Power BI Desktop nedir?What is Power BI Desktop?

Power BI Desktop, yerel bilgisayarınıza yükleyebileceğiniz ücretsiz bir uygulamadır ve verilerinize bağlanmayı, verileri dönüştürmeyi ve verilerinizi görselleştirmeyi sağlar.Power BI Desktop is a free application you can install on your local computer that lets you connect to, transform, and visualize your data. Power BI Desktop ile birden çok farklı veri kaynağına bağlanabilir ve bunları görseller ve kuruluşunuzdaki diğer kişilerle rapor olarak paylaşabileceğiniz görsel koleksiyonları oluşturmanızı sağlayan bir veri modeli halinde birleştirebilirsiniz (genellikle modelleme adı verilir).With Power BI Desktop, you can connect to multiple different sources of data, and combine them (often called modeling) into a data model that lets you build visuals, and collections of visuals you can share as reports, with other people inside your organization. İş Zekası projelerinde çalışan çoğu kullanıcı, raporlar oluşturmak için Power BI Desktop kullanır ve sonra raporlarını başkalarıyla paylaşmak için Power BI hizmetini kullanır.Most users who work on Business Intelligence projects use Power BI Desktop to create reports, and then use the Power BI service to share their reports with others.

Power BI Desktop

Power BI Desktop’ın en yaygın kullanım şekilleri aşağıda verilmiştir:The most common uses for Power BI Desktop are the following:

  • Verilere bağlanmaConnect to data
  • Bir veri modeli oluşturmak için bu verileri dönüştürme ve temizlemeTransform and clean that data, to create a data model
  • Verilerin görsel açıklamalarını sağlayan grafik gibi görseller oluşturmaCreate visuals, such as charts or graphs, that provide visual representations of the data
  • Bir veya daha fazla rapor sayfasında görsel koleksiyonu olan raporlar oluşturmaCreate reports that are collections of visuals, on one or more report pages
  • Power BI hizmetini kullanarak raporları başkalarıyla paylaşmaShare reports with others using the Power BI service

Çoğunlukla bu tür görevlerden sorumlu kişilerin veri çözümleyiciler (bazı durumlarda yalnızca çözümleyiciler olarak anılır) ya da İş Zekası uzmanları (genellikle rapor oluşturucular olarak anılır) olduğu düşünülür.People most often responsible for such tasks are often considered data analysts (sometimes just referred to as analysts) or Business Intelligence professionals (often referred to as report creators). Ancak, kendisini çözümleyici veya rapor oluşturucu olarak görmeyen birçok kişi, ilgi çekici raporlar oluşturmak veya çeşitli kaynaklardan verileri çekmek ve veri modelleri oluşturmak için Power BI Desktop kullanır.However, many people who don't consider themselves an analyst or a report creator use Power BI Desktop to create compelling reports, or to pull data from various sources and build data models, which they can share with their coworkers and organizations.

Power BI Desktop’ta, tuvalin sol tarafında gösterilen üç görünüm bulunur.There are three views in Power BI Desktop, shown along the left side of the canvas. Göründükleri sırayla gösterilen görünümler aşağıdaki gibidir:The views, shown in the order they appear, are the following:

  • Rapor Görünümü - Rapor ve görsellerinizin oluşturulduğu ve oluşturma zamanınızın büyük bir kısmının geçtiği yerdir.Report View - this is where you create reports and visuals, and where most of your creation time is spent.
  • Veri Görünümü - Buradan raporunuzla ilişkili veri modelinde kullanılan tabloları, ölçümleri ve diğer verileri görebilir ve verileri raporun modelinde en iyi şekilde kullanmak üzere dönüştürebilirsiniz.Data View - here you can see the tables, measures, and other data used in the data model associated with your report, and transform the data for best use in the report's model.
  • Model Görünümü - Bu görünümde, veri modelinizdeki tablolar arasındaki ilişkileri görüp yönetebilirsiniz.Model View - in this view you see and manage the relationships among tables in your data model.

Aşağıdaki görüntüde, tuvalin sol tarafında gösterildiği gibi üç Görünüm gösterilmektedir:The following image shows the three Views, as displayed along the left side of the canvas:

farklı görünümler

Power BI Desktop ile, birden fazla kaynaktan verileri kullanarak kuruluşunuzdaki diğer kullanıcılarla paylaşabileceğiniz tek bir rapor halinde karmaşık ve görsel açıdan zengin raporlar oluşturabilirsiniz.With Power BI Desktop you can create complex and visually rich reports, using data from multiple sources, all in one report that you can share with others in your organization.

Verilere bağlanmaConnect to data

Power BI Desktop kullanmaya başlamak için ilk adım verilere bağlanmaktır.To get started with Power BI Desktop, the first step is to connect to data. Power BI Desktop’tan bağlanabileceğiniz çok çeşitli türlerde veri kaynağı mevcuttur.There are many different data sources you can connect to from Power BI Desktop. Verilere bağlanmak için Giriş şeridini ve sonra Veri Al > Daha Fazla öğesini seçmeniz yeterlidir.To connect to data, simply select the Home ribbon, then select Get Data > More. Aşağıdaki görüntüde, Power BI Desktop’ın bağlanabildiği çok sayıda kategoriyi içeren Veri Al penceresi gösterilmiştir.The following image shows the Get Data window that appears, showing the many categories to which Power BI Desktop can connect.

Power BI Desktop'ta Veri Al

Bir veri türü seçtiğinizde, Power BI Desktop’ın sizin adınıza veri kaynağına bağlanması için gereken URL ve kimlik bilgileri gibi bilgiler istenir.When you select a data type, you're prompted for information, such as the URL and credentials, necessary for Power BI Desktop to connect to the data source on your behalf.

Power BI Desktop'ta bir SQL Server veritabanına bağlanma

Bir veya daha fazla veri kaynağına bağlandıktan sonra verileri sizin için yararlı olacak şekilde dönüştürmek isteyebilirsiniz.Once you connect to one or more data sources, you may want to transform the data so it's useful for you.

Verileri dönüştürme ve temizleme, model oluşturmaTransform and clean data, create a model

Power BI Desktop’ta yerleşik Sorgu Düzenleyicisi’ni kullanarak verileri temizleyebilir ve dönüştürebilirsiniz.In Power BI Desktop, you can clean and transform data using the built-in Query Editor. Sorgu Düzenleyicisi ile verilerinizde, veri türünü değiştirme, sütunları kaldırma veya birden çok kaynaktan veri birleştirme gibi değişiklikler yapabilirsiniz.With Query Editor you can make changes to your data, such as changing a data type, removing columns, or combining data from multiple sources. Biraz heykeltıraşlık gibidir; büyük bir kil (veya veri) bloğu ile başlayabilir, sonra verilerin şekli istediğiniz duruma gelene kadar gerektikçe parçaları tıraş edebilir ya da ekleyebilirsiniz.It's a little bit like sculpting - you can start with a large block of clay (or data), then shave pieces off or add others as needed, until the shape of the data is how you want it.

Power BI Desktop’ta Sorgu Düzenleyicisi

Verileri dönüştürürken uyguladığınız her adım (bir tabloyu yeniden adlandırma, bir veri türünü dönüştürme veya sütunları silme gibi) Sorgu Düzenleyicisi tarafından kaydedilir ve bu sorgu, veri kaynağına her bağlandığında bu adımlar uygulanır. Böylece veriler her zaman sizin belirttiğiniz gibi şekillendirilir.Each step you take in transforming data (such as rename a table, transform a data type, or delete columns) is recorded by Query Editor, and each time this query connects to the data source those steps are carried out so that the data is always shaped the way you specified.

Aşağıdaki görüntüde, şekillendirilmiş ve bir modele dönüştürülmüş sorgunun Sorgu Ayarları bölmesi gösterilmektedir.The following image shows the Query Settings pane for a query that has been shaped, and turned into a model.

Verileriniz istediğiniz gibi olana kadar görseller oluşturabilirsiniz.Once your data is how you want it, you can create visuals.

Görsel oluşturmaCreate visuals

Bir veri modeli elde ettikten sonra alanları rapor tuvalinin üzerine sürükleyerek görseller oluşturabilirsiniz.Once you have a data model, you can drag fields onto the report canvas to create visuals. Görsel, modelinizdeki verilerin grafiksel bir açıklamasıdır.A visual is a graphic representation of the data in your model. Aşağıdaki görsel basit bir sütun grafiğini göstermektedir.The following visual shows a simple column chart.

Power BI Desktop'ta görsel

Power BI Desktop'ta seçebileceğiniz farklı türde görseller vardır.There are many different types of visuals to choose from in Power BI Desktop. Bir görsel oluşturmak veya görseli değiştirmek için Görselleştirmeler bölmesinden görsel simgesini seçmeniz yeterlidir.To create or change a visual, just select the visual icon from the Visualizations pane. Rapor tuvalinde seçili bir görseliniz varsa, seçili görsel seçtiğiniz türle değiştirilir.If you have a visual selected on the report canvas, the selected visual changes to the type you selected. Bir görsel seçilmezse, seçiminize göre yeni bir görsel oluşturulur.If no visual is selected, a new visual is created based on your selection.

Power BI Desktop'ta Görselleştirmeler bölmesi

Rapor oluşturmaCreate reports

Çoğunlukla, Power BI Desktop’ta modelinizi oluşturmak için kullandığınız verilerin çeşitli yönlerini gösteren bir görsel koleksiyonu oluşturmak istersiniz.More often, you'll want to create a collection of visuals that show various aspects of the data you have used to create your model in Power BI Desktop. Tek bir Power BI Desktop dosyasındaki bir görsel koleksiyonu rapor olarak adlandırılır.A collection of visuals, in one Power BI Desktop file, is called a report. Tıpkı bir Excel dosyasında bir veya daha fazla çalışma sayfası olabileceği gibi bir raporda bir veya daha fazla sayfa olabilir.A report can have one or more pages, just like an Excel file can have one or more worksheets. Aşağıdaki görüntüde bir Power BI Desktop raporunun Genel Bakış adlı birinci sayfasını görebilirsiniz (sekmeyi görüntünün altında görebilirsiniz).In the following image you see the first page of a Power BI Desktop report, named Overview (you can see the tab near the bottom of the image). Bu raporda on sayfa vardır.In this report, there are ten pages.

On sayfalı Power BI Desktop raporu

Rapor paylaşmaShare reports

Bir rapor başkalarıyla paylaşmaya hazır olduğunda raporu Power BI hizmetinde Yayımlayabilir ve kuruluşunuzda bir Power BI lisansına sahip olan herkesin kullanımına sunabilirsiniz.Once a report is ready to share with others, you can Publish the report to the Power BI service, and make it available to anyone in your organization who has a Power BI license. Bir Power BI Desktop raporu yayımlamak için Power BI Desktop’taki Giriş şeridinden Yayımla düğmesini seçin.To publish a Power BI Desktop report, you select the Publish button from the Home ribbon in Power BI Desktop.

Power BI Desktop'tan rapor yayımlama

Yayımla’yı seçtikten sonra Power BI Desktop, Power BI hesabınızı kullanarak sizi Power BI hizmetine bağlar ve sonra çalışma alanınız, bir ekip çalışma alanı ya da Power BI hizmetindeki başka bir konum gibi Power BI hizmetinde raporu paylaşmak istediğiniz yeri seçmenizi ister.Once you select Publish, Power BI Desktop connects you to the Power BI service using your Power BI account, and then prompts you to select where in the Power BI service you would like to share the report, such as your workspace, a team workspace, or some other location in the Power BI service. Power BI hizmetinde rapor paylaşmak için bir Power BI lisansına sahip olmanız gerekir.You must have a Power BI license to share reports to the Power BI service.

Sonraki adımlarNext steps

Power BI Desktop'ı kullanmaya başlamak için ilk olarak uygulamayı indirip yüklemeniz gerekir.To get started with Power BI Desktop, the first thing you need is to download and install the application. Power BI Desktop’ı edinmenin iki yolu vardır:There are two ways to get Power BI Desktop: