Power BI panolarınızı, raporlarınızı ve kutucuklarınızı eklemeEmbed your Power BI dashboards, reports and tiles

Power BI içeriğini uygulamanıza eklemek için gerçekleştirmeniz gereken işlemler hakkında bilgi edinin.Learn about the steps you need to take to embed Power BI content within your application.

Microsoft kullanıcılara içerikle ilgili erişme, paylaşma ve dağıtma konularında daha fazla esneklik sunan yeni bir kapasite tabanlı lisanslama modeli olan Power BI Premium'u duyurdu.Microsoft announced Power BI Premium, a new capacity-based licensing model that increases flexibility for how users access, share and distribute content. Bu teklif ayrıca Power BI hizmeti için ek ölçeklenebilirlik ve performansı da beraberinde getirdi.The offering also delivers additional scalability and performance to the Power BI service. Microsoft Azure'da kapasite oluşturmaya olanak sağlayan Power BI Embedded da duyuruldu.Power BI Embedded was also announced that allows for creating capacity within Microsoft Azure. Power BI Embedded, uygulamanıza ve müşterilerinize odaklanmış bir çözümdür.Power BI Embedded is focused on your application and your customers.

Bu makalede Power BI içeriğini hem kuruluşunuz hem de müşterileriniz için ekleme seçenekleri ele alınmıştır.This article looks at embedding your Power BI content for both your organization and your customers. İki senaryonun adımları birbirine benzerdir.The steps are similar between the two scenarios. Müşterileriniz için içerik eklemeye özgü adımlar için açıklama balonları eklenmiştir.Callouts are made when a step is specific to embedding for your customer.

Bunu mümkün hale getirmek için uygulamanızda yapmanız gereken birkaç işlem vardır.There are a few steps you have to do with your application to make this possible. Katıştırılmış içerik oluşturmanız ve bu içeriği uygulamanızda kullanmanız için gerekli adımlar konusunda size rehberlik edeceğiz.We go through the steps needed to allow you to create and use embedded content within your application.

Not

Power BI API'lerde uygulama çalışma alanları hâlâ gruplar olarak adlandırılmaktadır.The Power BI APIs still refer to app workspaces as groups. Gruplara yapılan başvurular, uygulama çalışma alanlarıyla çalıştığınızı gösterir.Any references to groups mean that you are working with app workspaces.

1. Adım: Katıştırılmış analiz geliştirme ortamınızı kurmaStep 1: Setup your embedded analytics development environment

Panoları ve raporları uygulamanıza eklemeye başlamadan önce ortamınızın ekleme işlevlerine izin verecek şekilde ayarlanmış olduğundan emin olmanız gerekir.Before you start embedding dashboards and reports into your application, you need to make sure your environment is set up to allow for embedding. Kurulumun bir parçası olarak aşağıdaki işlemleri yapmanız gerekir.As part of the setup, you need to do the following.

Hızlıca çalışmaya başlamak ve bir örnek uygulama indirmek için Ekleme deneyimi aracını inceleyebilirsiniz.You can go through the Onboarding experience tool to quickly get started and download a sample application.

Size uygun olan çözümü seçin:Choose the solution that is right for you:

Ancak, ortamı el ile ayarlamayı seçerseniz aşağıdaki adımlara devam edebilirsiniz.However, if you choose to set up the environment manually, you can continue below.

Not

Uygulamanızın geliştirilmesi için ayrılmış kapasite gerekli değildir.Dedicated capacity is not required for the development of your application. Uygulama geliştiricilerinin Power BI Pro lisansına sahip olması gerekir.The developers of the application need to have a Power BI Pro license.

Azure Active Directory kiracısıAzure Active Directory tenant

Power BI’den öğe eklemek için bir Azure Active Directory (Azure AD) kiracınızın olması gerekir.You need an Azure Active Directory (Azure AD) tenant to embed items from Power BI. Bu kiracıda en az bir Power BI Pro kullanıcısı bulunmalıdır.This tenant must have at least one Power BI Pro user. Ayrıca kiracı içinde bir Azure AD uygulaması da tanımlamanız gerekir.You also need to define an Azure AD app within the tenant. Var olan Azure AD kiracısını kullanabilir veya ekleme için kullanmak üzere yeni bir kiracı oluşturabilirsiniz.You can make use of an existing Azure AD tenant or create a new one specifically for embedding purposes.

Müşterileriniz için içerik ekliyorsanız hangi kiracıyı kullanacağınızı belirlemeniz gerekir.You need to determine what tenant setup to use if you are embedding for your customers.

 • Var olan kurumsal Power BI kiracınızı mı kullanacaksınız?Use your existing corporate Power BI tenant?
 • Uygulamanız için ayrı bir kiracı mı kullanacaksınız?Use a separate tenant for your application?
 • Her müşteri için ayrı bir kiracı mı kullanacaksınız?Use a separate tenant for each customer?

Var olan kiracınızı kullanmak istemiyorsanız uygulamanız veya her müşteri için yeni bir kiracı oluşturabilirsiniz, bkz. Azure Active Directory kiracısı oluşturma veya How to get an Azure Active Directory tenant (Azure Active Directory kiracısı edinme).If you do not want to use an existing tenant, you can decide to create a new tenant for your application, or one for each customer, see Create an Azure Active Directory tenant or How to get an Azure Active Directory tenant.

Power BI Pro kullanıcı hesabı oluşturmaCreate a Power BI Pro user account

İçerik eklemek için yalnızca bir Power BI Pro hesabına ihtiyacınız vardır.You only need a single Power BI Pro account to embed content. Ancak yalnızca bazı öğelere erişimi bulunan birkaç farklı kullanıcıya sahip olmak isteyebilirsiniz.However, you may want to have a few different users that have specific access to items. Kiracınızda bulunmasını isteyebileceğiniz kullanıcılar aşağıda verilmiştir.Here is a look at possible users to consider within your tenant.

Aşağıdaki hesapların kiracınızda bulunması ve hepsine birer Power BI Pro lisansı atanmış olması gerekir.The following accounts need to exist within your tenant and have a Power BI Pro license assigned to them. Power BI içindeki uygulama çalışma alanlarıyla çalışmak için Power BI Pro lisansı gereklidir.A Power BI Pro license is required to work with app workspaces within Power BI.

Kuruluş/kiracı yönetici kullanıcısıAn organization/tenant admin user

Müşterileriniz için ekleme yapıyorsanız kuruluş/kiracı Genel Yönetici kullanıcınızın, uygulamanızın kullandığı hesap olarak kullanılmaması önerilir.It is recommended that your organization/tenant Global Admin user should not be used as account your application uses if embedding for your customers. Bunun nedeni uygulama hesabının kiracınız içindeki erişimini en aza indirmektir.This is to minimize access that the application account has within your tenant. Yönetici kullanıcının, ekleme için oluşturulan tüm uygulama çalışma alanlarında yönetici olması önerilir.The admin user is reccommended to be an admin of all the app workspaces created for embedding.

İçerik oluşturan çözümleyicilerin hesaplarıAccounts for analysts that create content

Power BI'da içerik oluşturacak birden fazla kullanıcı bulunabilir.You may have multiple users that create content for Power BI. Power BI'da içerik oluşturan ve dağıtan her çözümleyici için bir Power BI Pro hesabı olması gerekir.You need a Power BI Pro account for each analyst that is creating and deploying content to Power BI.

Müşterileriniz için içerik ekleme amacıya kullanılacak uygulama ana kullanıcı hesabıAn application master user account for embedding for your customers

Ana hesap, uygulamanızın müşterileriniz için içerik eklerken kullandığı hesaptır.The master account is the account your application uses when embedding content for your customers. Bu senaryo genelde ISV uygulamalarında kullanılır.The scenario is typically for ISV applications. Ana hesap, kuruluşunuzda gerekli olan tek hesaptır.The master account is the only required account you need within your organization. Yönetici ve analist hesabı olarak da kullanılabilir ancak bu kullanım önerilmez.It can also be used as the admin and analyst account, but it is not recommended. Bu hesabın kimlik bilgileri, uygulamanızın arka ucunda depolanır ve Power BI API'ler ile kullanılacak Azure AD kimlik doğrulama belirteçlerini almak için kullanılır.Your application's backend stores the credentials for this account and use it for acquiring an Azure AD auth token for use with the Power BI APIs. Bu hesap müşterileriniz için içerik ekleme amacıyla kullanılacak uygulamanın ekleme belirtecini oluşturur.This account generates an embed token for the application to use for your customers.

Ana hesap, uygulamanızda kullandığınız ve Power BI Pro lisansına sahip olan normal bir kullanıcıdır.The master account is just a regular user with a Power BI Pro license that you use with your application. Hesabın, içerik ekleme için kullanılan uygulama çalışma alanının yöneticisi olması gerekir.The account must be an admin of the app workspace that is being used for embedding.

Uygulama kaydı ve izinlerApp registration and permissions

REST API çağrıları gerçekleştirmek için uygulamanızı Azure AD'ye kaydetmeniz gerekir.You need to register your application with Azure AD to make REST API calls. Daha fazla bilgi için bkz. Bir Azure AD uygulamasını Power BI içeriği eklemek üzere kaydetme.For more information, see Register an Azure AD app to embed Power BI content.

Uygulama çalışma alanları oluşturmaCreate app workspaces

Pano ve raporları müşteriniz için ekliyorsanız bu pano ve raporların bir uygulama çalışma alanına eklenmesi gerekir.If you are embedding dashboards and reports for your customers, those dashboards and reports have to be placed in an app workspace. Yukarıda bahsedilen ana hesabın, uygulama çalışma alanında yönetici olması gerekir.The master account, which was mentioned above, must be an admin of the app workspace.

 1. İşe çalışma alanını oluşturarak başlayın.Start by creating the workspace. Çalışma alanları > Uygulama çalışma alanı oluşturma'yı seçin.Select Workspaces > Create app workspace.

  Uygulama çalışma alanı oluşturma

  Çalışma alanı, iş arkadaşlarınızla birlikte üzerinde işbirliği yapacağınız içeriği barındıracak olan alandır.This will be the place to put content that you and your colleagues collaborate on.

 2. Çalışma alanına bir ad verin.Give the workspace a name. Karşılık gelen Çalışma Alanı Kimliği kullanılamıyorsa düzenleyerek benzersiz bir kimlik belirleyin.If the corresponding Workspace ID isn't available, edit it to come up with a unique ID.

  Bu kimlik uygulamanın da adı olacaktır.This will be the name of the app, too.

  Çalışma alanını adlandırma

 3. Değiştirebileceğiniz birkaç ayar vardır.You have a few options to set. Ortak seçeneğini belirlerseniz çalışma alanınızdakileri kuruluşunuzdaki herkes görebilir.If you choose Public, anyone in your organization can see what’s in the workspace. Özel'i seçerseniz çalışma alanının içeriğini yalnızca üyeler görebilir.Private, on the other hand, means only members of the workspace can see its contents.

  Özel veya Ortak ayarını yapın

  Grubu oluşturduktan sonra Ortak/Özel ayarını değiştiremezsiniz.You can't change the Public/Private setting after you've created the group.

 4. Üyelere düzenleme veya yalnızca görüntüleme erişimi verebilirsiniz.You can also choose if members can edit or have view-only access.

  Düzenleme veya yalnızca görüntüleme ayarı

  Uygulama çalışma alanına yalnızca içeriği düzenlemesini istediğiniz kişileri ekleyin.Only add people to the app workspace so they can edit the content. Kişiler içeriği yalnızca görüntüleyecekse onları çalışma alanına eklemeyin.If they're only going to view the content, don't add them to the workspace. Bu kişileri uygulamayı yayımlarken ekleyebilirsiniz.You can include them when you publish the app.

 5. Çalışma alanı erişimi vermek istediğiniz kişilerin e-posta adreslerini girip Ekle'yi seçin.Add email addresses of people you want to have access to the workspace, and select Add. Grup takma adlarını ekleyemezsiniz, yalnızca kişilere izin verilir.You can’t add group aliases, just individuals.

 6. Eklediğiniz kişilerin üye mi yoksa yönetici mi olacağına karar verin.Decide whether each person is a member or an admin.

  Üye veya yönetici olarak ayarlama

  Yöneticiler çalışma alanını düzenleyebilir, başka üyeler ekleyebilir.Admins can edit the workspace itself, including adding other members. Yalnızca görüntüleme erişimine sahip olanlar hariç üyeler çalışma alanındaki içeriği düzenleyebilir.Members can edit the content in the workspace, unless they have view-only access. Hem yöneticiler hem de üyeler uygulamayı yayımlayabilir.Both admins and members can publish the app.

 7. Kaydet'i seçin.Select Save.

Power BI çalışma alanını oluşturur ve açar.Power BI creates the workspace and opens it. Üyesi olduğunuz çalışma alanlarının listesinde görünür.It appears in the list of workspaces you’re a member of. Yönetici olduğunuz için üç nokta (…) simgesini seçerek geri gidebilir, değişiklik yapabilir, yeni üye ekleyebilir veya üye izinlerini değiştirebilirsiniz.Because you’re an admin, you can select the ellipsis (…) to go back and make changes to it, adding new members or changing their permissions.

Çalışma alanını düzenleme

Not

Yönetici olmayan bir kullanıcı en fazla yalnızca 250 uygulama çalışma alanı oluşturabilir.A non-admin user can only create up to 250 app workspaces. Daha fazla uygulama çalışma alanı oluşturmak için bir kiracı yönetici hesabı kullanmanız gerekir.To create more app workspaces, you need to use a tenant admin account.

Raporlarınızı oluşturma ve karşıya yüklemeCreate and upload your reports

Power BI Desktop'ı kullanarak raporlarınızı ve veri kümelerinizi oluşturabilir, ardından bu raporları uygulama çalışma alanında yayımlayabilirsiniz.You can create your reports and datasets using Power BI Desktop and then publish those reports to an app workspace. Raporları yayımlayan son kullanıcının uygulama çalışma alanında yayımlama yapabilmesi için bir Power BI Pro lisansına sahip olması gerekir.The end user publishing the reports need to have a Power BI Pro license to publish to an app workspace.

2. Adım: İçeriğinizi eklemeStep 2: Embed your content

Uygulamanızın içinde Power BI kimlik doğrulaması gerçekleştirmeniz gerekir.Within your application, you need to authenticate with Power BI. Müşterileriniz için içerik ekliyorsanız ana hesabın kimlik bilgilerini uygulamanızda depolamanız gerekir.If you are embedding content for your customers, you store the credentials for the master account within your application. Daha fazla bilgi için bkz. Power BI uygulamanız için kullanıcıların kimliğini doğrulama ve Azure AD erişim belirteci alma.For more information, see Authenticate users and get an Azure AD access token for your Power BI app.

Uygulamanız içinde kimlik doğrulamasını geçtikten sonra panoları ve raporları uygulamanıza eklemek için Power BI REST API'lerini ve JavaScript API'lerini kullanabilirsiniz.Once authenticated, within your application, use the Power BI REST APIs and JavaScript APIs to embed dashboards and reports into your application.

Kuruluşunuz için içerik ekleme konusunda bilgi almak için aşağıdaki adım adım kılavuzları inceleyin:For embedding for your organization, see the following walkthroughs:

Tipik bir ISV senaryosu olan müşterileriniz için içerik ekleme hakkında bilgi almak için aşağıdakileri inceleyin:For embedding with your customers, which is typical for ISVs, see the following:

Müşterileriniz için içerik eklerken bir ekleme belirteci kullanmanız gerekir.When embedding for your customers, an embed token is required. Daha fazla bilgi edinmek için bkz. Ekleme Belirteci.To learn more see, Embed Token.

3. Adım: Çözümünüzü üretime yükseltmeStep 3: Promote your solution to production

Üretim aşamasına geçmeniz için gerçekleştirmeniz gereken birkaç ek işlem vardır.Moving to production requires a few extra steps.

Kuruluşunuz için içerik eklemeEmbedding for your organization

Kuruluşunuz için içerik ekliyorsanız kullanıcıları uygulamanıza yönlendirmeniz yeterlidir.If you are embedding for your organization, you only need to let people know how to get to your application.

Ücretsiz kullanıcılar, ayrılmış kapasite ile desteklenen bir uygulama çalışma alanından (gruptan) eklenmiş olan içeriği kullanabilir.Free users can consume content that is embedded from an app workspace (group) if dedicated capacity backs that workspace. Ücretsiz kullanıcıyı uygulama çalışma alanına (gruba) üye olarak ekleyin, aksi halde 401 yetkisiz erişim hatası alırsınız.List the Free user as a member of app workspace (group); otherwise, you receive a 401 unauthorized error. Aşağıdaki tabloda Office 365'te kullanılabilecek olan Power BI Premium SKU'ları yer almaktadır.The following table lists the available Power BI Premium SKUs available within Office 365.

Kapasite DüğümüCapacity Node Toplam çekirdekTotal cores
(Arka uç + ön uç)(Backend + frontend)
Arka Uç ÇekirdekleriBackend Cores Ön Uç ÇekirdekleriFrontend Cores DirectQuery/canlı bağlantı sınırlarıDirectQuery/live connection limits Yoğun saatlerde işlenen maksimum sayfa sayısıMax page renders at peak hour
EM3EM3 4 sanal çekirdek4 v-cores 2 çekirdek, 10 GB RAM2 cores, 10GB RAM 2 çekirdek2 cores 601-1200601-1,200
P1P1 8 sanal çekirdek8 v-cores 4 çekirdek, 25 GB RAM4 cores, 25GB RAM 4 çekirdek4 cores saniyede 3030 per second 1201-24001,201-2,400
P2P2 16 sanal çekirdek16 v-cores 8 çekirdek, 50 GB RAM8 cores, 50GB RAM 8 çekirdek8 cores saniyede 6060 per second 2401-48002,401-4,800
P3P3 32 sanal çekirdek32 v-cores 16 çekirdek, 100 GB RAM16 cores, 100GB RAM 16 çekirdek16 cores saniyede 120120 per second 4801-96004,801-9600

Not

Power BI Premium lisansını satın alabilmek için kiracınızda Genel Yönetici veya Faturalama Yöneticisi olmanız gerekir.You must be a Global or Billing Admin, within your tenant, to purchase Power BI Premium. Power BI Premium'u satın alma hakkında bilgi için bkz. Power BI Premium'u satın alma.For information on how to purchase Power BI Premium, see How to purchase Power BI Premium.

Müşterileriniz için içerik eklemeEmbedding for your customers

Müşterileriniz için ekliyorsanız aşağıdaki işlemleri yapın.If you are embedding for your customers, do the following.

Önemli

Ekleme belirteçleri yalnızca geliştirici testlerine yönelik olduğundan, bir Power BI ana hesabının oluşturabileceği ekleme belirteçlerinin sayısı sınırlıdır.Because embed tokens are intended for developer testing only, the number of embed tokens a Power BI master account can generate is limited. Üretim ekleme senaryoları için kapasite satın alınmalıdır.A capacity must be purchased for production embedding scenarios. Ayrılmış bir kapasite satın alındıktan sonra, ekleme belirteci oluşturmayla ilgili bir sınır yoktur.There is no limit to embed token generation when a dedicated capacity is purchased. Kaç tane ekleme belirtecinin kullanılıp kullanılmadığını kontrol etmek için Kullanılabilir Özellikler bölümüne gidin.Go to Available Features to check for how many free embed tokens have been used.

Kapasite DüğümüCapacity Node Toplam çekirdekTotal cores
(Arka uç + ön uç)(Backend + frontend)
Arka Uç ÇekirdekleriBackend Cores Ön Uç ÇekirdekleriFrontend Cores DirectQuery/canlı bağlantı sınırlarıDirectQuery/live connection limits Yoğun saatlerde işlenen maksimum sayfa sayısıMax page renders at peak hour
A1A1 1 sanal çekirdek1 v-cores 0,5 çekirdek, 3 GB RAM.5 cores, 3GB RAM 0,5 çekirdek.5 cores saniyede 55 per second 1-3001-300
A2A2 2 sanal çekirdek2 v-cores 1 çekirdek, 5 GB RAM1 core, 5GB RAM 1 çekirdek1 core saniyede 1010 per second 301-600301-600
A3A3 4 sanal çekirdek4 v-cores 2 çekirdek, 10 GB RAM2 cores, 10GB RAM 2 çekirdek2 cores saniyede 1515 per second 601-1200601-1,200
A4A4 8 sanal çekirdek8 v-cores 4 çekirdek, 25 GB RAM4 cores, 25GB RAM 4 çekirdek4 cores saniyede 3030 per second 1201-24001,201-2,400
A5A5 16 sanal çekirdek16 v-cores 8 çekirdek, 50 GB RAM8 cores, 50GB RAM 8 çekirdek8 cores saniyede 6060 per second 2401-48002,401-4,800
A6A6 32 sanal çekirdek32 v-cores 16 çekirdek, 100 GB RAM16 cores, 100GB RAM 16 çekirdek16 cores saniyede 120120 per second 4801-96004,801-9600
 • Uygulama çalışma alanını düzenleyin ve gelişmiş ayarlar bölümünden bir ayrılmış kapasiteye atayın.Edit the app workspace and assign it to a dedicated capacity under advanced.

  Kapasiteye uygulama çalışma alanı atama

 • Güncelleştirilen uygulamanızı üretim ortamında dağıtın ve Power BI panoları ile raporlarını eklemeye başlayın.Deploy your updated application to production and begin embedding Power BI dashboards and reports.

Yönetici ayarlarıAdmin settings

Genel Yöneticiler veya Power BI hizmeti yöneticileri, bir kiracı için REST API'lerini kullanma seçeneğini etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilir.Global Admins, or Power BI service administrators, can turn the ability to use the REST APIs, on or off for a tenant. Power BI yöneticileri bu ayarı kuruluşun tamamı veya yalnızca belirli güvenlik grupları için değiştirebilir.Power BI admins can set this setting for the entire organization, or for individual security groups. Varsayılan olarak kuruluşun tamamı için etkindir.It is enabled for the entire organization by default. Bu işlem Power BI yönetici portalı aracılığıyla gerçekleştirilir.This is done through the Power BI admin portal.

Sonraki adımlarNext steps

Power BI ile eklemeEmbedding with Power BI
Power BI Embedded çalışma alanı koleksiyon içeriğini Power BI'a geçirmeHow to migrate Power BI Embedded workspace collection content to Power BI
Power BI Premium nedir?Power BI Premium - what is it?
Power BI Premium'u satın almaHow to purchase Power BI Premium
JavaScript API Git deposuJavaScript API Git repo
Power BI C# Git deposuPower BI C# Git repo
JavaScript ekleme örneğiJavaScript embed sample
Embedded analytics capacity planning (Embedded Analytics kapasite planlama) teknik incelemesiEmbedded analytics capacity planning whitepaper
Power BI Premium teknik incelemesiPower BI Premium whitepaper

Başka bir sorunuz mu var?More questions? Power BI Topluluğu'na sorunTry asking the Power BI Community