Örnek Power BI görselleriSamples of Power BI visuals

Bu Power BI görsellerini GitHub’dan indirebilir, kullanabilir ve değiştirebilirsiniz.You can download, use, and modify these Power BI visuals from GitHub. Bu örnekler, Power BI ile geliştirme yaparken oluşan yaygın durumların nasıl ele alınacağını gösterir.These samples illustrate how to handle common situations when developing with Power BI.

DilimleyicilerSlicers

Dilimleyici, rapordaki diğer görselleştirmelerde gösterilen veri bölümünü daraltır.A slicer narrows the portion of data shown in other visualizations in a report. Dilimleyiciler, Power BI’da verileri filtrelemenin pek çok yolundan biridir.Slicers are one of several ways to filter data in Power BI.

Screenshot shows Chiclet Slicer. Screenshot shows Timeline slicer. Screenshot shows Slicer sample.
Chiclet SlicerChiclet Slicer
Diğer görsellerde kanvas içi bir filtre olarak davranan görüntü veya metin düğmelerini gösterinDisplay image or text buttons that act as an in-canvas filter on other visuals
Timeline slicerTimeline slicer
Tarihe göre filtreleyen grafiksel tarih aralığı seçicisiGraphical date range selector that filters by date
Dilimleyici örneğiSlicer sample
Gelişmiş Filtreleme API’sinin kullanımını gösterirDemonstrates the use of the Advanced Filtering API

GrafiklerCharts

Çubuk grafikler, pasta grafikleri Word Cloud ve diğerlerini içeren galerimizden ilham alın.Be inspired with our gallery, including bar charts, pie charts, Word Cloud, and others.

Screenshot shows Aster Plot. Screenshot shows Bullet chart. Screenshot shows Chord.
Aster PlotAster Plot
Standart halka grafiğinin, tarama açısını yönlendirmek için ikinci bir değer kullanılarak elde edilen farklı bir yorumuA twist on a standard donut chart that uses a second value to drive sweep angle
Madde işareti grafiğiBullet chart
Hedefleri izlemeye yönelik bağlam sağlamak için fazladan görsel öğeleri olan çubuk grafiğiA bar chart with extra visual elements that provide context useful for tracking goals
ChordChord
Bir matristeki verilerin arasındaki ilişkileri görüntüleyen bir grafiksel yöntemA graphical method that displays the relationships between data in a matrix
Screenshot shows Dot plot. Screenshot shows Dual K P I. Screenshot shows Enhanced Scatter.
Noktalı çizimDot plot
Sıklık dağıtımını harika bir görselle gösterirShows the distribution of frequencies in a great looking way
Dual KPIDual KPI
Eğilimlerini birleşik bir zaman çizgisi üzerinde göstererek iki ölçüyü zaman ekseninde verimli bir şekilde görselleştirirEfficiently visualizes two measures over time, showing their trend on a joint timeline
Gelişmiş DağılımEnhanced Scatter
Mevcut dağılım grafiğindeki iyileştirmelerImprovements on the existing scatter chart
Screenshot shows Force Graph. Screenshot shows Gantt. Screenshot shows Table Heatmap.
Kuvvet GrafıForce Graph
Varlıklar arasındaki bağlantıları göstermek için yararlı olan, eğimli bir yola sahip kuvvet düzeni şemasıForce layout diagram with curved path, which is useful to show connections between entities
GanttGantt
Proje zaman çizelgesini veya kaynaklarla yapılan zamanlamayı gösteren bir çubuk grafiğiA bar chart that illustrates a project timeline or schedule with resources
Table HeatmapTable Heatmap
Tabloda renkler kullanarak verileri kolayca ve sezgisel bir şekilde karşılaştırınCompare data easily and intuitively using colors in a table
Screenshot shows Histogram chart. Screenshot shows LineDot chart. Screenshot shows Mekko chart.
Histogram grafiğiHistogram chart
Verilerin sürekli bir aralık veya belirli bir zaman dilimi içindeki dağıtımını görselleştirirVisualizes the distribution of data over a continuous interval or certain time period
LineDot grafiğiLineDot chart
Hedef kitlenin verilere ilgisini çeken, animasyonlu noktaları olan animasyonlu çizgi grafiğiAn animated line chart with animated dots that engage an audience with data
Mekko chartMekko chart
Yüzde 100 yığılmış sütun grafiği ile yüzde 100 yığılmış çubuk grafiğinin bir karışımı tek bir görünümde birleştirilirA mix of 100% stacked column chart and 100% stacked bar chart combined into one view
<img src="media/samples/multikpi.png"alt="Çoklu KPI'yi gösteren ekran görüntüsü."<img src="media/samples/multikpi.png"alt="Screenshot shows Multi K P I." width="200">width="200"> <img src="media/samples/powerkpi.png"alt="Power KPI'yi gösteren ekran görüntüsü."<img src="media/samples/powerkpi.png"alt="Screenshot shows Power K P I." width="200">width="200"> <img src="media/samples/powerkpi-matrix.png"alt="Power KPI Matrisi'ni gösteren ekran görüntüsü."<img src="media/samples/powerkpi-matrix.png"alt="Screenshot shows Power K P I Matrix." width="200">width="200">
Çoklu KPIMulti KPI
Birden çok mini grafik içeren destekleyici verilere sahip bir anahtar KPI içeren güçlü bir Çok KPI’lı görselleştirmeA powerful Multi KPI visualization with a key KPI along with multiple sparklines of supporting data
Power KPIPower KPI
Geçerli veriler, değer ve varyanslar için çok satırlı grafik ve etiketler ile güçlü bir KPI GöstergesiA powerful KPI Indicator with multi-line chart and labels for current date, value, and variances
Power KPI MatrixPower KPI Matrix
Dengeli karneleri ve sınırsız sayıdaki ölçümler ile KPI’ları kısa, kolay okunabilir bir listede izleyinMonitor balanced scorecards and unlimited number of metrics and KPIs in a compact, easy to read list
Screenshot shows Pulse chart. Screenshot shows Radar chart. Screenshot shows Sankey chart.
Eğilim grafiğiPulse chart
Ana olayların açıklamalarını içeren bu çizgi grafiği, hikayelerin verilerle anlatılması için mükemmeldirThis line chart annotated with key events is perfect for telling stories with data
Radar chartRadar chart
Öznitelikleri karşılaştırmak için yararlı olan, tek bir kategorik eksen üzerinde çizilmiş birden çok ölçüyü gösterirPresents multiple measures plotted over a categorical axis, which is useful to compare attributes
Sankey chartSankey chart
Serinin genişliğinin akışın miktarına orantılı olduğu akış şemasıFlow diagram where the width of the series is proportional to the quantity of the flow
Screenshot shows Stream graph. Screenshot shows Sunburst chart. Screenshot shows Tornado chart.
Akış grafiğiStream graph
Sıklıkla zaman içindeki değerleri görüntülemek için kullanılan, düzgün ilişkilendirmeli bir yığılmış alan grafiğiA stacked area chart with smooth interpolation, which is often used to display values over time
Güneş ışığı grafiğiSunburst chart
Hiyerarşik verileri bir şekilde görselleştirmek için çok düzeyli halka grafiğiMultilevel donut chart for visualizing hierarchical data
Tornado chartTornado chart
İki grup arasındaki değişkenlerin göreli önemini karşılaştırmaCompare the relative importance of variables between two groups
Screenshot shows Word Cloud.
Word CloudWord Cloud
Verilerinizde sık geçen metinlerden eğlendirici bir görsel oluşturunCreate a fun visual from frequent text in your data

WebGLWebGL

WebGL, web içeriğinin bir HTML tuvalinde 2B ve 3B işleme yapmak için OpenGL ES 2.0 sürümünü temel alan bir API kullanmasına izin verir.WebGL lets web content use an API based on OpenGL ES 2.0 to do 2D and 3D rendering in an HTML canvas.

Screenshot shows Globe Map.
Dünya HaritasıGlobe Map
Konumları etkileşimli bir 3B haritaya çizmePlot locations on an interactive 3D map

R görselleriR visuals

Bu örnekler, R görsellerinin ve betiklerinin analitik ve görsel gücünden nasıl yararlanılabileceğini gösterir.These samples demonstrate how to harness the analytic and visual power of R visuals and R scripts.

Screenshot shows Association rules. Screenshot shows Clustering. Screenshot shows Clustering with outliers.
İlişkilendirme kurallarıAssociation rules
If-then deyimlerini kullanarak ilişkili değil gibi görünen veriler arasındaki ilişkileri ortaya çıkarmaUncover relationships between seemingly unrelated data using if-then statements
KümelemeClustering
K-ortalamalar algoritmasını kullanarak verilerinizdeki benzerlik gruplarını bulmaFind similarity groups in your data using k-means algorithm
Aykırı değerler ile kümelemeClustering with outliers
Verilerinizdeki benzerlik gruplarını ve aykırı değerleri bulmaFind similarity groups and outliers in your data
Screenshot shows Correlation plot. Screenshot shows Decision tree chart. Screenshot shows Forecasting T B A T S.
Bağıntı çizimiCorrelation plot
Bir veri tablosundaki en ilişkili değişkenleri vurgulamaHighlight the most correlated variables in a data table
Karar ağacı grafiğiDecision tree chart
Özyinelemeli bölümlendirme kullanarak istatistiksel olasılığı belirlemeye yönelik şematik, ağaç şeklindeki diyagramSchematic tree-shaped diagram for determining statistical probability using recursive partitioning
TBATS TahminiForecasting TBATS
TBATS modelini kullanarak, birden çok mevsimselliğe sahip serilere yönelik zaman serisi tahmin etmeTime-series forecasting for series that have multiple seasonalities using the TBATS model
Screenshot shows Forecasting with ARIMA. Screenshot shows Funnel plot. Screenshot shows Outliers detection.
ARIMA ile TahminForecasting with ARIMA
Autoregressive Integrated Moving Avg (ARIMA) kullanarak tarihsel verilere göre gelecek değerleri tahmin etmePredict future values based on historical data using Autoregressive Integrated Moving Avg (ARIMA)
Huni grafiğiFunnel plot
Huni grafiği kullanarak verilerinizdeki aykırı değerleri bulmaFind outliers in your data using a funnel plot
Aykırı değerleri algılamaOutliers detection
En uygun yöntemi ve çizimi kullanarak verilerinizdeki aykırı değerleri bulmaFind outliers in your data using the most appropriate method and plot
Screenshot shows Spline chart. Screenshot shows Time Series decomposition chart. Screenshot shows Time series forecasting chart.
Eğri grafikSpline chart
Gürültülü verileri görselleştirme ve anlamaVisualize and understand noisy data
Zaman serisi ayrıştırma grafiğiTime series decomposition chart
“Loess kullanarak Mevsimsellik ve Eğilim ayrıştırması” kullanarak zaman serisi bileşenlerini anlamaUnderstand the time series components using "Seasonal and Trend decomposition using Loess"
Zaman serilerini tahmin etme grafiğiTime series forecasting chart
Önceden gözlemlenen değerleri temel alarak gelecek değerleri tahmin etmek için üstel düzeltme modeli kullanmaUsing exponential smoothing model to predict future values based on previously observed values

Sonraki adımlarNext steps

Power BI görseli oluşturmayı denemek için bkz. Power BI daire kartı görseli geliştirme.To try out creating Power BI visuals, see Developing a Power BI circle card visual.