Power BI ile tümleşik analizEmbedded analytics with Power BI

Power BI hizmetinde (SaaS) ve Azure’daki Power BI Embedded hizmetinde (PaaS), panolarınızı ve raporlarınızı eklemeye yönelik API’ler bulunur.The Power BI service (SaaS) and the Power BI Embedded service in Azure (PaaS) have APIs for embedding your dashboards and reports. Bu özellik, içeriğinizi eklerken kullanabileceğiniz bir özellik kümesi ve panolar, ağ geçitleri ve uygulama çalışma alanları gibi en yeni Power BI özeliklerine erişim sahibi olacağınız anlamına gelir.This feature means you have a set of capabilities and access to the latest Power BI features – such as dashboards, gateways, and app workspaces – when embedding your content.

Bir örnek uygulamayı indirmek ve hızlıca başlamak için Ekleme kurulum aracını inceleyebilirsiniz.You can go through the Embedding setup tool to quickly get started and download a sample application.

Size uygun olan çözümü seçin:Choose the solution that is right for you:

PBIE örneği

API'leri kullanmaUsing APIs

Power BI içeriğini eklerken kullanılabilecek iki ana senaryo vardır.There are two main scenarios when embedding Power BI content. İlk senaryo, kuruluşunuzdaki kullanıcılara (Power BI lisansı olan) yönelik ekleme işlemleri için geçerlidir. İkinci senaryoda ise ekleme işlemini, kullanıcı ve müşterilerinizin Power BI lisanslarının olmasına gerek kalmadan gerçekleştirirsiniz.Embedding for users in your organization (who have licenses for Power BI) and embedding for your users and customers without requiring them to have Power BI licenses. Power BI REST API'si iki senaryo için de kullanılabilir.The Power BI REST API allows for both scenarios.

Power BI lisansı olmayan müşteriler ve kullanıcılar için panoları ve raporları özel uygulamanıza ekleyebilir, aynı API'yi kullanarak kuruluşunuza veya müşterilerinize sunabilirsiniz.For customers and users without Power BI licenses, you can embed dashboards and reports into your custom application, using the same API to either service your organization or your customers. Müşterileriniz, uygulama tarafından yönetilen verileri görür.Your customers see the data that is managed by the application. Ayrıca, kuruluşunuzdaki Power BI kullanıcıları da verilerini doğrudan Power BI'da veya eklenen uygulamanın bağlamında görüntülemeye ilişkin ek seçeneklere sahip olur.Also, for Power BI users in your organization, they'll have the additional options to view their data directly in Power BI or the context of the embedded application. İçerik eklerken JavaScript ve REST API'lerinin tüm özelliklerini kullanabilirsiniz.You can take full advantage of the JavaScript and REST APIs for your embedding needs.

İçerik eklemenin nasıl gerçekleştirildiğini gösteren bir örnek için bkz. JavaScript ekleme örneği.To view a sample of how embedding works, see the JavaScript embed sample.

Kuruluşunuz için içerik eklemeEmbedding for your organization

Embedding for your organization seçeneği, Power BI hizmetinin kapsamını genişletmenize olanak tanır.Embedding for your organization allows you to extend the Power BI service. Kuruluşunuz için içerik ekleme işlemi için uygulamanızın kullanıcılarının, içeriklerini görüntülemek istediklerinde Power BI hizmetinde oturum açmaları gerekir.Embedding for your organization requires that users of your application sign into the Power BI service when they want to view their content. Kuruluşunuzdaki bir kullanıcı oturum açtığında yalnızca, sahip olduğu veya Power BI hizmetinde kendisiyle paylaşılmış olan panolara ve raporlara erişebilir.Once someone in your organization signs in, they only have access to dashboards and reports that they own or that have been shared with them in the Power BI service.

Kuruluşunuz için içerik ekleme örnekleri arasında SharePoint Online, Microsoft Teams tümleştirmesi (Yönetici haklarına sahip olmanız gerekir) ve Microsoft Dynamics gibi şirket içi uygulamalar bulunur.Examples of embedding for your organization include internal applications, such as SharePoint Online, Microsoft Teams integration (you must have Admin rights), and Microsoft Dynamics.

Kuruluşunuz için içerik ekleme konusunda bilgiye aşağıdaki sayfalara bakın:For embedding for your organization, see below:

Düzenleme ve kaydetme gibi self servis özellikleri Power BI kullanıcıları için ekleme yaparken JavaScript API’si aracılığıyla kullanılabilir.Self-service capabilities, such as edit, save, and more, are available through the JavaScript API when embedding for Power BI users.

Hızlı kullanmaya başlamak ve kuruluşunuz için bir raporu tümleştirme adımlarını gösteren örnek bir uygulama indirmek için kuruluşunuzda eklemeye yönelik katıştırma kurulum aracını inceleyebilirsiniz.You can go through the Embedding setup tool to embed for your organization to quickly get started and download a sample application that walks you through integrating a report for your organization.

Müşterileriniz için içerik eklemeEmbedding for your customers

Müşterileriniz için ekleme seçeneği, Power BI hesabı olmayan kullanıcılar için panolar ve raporlar eklemenize olanak sağlar.Embedding for your customers lets you embed dashboards and reports for users who don't have an account for Power BI. Müşterileriniz için ekleme seçeneği Power BI Embedded olarak da bilinir.Embedding for your customers is also known as Power BI Embedded.

Power BI Embedded bir Microsoft Azure hizmetidir. Bağımsız yazılım satıcılarının (ISV) ve geliştiricilerin kapasite tabanlı, saatlik tarifeli bir model aracılığıyla uygulamaya görseller, raporlar ve panolar eklemesini sağlar.Power BI Embedded is a Microsoft Azure service that lets independent software vendors (ISVs) and developers quickly embed visuals, reports, and dashboards into an application through a capacity-based, hourly metered model.

Müşterileriniz için içerik ekleme akışı

Power BI Embedded'in ISV'lere, onların geliştiricilerine ve müşterilerine yönelik avantajları vardır.Power BI Embedded has benefits for an ISV, their developers, and customers. Örneğin, bir ISV Power BI Desktop ile ücretsiz olarak görseller oluşturmaya başlayabilir.For example, an ISV can start creating visuals for free with Power BI Desktop. ISV'ler görsel analiz geliştirme çabalarını en aza indirerek pazara sunma sürecini hızlandırabilir ve fark yaratan veri deneyimleriyle rakipleri arasında öne çıkabilir.ISVs can achieve faster time to market by minimizing visual analytic development efforts and stand out among the competition with differentiated data experiences. Ayrıca ISV'ler eklenen analitik sayesinde oluşturulan ek değer için bir ücret almayı tercih edebilir.ISVs also can opt to charge a premium for the additional value created with embedded analytics.

Power BI Embedded ile müşterilerinizin Power BI ile ilgili bilgi sahibi olmalarına gerek yoktur.With Power BI Embedded, your customers don't need to know anything about Power BI. Ekli uygulama oluşturmak için tek bir Power BI Pro hesabınız olması yeterlidir.You only need one Power BI Pro account to create an embedded application. Power BI Pro hesabı, uygulamanız için ana hesap olarak kullanılır (bu ana hesabı ara sunucu hesabı olarak düşünün).The Power BI Pro account acts as a master account for your application (think of this master account as a proxy account). Power BI Pro hesabı ile Power BI hizmetindeki, uygulamanıza ait veya uygulamanız tarafından yönetilen pano ve raporlara erişim sağlayan ekleme belirteçleri de oluşturabilirsiniz.The Power BI Pro account also allows you to generate embed tokens that provide access to dashboards and reports within the Power BI service that are owned/managed by your application.

Geliştiriciler Power BI Embedded kullanarak görselleri ve analitiği geliştirmeye zaman harcamak yerine uygulamalarının temel yetkinliğini oluşturmaya zaman ayırabilir.Developers using Power BI Embedded can spend time focused on building the core competency of their application rather than spending time developing visuals and analytics. Geliştiriciler müşterilerin rapor ve pano taleplerini hızla karşılayabilir ve tümüyle belgelenmiş API'leri ve SDK'ları kolayca ekleyebilir.Developers can rapidly meet customer report and dashboard demands and can embed easily with fully documented APIs and SDKs. ISV'ler uygulamalarında gezinmesi kolay veri keşfi özellikleri sunarak müşterilerinin her cihazdan bağlam içinde hızlı ve veri odaklı kararlar vermesini sağlar.By enabling easy-to-navigate data exploration in apps, ISVs allow customers to make quick, data-driven decisions in context from any device.

Önemli

Ekleme işlemi Power BI hizmetine bağlı olsa da müşterileriniz için Power BI hizmeti bağımlılığı söz konusu değildir.While embedding has a dependency on the Power BI service, there is not a dependency on Power BI for your customers. Kullanıcıların uygulamanıza eklenmiş içeriği görüntülemek için Power BI'a kaydolması gerekmez.They do not need to sign up for Power BI to view the embedded content in your application.

Üretim aşamasına geçmeye hazır olduğunuzda uygulama çalışma alanınızın ayrılmış bir kapasiteye atanması gerekir.When you're ready to move to production, your app workspace must be assigned to a dedicated capacity. Microsoft Azure'daki Power BI Embedded çözümü, uygulamalarınızla kullanılabilecek ayrılmış kapasiteler sunar.Power BI Embedded in Microsoft Azure, offers dedicated capacities to use with your applications.

Ekleme hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Power BI panolarınızı, raporlarınızı ve kutucuklarınızı ekleme.For details on how to embed, see How to embed your Power BI dashboards, reports, and tiles.

Sonraki adımlarNext steps

Artık Power BI içeriğini uygulamaya eklemeyi veya müşterileriniz için Power BI içeriği eklemeyi deneyebilirsiniz.You can now try to embed Power BI content into an application, or try to embed Power BI content for your customers.

Başka bir sorunuz mu var?More questions? Power BI Topluluğu'na sorunTry asking the Power BI Community