3. Adım: Power BI'da veri kümesi oluşturmaStep 3: Create a dataset in Power BI

Bu makale, bir veri kümesine veri gönderme ayrıntılı kılavuzunun bir parçasıdır.This article is part of a step-by-step walkthrough to push data into a dataset.

Bir veri kümesine veri gönderme kılavuzunun Kimlik doğrulaması erişim belirteci alma başlıklı 2. Adım'ında, Azure AD'de kimlik doğrulaması gerçekleştirmek için bir belirteç alırsınız.In step 2 of Push data into a dataset, Get an authentication access token, you got a token to authenticate to Azure AD. Bu adımda, PostDataset işlemini çağırmak için belirteci kullanırsınız.In this step, you use the token to call the PostDataset operation.

Bir REST kaynağına çağrı yapmak için, kaynağın yerini belirleyen bir URL kullanır ve Power BI hizmeti kaynağına, veri kümesini tanımlayan bir JavaScript Nesne Gösterimi (JSON) dizesi gönderirsiniz.To make a call to a REST resource, you use a url that locates the resource, and you send a JavaScript Object Notation (JSON) string, which describes the dataset, to the Power BI service resource. Power BI hizmetinin kullanmak istediğiniz bölümü bir REST kaynağı tarafından tanımlanır.A REST resource identifies the part of the Power BI service you want to work with. Veri kümesine veri gönderme işlemi için hedef kaynak bir Veri Kümesidir.To push data into the dataset, the target resource is a Dataset. Bir veri kümesini tanımlayan URL https://api.PowerBI.com/v1.0/myorg/datasets.The URL that identifies a dataset is https://api.PowerBI.com/v1.0/myorg/datasets. Bir grup içindeki verileri gönderiyorsanız URL https://api.PowerBI.com/v1.0/myorg/groups/{group_id}/datasets.If you are pushing data within a group, the url is https://api.PowerBI.com/v1.0/myorg/groups/{group_id}/datasets.

Bir Power BI REST işleminin kimliğini doğrulamak için, Kimlik doğrulaması erişim belirteci alma bölümünde edindiğiniz belirteci bir istek üst bilgisine eklersiniz:To authenticate a Power BI REST operation, you add the token you got in Get an authentication access token to a request header:

PostDataset işlemini çağırdığınızda, yeni bir veri kümesi oluşturulur.When you call the PostDataset operation, a new dataset is created.

veri kümesi oluşturma

Power BI'da veri kümesi oluşturma işlemi aşağıda açıklanmıştır.Here's how to create a dataset in Power BI.

Power BI'da veri kümesi oluşturmaCreate a dataset in Power BI

Not

Başlamadan önce, bir veri kümesine veri gönderme kılavuzundaki adımları izlediğinizden emin olun.Before you get started, make sure you have followed the previous steps in the push data into a dataset walkthrough.

 1. 2. Adım: Kimlik doğrulaması erişim belirteci alma bölümünde oluşturduğunuz Konsol Uygulaması projesinde, Program.cs'ye using System.Net; ve using System.IO; dizelerini ekleyin.In the Console Application project you created in Step 2 - Get an authentication access token, add using System.Net;, and using System.IO; to Program.cs.
 2. Program.cs'ye aşağıdaki kodu ekleyin.In Program.cs, add the code below.
 3. Konsol Uygulaması'nı çalıştırın ve Power BI hesabınızda oturum açın.Run the Console App, and login to your Power BI account. Konsol Penceresinde Dataset Created ifadesini görmeniz gerekir.You should see Dataset Created in the Console Window. Ayrıca, yeni veri kümesini görmek için Power BI'da oturum açabilirsiniz.Also, you can login to Power BI to see the new dataset.

Veri kümesine veri gönderme örneğiSample push data into a dataset

Bu kodu Program.cs'ye ekleyin.Add this code into Program.cs.

 • static void Main(string[] args) bölümüne:In static void Main(string[] args):

  static void Main(string[] args)
  {
    //Get an authentication access token
    token = GetToken();
  
    //Create a dataset in Power BI
    CreateDataset();
  }
  
 • Bir CreateDataset() yöntemi ekleyin:Add a CreateDataset() method:

  #region Create a dataset in Power BI
  private static void CreateDataset()
  {
    //TODO: Add using System.Net and using System.IO
  
    string powerBIDatasetsApiUrl = "https://api.powerbi.com/v1.0/myorg/datasets";
    //POST web request to create a dataset.
    //To create a Dataset in a group, use the Groups uri: https://api.PowerBI.com/v1.0/myorg/groups/{group_id}/datasets
    HttpWebRequest request = System.Net.WebRequest.Create(powerBIDatasetsApiUrl) as System.Net.HttpWebRequest;
    request.KeepAlive = true;
    request.Method = "POST";
    request.ContentLength = 0;
    request.ContentType = "application/json";
  
    //Add token to the request header
    request.Headers.Add("Authorization", String.Format("Bearer {0}", token));
  
    //Create dataset JSON for POST request
    string datasetJson = "{\"name\": \"SalesMarketing\", \"tables\": " +
      "[{\"name\": \"Product\", \"columns\": " +
      "[{ \"name\": \"ProductID\", \"dataType\": \"Int64\"}, " +
      "{ \"name\": \"Name\", \"dataType\": \"string\"}, " +
      "{ \"name\": \"Category\", \"dataType\": \"string\"}," +
      "{ \"name\": \"IsCompete\", \"dataType\": \"bool\"}," +
      "{ \"name\": \"ManufacturedOn\", \"dataType\": \"DateTime\"}" +
      "]}]}";
  
    //POST web request
    byte[] byteArray = System.Text.Encoding.UTF8.GetBytes(datasetJson);
    request.ContentLength = byteArray.Length;
  
    //Write JSON byte[] into a Stream
    using (Stream writer = request.GetRequestStream())
    {
      writer.Write(byteArray, 0, byteArray.Length);
  
      var response = (HttpWebResponse)request.GetResponse();
  
      Console.WriteLine(string.Format("Dataset {0}", response.StatusCode.ToString()));
  
      Console.ReadLine();
    }
  }
  #endregion
  

Sonraki adımda bir Power BI tablosuna satır eklemek için veri kümesi alma işlemi gösterilmektedir.The next step shows you how to get a dataset to add rows into a Power BI table.

Tam kod listesi aşağıdadır.Below is the complete code listing.

Tam kod listesiComplete code listing

using System;
using Microsoft.IdentityModel.Clients.ActiveDirectory;
using System.Net;
using System.IO;

namespace walkthrough_push_data
{
  class Program
  {
    private static string token = string.Empty;

    static void Main(string[] args)
    {

      //Get an authentication access token
      token = GetToken();

      //Create a dataset in Power BI
      CreateDataset();

    }

    #region Get an authentication access token
    private static string GetToken()
    {
      // TODO: Install-Package Microsoft.IdentityModel.Clients.ActiveDirectory -Version 2.21.301221612
      // and add using Microsoft.IdentityModel.Clients.ActiveDirectory

      //The client id that Azure AD created when you registered your client app.
      string clientID = "{Client_ID}";

      //RedirectUri you used when you register your app.
      //For a client app, a redirect uri gives Azure AD more details on the application that it will authenticate.
      // You can use this redirect uri for your client app
      string redirectUri = "https://login.live.com/oauth20_desktop.srf";

      //Resource Uri for Power BI API
      string resourceUri = "https://analysis.windows.net/powerbi/api";

      //OAuth2 authority Uri
      string authorityUri = "https://login.microsoftonline.com/common/";

      //Get access token:
      // To call a Power BI REST operation, create an instance of AuthenticationContext and call AcquireToken
      // AuthenticationContext is part of the Active Directory Authentication Library NuGet package
      // To install the Active Directory Authentication Library NuGet package in Visual Studio,
      // run "Install-Package Microsoft.IdentityModel.Clients.ActiveDirectory" from the nuget Package Manager Console.

      // AcquireToken will acquire an Azure access token
      // Call AcquireToken to get an Azure token from Azure Active Directory token issuance endpoint
      AuthenticationContext authContext = new AuthenticationContext(authorityUri);
      string token = authContext.AcquireToken(resourceUri, clientID, new Uri(redirectUri)).AccessToken;

      Console.WriteLine(token);
      Console.ReadLine();

      return token;
    }

    #endregion


    #region Create a dataset in Power BI
    private static void CreateDataset()
    {
      //TODO: Add using System.Net and using System.IO

      string powerBIDatasetsApiUrl = "https://api.powerbi.com/v1.0/myorg/datasets";
      //POST web request to create a dataset.
      //To create a Dataset in a group, use the Groups uri: https://api.PowerBI.com/v1.0/myorg/groups/{group_id}/datasets
      HttpWebRequest request = System.Net.WebRequest.Create(powerBIDatasetsApiUrl) as System.Net.HttpWebRequest;
      request.KeepAlive = true;
      request.Method = "POST";
      request.ContentLength = 0;
      request.ContentType = "application/json";

      //Add token to the request header
      request.Headers.Add("Authorization", String.Format("Bearer {0}", token));

      //Create dataset JSON for POST request
      string datasetJson = "{\"name\": \"SalesMarketing\", \"tables\": " +
        "[{\"name\": \"Product\", \"columns\": " +
        "[{ \"name\": \"ProductID\", \"dataType\": \"Int64\"}, " +
        "{ \"name\": \"Name\", \"dataType\": \"string\"}, " +
        "{ \"name\": \"Category\", \"dataType\": \"string\"}," +
        "{ \"name\": \"IsCompete\", \"dataType\": \"bool\"}," +
        "{ \"name\": \"ManufacturedOn\", \"dataType\": \"DateTime\"}" +
        "]}]}";

      //POST web request
      byte[] byteArray = System.Text.Encoding.UTF8.GetBytes(datasetJson);
      request.ContentLength = byteArray.Length;

      //Write JSON byte[] into a Stream
      using (Stream writer = request.GetRequestStream())
      {
        writer.Write(byteArray, 0, byteArray.Length);

        var response = (HttpWebResponse)request.GetResponse();

        Console.WriteLine(string.Format("Dataset {0}", response.StatusCode.ToString()));

        Console.ReadLine();
      }
    }
    #endregion
  }
}

Sonraki Adım >Next Step >

Sonraki adımlarNext steps

Başka bir sorunuz mu var?More questions? Power BI Topluluğu'na başvurunTry the Power BI Community