Power BI ile eklemeEmbedding with Power BI

Power BI, panolarınızı ve raporlarınızı uygulamalara eklemek için kullanabileceğiniz API'ler sunar.Power BI offers APIs for embedding your dashboards and reports into applications. Power BI API'leri, içerik eklerken kullanabileceğiniz bir dizi özelliğin yanı sıra en yeni Power BI özeliklerine (panolar, ağ geçitleri ve uygulama çalışma alanları gibi) erişim sunar.The Power BI APIs offer a consistent set of capabilities and access to the latest Power BI features – such as dashboards, gateways and app workspaces – when embedding content.

Tek bir APIA single API

Power BI içeriğini eklerken kullanılabilecek iki ana senaryo vardır.There are two main scenarios when embedding Power BI content. İlk senaryo, kuruluşunuzdaki kullanıcılara (Power BI lisansı olan) yönelik ekleme işlemleri için geçerlidir. İkinci senaryoda ise ekleme işlemini, kullanıcı ve müşterilerinizin Power BI lisanslarının olmasına gerek kalmadan gerçekleştirirsiniz.Embedding for users in your organization (who have licenses for Power BI) and embedding for your users and customers without requiring them to have Power BI licenses. Power BI REST API'si iki senaryo için de kullanılabilir.The Power BI REST API allows for both scenarios.

Power BI lisansı olmayan müşteriler ve kullanıcılar için panoları ve raporları özel uygulamanıza ekleyebilir, aynı API'yi kullanarak kuruluşunuza veya müşterilerinize sunabilirsiniz.For customers and users without Power BI licenses, you can embed dashboards and reports into your custom application, using the same API to either service your organization or your customers. Müşterileriniz, uygulama tarafından yönetilen verileri görür.Your customers see the data that is managed by the application. Kuruluşunuzdaki Power BI kullanıcıları ise kendi verilerini doğrudan Power BI'da veya eklenen uygulamanın bağlamında görüntülemeye ilişkin ek seçeneklere sahip olur.And for Power BI users in your organization, they'll have the additional options to view their own data directly in Power BI or in the context of the embedded application. İçerik eklerken JavaScript ve REST API'lerinin tüm özelliklerini kullanabilirsiniz.You can take full advantage of the JavaScript and REST APIs for your embedding needs.

İçerik eklemenin nasıl gerçekleştirildiğini gösteren bir örnek için bkz. JavaScript ekleme örneği.To view a sample of how embedding works, see the JavaScript embed sample.

Kuruluşunuz için içerik eklemeEmbedding for your organization

Kuruluşunuz için içerik ekleyerek Power BI hizmetinin kapsamını genişletebilirsiniz.Embedding for your organization allows you to extend the Power BI service. Bunun için uygulamanızın kullanıcılarının, içeriklerini görüntülemek istediklerinde Power BI hizmetinde oturum açmaları gerekir.This requires that users of your application sign into the Power BI service when they want to view their content. Kuruluşunuzdaki bir kullanıcı oturum açtığında yalnızca, sahip olduğu veya Power BI hizmetinde kendisiyle paylaşılmış olan panolara ve raporlara erişebilir.Once someone in your organization signs in, they will only have access to dashboards and reports that they own or that have been shared with them in the Power BI service.

Kuruluşunuz için içerik ekleme örnekleri arasında şirket içi web uygulaması, SharePoint Online web bölümü ve Microsoft Teams tümleştirmesi bulunur.Examples of embedding for your organization include internal web application, the SharePoint Online web part and Microsoft Teams integration.

Kuruluşunuz için içerik ekleme konusunda bilgiye aşağıdaki sayfalardan ulaşabilirsiniz:For embedding for your organization, see the following:

Düzenleme ve kaydetme gibi self servis özellikleri Power BI kullanıcıları için ekleme yaparken JavaScript API'si aracılığıyla kullanılabilir.Self-service capabilities, such as edit, save and more, are available through the JavaScript API when embedding for Power BI users.

Hızlıca kullanmaya başlamak ve kuruluşunuz için bir raporu tümleştirme adımlarını gösteren örnek bir uygulama indirmek için Kuruluşunuz için eklemeye yönelik katılım deneyimi aracını inceleyebilirsiniz.You can go through the Onboarding experience tool to embed for your organization to quickly get started and download a sample application that walks you through integrating a report for your organization.

Müşterileriniz için içerik eklemeEmbedding for your customers

Müşterileriniz için ekleme seçeneği, Power BI hesabı olmayan kullanıcılar için panolar ve raporlar eklemenize olanak sağlar.Embedding for your customers provides the ability to embed dashboards and reports to users who don't have an account for Power BI. Müşterilerinizin Power BI'dan haberdar olmalarına gerek yoktur.Your customers don't need to know anything about Power BI. Katıştırılmış bir uygulama oluşturmak için en az bir Power BI Pro hesabı gereklidir.At least one Power BI Pro account is needed to create an embedded application. Power BI Pro hesabı, uygulamanız için ana hesap olarak kullanılır.The Power BI Pro account acts as a master account for your application. Bunu bir yetkili hesap olarak düşünün.Think of this as a proxy account. Power BI Pro hesabı ile Power BI hizmetindeki, uygulamanıza ait veya uygulamanız tarafından yönetilen pano ve raporlara erişim sağlayan ekleme belirteçleri de oluşturabilirsiniz.The Power BI Pro account also allows you to generate embed tokens that provide access to dashboards and reports within the Power BI service that are owned/managed by your application.

Müşterileriniz için içerik ekleme örneklerinden biri, diğer şirketlere sunulan bir ISV uygulamasıdır.An example of embedding for your customers is an ISV application being sold to other companies.

Müşterileriniz için içerik ekleme akışı

Panoları, raporları ve kutucukları eklemek için kuruluşunuz için içerik ekleme amacıyla kullandığınız API'leri kullanmanız gerekir.To embed dashboards, reports and tiles, you would use the same APIs that you would use for embedding for your organization.

Önemli

Ekleme işlemi Power BI hizmetine bağlı olsa da müşterileriniz için Power BI hizmeti bağımlılığı söz konusu değildir.While embedding has a dependency on the Power BI service, there is not a dependency on Power BI for your customers. Kullanıcıların uygulamanıza eklenmiş içeriği görüntülemek için Power BI'a kaydolması gerekmez.They do not need to sign up for Power BI to view the embedded content in your application.

Üretim aşamasına geçmeye hazır olduğunuzda uygulama çalışma alanınızın bir kapasiteye atanması gerekir.When you are ready to move to production, your app workspace must be assigned to a capacity. Microsoft Azure içindeki Power BI Embedded çözümü, uygulamalarınızla kullanılabilecek kapasiteyi sunar.Power BI Embedded, within Microsoft Azure, offers capacity to use with your applications.

Ekleme hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Power BI panolarınızı, raporlarınızı ve kutucuklarınızı ekleme.For details on how to embed, see How to embed your Power BI dashboards, reports and tiles.

Hızlıca kullanmaya başlamak ve bir raporu uygulamanızla tümleştirme adımlarını gösteren örnek bir uygulama indirmek için Müşterileriniz için eklemeye yönelik katılım deneyimi aracını inceleyebilirsiniz.You can go through the Onboarding experience tool to embed for your customers to quickly get started and download a sample application that walks you through integrating a report into your application.

Azure'daki Power BI Çalışma Alanı Koleksiyonları'nı kullanıyorsanız içeriğinizi taşıma hakkında bilgi almak için bkz. Power BI Çalışma Alanı Koleksiyonları Azure hizmetindeki içeriği taşıma.If you were using the Power BI Workspace Collections service within Azure, see Migrate content from the Power BI Workspace Collections Azure service for information on how to migrate your content over.

Sonraki adımlarNext steps

Power BI panolarınızı, raporlarınızı ve kutucuklarınızı eklemeHow to embed your Power BI dashboards, reports and tiles
Power BI Embedded çalışma alanı koleksiyon içeriğini Power BI'a taşımaHow to migrate Power BI Embedded workspace collection content to Power BI
Power BI Premium nedir?Power BI Premium - what is it?
JavaScript API Git deposuJavaScript API Git repo
Power BI C# Git deposuPower BI C# Git repo
JavaScript ekleme örneğiJavaScript embed sample
Embedded analytics capacity planning (Embedded Analytics kapasite planlama) teknik incelemesiEmbedded analytics capacity planning whitepaper
Power BI Premium teknik incelemesiPower BI Premium whitepaper

Başka bir sorunuz mu var?More questions? Power BI Topluluğu'na sorunTry asking the Power BI Community