Power BI hizmetindeki hemen her şeyi silmeDelete almost anything in the Power BI service

Bu makalede, Power BI hizmetindeki bir panoyu, raporu, çalışma kitabını, veri kümesini, uygulamayı, görselleştirmeyi veya çalışma alanını silmeyle ilgili bilgiler sunulmaktadır.This article shows you how to delete a dashboard, report, workbook, dataset, app, visualization, or a workspace in the Power BI service. Bazı özel durumlar haricinde Power BI hizmetindeki hemen her şeyi silebilirsiniz.You can delete almost anything in the Power BI service, with some exceptions.

Panoyu, raporu, veri kümesini veya çalışma kitabını silmeDelete a dashboard, report, dataset, or workbook

 1. Çalışma alanınızda Tümü sekmesini seçin.In your workspace, select the All tab.

 2. Silmek istediğiniz varlığın yanındaki Diğer seçenekler (...) öğesini seçip Sil seçeneğini belirleyin.Select More options (...) next to the asset you want to delete, and select Delete.

  Diğer seçenekler öğesini seçme ve Sil seçeneğini belirleme işleminin ekran görüntüsü.

 3. Silme işlemini onaylamak için Sil ’e tıklayın.Select Delete to confirm the deletion.

Bir uygulamayı uygulama listesi sayfanızdan kaldırmaRemove an app from your app list page

Uygulamalar listesi sayfanızdan uygulamaları kolayca kaldırabilirsiniz.You can easily remove apps from your apps list page. Kaldırılan uygulama diğer üyelerden silinmez.Removing an app doesn't delete the app for other members. Uygulamayı çalışma alanından yalnızca çalışma alanı yöneticisi silebilir.Only an admin or member or a workspace can permanently delete the app from that workspace.

 1. Gezinti bölmesinde Uygulamalar 'ı seçerek uygulama listesi sayfasını açın.In the nav pane, select Apps to open the apps list page.

 2. Silmek istediğiniz uygulamanın üzerine gelip Sil simgesini seçin.

  Uygulama seçme ekranının görüntüsü.

  Yanlışlıkla kaldırdığınız uygulamaları geri almak için kullanabileceğiniz birçok seçenek vardır.If you remove an app accidentally, you have several options for getting it back. Uygulama oluşturucusunun uygulamayı yeniden göndermesini isteyebilir, uygulama bağlantısını içeren özgün e-postayı bulabilir, Bildirim merkezinizde uygulamayla ilgili bildirimin mevcut olup olmadığına bakabilir veya kuruluşunuzun AppSource sayfasını kontrol edebilirsiniz.You can ask the app creator to resend it, you can find the original email with the link to the app, you can check your Notifications center to see if the notification for that app is still listed, or you can check your organization's AppSource.

Çalışma alanını kaldırma veya silmeRemove or delete a workspace

Power BI’da iki farklı türde çalışma alanı bulunur: özgün veya klasik çalışma alanları ve yeni çalışma alanları.Power BI has two different kinds of workspaces: the original, or classic workspaces, and the new workspaces. Bu çalışma alanlarını kaldırma ve silme işlemleri farklıdır.The processes for removing or deleting them are different. Yeni ve klasik çalışma alanları hakkında daha fazla bilgi edinin.Read more about new and classic workspaces.

Üyeleri yeni çalışma alanından kaldırmaRemove members from a new workspace

Yalnızca çalışma alanı yöneticileri yeni çalışma alanından kişileri kaldırabilir.Only workspace admins can remove people from a new workspace. Yöneticiyseniz kendinizi veya başkasını kaldırabilirsiniz.If you're an admin, you can remove yourself or anyone else. Ancak çalışma alanının tek yöneticisiyseniz Power BI kendinizi kaldırmanıza izin vermez.However, if you're the only admin for a workspace, Power BI won't let you remove yourself.

 1. Çalışma alanı liste görünümünde sağ üstteki Erişim ’i seçin.In the workspace list view, select Access in the upper-right corner.

  Erişimi Seçme işleminin ekran görüntüsü.

 2. Erişim bölmesinde, kaldırmak istediğiniz kişinin adının yanındaki Diğer seçenekler (...) öğesini seçip Kaldır seçeneğini belirleyin.In the Access pane, select More options (...) next to the name of the person you want to remove, and select Remove.

  Erişim bölmesinde Kaldır seçeneğini belirleme işleminin ekran görüntüsü.

Yeni çalışma alanını silmeDelete a new workspace

Yeni çalışma alanlarından birini oluşturduğunuzda, ilişkili bir Microsoft 365 grubu oluşturmuş olmazsınız.When you create one of the new workspaces , you don't create an associated Microsoft 365 group. Çalışma alanı yöneticisiyseniz Microsoft 365 gruplarını etkilemeden yeni çalışma alanını silebilirsiniz.If you're a workspace admin, you can delete a new workspace with no effect on any Microsoft 365 groups. Yeni ve klasik çalışma alanları hakkında daha fazla bilgi edinin.Read more about new and classic workspaces.

Yöneticisi olduğunuz çalışma alanını silebilir veya kişileri buradan kaldırabilirsiniz.As admin for a workspace, you can delete it, or remove others from it. Ayrıca silme işleminin ardından ilişkili uygulama, tüm grup üyeleri için silinir ve AppSource’unuzdan kaldırılır.When you delete it, the associated app is also deleted for all group members, and the app is removed from AppSource.

 1. Gezinti bölmesinden Çalışma alanları ’nı seçinFrom the nav pane, select Workspaces

 2. Silmek istediğiniz çalışma alanının sağ tarafındaki Diğer seçenekler ’i (...) ve Çalışma alanı ayarları ’nı seçin.Select More options (...) to the right of the workspace to be deleted and choose Workspace settings.

  Diğer seçenekler, Çalışma alanı ayarlarını seçme işleminin ekran görüntüsü.

 3. Çalışma alanı ayarları bölmesinde, Çalışma alanını sil > Sil ’i seçin.In the Workspace settings pane, select Delete workspace > Delete.

Klasik çalışma alanını listenizden kaldırmaRemove a classic workspace from your list

Klasik çalışma alanının üyesi olmak istemiyorsanız * ayrılabilir _ve ilgili girişin listenizden kaldırılmasını sağlayabilirsiniz.If you no longer want to be a member of a classic workspace, you can * leave _ it and it will be removed from your list. Siz bir çalışma alanından ayrıldığınızda diğer çalışma alanı üyeleri için herhangi bir değişiklik olmaz.Leaving a workspace leaves it in place for all other workspace members.

Not

Çalışma alanındaki tek yönetici sizseniz Power BI ayrılmanıza izin vermez.If you are the only admin for the workspace, Power BI won't allow you to leave.

 1. Kaldırmak istediğiniz çalışma alanında işleme başlayın.Start in the workspace you'd like to remove.

 2. Sağ üst köşede _ Diğer seçenekler * (...) seçeneğini ve Çalışma alanından ayrıl > Ayrıl ’ı seçin.In the top-right corner, select _ More options * (...) and choose Leave workspace > Leave.

  Diğer seçenekler, Çalışma alanından ayrıl işleminin ekran görüntüsü.

  Not

  Açılan listede göreceğiniz seçenekler, çalışma alanında Yönetici veya Üye olma durumunuza göre değişir.The options you see in the dropdown depend on whether you are an Admin or Member of that workspace.

Klasik çalışma alanını silmeDelete a classic workspace

Uyarı

Klasik çalışma alanı oluşturduğunuzda bir Microsoft 365 grubu oluşturmuş olursunuz.When you create a classic workspace, you create a Microsoft 365 group. Klasik çalışma alanını sildiğinizde bu Microsoft 365 grubunu da silmiş olursunuz.When you delete a classic workspace, you delete that Microsoft 365 group. Söz konusu grup SharePoint ve Microsoft Teams gibi diğer Microsoft 365 ürünlerinden de silinir.The group is also deleted from other Microsoft 365 products like SharePoint and Microsoft Teams.

Bir çalışma alanını silmek, çalışma alanından ayrılmaktan farklıdır.Deleting a workspace is different from leaving a workspace. Çalışma alanını silmek için çalışma alanı yöneticisi olmanız gerekir.You have to be a workspace admin to delete it. Ayrıca silme işleminin ardından ilişkili uygulama, tüm grup üyeleri için silinir ve AppSource’unuzdan kaldırılır.When you delete it, the associated app is also deleted for all group members and removed from AppSource. Ancak çalışma alanının tek yöneticisiyseniz Power BI ayrılmanıza izin vermez.However, if you're the only admin for a workspace, Power BI won't let you leave.

 1. Gezinti bölmesinden Çalışma alanları ’nı seçin.From the nav pane, select Workspaces.

 2. Silinecek çalışma alanının yanında Diğer seçenekler (...) > Çalışma alanı ayarları ’nı seçin.Next to the workspace to be deleted, select More options (...) > Workspace settings.

  Çalışma alanı ayarlarının ekran görüntüsü.

 3. Ayarlar bölmesinde, Çalışma alanını sil ’i seçip Silme işlemini onaylayın.In the settings pane, select Delete workspace , then confirm Delete.

  Çalışma alanını sil seçeneğinin ekran görüntüsü.

Önemli noktalar ve sınırlamalarConsiderations and limitations

 • Bir panoyu kaldırdığınızda bağlı olduğu veri kümesi veya o panoyla ilişkilendirilmiş raporlar silinmez.Removing a dashboard doesn't delete the underlying dataset or any reports associated with that dashboard.
 • Panonun veya raporun sahibiyseniz bunları kaldırabilirsiniz.If you're the owner of a dashboard or report , you can remove it. Panoyu veya raporu iş arkadaşlarınızla paylaştıysanız bunları Power BI çalışma alanınızdan kaldırdığınızda bu kişilerin Power BI çalışma alanlarından da kaldırmış olursunuz.If you've shared it with colleagues, removing it from your Power BI workspace removes it from their Power BI workspaces, too.
 • Pano veya rapor sizinle paylaşıldıysa bunları kaldıramazsınız.If a dashboard or report is shared with you , you can't remove it.
 • Raporu sildiğinizde raporun temel aldığı veri kümesi silinmez.Deleting a report doesn't delete the dataset that the report is based on. Panoya sabitlediğiniz, rapordaki tüm görselleştirmeler de korunur.Any visualizations that you pinned to a dashboard from the report are also safe. Bunlar tek tek silinene kadar panoda kalmaya devam eder.They remain on the dashboard until you delete them individually.
 • Veri kümesini silebilirsiniz.You can delete a dataset. Ancak bir veri kümesini sildiğinizde ilgili veri kümesindeki verilerin kullanıldığı tüm raporlar ve pano kutucukları da silinir.However, deleting a dataset also deletes all reports and dashboard tiles that contain data from that dataset.
 • Çalışma kitaplarını kaldırabilirsiniz.You can remove workbooks. Ancak bir çalışma kitabını kaldırdığınızda bu çalışma kitabındaki verilerin kullanıldığı tüm raporlar ve pano kutucukları da kaldırılır.However, removing a workbook also removes all reports and dashboard tiles that contain data from this workbook. OneDrive İş hesabında kayıtlı çalışma kitaplarının Power BI’dan silinmesi, OneDrive’dan kaldırılmasını sağlamaz.If a workbook is stored on OneDrive for Business, deleting it from Power BI doesn't delete it from OneDrive.
 • Pano veya rapor bir kurumsal içerik paketinin parçasıysa bu yöntemi kullanarak silinemez.If a dashboard or report is part of an organizational content pack, you can't delete it using this method. Bkz. Kurumsal içerik paketi bağlantılarını kaldırma.See Remove your connection to an organizational content pack.
 • Veri kümesi bir veya daha fazla kurumsal içerik paketinin parçasıysa söz konusu veri kümesini silmek için, kullanıldığı içerik paketlerinden kaldırmanız, işlemin tamamlanmasını beklemeniz ve silmeyi tekrar denemeniz gerekir.If a dataset is part of one or more organizational content packs, the only way to delete it is to remove it from the content packs where it's being used, wait for it to be processed, and then try deleting it again.

Sonraki adımlarNext steps

Bu makalede Power BI hizmetinin başlıca yapı taşlarını silme yöntemleri ele alınmıştır.This article covered how to delete the major building blocks of the Power BI service. Silebileceğiniz diğer birkaç öğe aşağıda verilmiştir.Here are a few other things you can also delete.

Başka bir sorunuz mu var?More questions? Power BI Topluluğu'na başvurunTry the Power BI Community