SSL sertifikası oluşturmaCreate an SSL certificate

Bu makalede Power BI görselleri için Güvenli Yuva Katmanı (SSL) sertifikası oluşturma ve yükleme adımları anlatılmaktadır.This article describes how to generate and install Secure Sockets Layer (SSL) certificates for Power BI visuals.

Windows, macOS X ve Linux yordamları için Power BI Görsel Araçlar pbiviz paketini yüklemiş olmanız gerekir.For the Windows, macOS X, and Linux procedures, you must have the Power BI Visual Tools pbiviz package installed. Daha fazla bilgi için bkz. Power BI görseli geliştirmek için ortamınızı ayarlama.For more information, see Set up your environment for developing a Power BI visual.

Windows'da sertifika oluşturmaCreate a certificate on Windows

Windows 8 ve üzeri sürümlerde PowerShell New-SelfSignedCertificate cmdlet’ini kullanarak sertifika oluşturmak için aşağıdaki komutu çalıştırın:To generate a certificate by using the PowerShell cmdlet New-SelfSignedCertificate on Windows 8 and later, run the following command:

pbiviz --install-cert

Windows 7'de pbiviz aracını kullanabilmeniz için komut satırından OpenSSL yardımcı programına erişebiliyor olmanız gerekir.For Windows 7, the pbiviz tool requires the OpenSSL utility to be available from the command line. OpenSSL’yi yüklemek için OpenSSL veya OpenSSL Binaries sayfasına gidin.To install OpenSSL, go to OpenSSL or OpenSSL Binaries.

Sertifika yükleme hakkında daha fazla bilgi ve yönergeler için bkz. Windows için sertifika oluşturma ve yükleme.For more information and instructions for installing a certificate, see Create and install a certificate for Windows.

macOS X'te sertifika oluşturmaCreate a certificate on macOS X

OpenSSL yardımcı programı genellikle macOS X işletim sistemiyle birlikte sunulur.The OpenSSL utility is usually available in the macOS X operating system.

Aşağıdaki komutlardan birini çalıştırarak da OpenSSL yardımcı programını yükleyebilirsiniz:You can also install the OpenSSL utility by running either of the following commands:

 • Brew paket yöneticisinden:From the Brew package manager:

  brew install openssl
  brew link openssl --force
  
 • MacPorts kullanarak:By using MacPorts:

  sudo port install openssl
  

OpenSSL yardımcı programını yükledikten sonra yeni bir sertifika oluşturmak için aşağıdaki komutu çalıştırın:After you install the OpenSSL utility, run the following command to generate a new certificate:

pbiviz --install-cert

Daha fazla bilgi ve yönergeler için Sertifika oluşturma ve yükleme sayfasının OSX sekmesine bakın.For more information and instructions, see the OSX tab in Create and install a certificate.

Linux'ta sertifika oluşturmaCreate a certificate on Linux

OpenSSL yardımcı programı genellikle Linux işletim sistemiyle birlikte sunulur.The OpenSSL utility is usually available in the Linux operating system.

Başlamadan önce openssl ve certutil öğelerinin yüklendiğinden emin olmak için aşağıdaki komutları çalıştırın:Before you begin, run the following commands to make sure openssl and certutil are installed:

which openssl
which certutil

openssl ve certutil yüklü değilse openssl ve libnss3 yardımcı programlarını yükleyin.If openssl and certutil aren't installed, install the openssl and libnss3 utilities.

SSL yapılandırma dosyasını oluşturmaCreate the SSL configuration file

/tmp/openssl.cnf adlı bir dosya oluşturun ve içine aşağıdaki metni ekleyin:Create a file called /tmp/openssl.cnf that contains the following text:

authorityKeyIdentifier=keyid,issuer
basicConstraints=CA:FALSE
keyUsage = digitalSignature, nonRepudiation, keyEncipherment, dataEncipherment
subjectAltName = @alt_names

[ alt_names ]
DNS.1=localhost

Kök sertifika yetkilisini oluşturmaGenerate root certificate authority

Yerel sertifikaları imzalamak üzere kök sertifika yetkilisini (CA) oluşturmak için aşağıdaki komutları çalıştırın:To generate root certificate authority (CA) to sign local certificates, run the following commands:

touch $HOME/.rnd
openssl req -x509 -nodes -new -sha256 -days 1024 -newkey rsa:2048 -keyout /tmp/local-root-ca.key -out /tmp/local-root-ca.pem -subj "/C=US/CN=Local Root CA/O=Local Root CA"
openssl x509 -outform pem -in /tmp/local-root-ca.pem -out /tmp/local-root-ca.crt

localhost için sertifika oluşturmaGenerate a certificate for localhost

Oluşturulan CA ve openssl.cnf öğelerini kullanarak localhost için bir sertifika oluşturmak üzere aşağıdaki komutları çalıştırın:To generate a certificate for localhost using the generated CA and openssl.cnf, run the following commands:

PBIVIZ=`which pbiviz`
PBIVIZ=`dirname $PBIVIZ`
PBIVIZ="$PBIVIZ/../lib/node_modules/powerbi-visuals-tools/certs"
# Make sure that $PBIVIZ contains the correct certificate directory path. ls $PBIVIZ should list 'blank' file.
openssl req -new -nodes -newkey rsa:2048 -keyout $PBIVIZ/PowerBIVisualTest_private.key -out $PBIVIZ/PowerBIVisualTest.csr -subj "/C=US/O=PowerBI Visuals/CN=localhost"
openssl x509 -req -sha256 -days 1024 -in $PBIVIZ/PowerBIVisualTest.csr -CA /tmp/local-root-ca.pem -CAkey /tmp/local-root-ca.key -CAcreateserial -extfile /tmp/openssl.cnf -out $PBIVIZ/PowerBIVisualTest_public.crt

Kök sertifikaları eklemeAdd root certificates

Kök sertifikayı Chrome tarayıcısının veritabanına eklemek için şunu çalıştırın:To add a root certificate to the Chrome browser's database, run:

certutil -A -n "Local Root CA" -t "CT,C,C" -i /tmp/local-root-ca.pem -d sql:$HOME/.pki/nssdb

Kök sertifikayı Mozilla Firefox tarayıcısının veritabanına eklemek için şunu çalıştırın:To add a root certificate to the Mozilla Firefox browser's database, run:

for certDB in $(find $HOME/.mozilla* -name "cert*.db")
do
certDir=$(dirname ${certDB});
certutil -A -n "Local Root CA" -t "CT,C,C" -i /tmp/local-root-ca.pem -d sql:${certDir}
done

Sistem genelinde geçerli olacak bir kök sertifika eklemek için şunu çalıştırın:To add a system-wide root certificate, run:

sudo cp /tmp/local-root-ca.pem /usr/local/share/ca-certificates/
sudo update-ca-certificates

Kök sertifikaları kaldırmaRemove root certificates

Bir kök sertifikayı kaldırmak için şunu çalıştırın:To remove a root certificate, run:

sudo rm /usr/local/share/ca-certificates/local-root-ca.pem
sudo update-ca-certificates --fresh

Sertifikayı el ile oluşturmaGenerate a certificate manually

OpenSSL kullanarak SSL sertifikasını el ile de oluşturabilirsiniz.You can also generate an SSL certificate manually using OpenSSL. Sertifikalarınızı oluşturmak için istediğiniz aracı kullanabilirsiniz.You can specify any tools to generate your certificates.

OpenSSL yardımcı programı yüklüyse yeni bir sertifika oluşturmak için şu komutu çalıştırın:If the OpenSSL utility is already installed, generate a new certificate by running:

openssl req -x509 -newkey rsa:4096 -keyout PowerBIVisualTest_private.key -out PowerBIVisualTest_public.crt -days 365

Genellikle aşağıdakilerden birini çalıştırarak PowerBI-visuals-tools web sunucusu sertifikalarını bulabilirsiniz:You can usually find the PowerBI-visuals-tools web server certificates by running one of the following commands:

 • Araçların genel örneği için:For the global instance of the tools:

  %appdata%\npm\node_modules\PowerBI-visuals-tools\certs
  
 • Araçların yerel örneği için:For the local instance of the tools:

  <Power BI visual project root>\node_modules\PowerBI-visuals-tools\certs
  

PEM biçimiPEM format

Gizliliği Artırılmış Posta (PEM) sertifika biçimini kullanıyorsanız sertifika dosyasını PowerBIVisualTest_public.crt, özel anahtarı ise PowerBIVisualTest_private.key olarak kaydedin.If you use the Privacy Enhanced Mail (PEM) certificate format, save the certificate file as PowerBIVisualTest_public.crt, and save the private key as PowerBIVisualTest_private.key.

PFX biçimiPFX format

Kişisel Bilgi Değişimi (PFX) sertifika biçimini kullanıyorsanız sertifika dosyasını PowerBIVisualTest_public.pfx olarak kaydedin.If you use the Personal Information Exchange (PFX) certificate format, save the certificate file as PowerBIVisualTest_public.pfx.

PFX sertifika dosyanız için şifre gerekiyorsa:If your PFX certificate file requires a passphrase:

 1. Yapılandırma dosyasında şunu belirtin:In the config file, specify:

  \PowerBI-visuals-tools\config.json
  
 2. server bölümünde <YOUR PASSPHRASE> yer tutucusunun yerine kendi şifrenizi belirtin:In the server section, specify the passphrase by replacing the <YOUR PASSPHRASE> placeholder:

  "server":{
    "root":"webRoot",
    "assetsRoute":"/assets",
    "privateKey":"certs/PowerBIVisualTest_private.key",
    "certificate":"certs/PowerBIVisualTest_public.crt",
    "pfx":"certs/PowerBIVisualTest_public.pfx",
    "port":"8080",
    "passphrase":"<YOUR PASSPHRASE>"
  }
  

Sonraki adımlarNext steps