Power BI hizmetindeki Düzenleme görünümünde bir raporla etkileşim kurmaInteract with a report in Editing view in the Power BI service

ŞUNLAR İÇİN GEÇERLİDİR:APPLIES TO: ✔️ Power BI hizmeti✔️ Power BI service ❌ Power BI Desktop❌ Power BI DesktopŞUNLAR İÇİN GEÇERLİDİR:APPLIES TO: ✔️ Power BI hizmeti✔️ Power BI service ❌ Power BI Desktop❌ Power BI Desktop

Power BI hizmetinde ve Power BI Desktop’ta raporlar oluşturup düzenleyebilirsiniz.You can create and edit reports in both the Power BI service and Power BI Desktop. Power BI hizmetinde, Düzenleme görünümünde raporlar oluşturup düzenlersiniz.In the Power BI service, you create and edit reports in Editing view . Ayrıca Power BI Desktop’ta da Rapor görünümünde raporlar oluşturup düzenlersiniz.And in Power BI Desktop, you create and edit reports in Report view. Bu makalede, Power BI hizmetindeki Düzenleme görünümü ele alınmıştır.This article covers Editing view in the Power BI service.

Power BI hizmetinde raporlarla etkileşimli çalışmak için kullanabileceğiniz iki mod vardır: Rapor işletme kullanıcıları için Okuma görünümü, rapor sahipleri ve rapor oluşturanlar için Düzenleme görünümü.The Power BI service has two different modes for interacting with reports: Reading view for report business users and Editing view for report owners and creators. Rapor paylaşmak ve başkaları tarafından oluşturulan raporları düzenlemek için Power BI Pro lisansına sahip olmanız gerekir.You need a Power BI Pro license to share reports as well as to edit reports created by others. Pro lisansınız yoksa Çalışma Alanım bölümünde rapor oluşturabilirsiniz ancak bunları paylaşamazsınız.Without a Pro license, you can still create reports in your My Workspace, but you can't share them.

Rapor Düzenleme görünümü'nde, hem raporda gezinme hem de rapor tasarlama için kullanabileceğiniz birçok seçenek mevcuttur.In report Editing view, you have lots of flexibility in both exploring and designing a report. Tüm Okuma görünümü işlevlerinin yanı sıra birçok ek özellikten faydalanabilirsiniz.All the Reading view functionality is available, plus lots more. Düzenleme görünümü yalnızca raporu oluşturan kişi veya raporun depolandığı çalışma alanında üye, yönetici veya katkıda bulunan iş arkadaşları tarafından kullanılabilir.Editing view is only available to the person who created the report or to colleagues who are members, admins, or contributors of the workspace where the report is stored. İzinlerle ilgili ayrıntılı bilgi için Yeni çalışma alanlarındaki roller bölümüne bakın.See Roles in the new workspaces for details on permissions.

Yalnızca Düzenleme görünümü'nde kullanılabilen işlevlerFunctionality only available in Editing view

İçindekiler bölümündeki Power BI raporları başlığının altında yer alan konu başlığı listesine göz atın.Take a look at the list of topics under the Power BI reports header in the Table of Contents. Bu uzun bir listedir ve konu başlıklarının çoğunda yalnızca rapor için düzenleme iznine sahip olduğunuzda kullanabileceğiniz işlevlerden bahsedilmektedir.It's a long list and many of the topics cover functionality only available if you have editing permissions for a report . İçindekiler bölümünde gezinmenize yardımcı olmak için, Düzenleme görünümünün gerekli olduğu işlemler aşağıda belirtilmiştir:To help you navigate the Table of Contents, Editing view is required for the following actions:

 • Rapor oluşturma, düzenleme, yeniden adlandırma, paylaşma ve silme.Creating, editing, renaming, sharing, and deleting reports.
 • Rapor sayfası ekleme, yeniden adlandırma, yeniden düzenleme ve silme.Adding, renaming, rearranging, and deleting report pages.
 • Raporları biçimlendirme.Formatting reports.
 • Rapora görselleştirme, metin kutusu, şekil ve düğme ekleme.Adding visualizations, text boxes, shapes, and buttons to a report.
 • Görsel düzeyinde, sayfa düzeyinde ve rapor düzeyinde filtreler ekleme ve görsel etkileşimleri ayarlama.Adding visual-level, page-level, and report-level filters and setting visual interactions.
 • Yenileme zamanlamaları oluşturma.Creating refresh schedules.
 • Rapor görseli oluşturmak için Soru-Cevap işlevini kullanma.Using Q&A functionality to create visuals in reports.
 • Görselleştirmeyi oluşturmak için kullanılan verileri gösterme.Showing data used to create the visualization.
 • Detaylandırmayı ayarlama.Setting up drill through.
 • Bir rapor sayfasını yineleme.Duplicating a report page.
 • Okuyucularınızın raporlarla kurabileceği etkileşimi denetlemek için rapor ayarlarını kullanma.Using report settings to control your readers' interactions with reports.

Önemli noktalar ve sorun gidermeConsiderations and troubleshooting

Başkaları tarafından oluşturulan raporları düzenlemek ve raporlarınızı başkalarıyla paylaşmak için bir Power BI Pro lisansı gereklidir.A Power BI Pro license is required to edit reports created by others as well as to share your reports with others. Pro lisansınız yoksa yine rapor oluşturmaya devam edebilirsiniz, ancak paylaşamazsınız.If you don't have a Pro license, you can still create reports, but you can't share them.

Sonraki adımlarNext steps

İşletme kullanıcılarına yönelik Power BI özellikleriPower BI capabilities for business users

Başka bir sorunuz mu var?More questions? Power BI Topluluğu'na başvurunTry the Power BI Community