Power BI Embedded hakkında sık sorulan sorularFrequently asked questions about Power BI Embedded

GenelGeneral

Power BI Embedded nedir?What is Power BI Embedded?

Microsoft Power BI Embedded (PBIE) uygulama geliştiricilerin, kendi veri görselleştirmelerini ve denetimlerini sıfırdan oluşturmak zorunda kalmadan uygulamalarına nefes kesen, tam etkileşimli raporlar ekleyebilmelerini sağlar.Microsoft Power BI Embedded (PBIE) allows application developers to embed stunning, fully interactive reports into their applications without having to build their own data visualizations and controls from scratch.

Power BI Embedded kimler içindir?Who is the target audience for Power BI Embedded?

Uygulamaların kodunu oluşturan ve bağımsız yazılım satıcıları (ISV) olarak da bilinen yazılım şirketleri ve geliştiriciler içindir.Developers and software companies, also known as independent software vendors (ISVs), coding applications.

Power BI Embedded hangi açıdan Power BI hizmetinden farklıdır?How is Power BI Embedded different from Power BI the service?

Power BI, kuruluşlara en kritik iş verilerini tek bir görünümde sunan hizmet olarak yazılım analiz çözümüdür.Power BI is a software-as-a-service analytics solution that gives organizations a single view of their most critical business data.

Microsoft, Power BI Embedded'i müşterilerinin analitik kararlar almasına yardımcı olmak için uygulamalarına görseller eklemek isteyen ISV'lere yönelik geliştirmiştir.Microsoft developed Power BI Embedded for ISVs wanting to embed visuals into their applications to help their customers make analytic decisions. Bu sayede ISV’ler kendi analiz çözümlerini kendileri oluşturmak zorunda kalmaz.This spares ISVs from having to build their own analytics' solution themselves. Tümleşik analiz, iş kullanıcılarının iş verilerine erişebilmesini ve uygulama içerisinde içgörüler oluşturmak için bu veriler üzere sorgu yürütebilmesini sağlar.Embedded analytics enables business users to access business data and execute queries against it to generate insights within the application.

Power BI Premium ve Power BI Embedded arasındaki fark nedir?What is the difference between Power BI Premium and Power BI Embedded?

Power BI Premium, kuruluşu, iş ortaklarını, müşterilerini ve sağlayıcılarını tek bir görünümde sunan eksiksiz bir İş Zekası çözümü isteyen kuruluşlar için kapasiteye göre tasarlanmıştır.Power BI Premium is capacity geared toward enterprises who want a complete BI solution that provides a single view of its organization, partners, customers, and suppliers. Power BI Premium kuruluşların karar almasına yardımcı olur.Power BI Premium helps your organization make decisions. Power BI Premium mobil uygulamalar ve şirket içinde geliştirilen uygulamalar aracılığıyla veya Power BI portalında içerik tüketmesine olanak tanıyan bir SaaS ürünüdür.Power BI Premium is a SaaS product that allows users to consume content through mobile apps, internally developed apps, or at the Power BI portal.

Power BI Embedded uygulamalarına görsel eklemek isteyen ISV'lere yöneliktir.Power BI Embedded is for ISVs who want to embed visuals into their applications. Power BI Embedded, uygulama geliştiricilerine yönelik olduğundan ve kuruluş içindekiler veya dışındakiler dahil olmak üzere tüm uygulama kullanıcıları Power BI Embedded kapsamında depolanan içerikleri kullanabildiğinden Power BI Embedded müşterilerinizin karar almasına yardımcı olur.Power BI Embedded helps your customers make decisions because Power BI Embedded is for application developers, customers of that application can consume content stored on Power BI Embedded capacity, including anyone inside or outside the organization. Power BI Embedded kapasitesi içeriğini, tek tıklamayla Web'de veya SharePoint'te yayımlama özelliğiyle paylaşamazsınız.You can't share Power BI Embedded capacity content through one-click publish to Web or one-click publish to SharePoint.

Microsoft bir müşterinin hangi durumlarda Power BI Premium ve hangi durumlarda Power BI Embedded satın almasını önerir?What is the Microsoft recommendation for when a customer should buy Power BI Premium vs. Power BI Embedded?

Microsoft kuruluşların bir kurumsal sınıf self servis bulut BI çözümü olan Power BI Premium'u satın almasını önerir.Microsoft recommends that enterprises buy Power BI Premium, an enterprise-grade, self-service cloud BI solution. ISV'lerin bulut destekli tümleşik analiz bileşenleri için Power BI Embedded satın almasını öneririz.We recommend ISVs buy Power BI Embedded for its cloud-powered embedded analytics components. Öte yandan müşteriye hangi ürünü satın alacağı konusunda hiçbir kısıtlama uygulanmaz.However, a customer has no restriction on which product to buy.

Bir ISV (tipik olarak büyük), kuruluşunda uygulamaya eklemenin yanı sıra önceden paketlenmiş Power BI hizmetinin ek avantajlarından da yararlanmak üzere P SKU kullanmak isteyebilir.There may be some cases where an ISV (typically large), in addition to app embedding, wants to use a P SKU to get the additional benefits of the pre-packaged Power BI service within their organization. Bazı Kuruluşlar, yalnızca iş uygulamaları oluşturmak ve bunlara analiz eklemek istediklerinde ve önceden paketlenmiş Power BI hizmetini kullanmak istemediklerinde Azure'da A SKU kullanabilir.Some enterprises may decide to use A SKUs in Azure if they're only interested in building line-of-business applications and embedding analytics into them and aren't interested in using the pre-packaged Power BI service.

Kaç tane ekleme belirteci oluşturabilirim?How many embed tokens can I create?

PRO lisansına sahip ekleme belirteçleri geliştirme testlerine yöneliktir. Bu nedenle, bir Power BI ana hesabı veya hizmet sorumlusu sınırlı sayıda belirteç oluşturabilir.Embed tokens with PRO license are intended for development testing, so a Power BI master account or service principal can only generate a limited number of tokens. Üretim ortamında ekleme yapmak için kapasite satın alın.Purchase a capacity for embedding in a production environment. Kapasiteyi satın aldıktan sonra, oluşturabileceğiniz ekleme belirteçlerinin sayısıyla ilgili bir sınır yoktur.There's no limit to how many embed tokens you can generate when you purchase a capacity. Geçerli eklenmiş kullanımı yüzde cinsinden gösteren kullanım değerini denetlemek için Kullanılabilir Özellikler bölümüne gidin.Go to Available Features to check the usage value that indicates the current embedded usage in percentage.

TeknikTechnical

Power BI tümleşik analize ilişkin kapasite ve SKU’lar hakkında nereden daha fazla bilgi edinebilirim?Where can I learn more about capacity and SKUs in Power BI embedded analytics?

Power BI tümleşik analize ilişkin kapasite ve SKU’lar makalesine bakın.Refer to the Capacity and SKUs in Power BI embedded analytics article.

Azure’da PBIE kapasitesi oluşturma önkoşulları nelerdir?What are the prerequisites for creating a PBIE capacity in Azure?

 • Kuruluş dizininizde oturum açın (Microsoft hesapları desteklenmez).Sign in to your organizational directory (Microsoft accounts aren't supported).
 • Power BI kiracısına sahip olmanız gerekir; diğer bir deyişle, dizininizde en az bir kullanıcının Power BI’a kaydolmuş olması gerekir.You need to have a Power BI tenant, that is, at least one user in your directory has signed up for Power BI.
 • Kuruluş dizininizde bir Azure aboneliğinizin olması gerekir.You need to have an Azure subscription in your organizational directory.

Power BI Embedded kapasite tüketimini nasıl izleyebilirim?How can I monitor Power BI Embedded capacity consumption?

Kapasitem, uygulama tüketimime göre otomatik olarak ölçeklendirme sağlayabilir mi?Can my capacity scale automatically to adjust to my app consumption?

Şu anda otomatik ölçeklendirme olanağı olmasa da tüm API'leri kullanarak dilediğiniz zaman ölçeklendirme yapabilirsiniz.While there's no automatic scaling now, all the APIs are available to scale at any time.

Kapasite oluşturma/ölçeklendirme/serbest bırakma işlemi neden kapasitenin askıya alınma durumuna geçmesine neden oluyor?Why creating/scaling/resuming a capacity results in putting the capacity into a suspended state?

Kapasite sağlama (ölçeklendirme/serbert bırakma/oluşturma) işlemi başarısız olabilir.Capacity provisioning (scale/resume/create) may fail. Kapasitenin ProvisioningState değerini denetlemek için Ayrıntıları Alma API'sini kullanabilirsiniz: Kapasiteler - Ayrıntıları Alma.You can use the Get Details API to check a capacity's ProvisioningState: Capacities - Get Details.

Yalnızca belirli bir bölgede mi Power BI Embedded kapasiteleri oluşturabilirim?Can I only create Power BI Embedded capacities in a specific region?

Çoklu coğrafya (Önizleme) özelliği ile, Power BI ana kiracı konumunuzdan farklı bir bölgede Power BI Embedded kapasitesi satın alabilirsinizWith the Multi-geo (Preview) feature, you can purchase a Power BI Embedded capacity in a different region than your Power BI home tenant location

İzinlerim olduğu halde bir çalışma alanını neden göremiyorum?Why can't I see a workspace although I have permissions?

Kullanıcıya çalışma alanı, uygulama veya yapıt üzerinde izinler verildiğinde, API çağrıları üzerinden hemen kullanılabilir olmayabilir.When a user is granted permissions to a workspace, app, or artifact, it might not be immediately available through API calls. Sonuçta 'GET' API yanıtında bir yapıt eksik olabilir veya yapıtı kullanmaya çalışıldığında hata alınabilir.The result can either be a missing artifact in a 'GET' API response, or an error when trying to use the artifact. Kullanıcı refreshUserPermissions API'sini çağırarak bu sorunu çözebilir ve bu API kullanıcı izinlerini güncelleştirir.The user can resolve this issue by calling refreshUserPermissions API, which updates the user permissions.

PBI kiracı bölgemi nasıl bulabilirim?How can I find my PBI tenant region?

PBI Kiracı bölgenizi bulmak için PBI portalını kullanabilirsiniz.You can use the PBI portal to find your PBI Tenant region.

https://app.powerbi.com/ > ?https://app.powerbi.com/ > ? > Power BI Hakkında> About Power BI

Power BI Hakkında Kiracı bölgesiAbout Power BI Tenant region

Bulut Çözümü Sağlayıcısı (CSP) kanalı neyi destekler?What does the Cloud Solution Provider (CSP) channel support?

 • CSP abonelik türüyle kiracınız için PBIE oluşturabilirsinizYou can create PBIE for your tenant with subscription type CSP
 • İş ortağı hesabı müşteri kiracısında oturum açabilir ve müşteri kiracısı için PBIE satın alabilir. Power BI kapasite yöneticisi olarak müşteri kiracısı kullanıcısını belirtinPartner account can sign in to customer tenant and purchase PBIE for customer tenant, specify customer tenant user as Power BI capacity admin

Neden desteklenmeyen hesap iletisi alıyorum?Why do I get an unsupported account message?

Power BI için kuruluş hesabıyla kaydolmanız gerekir.Power BI requires you to sign up with an organizational account. Microsoft hesabı kullanarak Power BI'a kaydolma denemesi desteklenmez.Trying to sign up for Power BI using a Microsoft account isn't supported.

Azure kapasitelerini oluşturmak ve yönetmek için API'leri kullanabilir miyim?Can I use APIs to create and manage Azure capacities?

Evet, PBIE kaynaklarını oluşturmak ve yönetmek için kullanabileceğiniz Powershell cmdlet'leri ve Azure Resource Manager REST API'leri vardır.Yes, there are Powershell cmdlets and Azure Resource Manager REST APIs you can use to create and manage PBIE resources.

PBI Embedded çözümünde PBI Embedded adanmış kapasite rolü nedir?What is the PBI Embedded dedicated capacity role in a PBI Embedded solution?

Çözümünüzü üretime yükseltmek için uygulamanızın kullandığı Power BI içeriğini (çalışma alanı) bir Power BI Embedded (A SKU) kapasitesine atamanız gerekir.To promote your solution to production, you need to assign the Power BI content (workspace) your application uses to a Power BI Embedded (A SKU) capacity.

PBI Embedded hangi Azure bölgelerinde kullanılabilir?In what Azure regions is PBI Embedded available?

PAM (EcoManager) - bkz. Ürün kullanılabilirlik yöneticisiPAM (EcoManager) - see Product availability manager

Kullanılabilir bölgeler (16 - Power BI ile aynı bölgeler)Available regions (16 - same regions as Power BI)

 • ABD (6) - Doğu ABD, Doğu ABD 2, Orta Kuzey ABD, Orta Güney ABD, Batı ABD, Batı ABD 2US (6) - East US, East US 2, North Central US, South Central US, West US, West US 2
 • Avrupa (2) - Kuzey Avrupa, Batı AvrupaEurope (2) - North Europe, West Europe
 • Asya Pasifik (2) - Güneydoğu Asya, Doğu AsyaAsia Pacific (2) - Southeast Asia, East Asia
 • Brezilya (1) - Güney BrezilyaBrazil (1) - Brazil South
 • Japonya (1) - Doğu JaponyaJapan (1) - Japan East
 • Avustralya (1) - Güneydoğu AvustralyaAustralia (1) - Australia Southeast
 • Hindistan (1) - Batı HindistanIndia (1) - West India
 • Kanada (1) - Orta KanadaCanada (1) - Canada Central
 • Birleşik Krallık (1) - Güney Birleşik KrallıkUnited Kingdom (1) - UK South

Power BI Embedded'in kimlik doğrulama modeli nedir?What is Power BI Embedded's authentication model?

Power BI Embedded, ana kullanıcının (belirlenmiş Power BI Pro lisanslı kullanıcısı) kimlik doğrulamasında Azure AD kullanmaya devam eder veya Power BI'da uygulama kimliğini doğrulamak için hizmet sorumlusunu kullanır.Power BI Embedded continues to use Azure AD for master user (a designated Power BI Pro licensed user) authentication, or with service principal for authenticating the application inside Power BI.

ISV kendi uygulamaları için kendi kimlik doğrulaması ve yetkilendirmesini ayarlayabilir.An ISV can implement their own authentication and authorization for their applications.

Zaten bir Azure AD kiracınız varsa mevcut dizininizi kullanabilirsiniz.You can use your existing directory if you already have an Azure AD tenant. Ayrıca tümleşik uygulamanızın içerik güvenliği için yeni bir Azure AD kiracısı da oluşturabilirsiniz.You can also create a new Azure AD tenant for your embedded application content security.

Bir AAD belirteci almak için Azure Active Directory Kimlik Doğrulama Kitaplıkları'ndan birini kullanabilirsiniz.To get an AAD token, you can use one of the Azure Active Directory Authentication Libraries. Birden fazla platformda kullanılabilen istemci kitaplıkları vardır.There are client libraries available for multiple platforms.

Uygulamam zaten Kullanıcı Kimlik Doğrulaması için AAD kullanır.My Application already uses AAD for User Authentication. "Verilerin Kullanıcıya Ait" olduğu bir senaryoda Power BI'da kimlik doğrulaması yaparken bu Kimliği nasıl kullanabiliriz?How can we use this Identity when authenticating to Power BI in a "User Owns Data" scenario?

Bu standart OAuth kullanıcı adına akışıdır (https://docs.microsoft.com/azure/active-directory/develop/web-api).It's standard OAuth on-behalf-of flow (https://docs.microsoft.com/azure/active-directory/develop/web-api). Uygulamanızı, Power BI hizmeti izinleri gerektirecek şekilde (gerekli kapsamlarla birlikte) yapılandırmanız gerekir.You need to configure your application to require Power BI service (with the required scopes) permissions. Uygulamanıza yönelik bir kullanıcı belirteciniz olduğunda, kullanıcı erişim belirtecini kullanarak ADAL API AcquireTokenAsync çağrısı yapmanız ve kaynak kimliği olarak Power BI kaynak URL'sini belirtmeniz yeterlidir:Once you have a user token to your app, you simply call to ADAL API AcquireTokenAsync using the user access token and specify the Power BI resource URL as the resource ID:

var context = new AD.AuthenticationContext(authorityUrl);
var userAssertion = new AD.UserAssertion(userAccessToken);
var clientAssertion = new AD.ClientAssertionCertificate(MyAppId, MyAppCertificate)
var authenticationResult = await context.AcquireTokenAsync(resourceId, clientAssertion, userAssertion);

Hangi nesne kimliği hizmet sorumlusu nesne kimliğidir?What object ID is the service principal object ID?

Kayıtlı uygulamanın ana ekranındaki Nesne Kimliği, uygulamanın nesne kimliğidir.The Object ID from the main screen of a registered app is the object ID for the app.

Yerel dizinde yönetilen uygulama > Özellikler bölümünde bulunan nesne kimliği, kullanmanız gereken hizmet sorumlusu nesne kimliğidir.The object ID found in the Managed application in local directory > Properties section is the service principal object ID you need to use. Bu nesne kimliği işlemler için bir hizmet sorumlusuna başvurmaya veya hizmet sorumlusu nesne kimliğinde değişiklik yapmaya yöneliktir.This object ID is to reference a service principal for operations or to make changes to the service principal object ID. Örneğin, çalışma alanına yönetici olarak bir hizmet sorumlusu uygulamak olabilir.Such as applying a service principal as an admin to a workspace.

Power BI Embedded hangi açıdan diğer Azure hizmetlerinden farklıdır?How is Power BI Embedded different from other Azure services?

Azure'da Power BI Embedded'i satın almadan önce bir Power BI hesabınız olmalıdır.You must have a Power BI account before purchasing Power BI Embedded in Azure. Power BI Embedded dağıtım bölgeniz, Power BI hesabınızı belirler.Your Power BI Embedded deployed region determines your Power BI account. Azure'da Power BI Embedded kaynağınızı yöneterek:Manage your Power BI Embedded resource in Azure to:

 • Ölçeği artırın/azaltınScale up/down
 • Kapasite yöneticileri ekleyinAdd capacity admins
 • Hizmeti duraklatın/sürdürünPause/resume service

Power BI Embedded kapasitenize çalışma alanları atamak/çalışma alanının atamasını kaldırmak için PowerBI.com'u kullanın.Use PowerBI.com to assign/un-assign workspaces to your Power BI Embedded capacity.

Hangi içerik paketi verilerini ekleyebilirsiniz?What content pack data types can you embed?

İçerik paketi veri kümelerinden oluşturulan Panoları ve kutucukları ekleyemezsiniz.You can't embed Dashboards and tiles built from content pack datasets. Öte yandan, içerik paketi veri kümesinden oluşturulan raporları ekleyebilirsiniz.However, you can embed reports built from a content pack dataset.

Satır düzeyi güvenlik (RLS) ile JavaScript filtrelerini kullanmanın ne farkı vardır?What is the difference between using row-level security (RLS) vs. JavaScript filters?

RLS ile JavaScript filtrelerinden hangisinin ne zaman kullanılacağı hakkında genellikle bir karışıklık vardır çünkü bir yöntem belirli bir kullanıcının neleri görebileceğini denetlerken diğeri kullanıcının görünümünü en iyi duruma getirmeye odaklanır.There's often confusion around when to use RLS versus JavaScript filters, because one method is about controlling what a specific user can see, and the other is about optimizing the user's view.

RLS’de, ISV geliştiricisi model oluşturma ve ekleme belirteci oluşturmanın bir parçası olarak veri filtrelemesini denetler.For RLS, the ISV developer controls the data filtering as part of the model creation and embed token generation. Son kullanıcı yalnızca ISV’nin görmesine izin verdiği kadarını görür.The end user sees only what the ISV allows the user to see. Bu durumda kullanıcı filtrelenenlerden daha azını görmeyi seçebilir ancak RLS yapılandırmasını atlayarak izin verilenden daha fazlasını göremez.In this case, the user can choose to see less than what's being filtered, but won't be able to bypass the RLS configuration and see more than what's allowed.

İstemci tarafı filtrelemede (JavaScript), ISV son kullanıcının ilk görünümde neler göreceğini belirleyebilir ancak kullanıcının görünümün kendisinde gerçekleştirdiği değişiklikleri denetleyemez.For client-side filtering (JavaScript), the ISV might decide what the end user sees at the initial view, but they can't control changes the end user might apply to the view itself. Kullanıcının Javascript istemci kodu arka uçta veri filtrelemeyi tetikleyebildiğinden, güvenli olarak kabul edilemez.Since user Javascript client code can trigger data filtering on the backend, it can't be considered secure.

Diğer ayrıntılar için bkz. RLS ve JavaScript filtreleri.Reference RLS vs JavaScript filters for more details.

Power BI ile hizmet sorumlularının izinlerini nasıl yönetebilirim?How do I manage permissions for service principals with Power BI?

Hizmet sorumlusunun Power BI ile kullanımını etkinleştirdikten sonra, uygulamanın AD izinleri artık geçerli olmaz.Once you enable service principal to use with Power BI, the application's AD permissions don't take effect anymore. Bundan sonra uygulamanın izinleri Power BI yönetim portalı üzerinden yönetilir.The application's permissions are then managed through the Power BI admin portal.

Hizmet sorumluları tüm Power BI kiracı ayarları için izinleri kendi güvenlik grubundan devralır.Service principals inherit the permissions for all Power BI tenant settings from their security group. İzinleri kısıtlamak için hizmet sorumlularına ayrılmış bir güvenlik grubu oluşturun ve bu grubu ilgili, etkin Power BI ayarlarının Belirli güvenlik grupları hariç listesine ekleyin.To restrict permissions, create a dedicated security group for service principals and add it to the Except specific security groups list for the relevant, enabled Power BI settings.

Bu durum, hizmet sorumlusunu yeni çalışma alanına bir yönetici olarak eklediğinizde önemlidir.This situation matters when you add the service principal as an admin to the new workspace. Bu görevi API'ler aracılığıyla veya Power BI hizmetiyle yönetebilirsiniz.You can manage this task through the APIs or with the Power BI service.

Uygulama kimliği ve hizmet sorumlusu nesne kimliği ne zaman kullanılır?When to use an application ID vs. a service principal object ID?

Uygulama kimliği , kimlik doğrulaması için uygulama kimliği geçirilirken erişim belirtecini oluşturmak için kullanılır.The application ID is used to create the access token when passing the application ID for authentication.

İşlemlerde hizmet sorumlusuna başvurmak veya değişiklikler yapmak için (örneğin, hizmet sorumlusunu çalışma alanına yönetici olarak uygulama) hizmet sorumlusu nesne kimliğini kullanırsınız.To reference a service principal for operations or to make changes you use the service principal object ID — for example, applying a service principal as an admin to a workspace.

Şirket içi veri ağ geçidini hizmet sorumlusuyla yönetebilir misiniz?Can you manage an On-premises data gateway with service principal?

Şirket içi veri ağ geçidini, ana hesapla yaptığınız gibi hizmet sorumlusunu kullanarak yönetemezsiniz.You can't manage an On-premises data gateway (data gateway) using service principal like you can with a master account.

Ana hesapla, veri ağ geçidini yükleyebilir, ağ geçidine kullanıcı ekleyebilir, veri kaynaklarına bağlanabilir ve diğer yönetim görevlerini yerine getirebilirsiniz.With a master account, you can install a data gateway, add users to the gateway, connect to data sources, and do other administrative tasks.

Hizmet sorumlusuyla, SQL Server Analysis Services (SSAS) şirket içi canlı bağlantı veri kaynağını kullanarak satır düzeyi güvenliği (RLS) yapılandırabilirsiniz.With service principal, you can configure row-level security (RLS) using an SQL Server Analysis Services (SSAS) on-premises live connection data source. Bu şekilde, hizmet sorumlusu kullanarak Power BI Embedded ile tümleştirildiğinde SSAS'de kullanıcıları ve onların erişimini yönetebilirsiniz.This way you can manage users and their access to data in SSAS when integrating with Power BI Embedded using a service principal.

Hizmet sorumlusuyla Power BI hizmetinde oturum açabilir misiniz?Can you sign into the Power BI service with service principal?

Hayır; hizmet sorumlusunu kullanarak Power BI'da oturum açamazsınız.No - you can't sign into Power BI using service principal.

Ayrıca, yalnızca ekleme belirteci oluşturduğunuzda, dış uygulamalarda (SaaS embed) bir kullanıcı olarak içerik kullanamazsınız.Also, you can't consume content as a user in external applications (SaaS embed), only when you generate an embed token.

Performansı artırmak için en iyi yöntemler nelerdir?What are the best practices to improve performance?

Power BI Embedded performansıPower BI Embedded performance

LisanslamaLicensing

Power BI Embedded'ı nasıl satın alabilirim?How do I purchase Power BI Embedded?

Power BI Embedded Azure üzerinden sunulmaktadır.Power BI Embedded is available through Azure.

Power BI Premium'u satın aldıysam ve Azure'da Power BI Embedded'in bazı avantajlarından yararlanmak istiyorsam ne yapmalıyım?What happens if I already purchased Power BI Premium and now I want some Power BI Embedded in Azure benefits?

Müşteriler, geçerli sözleşme döneminin sonuna dek tüm mevcut Power BI Premium satın alma işlemleri için ödemelerine devam eder. Daha sonra gerektiği şekilde Power BI Premium ürünlerinde değişiklik yapabilirler.Customers continue to pay for any existing Power BI Premium purchases until the end of their current agreement term and then, at that point, may switch their Power BI Premium purchases as necessary.

Power BI Embedded'a erişmek için yine de Power BI Premium satın almam gerekiyor mu?Do I still have to buy Power BI Premium to get access to Power BI Embedded?

Hayır; Power BI Embedded, müşterilerinize çözümünüzü sunmak ve dağıtmak üzere ihtiyaç duyduğunuz Azure tabanlı kapasiteyi içermektedir.No, Power BI Embedded includes the Azure-based capacity that you need to deploy and distribute your solution to customers.

Power BI Embedded satın alma taahhüdü nedir?What's the purchase commitment for Power BI Embedded?

Müşteriler kullanımlarını saatlik olarak değiştirebilir.Customers may change their usage on an hourly basis. Power BI Embedded hizmeti için aylık veya yıllık taahhüt yoktur.There's no monthly or annual commitment for the Power BI Embedded service.

Power BI Embedded kullanımı faturamda nasıl gösterilir?How does the usage of Power BI Embedded show up on my bill?

Power BI Embedded dağıtılan düğüm türlerine dayalı tahmini bir saatlik ücrete göre faturalandırılır.Power BI Embedded bills on a predictable hourly rate based on the type of node(s) deployed. Kaynağınız etkin olduğu sürece, kullanım olmasa bile faturalandırılırsınız.You are billed as long as your resource is active, even if there's no usage. Faturalandırmayı durdurmak için kaynağınızı duraklatmanız gerekir.You need to pause your resource to stop billing.

Power BI Embedded için kimlerin Power BI Pro lisansı alması gerekir ve bunun nedeni nedir?Who needs a Power BI Pro license for Power BI Embedded and why?

REST API'leri kullanmak için Power BI Pro lisansına veya hizmet sorumlusuna ihtiyacınız vardır.You need a Power BI Pro license or service principal to use REST APIs. Power BI çalışma alanına rapor eklemek için analistlerin Power BI lisansına veya hizmet sorumlusuna ihtiyacı vardır.To add reports to a Power BI workspace, an analyst needs either a Power BI Pro license or service principal. Power BI kiracısını ve kapasitesini yönetmek için yöneticilerin Power BI Pro lisansı olması gerekir.To manage Power BI tenant and capacity, an admin is required have a Power BI Pro license.

Power BI Embedded katıştırılan içeriği yönetmek ve doğrulamak için Power BI portalının kullanılmasına olanak tanıdığından doğru depolarda raporlara erişmek üzere PowerBI.com'da uygulamanın kimliğini doğrulamak için Power BI Pro lisansı gereklidir.Because Power BI Embedded allows Power BI portal use for managing and validating embedded content, the Power BI Pro license is required to authenticate the app inside PowerBI.com to get access to the reports in the right repositories.

Bununla birlikte, kendi uygulamasının içinde ekli raporlar oluşturmak/düzenlemek için, son kullanıcının bir Pro lisansına ihtiyacı yoktur, hatta bir Power BI kullanıcısı olması bile gerekmez.However, for creating/editing embedded reports inside your application, the end user does not need a Pro license as the user isn't required to be a Power BI user at all.

Ücretsiz olarak başlayabilir miyim?Can I get started for free?

Evet, Power BI Embedded için Azure kredilerinizi kullanabilirsiniz.Yes, you can use your Azure credits for Power BI Embedded.

Azure'da Power BI Embedded için bir deneme sürümü alabilir miyim?Can I get a trial experience for Power BI Embedded in Azure?

Power BI Embedded Azure kapsamında yer aldığından hizmeti Azure'a kaydolurken tanınan 200 ABD Doları kredi ile kullanabilirsiniz.Since Power BI Embedded is a part of Azure, it's possible to use the service with the $200 credit received when signing up for Azure.

Power BI Embedded, ulusal bulutlarda (ABD, Almanya, Çin) kullanılabilir mi?Is Power BI Embedded available for national clouds (US Government, Germany, China)?

Power BI Embedded ulusal bulutlar için de kullanılabilir.Power BI Embedded is also available for national clouds.

Power BI Embedded kâr amacı gütmeyen ve eğitim kuruluşları için kullanılabilir mi?Is Power BI Embedded available for non-profits and educational?

Kâr amacı gütmeyen ve eğitim kuruluşları için özel Azure fiyatlandırması yoktur.There's no special Azure pricing for non-profit and educational entities.

Power BI Çalışma Alanı KoleksiyonuPower BI Workspace Collection

Power BI Çalışma Alanı Koleksiyonu nedir?What is Power BI Workspace Collection?

Power BI Çalışma Alanı Koleksiyonu (Power BI Embedded Sürüm 1), Power BI Çalışma Alanı Koleksiyonu Azure kaynağını temel alan bir çözümdür.Power BI Workspace Collection (Power BI Embedded Version 1) is a solution based on the Power BI Workspace Collection Azure resource. Bu çözüm, Power BI Çalışma Alanı Koleksiyonu çözümü altındaki Power BI içeriğini, özel API’leri ve Power BI’da uygulama kimliğini doğrulamak amacıyla çalışma alanı koleksiyonu anahtarlarını kullanarak müşterileriniz için Power BI Embedded uygulamaları oluşturmanıza olanak tanır.This solution allows you to create Power BI Embedded applications for your customers using Power BI content under the Power BI Workspace Collection solution, dedicated APIs, and workspace collection keys to authenticate the application to Power BI.

Power BI Çalışma Alanı Koleksiyonundan Power BI Embedded’e geçiş yapabilir miyim?Can I migrate from Power BI Workspace Collection to Power BI Embedded?

 1. Power BI Çalışma Alanı Koleksiyonu içeriğini Power BI - https://docs.microsoft.com/power-bi/developer/migrate-from-powerbi-embedded#content-migration sürümüne kopyalamak için geçiş aracını kullanabilirsiniz.You can use the migration tool to clone Power BI Workspace Collection content to Power BI - https://docs.microsoft.com/power-bi/developer/migrate-from-powerbi-embedded#content-migration.

 2. İlk olarak, Power BI içeriği kullanan Power BI Embedded uygulama POC’si ile başlayın.Start with the Power BI Embedded application POC that uses Power BI content.

 3. Üretime hazır olduğunuzda Power BI Embedded ayrılmış kapasitesi satın alın ve Power BI içeriğinizi (çalışma alanı) bu kapasiteye atayın.Once you are ready for production, purchase a Power BI Embedded dedicated capacity and assign your Power BI content (workspace) to that capacity.

  Not

  Bir Power BI Embedded çözümü ile paralel olarak derleme yaparken Power BI Çalışma Alanı Koleksiyonu’nu kullanmaya devam edebilirsiniz.You can continue to use Power BI Workspace Collection while building in parallel with a Power BI Embedded solution. Hazır olduğunuzda, müşterinizi yeni Power BI Embedded çözümüne geçirebilir ve Power BI Çalışma Alanı Koleksiyonu çözümünü kullanımdan kaldırabilirsiniz.Once you are ready, you can move your customer to the new Power BI Embedded solution and retire the Power BI Workspace Collection solution.

Daha fazla bilgi için lütfen Power BI Çalışma Alanı Koleksiyonu içeriğini Power BI Embedded'e geçirme bölümüne başvurun.For more information, please reference How to migrate Power BI Workspace Collection content to Power BI Embedded

Power BI Çalışma Alanı Koleksiyonu'nun kullanımdan kaldırılması planlanıyor mu?Is Power BI Workspace Collection on a deprecation path?

Evet. Ancak halihazırda Power BI Çalışma Alanı Koleksiyonu çözümünü kullanan müşteriler kullanımdan kaldırılmasına kadar kullanmaya devam edebilir.Yes, but customers that are already using the Power BI Workspace Collection solution can continue to use it until deprecation. Müşteriler ayrıca yeni çalışma alanı koleksiyonları ve hala Power BI Çalışma Alanı Koleksiyonu çözümünü kullanan herhangi bir Power BI Embedded uygulaması oluşturabilir.Customers can also create new workspace collections and any Power BI Embedded applications that still use the Power BI Workspace Collection solution.

Öte yandan bu, hiçbir Power BI Çalışma Alanı Koleksiyonu çözümüne yeni özellik eklenmeyeceği anlamına da gelir.However, this also means that new features aren't added to any Power BI Workspace Collection solutions. Müşterilerin yeni Power BI Embedded çözümüne geçişi planlamalarını öneririz.We encourage customers to plan their migration to the new Power BI Embedded solution.

Power BI Çalışma Alanı Koleksiyonu desteği ne zaman sona erecek?When is Power BI Workspace Collection support discontinued?

Halihazırda Power BI Çalışma Alanı Koleksiyonları çözümünü kullanan müşteriler, çözümü Haziran 2018 sonuna ya da destek sözleşmelerinin sonuna kadar kullanmaya devam edebilir.Customers that are already using the Power BI Workspace Collections solution can continue to use it until the end of June 2018 or until the end of their support agreement.

PBI Çalışma Alanı Koleksiyonu'nu hangi bölgelerde oluşturabilirim?In what regions can I create a PBI Workspace Collection?

Güneydoğu Avustralya, Güney Brezilya, Orta Kanada, Doğu ABD 2, Doğu Japonya, ABD Orta Kuzey, Kuzey Avrupa, Orta Güney ABD, Güneydoğu Asya, Güney Birleşik Krallık, Batı Avrupa, Batı Hindistan ve Batı ABD bölgeleri kullanılabilir.The available regions are Australia Southeast, Brazil South, Canada Central, East US 2, Japan East, North Central US, North Europe, South Central US, Southeast Asia, UK South, West Europe, West India, and West US.

Power BI Çalışma Alanı Koleksiyonundan Power BI Embedded’e neden geçiş yapmalıyım?Why should I migrate from PBI Workspace Collection to Power BI Embedded?

Power BI Çalışma Alanı Koleksiyonu ile kullanamayacağınız bazı yeni Power BI Embedded çözümü özellikleri vardır.There are some new Power BI Embedded solution features and capabilities that you can't do with Power BI Workspace Collection.

Özelliklerden bazıları şunlardır:Some of the features are:

 • Tüm PBI veri kaynakları desteklenir.All the PBI data sources are supported. Yalnızca iki Power BI Çalışma Alanı Koleksiyonu veri kaynağı desteklenir.Only two Power BI Workspace Collection data sources are supported.
 • Soru-cevap, yenileme, yer işaretleri, pano ve kutucuk ve pano ekleme ve özel menü gibi yeni özellikler yalnızca Power BI Embedded çözümünde desteklenir.New features such as Q&A, refresh, bookmarks, embedding dashboards & tiles, and custom menus are only supported in the Power BI Embedded solution.
 • Kapasite faturalama modeli.Capacity billing model.

Katıştırma kurulum aracıEmbedding setup tool

Katıştırma kurulum aracı nedir?What is the Embedding setup tool?

Katıştırma kurulum aracı, hızlıca kullanmaya başlamanıza ve bir örnek uygulama indirerek Power BI ile katıştırmaya başlamanıza olanak tanır.The Embedding setup tool allows you to quickly get started and download a sample application to begin embedding with Power BI.

Hangi çözümü seçmem gerekir?Which solution should I choose?

Örnek uygulamayı indirdim, hangi çözümü seçmem gerekiyor?I've downloaded the sample app, which solution do I choose?

Embed for your customers deneyimi ile çalışıyorsanız PowerBI-Developer-Samples.zip dosyasını kaydedin ve sıkıştırmasını açın.If you're working with the Embed for your customers experience, save and unzip the PowerBI-Developer-Samples.zip file. Ardından PowerBI-Developer-Samples-master\App Owns Data klasörünü açın ve PowerBIEmbedded_AppOwnsData.sln dosyasını çalıştırın.Then open the PowerBI-Developer-Samples-master\App Owns Data folder and run the PowerBIEmbedded_AppOwnsData.sln file.

Embed for your organization deneyimi ile çalışıyorsanız PowerBI-Developer-Samples.zip dosyasını kaydedin ve sıkıştırmasını açın.If you're working with the Embed for your organization experience, save and unzip the PowerBI-Developer-Samples.zip file. Ardından PowerBI-Developer-Samples-master\User Owns Data\integrate-report-web-app klasörünü açın ve pbi-saas-embed-report.sln dosyasını çalıştırın.Then open the PowerBI-Developer-Samples-master\User Owns Data\integrate-report-web-app folder and run the pbi-saas-embed-report.sln file.

Kayıtlı uygulamamı nasıl düzenleyebilirim?How can I edit my registered application?

Azure AD'ye kayıtlı uygulamaları düzenlemeyi öğrenmek için bkz. Hızlı başlangıç: Azure Active Directory’de uygulamayı güncelleştirme.To learn how to edit Azure AD-registered applications, see Quickstart: Update an application in Azure Active Directory.

Power BI kullanıcı profilimi veya verilerimi nasıl düzenleyebilirim?How can I edit my Power BI user profile or data?

Power BI verilerinizi düzenleme hakkında bilgiyi burada bulabilirsiniz.You can learn how to edit your Power BI data here.

Daha fazla bilgi için bkz. Ekli uygulamanızın sorunlarını giderme.For more information, see Troubleshooting your embedded application.

Başka bir sorunuz mu var?More questions? Power BI Topluluğu'na başvurunTry the Power BI Community