Power BI Embedded'da Soru-CevapQ&A in Power BI Embedded

Power BI Embedded, Soru-Cevap özelliğini uygulamaya eklemenizi ve kullanıcılarınıza doğal dil kullanarak soru sorma ve tablo veya grafik gibi görsellerle anında cevap alma olanağı vermenizi sağlayan bir yöntem sunar.Power BI Embedded offers you a way to incorporate Q&A into an application and allow your users to ask questions using natural language and receive immediate answers in the form of visuals like charts or graphs.

Ekli çerçevede Soru-Cevap ile etkileşimli soru

Soru-Cevap işlevini uygulamanıza eklemek için kullanabileceğiniz iki mod vardır: etkileşimli ve yalnızca sonuç.There are two modes for embedding Q&A within your application: interactive and result only. Etkileşimli mod ile soru yazabilir ve görselde görüntülenmesini sağlayabilirsiniz.Interactive mode allows you to type in questions and have them displayed within the visual. Görüntülemek istediğiniz kayıtlı soru veya sorular varsa yalnızca sonuç modunu kullanarak soruyu ekleme yapılandırmasına ekleyebilirsiniz.If you have a saved question, or a set question you want to display, you can use the result only mode by populating the question in your embed config.

JavaScript kodu aşağıdaki şekilde görünecektir.Here is a look at what the JavaScript code will look like.

// Embed configuration used to describe the what and how to embed.
// This object is used when calling powerbi.embed within the JavaScript API.
// You can find more information at https://github.com/Microsoft/PowerBI-JavaScript/wiki/Embed-Configuration-Details.
var config= {
  type: 'qna',
  tokenType:  models.TokenType.Embed | models.TokenType.Aad,
  accessToken: access token value,
  embedUrl:  https://app.powerbi.com/qnaEmbed (groupId to be appended as query parameter if required),
  datasetIds: array of requested data set ids (at the moment we support only one dataset),
  viewMode:  models.QnaMode.Interactive | models.QnaMode.ResultOnly,
  question:  optional parameter for Explore mode (QnaMode.Interactive) and mandatory for Render Result mode (QnaMode.ResultOnly)
};

// Get a reference to the embedded QNA HTML element
var qnaContainer = $('#qnaContainer')[0];

// Embed the QNA and display it within the div container.
var qna = powerbi.embed(qnaContainer, config);

Belirlenmiş soruSet question

Belirlenmiş bir soru ile sonuç modunu kullandıysanız çerçeveye ek sorular dahil edebilir ve anında yanıtlanmasını sağlayarak önceki sonucu değiştirebilirsiniz.If you used result mode with a set question, you can inject additional questions into the frame and have them immediately answered replacing the previous result. Yeni soruya uygun yeni bir görsel oluşturulur.A new visual is rendered matching the new question.

Bu yönteme örnek olarak sık sorulan sorular listesi verilebilir.One example of this usage would be a frequently asked question list. Kullanıcı aynı ekli bölümde bulunan soruları inceleyip yanıtlarını alabilir.The user could go through the questions and have them answered within the same embedded part.

JS SDK kullanımı için kod parçacıkları:Code snippet for JS SDK usage:

// Get a reference to the embedded Q&A HTML element
var qnaContainer = $('#qnaContainer')[0];

// Get a reference to the embedded Q&A.
qna = powerbi.get(qnaContainer);

qna.setQuestion("This year sales")
  .then(function (result) {
    …….
  })
  .catch(function (errors) {
    …….
  });

visualRendered olayıVisual rendered event

Etkileşimli modda uygulama, oluşturulan görsel her değiştirildiğinde bir veri değiştirme olayıyla bilgilendirilerek yazılmakta olan güncelleştirilmiş giriş sorgusuna göre sonuç getirmesi sağlanabilir.For interactive mode, the application can be notified with a data changed event each time the rendered visual changes to target the updated input query as it is being typed.

visualRendered olayını dinleyerek soruları daha sonra kullanılmak üzere kaydedebilirsiniz.Listening to the visualRendered event allows you to save questions for use later.

JS SDK kullanımı için kod parçacıkları:Code snippet for JS SDK usage:

// Get a reference to the embedded Q&A HTML element
var qnaContainer = $('#qnaContainer')[0];

// Get a reference to the embedded Q&A.
qna = powerbi.get(qnaContainer);

// qna.off removes a given event listener if it exists.
qna.off("visualRendered");

// qna.on will add an event listener.
qna.on("visualRendered", function(event) {
   …….
});

Ekleme belirteciEmbed token

Soru-Cevap bölümü eklemek için bir veri kümesinden ekleme belirteci oluşturmanız gerekir.Create an embed token off of a dataset to start a Q&A part. Daha fazla bilgi için bkz. Belirteç oluşturma.For more information, see Generate token.

Sonraki adımlarNext steps

Soru-Cevap işlevini eklemeyi denemek için JavaScript ekleme örneğini inceleyin.To give Q&A embedding a try, check out the JavaScript embed sample.

Başka bir sorunuz mu var?More questions? Power BI Topluluğu'na sorunTry asking the Power BI Community