Öğretici: Örnek müşterileriniz için ekleme uygulamasını kullanarak Power BI içeriği eklemeTutorial: Embed Power BI content using a sample embed for your customers application

Tümleşik analiz ve Power BI Embedded (Azure teklifi) raporlar, panolar ve kutucuklar gibi Power BI içeriklerini uygulamanıza eklemenizi sağlar.Embedded analytics and Power BI Embedded (the Azure offer) allow you to embed Power BI content such as reports, dashboards and tiles, into your application.

Bu öğreticide aşağıdakilerin nasıl yapılacağını öğreneceksiniz:In this tutorial, you'll learn how to:

 • Tümleşik analiz ortamınızı ayarlama.Set up your embedded environment.
 • Örnek müşterileriniz için ekleme (veriler uygulamaya aittir) uygulamasını yapılandırma.Configure an embed for your customers (also known as app owns data) sample application.

Kullanıcıların uygulamanızı kullanabilmek için Power BI'da oturum açmaları veya Power BI lisansına sahip olmaları gerekmez.To use your application, your users will not need to sign in to Power BI or have a Power BI license.

Müşterileriniz için ekleme yöntemi, üçüncü taraflar için oluşturdukları uygulamalara Power BI içeriği eklemek isteyen bağımsız yazılım satıcıları (ISV) veya geliştiriciler için önerilir.We recommend using the embed for your customers method to embed your Power BI content, if you're an independent software vendor (ISV) or a developer, who wants to create applications for third parties.

Kod örneği belirtimleriCode sample specifications

Bu öğreticide örnek müşterileriniz için ekleme uygulamasını aşağıdaki dillerde yapılandırmaya yönelik yönergeler bulunmaktadır:This tutorial includes instructions for configuring an embed for your customers sample application in one of the following languages:

 • .NET Framework.NET Framework
 • .NET Core.NET Core
 • JavaJava
 • Node JSNode JS
 • PythonPython

Kod örneği aşağıdaki tarayıcıları destekler:The code samples support the following browsers:

 • Google ChromeGoogle Chrome

 • Microsoft EdgeMicrosoft Edge

 • Mozilla FirefoxMozilla Firefox

ÖnkoşullarPrerequisites

Bu öğreticiye başlamadan önce hem Power BI'a hem de aşağıda listelenen kod bağımlılıklarına sahip olduğunuzdan emin olun:Before you start this tutorial, verify that you have both the Power BI and code dependencies listed below:

YöntemMethod

Örnek bir müşterileriniz için ekleme uygulaması oluşturmak için aşağıdaki adımları izleyin:To create an embed for your customers sample app, follow these steps:

 1. Kullanacağınız kimlik doğrulama yöntemini seçin.Select your authentication method.

 2. Bir Azure AD uygulaması kaydedin.Register an Azure AD application.

 3. Power BI çalışma alanı oluşturun.Create a Power BI workspace.

 4. Power BI raporu oluşturup yayımlayın.Create and publish a Power BI report.

 5. Ekleme parametrelerinin değerlerini alın.Get the embedding parameter values.

 6. Hizmet sorumlusu API erişimiService principal API access

 7. Çalışma alanı erişimini etkinleştirin.Enable workspace access.

 8. İçeriğinizi ekleyin.Embed your content.

1. Adım: Kullanacağınız kimlik doğrulama yöntemini seçinStep 1 - Select your authentication method

Tümleşik analiz çözümünüz, seçtiğiniz kimlik doğrulama yöntemine göre farklılık gösterecektir.Your embedded solution will vary depending on the authentication method you select. Bu nedenle kimlik doğrulama yöntemleri arasındaki farkları anlamak ve çözümünüze en uygun olanı belirlemek önemlidir.Therefore, it's important to understand the differences between the authentication methods, and decide which one best suits your solution.

Aşağıdaki tabloda hizmet sorumlusu ile ana kullanıcı kimlik doğrulama yöntemleri arasındaki temel farklar listelenmiştir.The table below describes a few key differences between the service principal and master user authentication methods.

DeğerlendirmeConsideration Hizmet sorumlusuService principal Ana kullanıcıMaster user
MechanismMechanism Azure AD uygulamanızın hizmet sorumlusu nesnesi, Azure AD'nin tümleşik analiz çözümünüzü Power BI kimlik doğrulamasından geçirmesini sağlar.Your Azure AD app's service principal object allows Azure AD to authenticate your embedded solution app against Power BI. Azure AD uygulamanız, Power BI'da kimlik doğrulamasından geçmek için bir Power BI kullanıcısının kimlik bilgilerini (kullanıcı adı ve parola) kullanır.Your Azure AD app uses the credentials (username and password) of a Power BI user, to authenticate against Power BI.
GüvenlikSecurity Hizmet sorumlusu, Azure AD tarafından önerilen yetkilendirme yöntemidir.Service principal is the Azure AD recommended authorization method. Hizmet sorumlusu kullanıyorsanız uygulama gizli dizisi veya sertifika kullanarak kimlik doğrulamasından geçebilirsiniz.If you're using a service principal,* you can authenticate using either an application secret or a certificate.

Bu öğreticide yalnızca hizmet sorumlusu ile uygulama gizli dizisi kullanımı gösterilmektedir.This tutorial only describes using service principal with an application secret. Hizmet sorumlusu ve sertifika kullanarak eklemek için hizmet sorumlusu ve sertifika makalesine bakın.To embed using a service principal and a certificate, refer to the service principal with a certificate article.
Bu kimlik doğrulama yöntemi, hizmet sorumlusu kullanmak kadar güvenli kabul edilmez.This authentication method is not considered as secure as using a service principal. Bunun nedeni, ana kullanıcı kimlik bilgilerini (kullanıcı adı ve parola) korumak zorunda olmanızdır.This is because you have to be vigilant with the master user credentials (username and password). Örneğin bu bilgileri tümleşik analiz uygulamanızda göstermemeniz ve parolayı sık sık değiştirmeniz gerekir.For example, you must not expose them in your embedding application, and you should change the password frequently.
Azure AD temsilci izinleriAzure AD delegated permissions Gerekli değildir.Not required. Ana kullanıcınızın veya bir yöneticinin, uygulamanızın Power BI REST API izinlerine (kapsamlar olarak da bilinir) erişmesine onay vermesi gerekir.Your master user or an administrator has to grant consent for your app to access Power BI REST API permissions (also known as scopes). Örneğin, Report.ReadWrite.All.For example, Report.ReadWrite.All.
Power BI hizmeti erişimiPower BI service access Hizmet sorumlusu ile Power BI hizmetine erişemezsiniz.You can't access Power BI service with a service principal. Power BI hizmetine erişmek için ana kullanıcı kimlik bilgilerinizi kullanmanız gerekir.You can access Power BI service with your master user credentials.
LisansLicense Pro lisansı gerektirmez.Doesn't require a Pro license. Üye veya yönetici olduğunuz tüm çalışma alanlarında bulunan içerikleri kullanabilirsiniz.You can use content from any workspace that you're a member or an admin of. Power BI Pro lisansı gereklidir.Requires a Power BI Pro license.

2. Adım: Bir Azure AD uygulaması kaydedinStep 2 - Register an Azure AD application

Uygulamanızı Azure AD'ye kaydederek şunları yapabilirsiniz:Registering your application with Azure AD allows you to:

Uygulamanızı Azure AD'ye kaydetmek için Uygulamanızı kaydetme bölümündeki yönergeleri izleyin.To register your application with Azure AD, follow the instructions in Register your application.

Not

Uygulamanızı kaydetmeden önce kullanacağınız kimlik doğrulama yöntemini (hizmet sorumlusu veya ana kullanıcı) belirlemeniz gerekir.Before registering your application, you'll need to decide which authentication method to use, service principal or master user.

3. Adım: Power BI çalışma alanı oluşturunStep 3 - Create a Power BI workspace

Power BI'da raporlarınız, panolarınız ve kutucuklarınız bir çalışma alanında saklanır.Power BI keeps your reports, dashboards, and tiles in a workspace. Bu öğeleri eklemek için onları oluşturup bir çalışma alanına yüklemeniz gerekir.To embed these items, you'll need to create them and upload them into a workspace.

İpucu

Çalışma alanınız varsa bu adımı atlayabilirsiniz.If you already have a workspace, you can skip this step.

Çalışma alanı oluşturmak için aşağıdakileri yapın:To create a workspace, do the following:

 1. Power BI'da oturum açın.Sign in to Power BI.

 2. Çalışma alanları'nı seçin.Select Workspaces.

 3. Çalışma alanı oluştur'u seçin.Select Create a workspace.

 4. Çalışma alanınıza bir ad verin ve Kaydet'i seçin.Name your workspace and select Save.

4. Adım: Power BI raporu oluşturup yayımlayınStep 4 - Create and publish a Power BI report

Bir sonraki adım bir rapor oluşturup çalışma alanınıza yüklemektir.Your next step is to create a report and upload it to your workspace. Power BI Desktop'ı kullanarak kendi raporunuzu oluşturabilir ve ardından çalışma alanınızda yayımlayabilirsiniz.You can create your own report using Power BI Desktop, and then publish it to your workspace. Alternatif olarak çalışma alanınıza örnek raporlardan birini yükleyebilirsiniz.Or, you can upload a sample report to your workspace.

İpucu

İçinde rapor bulunan bir çalışma alanınız varsa bu adımı atlayabilirsiniz.If you already have a workspace with a report, you can skip this step.

Örnek raporu indirip çalışma alanınızda yayımlamak için şu adımları izleyin:To download a sample report and publish it to your workspace, follow these steps:

 1. GitHub'daki Power BI Desktop samples klasörünü açın.Open the GitHub Power BI Desktop samples folder.

 2. Kod'u ve ardından ZIP'i indir'i seçin.Select Code and then select Download zip.

  Power BI Desktop Samples GitHub klasöründeki ZIP'i indir seçeneğini gösteren ekran görüntüsü

 3. İndirdiğiniz ZIP arşivini ayıklayıp Samples Reports klasörüne gidin.Extract the downloaded ZIP and navigate to the Samples Reports folder.

 4. Eklemek istediğiniz raporu seçip çalışma alanınızda yayımlayın.Select a report to embed, and publish it to your workspace.

5. Adım: Ekleme parametrelerinin değerlerini alınStep 5 - Get the embedding parameter values

İçeriğinizi eklemek için belirli parametre değerlerini almanız gerekir.To embed your content, you'll need to obtain certain parameter values. Aşağıdaki tabloda gerekli değerler verilmiş ve hizmet sorumlusu kimlik doğrulama yöntemi, ana kullanıcı kimlik doğrulama yöntemi veya her ikisi için uyumlu olup olmadıkları gösterilmiştir.The table blow shows the required values, and indicates if they're applicable to the service principal authentication method, the master user authentication method, or both.

İçeriğinizi eklemeden önce aşağıda listelenen tüm değerlere sahip olduğunuzdan emin olun.Before you embed your content, make sure you have all the values listed below. Bazı değerler kullandığınız kimlik doğrulama yöntemine göre farklılık gösterecektir.Some of the values will differ, depending on the authentication method you're using.

ParametreParameter Hizmet sorumlusuService principal Ana kullanıcıMaster user
İstemci KimliğiClient ID Şunun için geçerlidir: Şunun için geçerlidir:
Çalışma Alanı KimliğiWorkspace ID Şunun için geçerlidir: Şunun için geçerlidir:
Rapor KimliğiReport ID Şunun için geçerlidir: Şunun için geçerlidir:
Gizli anahtarClient secret Şunun için geçerlidir: Geçerli değildir.
Kiracı KimliğiTenant ID Şunun için geçerlidir: Geçerli değildir.
Power BI kullanıcı adıPower BI username Geçerli değildir. Şunun için geçerlidir:
Power BI parolasıPower BI password Geçerli değildir. Şunun için geçerlidir:

İstemci KimliğiClient ID

İpucu

Uygulama hedefi: Şunun için geçerlidir:Hizmet sorumlusu Şunun için geçerlidir:Ana kullanıcıApplies to: Applies to.Service principal Applies to.Master user

İstemci kimliği GUID değerini (uygulama kimliği olarak da bilinir) almak için şu adımları izleyin:To get the client ID GUID (also know as application ID), follow these steps:

 1. Microsoft Azure’da oturum açın.Log into Microsoft Azure.

 2. Uygulama kayıtlarını arayın ve Uygulama kayıtları bağlantısını seçin.Search for App registrations and select the App registrations link.

 3. Power BI içeriğinizi eklemek için kullandığınız Azure AD uygulamasını seçin.Select the Azure AD app your using for embedding your Power BI content.

 4. Genel bakış bölümünde Uygulama (istemci) kimliği GUID değerini kopyalayın.From the Overview section, copy the Application (client) ID GUID.

Çalışma Alanı KimliğiWorkspace ID

İpucu

Uygulama hedefi: Şunun için geçerlidir:Hizmet sorumlusu Şunun için geçerlidir:Ana kullanıcıApplies to: Applies to.Service principal Applies to.Master user

Çalışma alanı kimliği GUID değerini almak için şu adımları izleyin:To get the workspace ID GUID, follow these steps:

 1. Power BI hizmetinde oturum açın.Sign in to Power BI service.

 2. Eklemek istediğiniz raporu açın.Open the report you want to embed.

 3. URL'deki GUID değerini kopyalayın.Copy the GUID from the URL. GUID değeri, /groups/ ile /reports/ arasındaki sayıdır.The GUID is the number between /groups/ and /reports/.

  Power BI hizmeti URL'sindeki çalışma alanı kimliği GUID değerini gösteren ekran görüntüsü

Rapor KimliğiReport ID

İpucu

Uygulama hedefi: Şunun için geçerlidir:Hizmet sorumlusu Şunun için geçerlidir:Ana kullanıcıApplies to: Applies to.Service principal Applies to.Master user

 1. Power BI hizmetinde oturum açın.Sign in to Power BI service.

 2. Eklemek istediğiniz raporu açın.Open the report you want to embed.

 3. URL'deki GUID değerini kopyalayın.Copy the GUID from the URL. GUID değeri, /reports/ ile /ReportSection/ arasındaki sayıdır.The GUID is the number between /reports/ and /ReportSection.

  Power BI hizmeti URL'sindeki rapor kimliği GUID değerini gösteren ekran görüntüsü

Gizli anahtarClient secret

İpucu

Uygulama hedefi: Şunun için geçerlidir:Hizmet sorumlusu Şunun için geçerli değildir:Ana kullanıcıApplies to: Applies to.Service principal Does not apply to.Master user

İstemci gizli dizisini almak için şu adımları izleyin:To get the client secret, follow these steps:

 1. Microsoft Azure’da oturum açın.Log into Microsoft Azure.

 2. Uygulama kayıtlarını arayın ve Uygulama kayıtları bağlantısını seçin.Search for App registrations and select the App registrations link.

 3. Power BI içeriğinizi eklemek için kullandığınız Azure AD uygulamasını seçin.Select the Azure AD app your using for embedding your Power BI content.

 4. Yönet’in altında Sertifikalar ve gizli diziler’i seçin.Under Manage, select Certificates & secrets.

 5. İstemci gizli dizileri bölümünde Yeni istemci gizli dizisi'ni seçin.Under Client secrets, select New client secret.

 6. Açılan İstemci gizli dizisi ekle penceresinde uygulama gizli dizisi için bir açıklama girin, uygulama gizli dizisinin süre sonunu belirtin ve Ekle'yi seçin.In the Add a client secret pop-up window, provide a description for your application secret, select when the application secret expires, and select Add.

 7. İstemci gizli dizileri bölümünde yeni oluşturulan uygulama gizli dizisinin Değer sütunundaki dizeyi kopyalayın.From the Client secrets section, copy the string in the Value column of the newly created application secret. İstemci gizli dizisi değeri, istemci kimliğidir.The client secret value is your client ID.

Kiracı KimliğiTenant ID

İpucu

Uygulama hedefi: Şunun için geçerlidir:Hizmet sorumlusu Şunun için geçerli değildir:Ana kullanıcıApplies to: Applies to.Service principal Does not apply to.Master user

Kiracı kimliği GUID değerini almak için şu adımları izleyin:To get the tenant ID GUID, follow these steps:

 1. Microsoft Azure’da oturum açın.Log into Microsoft Azure.

 2. Uygulama kayıtlarını arayın ve Uygulama kayıtları bağlantısını seçin.Search for App registrations and select the App registrations link.

 3. Power BI içeriğinizi eklemek için kullandığınız Azure AD uygulamasını seçin.Select the Azure AD app your using for embedding your Power BI content.

 4. Genel bakış bölümünde Dizin (kiracı) kimliği GUID değerini kopyalayın.From the Overview section, copy the Directory (tenant) ID GUID.

Power BI kullanıcı adı ve parolasıPower BI username and password

İpucu

Uygulama hedefi: Şunun için geçerli değildir:Hizmet sorumlusu Şunun için geçerlidir:Ana kullanıcıApplies to: Does not apply to.Service principal Applies to.Master user

Ana kullanıcı olarak seçtiğiniz Power BI kullanıcısının kullanıcı adı ve parola değerlerini alın.Obtain the username and password of the Power BI user you're using as your master user. Bu, Power BI hizmetinde çalışma alanı oluşturmak ve rapor yüklemek için kullandığınız kullanıcı hesabıdır.This is the same user you used to create a workspace and upload a report to, in Power BI service.

6. Adım: Hizmet sorumlusu API erişimiStep 6 - Service principal API access

İpucu

Uygulama hedefi: Şunun için geçerlidir:Hizmet sorumlusu Şunun için geçerli değildir:Ana kullanıcıApplies to: Applies to.Service principal Does not apply to.Master user

Bu adım yalnızca hizmet sorumlusu kimlik doğrulama yöntemini kullanıyorsanız geçerlidir.This step is only relevant if you're using the service principal authentication method. Ana kullanıcı yöntemini kullanıyorsanız bu adımı atlayıp 7. Adım: Çalışma alanı erişimini etkinleştirin ile devam edin.If you're using a master user, skip this step and continue with Step 7 - Enable workspace access.

Bir Azure AD uygulamasının Power BI içeriğine ve API’lerine erişebilmesi için, bir Power BI yöneticisinin Power BI yönetici portalında hizmet sorumlusu erişimini etkinleştirmesi gerekir.For an Azure AD app to be able to access the Power BI content and APIs, a Power BI admin needs to enable service principal access in the Power BI admin portal. Kiracınızın yöneticisi siz değilseniz yöneticiden Kiracı ayarlarını sizin için etkinleştirmesini isteyin.If you're not the admin of your tenant, get the tenant's admin to enable the Tenant settings for you.

 1. Power BI hizmetinde Ayarlar > Ayarlar > Yönetici portalı'nı seçin.In Power BI service, select Settings > Settings > Admin portal.

  Power BI hizmetinin Ayarlar menüsündeki Yönetici ayarları menü seçeneğini gösteren ekran görüntüsü

 2. Kiracı ayarları'nı seçtikten sonra açılan sayfada Geliştirici ayarları bölümüne inin.Select Tenant settings and then scroll down to the Developer settings section.

 3. Hizmet sorumlularının Power BI API'leri kullanmasına izin ver seçeneğini genişletip etkinleştirin.Expand Allow service principals to use Power BI APIs, and enable this option.

  Power BI hizmetinde Kiracı ayarları menü seçeneğinin altındaki Geliştirici ayarları seçeneğini etkinleştirmeyi gösteren ekran görüntüsü

Not

Hizmet sorumlusu kullanıyorsanız bir güvenlik grubu kullanarak erişimini kiracı ayarlarıyla sınırlandırmanız önerilir.When using a service principal, it's recommended to limit its access to the tenant settings using a security group. Bu özellik hakkında daha fazla bilgi edinmek için hizmet sorumlusu makalesinin şu bölümlerine bakın:To learn more about this feature, see these sections in the service principal article:

7. Adım: Çalışma alanı erişimini etkinleştirinStep 7 - Enable workspace access

Power BI hizmetindeki raporlar, panolar ve veri kümeleri gibi Azure AD uygulama erişim yapıtlarınızı etkinleştirmek için hizmet sorumlusunu veya ana kullanıcıyı çalışma alanınıza üye veya yönetici olarak ekleyin.To enable your Azure AD app access artifacts such as reports, dashboards and datasets in the Power BI service, add the service principal or master user, as a member or admin to your workspace.

 1. Power BI hizmetinde oturum açın.Sign in to Power BI service.

 2. Erişimini etkinleştirmek istediğiniz çalışma alanına gidin ve Daha fazla menüsünden Çalışma alanı erişimini seçin.Scroll to the workspace you want to enable access for, and from the More menu, select Workspace access.

  Power BI çalışma alanının Daha fazla menüsündeki Çalışma alanı erişimi düğmesini gösteren ekran görüntüsü.

 3. Erişim bölmesinde kullandığınız kimlik doğrulama yöntemine göre hizmet sorumlusunu veya ana kullanıcıyı E-posta adresini girin metin kutusuna yapıştırın.In the Access pane, depending on which authentication method you're using, copy the service principal or master user to the Enter email address text box.

  Not

  Hizmet sorumlusu kullanıyorsanız Azure AD uygulamanıza verdiğiniz adı belirtmeniz gerekir.If you're using a service principal, its name is the name you gave your Azure AD app.

 4. Ekle’yi seçin.Select Add.

8. Adım: İçeriğinizi ekleyinStep 8 - Embed your content

Power BI Embedded örnek uygulaması, müşterileriniz için ekleme yöntemiyle bir Power BI uygulaması oluşturmanızı sağlar.The Power BI embedded sample application allows you to create an embed for your customers Power BI app.

Örnek Müşterileriniz için ekleme uygulamasını değiştirerek Power BI raporunuzu eklemek için aşağıdaki adımları izleyin.Follow these steps to modify the embed for your customers sample application, to embed your Power BI report.

 1. Power BI developer samples klasörünü açın.Open the Power BI developer samples folder.

 2. Kod'u ve ardından ZIP'i indir'i seçin.Select Code and then select Download zip.

  Power BI Developer Samples GitHub klasöründeki ZIP'i indir seçeneğini gösteren ekran görüntüsü

 3. İndirdiğiniz ZIP dosyasını ayıklayıp PowerBI-Developer-Samples-master klasörüne gidin.Extract the downloaded ZIP and navigate to the PowerBI-Developer-Samples-master folder.

 4. Uygulamanızda kullanmak istediğiniz dile bağlı olarak şu klasörlerden birini açın:Depending on the language you want your application to use, open one of these folders:

 • .NET Core.NET Core
 • .NET Framework.NET Framework
 • JavaJava
 • Node JSNode JS
 • PythonPython

  Not

  Örnek müşterileriniz için ekleme uygulamaları yalnızca yukarıdaki dilleri destekler.The embed for your customers sample applications only support the languages listed above. React TS örnek uygulaması yalnızca kuruluşunuz için ekleme çözümünü destekler.The React TS sample application only supports the embed for your organization solution.

 1. Embed for your customers klasörünü açın.Open the Embed for your customers folder.
 1. Visual Studio'yu kullanarak AppOwnsData.sln dosyasını açın.Using Visual Studio, open the AppOwnsData.sln file.

 2. Web.config dosyasını açın.Open Web.config.

 3. Seçtiğiniz kimlik doğrulama yönteminize göre aşağıdaki parametre değerlerini girin:Depending on your authentication method, fill in the following parameter values:

  ParametreParameter Hizmet sorumlusuService principal Ana kullanıcıMaster user
  authenticationType ServicePrincipalServicePrincipal MasterUserMasterUser
  applicationId Azure AD uygulamanızın istemci kimliğiYour Azure AD app client ID Azure AD uygulamanızın istemci kimliğiYour Azure AD app client ID
  workspaceId Eklenmiş raporunuzun bulunduğu çalışma alanının kimliği; bkz. Çalışma alanı kimliğiThe ID of the workspace with your embedded report, see Workspace ID Eklenmiş raporunuzun bulunduğu çalışma alanının kimliği; bkz. Çalışma alanı kimliğiThe ID of the workspace with your embedded report, see Workspace ID
  reportId Eklediğiniz raporun kimliği; bkz. Rapor kimliğiThe ID of the report you're embedding, see Report ID Eklediğiniz raporun kimliği; bkz. Rapor kimliğiThe ID of the report you're embedding, see Report ID
  pbiUsername YokN/A Ana kullanıcının kullanıcı adı; bkz. Power BI kullanıcı adı ve parolasıYour master user username, see Power BI username and password
  pbiPassword YokN/A Ana kullanıcının parolası; bkz. Power BI kullanıcı adı ve parolasıYour master user password, see Power BI username and password
  applicationSecret Azure AD istemci gizli dizinizYour Azure AD client secret YokN/A
  tenant Azure AD kiracı kimliğinizYour Azure AD tenant ID YokN/A
 4. IIS Express (yürüt) öğesini seçerek projeyi çalıştırın.Run the project by selecting IIS Express (play).

Not

Örnek uygulamayı çalıştırdığınızda eklenen raporu görmüyorsanız aşağıdaki adımları izleyerek Power BI paketlerini yenileyin:If you're not seeing the embedded report when running the sample app, refresh the Power BI packages by following these steps:

 1. Proje adına (AppOwnesData) sağ tıklayıp NuGet paketlerini yönet'i seçin.Right-click on the project name (AppOwnesData), and select Manage NuGet packages.
 2. Power BI JavaScript paketini arayıp bulun ve yeniden yükleyin.Search for Power BI JavaScript and then reinstall the package.

Daha fazla bilgi için bkz. Paketleri yeniden yükleme ve güncelleştirme.For more information, see How to reinstall and update packages.

Uygulamanızı geliştirmeDeveloping your application

Örnek müşterileriniz için ekleme uygulamasını yapılandırdıktan sonra kendi uygulamanızı geliştirmeye başlayabilirsiniz.After configuring and running the embed for your customers sample application, you can start developing your own application.

Hazır olduğunuzda üretime taşıma gereksinimlerini gözden geçirin.When you're ready, review the move to production requirements. Ayrıca bir kapasiteye ihtiyacınız olacağından gereksinimlerinize en uygun SKU'yu belirleme amacıyla kapasite planlaması makalesini de incelemeniz gerekir.You'll also need a capacity, and should review the capacity planning article to establish which SKU best suits your needs.

Sonraki adımlarNext steps