sınıflandırma etiketleri, panoyu görüntüleyen kişilerin, pano ve içerdiği veriler için uygulanması gereken güvenlik düzeyinin bilincinde olmasına olanak sağlar.Data classification tags show up next to the dashboard name, letting anyone viewing it know the level of security that should be applied to the dashboard and the data it contains.

Pano adının yanında bir veri sınıflandırması etiketi gösteren panonun ekran görüntüsü.

Ayrıca söz konusu etiketler, Sık Kullanılanlar listenizdeki pano kutucuğunun yanında da görünür.It will also show up next to the dashboard tile in your Favorites list.

Sık Kullanılanlar listenizdeki pano kutucuğunun yanında bir veri sınıflandırması etiketi gösteren Sık Kullanılanlar listesinin ekran görüntüsü.

Etiketin üzerine geldiğinizde sınıflandırmanın tam adını görürsünüz.When you hover over the tag, you will see the full name of the classification.

Etiketin üzerine geldiğinizde sınıflandırmanın tam adını gösteren HBI etiketinin ekran görüntüsü.Screenshot of the H B I tag, showing the full name of the classification when you hover over the tag.

Yöneticiler, ek bilgi sağlamak amacıyla etiket için bir URL de ayarlayabilir.Admins can also set an URL for a tag to provide additional information.

Not

Yöneticiniz tarafından belirlenen sınıflandırma ayarlarına bağlı olarak bazı sınıflandırma türleri, panoda bir etiket olarak gösterilmeyebilir.Depending the classification settings set by your admin, some classification types may not show as a tag on the dashboard. Bir pano sahibiyseniz pano sınıflandırma türünüzü pano ayarlarından denetleyebilirsiniz.If you are a dashboard owner, you can always check your dashboard classification type under the dashboard settings.

Pano sınıflandırmasını ayarlamaSetting a dashboard’s classification

Şirketiniz için veri sınıflandırma etkinleştirilmişse başlangıçta tüm panolar varsayılan bir sınıflandırma türüne sahip olur ancak pano sahibi olarak sınıflandırmayı, panolarınızın güvenlik düzeyi ile eşleşecek şekilde değiştirebilirsiniz.If data classification is turned on for your company, all dashboards start out with a default classification type, but as a dashboard owner, you can change the classification to match your dashboards security level.

Sınıflandırma türünü değiştirmek için aşağıdaki adımları uygulayın:To change the classification type, do the following:

 1. Pano adının yanındaki üç nokta simgesini seçip Ayarlar seçeneğini belirleyerek pano ayarlarına gidin.Go to the dashboard settings by selecting the ellipsis next to the dashboard name and select Settings.

  Ayarlar seçimini gösteren panonun ekran görüntüsü.

 2. Pano ayarları bölümünde panonuzun geçerli sınıflandırmasını görebilir ve açılan listeyi kullanarak sınıflandırma türünü değiştirebilirsiniz.Under Dashboard settings, you will be able to see the current classification for your dashboard and use the drop down to change the classification type.

  Geçerli bir sınıflandırmayı ve Veri sınıflandırması açılır menü seçimini gösteren pano ayarlarının ekran görüntüsü.

 3. Değiştirme işlemini tamamladıktan sonra Uygula düğmesini seçin.Select Apply when finished.

Değişiklik uygulandıktan sonra, panoyu paylaştığınız kişiler panoyu yeniden yüklediğinde güncelleştirmeyi görür.After you apply the change, anyone you shared with will see the update the next time they reload the dashboard.

Yönetici olarak sınıflandırma etiketleri ile çalışmaWorking with data classification tags as an admin

Veri sınıflandırma, kuruluşunuzun genel yöneticisi tarafından ayarlanır.Data classification is set up by the global admin for your organization. Veri sınıflandırmayı etkinleştirmek için aşağıdaki adımları uygulayın:To turn data classification on, do the following:

 1. Ayarlar dişli simgesini ve ardından Yönetici portalı'nı seçin.Select the Settings gear and select Admin Portal.

  Yönetim Portalı seçimini gösteren Ayarlar dişlisinin ekran görüntüsü.

 2. Kiracı ayarları sekmesindeki Panolar ve raporlar için veri sınıflandırma ayarını Açık olarak değiştirin.Switch Data classification for dashboards and reports to on within the Tenant settings tab.

  Kiracı ayarlarını ve hem panolar hem de raporlar için Veri sınıflandırması seçimini gösteren Yönetim Portalının ekran görüntüsü.

Sınıflandırma etkinleştirildikten sonra, kuruluşunuz için çeşitli sınıflandırmalar oluşturabileceğiniz bir form açılır.Once turned on, you will be presented with a form to create the various classifications in your organization.

Kuruluşunuzdaki çeşitli sınıflandırmalara yönelik alan girişlerini gösteren formun ekran görüntüsü.

Her sınıflandırmanın panoda görünecek bir adı ve kısaltması vardır.Each classification has a name and a shorthand which will appear on the dashboard. Etiketi göster'i seçerek her sınıflandırma için kısaltma etiketinin panoda görünüp görünmeyeceğini belirleyebilirsiniz.For each classification, you can decide if the shorthand tag will appear on the dashboard or not by selecting Show tag. Sınıflandırma türünün panoda gösterilmemesini tercih etmeniz durumunda pano sahibi yine de pano ayarlarını denetleyerek sınıflandırma türünü görebilir.If you decide not to show the classification type on the dashboard, the owner will still be able to see the type by checking the dashboard settings. Ayrıca dilerseniz kuruluşunuzun sınıflandırma yönergeleri ve kullanım gereksinimleri ile ilgili daha fazla bilgi içeren bir URL de ekleyebilirsiniz.Additionally, you can optionally add a URL that contains more information about your organization’s classification guidelines and usage requirements.

Son olarak, varsayılan sınıflandırma türünün hangisi olacağına karar vermeniz gerekir.The last thing you need to decide is which classification type will be the default.

Forma sınıflandırma türlerini girdikten sonra değişiklikleri kaydetmek için Uygula düğmesini seçin.Once you fill in the form with your classification types, select Apply to save the changes.

Uygulanacak sınıflandırma türleriyle doldurulmuş girişleri gösteren formun ekran görüntüsü.

Bu noktada, tüm panolara varsayılan sınıflandırma atanır.At this point, all dashboards will be assigned the default classification. Pano sahipleri artık sınıflandırma türünü içerikleri için uygun olan tür ile güncelleştirebilir.Dashboard owners can now update the classification type to the one appropriate for their content. Daha sonra buraya geri dönerek sınıflandırma türü ekleyip kaldırabilir veya varsayılan sınıflandırma türünü değiştirebilirsiniz.You can return here in the future to add or remove classification types or change the default.

Not

Değişiklik yapmak için geri döndüğünüzde hatırlamanız gereken birkaç önemli nokta vardır:There are a few important things to remember when you come back to make changes:

 • Veri sınıflandırmayı devre dışı bırakırsanız etiketlerin hiçbiri anımsanmaz.If you turn data classification off, none of the tags are remembered. Daha sonra yeniden etkinleştirmeye karar verirseniz baştan başlamanız gerekir.You will need to start over if you decide to turn it back on later.
 • Bir sınıflandırma türünü kaldırırsanız, söz konusu sınıflandırma türünün atandığı tüm panolara varsayılan sınıflandırma türü tekrar atanır ve pano sahibi yeni bir tür atayana kadar bu tür geçerli olur.If you remove a classification type, any dashboards assigned the removed classification type will be assigned back to the default until the owner goes and sets it again.
 • Varsayılan türü değiştirirseniz pano sahibi tarafından bir sınıflandırma türü atanmamış olan tüm panolara yeni varsayılan tür atanır.If you change the default, all dashboards that weren’t already assigned a classification type by the owner will change to the new default.