Dış kitaplıklar eklemeAdding external libraries

Bu makalede Power BI görsellerinde dış kitaplıkların nasıl kullanılacağı açıklanır.This article describes how to use external libraries in Power BI visuals. Dış kitaplıkları yükleme, içeri aktarma ve Power BI görselinin kodunda bunları çağırma hakkında bilgi verilir.It includes information about installing, importing, and calling external libraries from the Power BI visual's code.

JavaScript kitaplıklarıJavaScript libraries

 1. Dış JavaScript kitaplığını yüklemek için npm veya yarn gibi herhangi bir paket yöneticisini kullanın.Install an external JavaScript library by using any package manager such as npm or yarn.
 2. Dış kitaplığı kullanan kaynak dosyalara gerekli modülleri aktarın.Import the required modules into the source files using the external library.

Not

JavaScript kitaplığınıza yazım eklemek, IntelliSense ile derleme zamanı güvenliği almak isterseniz, uygun paketi yüklediğinizden emin olun.If you'd like to add typings to your JavaScript library, and get intellisense and compile-time safety, make sure that you install the appropriate package.

d3 kitaplığını yüklemeInstalling the d3 library

Bu, npm kullanarak d3 kitaplığını ve @types/d3 paketini yükleme örneğidir.This is an example of installing the d3 library and the @types/d3 package, using npm.

Örneğin tamamı için Power BI görselleştirmeleri koduna bakın.For a full example, see the Power BI visualizations code.

 1. d3 paketini ve d3 types paketini yükleyin.Install the d3 package and the d3 types package.

  npm install d3@5 --save
  npm install @types/d3@5 --save
  
 2. d3 kitaplığını, bunu kullanan visual.ts gibi dosyalara aktarın.Import the d3 library in the files that use it, such as visual.ts.

  import * as d3 from "d3";
  

CSS çerçevesiCSS framework

 1. Dış CSS çerçevesini yüklemek için npm veya yarn gibi herhangi bir paket yöneticisini kullanın.Install an external CSS framework by using any package manager such as npm or yarn.
 2. Görselin .less dosyasına import deyimini ekleyin.In the .less file of the visual, include the import statement.

bootstrap yüklemeInstalling bootstrap

Bu, npm kullanarak bootstrap yükleme örneğidir.This is an example of installing bootstrap using npm.

Örneğin tamamı için Power BI görselleştirmeleri koduna bakın.For a full example, see the Power BI visualizations code.

 1. bootstrap paketini yükleyin.Install the bootstrap package.

  npm install bootstrap --save
  
 2. visual.less dosyasına import deyimini ekleyin.Include the import statement in visual.less.

  @import (less) "node_modules/bootstrap/dist/css/bootstrap.css";