Öğretici: Kuruluşunuz için Power BI içeriğini bir uygulamaya eklemeTutorial: Embed Power BI content into an application for your organization

Power BI’da, verilerin sahibi kullanıcıdır yapısını kullanarak bir uygulamaya raporlar (Power BI veya Sayfalandırılmış), panolar veya kutucuklar ekleyebilirsiniz.In Power BI, you can embed reports (Power BI or Paginated), dashboards, or tiles into an application by using user owns data. Verilerin sahibi kullanıcıdır yapısı, tümleşik analizi kullanmak için uygulamanızın Power BI hizmetinin kapsamını genişletebilmesini sağlar.User owns data lets your application extend the Power BI service so it can use embedded analytics. Bu öğreticide, bir raporun (Power BI veya Sayfalandırılmış) bir uygulamayla nasıl tümleştirileceği gösterilmektedir.This tutorial demonstrates how to integrate a report (Power BI or Paginated) into an application. Kuruluşunuz için bir uygulamaya Power BI eklemek için Power BI JavaScript API’si ile birlikte Power BI .NET SDK’sını kullanırsınız.You use the Power BI .NET SDK with the Power BI JavaScript API to embed Power BI into an application for your organization.

Power BI Rapor Ekleme

Bu öğreticide, aşağıdaki görevleri öğreneceksiniz:In this tutorial, you learn the following tasks:

 • Azure’da bir uygulama kaydetme.Register an application in Azure.
 • Power BI kiracınızı kullanarak uygulamaya Power BI raporu veya Sayfalandırılmış rapor ekleme.Embed a Power BI or Paginated report into an application using your Power BI tenant.

ÖnkoşullarPrerequisites

Başlamak için şunlara sahip olmalısınız:To get started, you're required to have:

Power BI Pro’ya kaydolmadıysanız başlamadan önce ücretsiz deneme için kaydolun.If you're not signed up for Power BI Pro, sign up for a free trial before you begin.

Azure aboneliğiniz yoksa başlamadan önce ücretsiz bir hesap oluşturun.If you don't have an Azure subscription, create a free account before you begin.

Not

Kullanıcı Başına Premium (PPU) desteklenir.Premium Per User (PPU) is supported. Ancak PPU kullanıyorsanız yalnızca kuruluşunuzdaki PPU kullanıcıları çözümünüze erişebilir.However, if you're using PPU, only PPU users in your organization will be able to access your solution.

Eklediğiniz analiz geliştirme ortamını ayarlamaSet up your embedded analytics development environment

Raporları, panoları veya kutucukları uygulamanıza eklemeye başlamadan önce ortamınızın Power BI ile ekleme işlevlerine izin verdiğinden emin olmanız gerekir.Before you start embedding reports, dashboard, or tiles into your application, you need to make sure your environment allows for embedding with Power BI.

Hızla çalışmaya başlayıp ortam oluşturma ve rapor ekleme işlemi boyunca adım adım size yol gösteren örnek bir uygulamayı indirmek için Ekleme kurulum aracı bölümünün üzerinden geçebilirsiniz.You can go through the Embedding setup tool, so you can quickly get started and download a sample application that helps you walk through creating an environment and embedding a report. Sayfalandırılmış rapor ekleme durumunda oluşturulan çalışma alanında en az P1 kapasitesine ihtiyacınız vardır.In the case of embedding a paginated report you need to assign at least a P1 capacity to the created workspace.

Ortamı el ile ayarlamayı seçerseniz aşağıdaki adımlara devam edebilirsiniz.If you choose to set up the environment manually, you can continue below.

Bir uygulamayı Azure Active Directory’ye kaydetmeRegister an application in Azure Active Directory

Uygulamanızın Power BI REST API'lerine erişmesini sağlamak için uygulamanızı Azure Active Directory'ye kaydedin.Register your application with Azure Active Directory to allow your application access to the Power BI REST APIs. Uygulamanızı kaydettiğinizde uygulamanız için bir kimlik oluşturabilir ve Power BI REST kaynaklarıyla ilgili izinleri belirleyebilirsiniz.Registering your application allows you to establish an identity for your application and specify permissions to Power BI REST resources.

Not

Kendi uygulamanızda Kimlik doğrulaması bölümüne gidip Yeniden Yönlendirme URI'leri alanına yeniden yönlendirme adresini girmeniz gerekir.In your own application you'll need to navigate to Authentication and in the Redirect URIs field, insert the redirect address. Yeniden yönlendirme hakkında daha fazla bilgi edinmek için bkz. Yeniden yönlendirme URI'si (yanıt URL'si) kısıtlamaları ve sınırlamaları.To learn more about redirecting, see Redirect URI (reply URL) restrictions and limitations.

Power BI ortamınızı ayarlamaSet up your Power BI environment

Çalışma alanı oluşturmaCreate a workspace

Müşterileriniz için raporlar, panolar ve kutucuklar yerleştiriyorsanız, çalışma alanı içine içeriğinizi yerleştirmeniz gerekir.If you're embedding reports, dashboards, or tiles for your customers, then you have to place your content within a workspace. Ayarlayabileceğiniz farklı türlerde çalışma alanları vardır: geleneksel çalışma alanları veya yeni çalışma alanları.There are different types of workspaces that you can set up: the traditional workspaces or the new workspaces.

Power BI raporlarınızı oluşturma ve yayımlamaCreate and publish your Power BI reports

Power BI Desktop kullanarak raporlarınızı ve veri kümelerinizi oluşturabilirsiniz.You can create your reports and datasets by using Power BI Desktop. Daha sonra bu raporları bir çalışma alanında yayımlayabilirsiniz.Then you can publish those reports to a workspace. Raporları yayımlayan son kullanıcının bir çalışma alanında yayımlamak için Power BI Pro lisansına sahip olması gerekir.The end user publishing the reports needs to have a Power BI Pro license to publish to a workspace.

 1. GitHub'dan örnek Tanıtım'ı indirin.Download the sample Demo from GitHub.

  Tanıtımı indirme

 2. Power BI Desktop’ta örnek .pbix raporunu açın.Open the sample .pbix report in Power BI Desktop.

  Örnek Power BI Desktop raporu

 3. Çalışma alanında yayımlayın.Publish to the workspace.

  Power BI Desktop raporunu yayımlama

  Artık raporunuzu Power BI hizmetinde çevrimiçi görüntüleyebilirsiniz.Now you can view the report in the Power BI service online.

  Power BI Desktop raporunu görüntüleme

Sayfalandırılmış raporlarınızı oluşturma ve yayımlamaCreate and publish your paginated reports

Power BI Rapor Oluşturucusu’nu kullanarak sayfalandırılmış raporlarınızı oluşturabilirsiniz.You can create your paginated reports by using Power BI Report Builder. Daha sonra en az P1 kapasitesine atanmış bir çalışma alanına raporu yükleyebilirsiniz.Then you can upload the report to a workspace assigned to at least a P1 capacity. Raporu yükleyen son kullanıcının çalışma alanında yayımlayabilmesi için bir Power BI Pro lisansına sahip olması gerekir.The end-user uploading the report must have a Power BI Pro license to publish to a workspace.

Örnek uygulamayı kullanarak içeriğinizi eklemeEmbed your content by using the sample application

Bu örnek tanıtım amacıyla bilerek basit tutulmuştur.This sample is deliberately kept simple for demonstration purposes.

Örnek uygulamayı kullanarak içeriğinizi eklemeye başlamak için aşağıdaki adımları izleyin.Follow the steps below to start embedding your content using the sample application.

 1. Visual Studio'yu (sürüm 2013 veya üzeri) indirin.Download Visual Studio (version 2013 or later). En son NuGet paketini indirdiğinizden emin olun.Make sure to download the latest NuGet package.

 2. Başlamak için GitHub’dan Verilerin Sahibi Kullanıcıdır örneğini indirin.Download the User Owns Data sample from GitHub to get started.

  Verilerin Sahibi Kullanıcıdır uygulama örneği

 3. Örnek uygulamada Cloud.config dosyasını açın.Open the Cloud.config file in the sample application.

  Uygulamayı çalıştırmak için doldurmanız gereken alanlar vardır.There are fields you need to fill in to run the application.

  AlanField
  Application IDApplication ID
  Workspace IDWorkspace ID
  Report IDReport ID
  AADAuthorityUrlAADAuthorityUrl

  Cloud.config dosyası

Uygulama KimliğiApplication ID

applicationId bilgilerini Azure’daki Uygulama Kimliği ile doldurun.Fill in the applicationId information with the Application ID from Azure. Uygulama, izin istediğiniz kullanıcılara kendini tanıtmak için applicationId değerini kullanır.The applicationId is used by the application to identify itself to the users from which you're requesting permissions.

applicationId değerini almak için aşağıdaki adımları izleyin:To get the applicationId, follow these steps:

 1. Azure portalında oturum açın.Sign into the Azure portal.

 2. Sol gezinti bölmesinde Tüm Hizmetler'i, sonra da Uygulama Kayıtları'nı seçin.In the left-hand nav pane, select All Services, and select App Registrations.

 3. applicationId değerinin gerektiği uygulamayı seçin.Select the application that needs the applicationId.

  Uygulama Seçme

 4. GUID olarak listelenen bir Uygulama Kimliği vardır.There's an Application ID that is listed as a GUID. Bu Uygulama Kimliği’ni uygulamanın applicationId değeri olarak kullanın.Use this Application ID as the applicationId for the application.

  applicationId

Çalışma Alanı KimliğiWorkspace ID

workspaceId bilgisini Power BI’daki çalışma alanı (grup) GUID’si ile doldurun.Fill in the workspaceId information with the workspace (group) GUID from Power BI. Bu bilgiyi Power BI hizmetinin oturumu açıkken URL'den alabileceğiniz gibi PowerShell'i kullanarak da alabilirsiniz.You can get this information either from the URL when signed into the Power BI service or using PowerShell.

URLURL

workspaceId

PowerShellPowerShell

Get-PowerBIworkspace -name "User Owns Embed Test"

PowerShell'den workspaceId

Rapor KimliğiReport ID

reportId bilgisini Power BI’daki rapor GUID’si ile doldurun.Fill in the reportId information with the report GUID from Power BI. Bu bilgiyi Power BI hizmetinin oturumu açıkken URL'den alabileceğiniz gibi PowerShell'i kullanarak da alabilirsiniz.You can get this information either from the URL when signed into the Power BI service or using PowerShell.

Power BI Raporu URL'siPower BI Report URL

PBI reportId

Sayfalandırılmış Rapor URL'siPaginated Report URL

Paginated reportId

PowerShellPowerShell

Get-PowerBIworkspace -name "User Owns Embed Test" | Get-PowerBIReport

PowerShell'den reportId

AADAuthorityUrlAADAuthorityUrl

AADAuthorityUrl alanını kurumsal kiracınızla eklemenize veya konuk kullanıcıyla eklemenize olanak tanıyan URL'yle doldurun.Fill in the AADAuthorityUrl information with the URL that either allows you to embed within your organizational tenant or embed with a guest user.

Kurumsal kiracınızla eklemek için şu URL'yi kullanın: https://login.microsoftonline.com/common/oauth2/authorize .For embedding with your organizational tenant, use the URL - https://login.microsoftonline.com/common/oauth2/authorize.

Konukla eklemek için şu URL'yi kullanın - https://login.microsoftonline.com/report-owner-tenant-id - Burada report-owner-tenant-id yerine rapor sahibinin kiracı kimliğini ekleyin.For embedding with a guest, use the URL - https://login.microsoftonline.com/report-owner-tenant-id - where you add the tenant ID of the report owner in replacement of report-owner-tenant-id.

Uygulamayı çalıştırmaRun the application

 1. Visual Studio’da Çalıştır’ı seçin.Select Run in Visual Studio.

  Uygulamayı çalıştırma

 2. Ardından Rapor Ekle’yi seçin.Then select Embed Report. Test etmeyi seçtiğiniz içeriğe (raporlar, panolar veya kutucuklar) bağlı olarak uygulamada bu seçeneği belirleyin.Depending on which content you choose to test with - reports, dashboards or tiles - then select that option in the application.

  İçerik seçme

 3. Artık raporu örnek uygulamada görüntüleyebilirsiniz.Now you can view the report in the sample application.

  Raporu uygulamada görüntüleme

İçeriğinizi uygulamanın içine eklemeEmbed your content within your application

İçeriğinizi ekleme adımları Power BI REST API’leri ile yapılabilse de, bu makalede açıklanan örnek kodlar .NET SDK ile hazırlanır.Even though the steps to embed your content can be done with the Power BI REST APIs, the example codes described in this article are made with the .NET SDK.

Bir raporu web uygulamasıyla tümleştirmek için Power BI REST API’sini veya Power BI C# SDK’sını kullanırsınız.To integrate a report into a web app, you use the Power BI REST API or the Power BI C# SDK. Rapor almak için Azure Active Directory yetkilendirme erişim belirteci de kullanırsınız.You also use an Azure Active Directory authorization access token to get a report. Daha sonra aynı erişim belirtecini kullanarak raporu yüklersiniz.Then you load the report by using the same access token. Power BI Rest API’si, belirli Power BI kaynaklarına programlı erişim sağlar.The Power BI Rest API provides programmatic access to specific Power BI resources. Daha fazla bilgi için bkz. Power BI REST API’leri ve Power BI JavaScript API’si.For more information, see Power BI REST APIs and the Power BI JavaScript API.

Azure AD'den erişim belirteci almaGet an access token from Azure AD

Uygulamanızın içinden Power BI REST API’si çağrısı yapabilmek için önce Azure AD’den bir erişim belirteci almanız gerekir.Within your application, you must get an access token from Azure AD before you can make calls to the Power BI REST API. Daha fazla bilgi için bkz. Power BI uygulamanız için kullanıcıların kimliğini doğrulama ve Azure AD erişim belirteci alma.For more information, see Authenticate users and get an Azure AD access token for your Power BI app.

Rapor almaGet a report

Power BI raporu veya sayfalandırılmış rapor almak için, Power BI ve sayfalandırılmış raporlar listesini alan Get Reports işlemini kullanırsınız.To get a Power BI or paginated report, you use the Get Reports operation, which gets a list of Power BI and paginated reports. Rapor listesinden bir rapor kimliği alabilirsiniz.From the list of reports, you can get a report ID.

Erişim belirteci kullanarak rapor almaGet reports by using an access token

Get Reports işlemi rapor listesini döndürür.The Get Reports operation returns a list of reports. Rapor listesindeki raporlardan birini alabilirsiniz.You can get a single report from the list of reports.

REST API çağrısını yapmak için Taşıyıcı {erişim belirteci} biçiminde Yetkilendirme üst bilgisi dahil etmeniz gerekir.To make the REST API call, you must include an Authorization header in the format of Bearer {access token}.

REST API'si ile rapor almaGet reports with the REST API

Aşağıdaki kod örneği, REST API ile nasıl rapor alınacağını gösterir:The following code sample shows you how to retrieve reports with the REST API:

Not

Eklemek istediğiniz bir içerik öğesini alma örneği, örnek uygulama içindeki Default.aspx.cs dosyasında sağlanır.A sample of getting a content item that you want to embed is available in the Default.aspx.cs file in the sample application. Rapor, pano veya kutucuk örnek olarak verilebilir.Examples are a report, dashboard, or tile.

using Newtonsoft.Json;

//Get a Report. In this sample, you get the first Report.
protected void GetReport(int index)
{
  //Configure Reports request
  System.Net.WebRequest request = System.Net.WebRequest.Create(
    String.Format("{0}/Reports",
    baseUri)) as System.Net.HttpWebRequest;

  request.Method = "GET";
  request.ContentLength = 0;
  request.Headers.Add("Authorization", String.Format("Bearer {0}", accessToken.Value));

  //Get Reports response from request.GetResponse()
  using (var response = request.GetResponse() as System.Net.HttpWebResponse)
  {
    //Get reader from response stream
    using (var reader = new System.IO.StreamReader(response.GetResponseStream()))
    {
      //Deserialize JSON string
      PBIReports Reports = JsonConvert.DeserializeObject<PBIReports>(reader.ReadToEnd());

      //Sample assumes at least one Report.
      //You could write an app that lists all Reports
      if (Reports.value.Length > 0)
      {
        var report = Reports.value[index];

        txtEmbedUrl.Text = report.embedUrl;
        txtReportId.Text = report.id;
        txtReportName.Text = report.name;
      }
    }
  }
}

//Power BI Reports used to deserialize the Get Reports response.
public class PBIReports
{
  public PBIReport[] value { get; set; }
}
public class PBIReport
{
  public string id { get; set; }
  public string reportType { get; set }
  public string name { get; set; }
  public string webUrl { get; set; }
  public string embedUrl { get; set; }
}

.NET SDK kullanarak rapor almaGet reports by using the .NET SDK

REST API'sini doğrudan çağırmak yerine .NET SDK kullanarak rapor listesi alabilirsiniz.You can use the .NET SDK to retrieve a list of reports instead of calling the REST API directly. Aşağıdaki kod örneği, raporların nasıl listeleneceğini göstermektedir:The following code sample shows you how to list reports:

using Microsoft.IdentityModel.Clients.ActiveDirectory;
using Microsoft.PowerBI.Api.V2;
using Microsoft.PowerBI.Api.V2.Models;

var tokenCredentials = new TokenCredentials(<ACCESS TOKEN>, "Bearer");

// Create a Power BI Client object. It is used to call Power BI APIs.
using (var client = new PowerBIClient(new Uri(ApiUrl), tokenCredentials))
{
  // Get the first report all reports in that workspace
  ODataResponseListReport reports = client.Reports.GetReports();

  Report report = reports.Value.FirstOrDefault();

  var embedUrl = report.EmbedUrl;
}

JavaScript kullanarak rapor yüklemeLoad a report by using JavaScript

JavaScript kullanarak web sayfanızdaki bir div öğesine rapor yükleyebilirsiniz.You can use JavaScript to load a report into a div element on your web page. Aşağıdaki kod örneği, belirli bir çalışma alanından nasıl rapor alınacağını göstermektedir:The following code sample shows you how to retrieve a report from a given workspace:

Not

Eklemek istediğiniz bir içerik öğesini yükleme örneği, örnek uygulama içindeki Default.aspx dosyasında sağlanır.A sample of loading a content item that you want to embed is available in the Default.aspx file in the sample application.

<!-- Embed Report-->
<div> 
  <asp:Panel ID="PanelEmbed" runat="server" Visible="true">
    <div>
      <div><b class="step">Step 3</b>: Embed a report</div>

      <div>Enter an embed url for a report from Step 2 (starts with https://):</div>
      <input type="text" id="tb_EmbedURL" style="width: 1024px;" />
      <br />
      <input type="button" id="bEmbedReportAction" value="Embed Report" />
    </div>

    <div id="reportContainer"></div>
  </asp:Panel>
</div>

Site.masterSite.master

window.onload = function () {
  // client side click to embed a selected report.
  var el = document.getElementById("bEmbedReportAction");
  if (el.addEventListener) {
    el.addEventListener("click", updateEmbedReport, false);
  } else {
    el.attachEvent('onclick', updateEmbedReport);
  }

  // handle server side post backs, optimize for reload scenarios
  // show embedded report if all fields were filled in.
  var accessTokenElement = document.getElementById('MainContent_accessTokenTextbox');
  if (accessTokenElement !== null) {
    var accessToken = accessTokenElement.value;
    if (accessToken !== "")
      updateEmbedReport();
  }
};

// update embed report
function updateEmbedReport() {

  // check if the embed url was selected
  var embedUrl = document.getElementById('tb_EmbedURL').value;
  if (embedUrl === "")
    return;

  // get the access token.
  accessToken = document.getElementById('MainContent_accessTokenTextbox').value;

  // Embed configuration used to describe the what and how to embed.
  // This object is used when calling powerbi.embed.
  // You can find more information at https://github.com/Microsoft/PowerBI-JavaScript/wiki/Embed-Configuration-Details.
  var config = {
    type: 'report',
    accessToken: accessToken,
    embedUrl: embedUrl
  };

  // Grab the reference to the div HTML element that will host the report.
  var reportContainer = document.getElementById('reportContainer');

  // Embed the report and display it within the div container.
  var report = powerbi.embed(reportContainer, config);

  // report.on will add an event handler which prints to Log window.
  report.on("error", function (event) {
    var logView = document.getElementById('logView');
    logView.innerHTML = logView.innerHTML + "Error<br/>";
    logView.innerHTML = logView.innerHTML + JSON.stringify(event.detail, null, " ") + "<br/>";
    logView.innerHTML = logView.innerHTML + "---------<br/>";
  }
 );
}

Power BI Premium kapasitesi kullanmaUsing a Power BI Premium capacity

Uygulamanızın geliştirme aşamasını tamamladığınıza göre şimdi kapasite ile çalışma alanınızı destekleme işlemine geçmelisiniz.Now that you've completed developing your application, it's time to back your workspace with a capacity.

Kapasite oluşturmaCreate a capacity

Kapasite oluşturduğunuzda, çalışma alanınızdaki içeriğe özel kaynaktan yararlanabilirsiniz.By creating a capacity, you can take advantage of having a resource for the content in your workspace. Sayfalandırılmış raporlar için çalışma alanınızı en az P1 kapasitesiyle desteklemeniz gerekir.For paginated reports you must back your workspace with at least a P1 capacity. Power BI Premium’u kullanarak kapasite oluşturabilirsiniz.You can create a capacity by using Power BI Premium.

Aşağıdaki tabloda, Microsoft 365'te kullanılabilir olan Power BI Premium SKU’ları listelenmektedir:The following table lists the Power BI Premium SKUs available in Microsoft 365:

Kapasite düğümüCapacity node Toplam sanal çekirdekTotal vCores
(arka uç + ön uç)(back end + front end)
Arka uç sanal çekirdekleriBack-end vCores Ön uç sanal çekirdekleriFront-end vCores DirectQuery/canlı bağlantı sınırlarıDirectQuery/live connection limits
EM1EM1 1 sanal çekirdek1 vCore 0,5 sanal çekirdek, 3 GB RAM0.5 vCore, 3 GB of RAM 0,5 sanal çekirdek0.5 vCore Saniyede 3,753.75 per second
EM2EM2 2 sanal çekirdek2 vCores 1 sanal çekirdek, 5 GB RAM1 vCore, 5 GB of RAM 1 sanal çekirdek1 vCores Saniyede 7,57.5 per second
EM3EM3 4 sanal çekirdek4 vCores 2 sanal çekirdek, 10 GB RAM2 vCores, 10 GB of RAM 2 sanal çekirdek2 vCores saniyede 1515 per second
P1P1 8 sanal çekirdek8 vCores 4 sanal çekirdek, 25 GB RAM4 vCores, 25 GB of RAM 4 sanal çekirdek4 vCores saniyede 3030 per second
P2P2 16 sanal çekirdek16 vCores 8 sanal çekirdek, 50 GB RAM8 vCores, 50 GB of RAM 8 sanal çekirdek8 vCores saniyede 6060 per second
P3P3 32 sanal çekirdek32 vCores 16 sanal çekirdek, 100 GB RAM16 vCores, 100 GB of RAM 16 sanal çekirdek16 vCores saniyede 120120 per second
P4P4 64 sanal çekirdek64 vCores 32 sanal çekirdek, 200 GB RAM32 vCores, 200 GB of RAM 32 sanal çekirdek32 vCores saniyede 240240 per second
P5P5 128 sanal çekirdek128 vCores 64 sanal çekirdek, 400 GB RAM64 vCores, 400 GB of RAM 64 sanal çekirdek64 vCores saniyede 480480 per second

Not

 • Microsoft Office uygulamaları ile ekleme işlemi yapmaya çalışırken, ücretsiz bir Power BI lisansıyla içeriğe erişmek için EM SKU’larını kullanabilirsiniz.When you're trying to embed with Microsoft Office apps, you can use EM SKUs to access content with a free Power BI license. Ancak Powerbi.com veya Power BI mobil kullanırken ücretsiz bir Power BI lisansı ile içeriğe erişemezsiniz.But you can't access content with a free Power BI license when you're using Powerbi.com or Power BI mobile.
 • Powerbi.com veya Power BI mobil kullanarak Microsoft Office uygulamaları ile ekleme işlemi yapmaya çalışırken, ücretsiz Power BI lisansı ile içeriğe erişebilirsiniz.When you're trying to embed with Microsoft Office apps by using Powerbi.com or Power BI mobile, you can access content with a free Power BI license.

Bir kapasiteye çalışma alanı atamaAssign a workspace to a capacity

Kapasite oluşturduktan sonra, çalışma alanınızı bu kapasiteye atayabilirsiniz.After you create a capacity, you can assign your workspace to that capacity. Bu işlemi tamamlamak için şu adımları uygulayın:To complete this process, follow these steps:

 1. Power BI hizmetinde, çalışma alanlarını genişletin ve içeriğinizi eklemek için kullandığınız çalışma alanının üç noktasını seçin.Within the Power BI service, expand workspaces and select the ellipsis for the workspace you're using for embedding your content. Ardından Çalışma alanlarını düzenle’yi seçin.Then select Edit workspaces.

  Çalışma alanını düzenleme

 2. Gelişmiş’i genişletin ve Kapasite’yi etkinleştirin.Expand Advanced and enable Capacity. Oluşturduğunuz kapasiteyi seçin.Select the capacity you created. Sonra Kaydet'i seçin.Then select Save.

  Kapasite atama

 3. Kaydet’i seçtikten sonra, çalışma alanının yanında bir baklava işareti görmeniz gerekir.After you select Save, you should see a diamond next to the workspace name.

  Kapasiteye bağlanmış çalışma alanı

Yönetici ayarlarıAdmin settings

Genel yöneticiler veya Power BI hizmeti yöneticileri, bir kiracı için REST API’lerini kullanma seçeneğini etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilir.Global admins or Power BI service administrators can turn the ability to use the REST APIs on or off for a tenant. Power BI yöneticileri, kuruluşun tamamı veya yalnızca belirli güvenlik grupları için bu ayarı yapabilir.Power BI admins can set this setting for the entire organization or for individual security groups. Varsayılan olarak kuruluşun tamamı için etkindir.It's enabled for the entire organization by default. Power BI yönetici portalında bu değişiklikleri yapabilirsiniz.You can make these changes in the Power BI admin portal.

Sonraki adımlarNext steps

Bu öğreticide, Power BI kuruluş hesabınızı kullanarak bir uygulamaya Power BI içeriği eklemeyi öğrendiniz.In this tutorial, you learned how to embed Power BI content into an application by using your Power BI organization account. Şimdi uygulamaları kullanarak bir uygulamaya Power BI içeriği eklemeyi deneyebilirsiniz.You can now try to embed Power BI content into an application by using apps. Ayrıca müşterileriniz için Power BI içeriği eklemeyi de deneyebilirsiniz (henüz eklenmiş sayfalandırılmış raporlar için desteklenmemektedir):You can also try to embed Power BI content for your customers (not supported yet for embedding paginated reports):

Başka sorularınız varsa Power BI Topluluğu’na sormayı deneyin.If you have more questions, try asking the Power BI Community.