Power BI Görselleri’nde veri noktalarını vurgulamaHighlight data points in Power BI Visuals

Varsayılan olarak, bir öğe seçildiğinde dataView nesnesindeki values dizisi yalnızca seçilen değerlere filtrelenecektir.By default whenever an element is selected the values array in the dataView object will be filtered to just the selected values. Sayfadaki tüm diğer görsellerin yalnızca seçili verileri görüntülemesini sağlar.It will cause all other visuals on the page to display just the selected data.

Varsayılan davranış ‘dataView’ı’ vurgula

capabilities.json öğenizdeki supportsHighlight özelliğini true olarak ayarlarsanız, bir highlights dizisi ile birlikte tam, filtrelenmemiş values dizisini alırsınız.If you set the supportsHighlight property in your capabilities.json to true, you'll receive the full unfiltered values array along with a highlights array. highlights dizisi, değerler dizisiyle aynı uzunlukta olur ve seçili olmayan tüm değerler null olarak ayarlanır.The highlights array will be the same length as the values array and any non-selected values will be set to null. Bu özellik etkinken, values dizisini highlights dizisiyle karşılaştırarak uygun verileri vurgulama görselin sorumluluğudur.With this property enabled it's the visual's responsibility to highlight the appropriate data by comparing the values array to the highlights array.

dataview vurgulamayı destekler

Örnekte, 1 çubuğun seçili olduğunu fark edeceksiniz.In the example, you'll notice that 1 bar is selected. Bu, vurgular dizisindeki tek değerdir.And it's the only value in the highlights array. Birden fazla seçimin ve kısmi vurguların olabileceği de göz önünde bulundurulmalıdır.It's also important to note that there could be multiple selections and partial highlights. Vurgulanan değerler veri görünümünde sunulacaktır.The highlighted values will be presented in the data view.

Not

Tablo veri görünümü eşlemesi vurgulama özelliğini desteklemiyor.Table data view mapping doesn't support the highlights feature.

Kategorik veri görünümü eşlemesi ile veri noktalarını vurgulamaHighlight data points with categorical data view mapping

Kategorik veri görünümü eşlemesine sahip görseller "supportsHighlight": true parametresi ile birlikte capabilities.json içerir.The visuals with categorical data view mapping have capabilities.json with "supportsHighlight": true parameter. Örnek:For example:

{
  "dataRoles": [
    {
      "displayName": "Category",
      "name": "category",
      "kind": "Grouping"
    },
    {
      "displayName": "Value",
      "name": "value",
      "kind": "Measure"
    }
  ],
  "dataViewMappings": [
    {
      "categorical": {
        "categories": {
          "for": {
            "in": "category"
          }
        },
        "values": {
          "for": {
            "in": "value"
          }
        }
      }
    }
  ],
  "supportsHighlight": true
}

Gereksiz kod kaldırıldıktan sonra varsayılan görsel kaynak kodu şöyle görünür:The default visual source code after removing unnecessary code will look like this:

"use strict";

// ... default imports list

import DataViewCategorical = powerbi.DataViewCategorical;
import DataViewCategoryColumn = powerbi.DataViewCategoryColumn;
import PrimitiveValue = powerbi.PrimitiveValue;
import DataViewValueColumn = powerbi.DataViewValueColumn;

import { VisualSettings } from "./settings";

export class Visual implements IVisual {
  private target: HTMLElement;
  private settings: VisualSettings;

  constructor(options: VisualConstructorOptions) {
    console.log('Visual constructor', options);
    this.target = options.element;
    this.host = options.host;

  }

  public update(options: VisualUpdateOptions) {
    this.settings = Visual.parseSettings(options && options.dataViews && options.dataViews[0]);
    console.log('Visual update', options);

  }

  private static parseSettings(dataView: DataView): VisualSettings {
    return <VisualSettings>VisualSettings.parse(dataView);
  }

  /**
   * This function gets called for each of the objects defined in the capabilities files and allows you to select which of the
   * objects and properties you want to expose to the users in the property pane.
   *
   */
  public enumerateObjectInstances(options: EnumerateVisualObjectInstancesOptions): VisualObjectInstance[] | VisualObjectInstanceEnumerationObject {
    return VisualSettings.enumerateObjectInstances(this.settings || VisualSettings.getDefault(), options);
  }
}

Power BI’dan veri işlemek için gerekli arabirimleri içeri aktarın:Import required interfaces to process data from Power BI:

import DataViewCategorical = powerbi.DataViewCategorical;
import DataViewCategoryColumn = powerbi.DataViewCategoryColumn;
import PrimitiveValue = powerbi.PrimitiveValue;
import DataViewValueColumn = powerbi.DataViewValueColumn;

Kategori değerleri için kök div öğesini oluşturun:Create root div element for category values:

export class Visual implements IVisual {
  private target: HTMLElement;
  private settings: VisualSettings;

  private div: HTMLDivElement; // new property

  constructor(options: VisualConstructorOptions) {
    console.log('Visual constructor', options);
    this.target = options.element;
    this.host = options.host;

    // create div element
    this.div = document.createElement("div");
    this.div.classList.add("vertical");
    this.target.appendChild(this.div);

  }
  // ...
}

Yeni verileri işlemeden önce div öğelerinin içeriğini temizleyin:Clear content of div elements before rendering new data:

// ...
public update(options: VisualUpdateOptions) {
  this.settings = Visual.parseSettings(options && options.dataViews && options.dataViews[0]);
  console.log('Visual update', options);

  while (this.div.firstChild) {
    this.div.removeChild(this.div.firstChild);
  }
  // ...
}

dataView nesnesinden kategorileri ve ölçü değerlerini alın:Get categories and measure values from dataView object:

public update(options: VisualUpdateOptions) {
  this.settings = Visual.parseSettings(options && options.dataViews && options.dataViews[0]);
  console.log('Visual update', options);

  while (this.div.firstChild) {
    this.div.removeChild(this.div.firstChild);
  }

  const dataView: DataView = options.dataViews[0];
  const categoricalDataView: DataViewCategorical = dataView.categorical;
  const categories: DataViewCategoryColumn = categoricalDataView.categories[0];
  const categoryValues = categories.values;

  const measures: DataViewValueColumn = categoricalDataView.values[0];
  const measureValues = measures.values;
  const measureHighlights = measures.highlights;
  // ...
}

Burada categoryValues kategori değerleri dizisi, measureValues bir ölçü dizisi ve measureHighlights, değerlerin vurgulanmış kısımlarıdır.Where categoryValues is an array of category values, measureValues is an array of measures, and measureHighlights is highlighted parts of values.

Not

measureHighlights özelliğinin değerleri, categoryValues özelliğinin değerlerinden daha az olabilir.Values of measureHighlights property can be less that values of categoryValues property. Bunun anlamı, değerin kısmen vurgulanmış olmasıdır.In means that value was higlighted partially.

categoryValues dizisini listeleyin ve karşılık gelen değerleri ve vurguları alın:Enumerate categoryValues array and get corresponding values and highlights:

// ...
const measureHighlights = measures.highlights;

categoryValues.forEach((category: PrimitiveValue, index: number) => {
  const measureValue = measureValues[index];
  const measureHighlight = measureHighlights && measureHighlights[index] ? measureHighlights[index] : null;
  console.log(category, measureValue, measureHighlight);

});

Görsel DOM içindeki veri görünümü değerlerini görüntüleyip görselleştirmek için div ve p öğelerini oluşturun:Create div and p elements to display and visualize data view values in visual DOM:

categoryValues.forEach((category: PrimitiveValue, index: number) => {
  const measureValue = measureValues[index];
  const measureHighlight = measureHighlights && measureHighlights[index] ? measureHighlights[index] : null;
  console.log(category, measureValue, measureHighlight);

  // div element. it contains elements to display values and visualize value as progress bar
  let div = document.createElement("div");
  div.classList.add("horizontal");
  this.div.appendChild(div);

  // div element to vizualize value of measure
  let barValue = document.createElement("div");
  barValue.style.width = +measureValue * 10 + "px";
  barValue.style.display = "flex";
  barValue.classList.add("value");

  // element to display category value
  let bp = document.createElement("p");
  bp.innerText = category.toString();

  // div element to vizualize highlight of measure
  let barHighlight = document.createElement("div");
  barHighlight.classList.add("highlight")
  barHighlight.style.backgroundColor = "blue";
  barHighlight.style.width = +measureHighlight * 10 + "px";

  // element to display highlighted value of measure
  let p = document.createElement("p");
  p.innerText = `${measureHighlight}/${measureValue}`;
  barHighlight.appendChild(bp);

  div.appendChild(barValue);

  barValue.appendChild(barHighlight);
  div.appendChild(p);
});

flex box kullanmak ve div öğelerinin renklerini tanımlamak için öğelere gerekli stilleri uygulayın:Apply required styles for elements to use flex box and define colors for div elements:

div.vertical {
  display: flex;
  flex-direction: column;
}

div.horizontal {
  display: flex;
  flex-direction: row;
}

div.highlight {
  background-color: blue
}

div.value {
  background-color: red;
  display: flex;
}

Sonuç olarak, görselin aşağıdaki görünümünü elde etmeniz gerekir.In the result, you should have the following view of the visual.

Kategorik veri görünümü eşlemesi ve vurgulama içeren görseller

Matris veri görünümü eşlemesi ile veri noktalarını vurgulamaHighlight data points with matrix data view mapping

Matris veri görünümü eşlemesine sahip görseller "supportsHighlight": true parametresiyle birlikte capabilities.json içerir.The visuals with matrix data view mapping have capabilities.json with "supportsHighlight": true parameter. Örnek:For example:

{
  "dataRoles": [
    {
      "displayName": "Columns",
      "name": "columns",
      "kind": "Grouping"
    },
    {
      "displayName": "Rows",
      "name": "rows",
      "kind": "Grouping"
    },
    {
      "displayName": "Value",
      "name": "value",
      "kind": "Measure"
    }
  ],
  "dataViewMappings": [
    {
      "matrix": {
        "columns": {
          "for": {
            "in": "columns"
          }
        },
        "rows": {
          "for": {
            "in": "rows"
          }
        },
        "values": {
          "for": {
            "in": "value"
          }
        }
      }
    }
  ],
  "supportsHighlight": true
}

Matris veri görünümü eşlemesi için hiyerarşi oluşturulacak örnek veriler:The sample data to create hierarchy for matrix data view mapping:

Row1Row1 Row2Row2 Row3Row3 Sütun1Column1 Sütun2Column2 Sütun3Column3 DeğerlerValues
R1R1 R11R11 R111R111 C1C1 C11C11 C111C111 11
R1R1 R11R11 R112R112 C1C1 C11C11 C112C112 22
R1R1 R11R11 R113R113 C1C1 C11C11 C113C113 33
R1R1 R12R12 R121R121 C1C1 C12C12 C121C121 44
R1R1 R12R12 R122R122 C1C1 C12C12 C122C122 55
R1R1 R12R12 R123R123 C1C1 C12C12 C123C123 66
R1R1 R13R13 R131R131 C1C1 C13C13 C131C131 77
R1R1 R13R13 R132R132 C1C1 C13C13 C132C132 88
R1R1 R13R13 R133R133 C1C1 C13C13 C133C133 99
R2R2 R21R21 R211R211 C2C2 C21C21 C211C211 1010
R2R2 R21R21 R212R212 C2C2 C21C21 C212C212 1111
R2R2 R21R21 R213R213 C2C2 C21C21 C213C213 1212
R2R2 R22R22 R221R221 C2C2 C22C22 C221C221 1313
R2R2 R22R22 R222R222 C2C2 C22C22 C222C222 1414
R2R2 R22R22 R223R223 C2C2 C22C22 C223C223 1616
R2R2 R23R23 R231R231 C2C2 C23C23 C231C231 1717
R2R2 R23R23 R232R232 C2C2 C23C23 C232C232 1818
R2R2 R23R23 R233R233 C2C2 C23C23 C233C233 1919

Varsayılan görsel projesini oluşturun ve capabilities.json örneğini uygulayın.Create the default visual project and apply sample of capabilities.json.

Gereksiz kod kaldırıldıktan sonra varsayılan görsel kaynak kodu şu şekilde görünür:Default visual source code after removing unessesray code will look:

"use strict";

// ... default imports

import { VisualSettings } from "./settings";

export class Visual implements IVisual {
  private target: HTMLElement;
  private settings: VisualSettings;


  constructor(options: VisualConstructorOptions) {
    console.log('Visual constructor', options);
    this.target = options.element;
    this.host = options.host;
  }

  public update(options: VisualUpdateOptions) {
    this.settings = Visual.parseSettings(options && options.dataViews && options.dataViews[0]);
    console.log('Visual update', options);

  }

  private static parseSettings(dataView: DataView): VisualSettings {
    return <VisualSettings>VisualSettings.parse(dataView);
  }

  /**
   * This function gets called for each of the objects defined in the capabilities files and allows you to select which of the
   * objects and properties you want to expose to the users in the property pane.
   *
   */
  public enumerateObjectInstances(options: EnumerateVisualObjectInstancesOptions): VisualObjectInstance[] | VisualObjectInstanceEnumerationObject {
    return VisualSettings.enumerateObjectInstances(this.settings || VisualSettings.getDefault(), options);
  }
}

Power BI’dan veri işlemek için gerekli arabirimleri içeri aktarın:Import required interfaces to process data from Power BI:

import DataViewMatrix = powerbi.DataViewMatrix;
import DataViewMatrixNode = powerbi.DataViewMatrixNode;
import DataViewHierarchyLevel = powerbi.DataViewHierarchyLevel;

Görsel düzeni için iki div öğesi oluşturun:Create two div elements for visual layout:

constructor(options: VisualConstructorOptions) {
  // ...
  this.rowsDiv = document.createElement("div");
  this.target.appendChild(this.rowsDiv);

  this.colsDiv = document.createElement("div");
  this.target.appendChild(this.colsDiv);
  this.target.style.overflowY = "auto";
}

Görselin verileri aldığından emin olmak için update yöntemindeki verileri denetleyin:Check the data in update method, to ensure that visual gets data:

public update(options: VisualUpdateOptions) {
  this.settings = Visual.parseSettings(options && options.dataViews && options.dataViews[0]);
  console.log('Visual update', options);

  const dataView: DataView = options.dataViews[0];
  const matrixDataView: DataViewMatrix = dataView.matrix;

  if (!matrixDataView ||
    !matrixDataView.columns ||
    !matrixDataView.rows ) {
    return
  }
  // ...
}

Yeni veriler oluşturmadan önce div öğelerinin içeriğini temizleyin:Clear content of div elements before render new data:

public update(options: VisualUpdateOptions) {
  // ...

  // remove old elements
  // to better performance use D3js pattern:
  // https://d3js.org/#enter-exit
  while (this.rowsDiv.firstChild) {
    this.rowsDiv.removeChild(this.rowsDiv.firstChild);
  }
  const prow = document.createElement("p");
  prow.innerText = "Rows";
  this.rowsDiv.appendChild(prow);

  while (this.colsDiv.firstChild) {
    this.colsDiv.removeChild(this.colsDiv.firstChild);
  }
  const pcol = document.createElement("p");
  pcol.innerText = "Columns";
  this.colsDiv.appendChild(pcol);
  // ...
}

Matris veri yapısına çapraz geçiş için treeWalker işlevi oluşturun:Create treeWalker function to traverse matrix data structure:

public update(options: VisualUpdateOptions) {
  // ...
  const treeWalker = (matrixNode: DataViewMatrixNode, index: number, levels: DataViewHierarchyLevel[], div: HTMLDivElement) => {

  }
  // ...
}

Burada matrixNode geçerli düğüm, levels bu hiyerarşi düzeyinin meta veri sütunları, div - alt HTML öğelerinin üst öğesidir.Where matrixNode is the current node, levels is metadata columns of this hierarchy level, div - parent element for child HTML elements.

treeWalker bir özyinelemeli işlevdir, üst bilgi olarak metin için div ve p öğesini oluşturması ve düğümün alt öğeleri için işlevi çağırması gerekir:The treeWalker is recursive function, need to create div element and p for text as header, and call the function for child elements of node:

public update(options: VisualUpdateOptions) {
  // ...
  const treeWalker = (matrixNode: DataViewMatrixNode, index: number, levels: DataViewHierarchyLevel[], div: HTMLDivElement) => {
    // ...

    if (matrixNode.children) {
      const childDiv = document.createElement("div");
      childDiv.classList.add("vertical");
      div.appendChild(childDiv);

      const p = document.createElement("p");
      const level = levels[matrixNode.level]; // get current level column metadata from current node
      p.innerText = level.sources[level.sources.length - 1].displayName; // get column name from metadata

      childDiv.appendChild(p); // add paragraph element to div element
      matrixNode.children.forEach((node, index) => treeWalker(node, levels, childDiv, ++levelIndex));
    }
  }
  // ...
}

Sütunun kök öğeleri ve matris veri görünümü yapısının satırı için işlevi çağırın:Call the function for root elements of column and row of matrix data view structure:

public update(options: VisualUpdateOptions) {
  // ...
  const treeWalker = (matrixNode: DataViewMatrixNode, index: number, levels: DataViewHierarchyLevel[], div: HTMLDivElement) => {
    // ...
  }
  // ...
  // remove old elements
  // ...

  // ...
  const rowRoot: DataViewMatrixNode = matrixDataView.rows.root;
  rowRoot.children.forEach((node) => treeWalker(node, matrixDataView.rows.levels, this.rowsDiv));

  const colRoot = matrixDataView.columns.root;
  colRoot.children.forEach((node) => treeWalker(node, matrixDataView.columns.levels, this.colsDiv));
}

Düğümler için selectionID ve düğümleri görüntülemek için Oluştur düğmeleri oluşturun:Generate selectionID for nodes and Create buttons to display nodes:

public update(options: VisualUpdateOptions) {
  // ...
  const treeWalker = (matrixNode: DataViewMatrixNode, index: number, levels: DataViewHierarchyLevel[], div: HTMLDivElement) => {
    const selectionID: ISelectionID = this.host.createSelectionIdBuilder()
      .withMatrixNode(matrixNode, levels)
      .createSelectionId();

    let nodeBlock = document.createElement("button");
    nodeBlock.innerText = matrixNode.value.toString();

    nodeBlock.addEventListener("click", (event) => {
      // call select method in the selection manager
      this.selectionManager.select(selectionID);
    });

    nodeBlock.addEventListener("contextmenu", (event) => {
      // call showContextMenu method to display context menu on the visual
      this.selectionManager.showContextMenu(selectionID, {
        x: event.clientX,
        y: event.clientY
      });
      event.preventDefault();
    });
    // ...
  }
  // ...
}

Vurgulamayı kullanmanın ana adımı, ek değer dizisi işlemektir.The main step of using highlighting is to process additional array of values.

Terminal düğümünün nesnesini inceliyorsanız, değerler dizisinin değer ve vurgulama olarak iki özelliği olduğunu görebilirsiniz:If you inspect the object of terminal node, you can see that the values array has two properties - value and highlight:

JSON.stringify(options.dataViews[0].matrix.rows.root.children[0].children[0].children[0], null, " ");
{
 "level": 2,
 "levelValues": [
 {
  "value": "R233",
  "levelSourceIndex": 0
 }
 ],
 "value": "R233",
 "identity": {
 "identityIndex": 2
 },
 "values": {
 "0": {
  "value": null,
  "highlight": null
 },
 "1": {
  "value": 19,
  "highlight": 19
 }
 }
}

Burada value özelliği, diğer görseldeki seçimi uygulamadan düğümün değerini temsil eder, vurgulama özelliği ise verilerin hangi bölümünün vurgulandığını gösterir.Where value property represents value of node without applying a selection from other visual, and highlight property indicates which part of data was highlighted.

Not

highlight özelliğinin değeri, value özelliğinin değerinden daha az olabilir.Value of highlight property can be less that value of value property. Bunun anlamı, değerin kısmen vurgulanmış olmasıdır.In means that value was higlighted partially.

Gösteriliyorsa values düğüm dizisini işlemek için kod ekleyin:Add the code to process the values array of node if it is presented:

public update(options: VisualUpdateOptions) {
  // ...
  const treeWalker = (matrixNode: DataViewMatrixNode, index: number, levels: DataViewHierarchyLevel[], div: HTMLDivElement) => {
    // ...

    if (matrixNode.values) {
      const sumOfValues = Object.keys(matrixNode.values) // get key property of object (value are 0 to N)
        .map(key => +matrixNode.values[key].value) // convert key property to number
        .reduce((prev, curr) => prev + curr) // sum of values

      let sumOfHighlights = sumOfValues;
      sumOfHighlights = Object.keys(matrixNode.values) // get key property of object (value are 0 to N)
        .map(key => matrixNode.values[key].highlight ? +matrixNode.values[key].highlight : null ) // convert key property to number if it exists
        .reduce((prev, curr) => curr ? prev + curr : null) // convert key property to number

      // create div container for value and highlighted value
      const vals = document.createElement("div");
      vals.classList.add("vertical")
      vals.classList.replace("vertical", "horizontal");
      // create paragraph element for label
      const highlighted = document.createElement("p");
      // Display complete value and highlighted value
      highlighted.innerText = `${sumOfHighlights}/${sumOfValues}`;

      // create div container for value
      const valueDiv = document.createElement("div");
      valueDiv.style.width = sumOfValues * 10 + "px";
      valueDiv.classList.add("value");

      // create div container for highlighted values
      const highlightsDiv = document.createElement("div");
      highlightsDiv.style.width = sumOfHighlights * 10 + "px";
      highlightsDiv.classList.add("highlight");
      valueDiv.appendChild(highlightsDiv);

      // append button and paragraph to div containers to parent div
      vals.appendChild(nodeBlock);
      vals.appendChild(valueDiv);
      vals.appendChild(highlighted);
      div.appendChild(vals);
    } else {
      div.appendChild(nodeBlock);
    }

    if (matrixNode.children) {
      // ...
    }
  }
  // ...
}

Sonuç olarak, düğmeleri ve highlighted value/default value değerleri olan görseli elde edersinizAs the result you'll get the visual with buttons and values highlighted value/default value

Matris veri görünümleri eşleme ve vurgulama özelliği olan görsel

Sonraki adımlarNext steps