Power BI Desktop ile çalışmaya başlamaGet started with Power BI Desktop

Power BI Desktop'la çalışmaya başlama kılavuzuna hoş geldiniz.Welcome to the getting started guide for Power BI Desktop. Bu turda Power BI Desktop'ın nasıl çalıştığı, neler yapabileceği ve iş zekanızı artırmak için nasıl güçlü veri modelleri ve büyüleyici raporlar oluşturulabileceği gösterilir.This tour shows you how Power BI Desktop works, what it can do, and how to build robust data models and amazing reports to amplify your business intelligence.

Power BI Desktop'ın nasıl çalıştığına ve nasıl kullanılacağına hızlı bir genel bakış için, yalnızca birkaç dakika içinde bu kılavuzdaki ekranları tarayabilirsiniz.For a quick overview of how Power BI Desktop works and how to use it, you can scan the screens in this guide in just a few minutes. Daha iyi anlamak için her bölümü okuyabilir, adımları uygulayabilir ve kendi Power BI Desktop dosyanızı oluşturup bunu Power BI hizmetine gönderebilir ve başkalarıyla paylaşabilirsiniz.For a more thorough understanding, you can read through each section, perform the steps, and create your own Power BI Desktop file to post on the Power BI service and share with others.

Örnek bir çalışma öğesini gösteren Power BI Desktop’ın ekran görüntüsü.

Ayrıca Power BI Desktop ile Çalışmaya Başlama videosunu izleyebilir ve videoyla birlikte takip etmek üzere Finansal Örnek adlı Excel çalışma kitabını indirebilirsiniz.You can also watch the Getting Started with the Power BI Desktop video, and download the Financial Sample Excel workbook to follow along with the video.

Önemli

Power BI Desktop müşteri geri bildirimlerini ve yeni özellikleri bir araya getirecek şekilde aylık olarak güncelleştirilir ve kullanıma sunulur.Power BI Desktop is updated and released on a monthly basis, incorporating customer feedback and new features. Yalnızca Power BI Desktop'ın en son sürümü desteklenir; Power BI Desktop için müşteri desteğine başvuran müşterilerden en son sürümü yükseltmeleri istenir.Only the most recent version of Power BI Desktop is supported; customers who contact support for Power BI Desktop will be asked to upgrade to the most recent version. Power BI Desktop'ın en son sürümünü Windows Store'dan alabileceğiniz gibi tüm desteklenen dilleri içeren ve bilgisayarınıza indirip yüklediğiniz tek bir yürütülebilir dosya olarak da elde edebilirsiniz.You can get the most recent version of Power BI Desktop from the Windows Store, or as a single executable containing all supported languages that you download and install on your computer.

Power BI Desktop nasıl çalışır?How Power BI Desktop works

Power BI Desktop ile şunları yapabilirsiniz:With Power BI Desktop, you can:

 1. Birden çok veri kaynağı da dahil olmak üzere verilere bağlanma.Connect to data, including multiple data sources.
 2. Bilgilendirici, cazip veri modelleri oluşturan sorgularla verileri şekillendirme.Shape the data with queries that build insightful, compelling data models.
 3. Görselleştirmeleri ve raporları oluşturmak için veri modellerini kullanma.Use the data models to create visualizations and reports.
 4. Başkalarının yararlanması, temel alması ve paylaşması için raporlarınızı paylaşma.Share your report files for others to leverage, build upon, and share. Power BI Desktop .pbix dosyalarını aynı diğer dosyalar gibi paylaşabilirsiniz ama en cazip yöntem bu dosyaları Power BI hizmetine yüklemektir.You can share Power BI Desktop .pbix files like any other files, but the most compelling method is to upload them to the Power BI service.

Power BI Desktop başarısı kanıtlanmış Microsoft sorgu altyapısını, veri modellemesini ve görselleştirme teknolojilerini tümleştirir.Power BI Desktop integrates proven Microsoft query engine, data modeling, and visualization technologies. Veri analistleri ve diğer kullanıcılar sorgu, veri bağlantısı, model ve rapor koleksiyonları oluşturabilir ve bunları başkalarıyla kolayca paylaşabilir.Data analysts and others can create collections of queries, data connections, models, and reports, and easily share them with others. Power BI Desktop ile Power BI hizmetinin bileşimi sayesinde, veri dünyasından alınan yeni içgörülerin modellenmesi, oluşturulması, paylaşılması ve genişletilmesi kolaylaşır.Through the combination of Power BI Desktop and the Power BI service, new insights from the world of data are easier to model, build, share, and extend.

Power BI Desktop, normalde dağınık, kopuk ve zahmetli bir işlem olan iş zekası depolarını ve raporlarını tasarlama ve oluşturma işlemini merkezileştirir, sadeleştirir ve kolaylaştırır.Power BI Desktop centralizes, simplifies, and streamlines what can otherwise be a scattered, disconnected, and arduous process of designing and creating business intelligence repositories and reports. Denemeye hazır mısınız?Ready to give it a try? Haydi başlayalım.Let's get started.

Not

Şirket içinde kalması gereken veriler ve raporlama için Power BI'ın Power BI Rapor Sunucusu adlı ayrı ve özel bir sürümü vardır.For data and reporting that must remain on-premises, there's a separate and specialized version of Power BI called Power BI Report Server. Power BI Rapor Sunucusu, Power BI Desktop'ın yalnızca Rapor Sunucusu sürümüyle çalışan ve Power BI Rapor Sunucusu için Power BI Desktop adlı ayrı ve özel bir sürümünü kullanır.Power BI Report Server uses a separate and specialized version of Power BI Desktop called Power BI Desktop for Power BI Report Server, which works only with the Report Server version of Power BI. Bu makalede standart Power BI Desktop ile ilgili açıklamalara yer verilmiştir.This article describes standard Power BI Desktop.

Power BI Desktop'ı yükleme ve çalıştırmaInstall and run Power BI Desktop

Power BI Desktop'ı indirmek için Power BI Desktop indirme sayfasına gidin ve Ücretsiz İndirin'i seçin.To download Power BI Desktop, go to the Power BI Desktop download page and select Download Free. İndirme seçenekleri için İndirme ve dil seçeneklerine bakın bağlantısını da seçebilirsiniz.Or for download options, select See download or language options.

Power BI Desktop uygulamasını Power BI hizmetinden de indirebilirsiniz.You can also download Power BI Desktop from the Power BI service. Üst menü çubuğunda İndir simgesini seçin ve ardından Power BI Desktop'ı seçin.Select the Download icon in the top menu bar, and then select Power BI Desktop.

Power BI Desktop’ı indirme seçeneğini gösteren Power BI hizmetinin ekran görüntüsü.

Microsoft Store sayfasında Al'ı seçin ve yönergeleri izleyerek bilgisayarınıza Power BI Desktop'ı yükleyin.On the Microsoft Store page, select Get, and follow the prompts to install Power BI Desktop on your computer. Windows Başlat menüsünden veya Windows görev çubuğundaki simgeden Power BI Desktop'ı başlatın.Start Power BI Desktop from the Windows Start menu or from the icon in the Windows taskbar.

Power BI Desktop ilk kez başlatıldığında Hoş Geldiniz ekranını görüntüler.The first time Power BI Desktop starts, it displays the Welcome screen.

Hoş Geldiniz ekranında Verileri alabilir, Son kaynaklara bakabilir, son raporları açabilir, Diğer raporları açabilir veya diğer bağlantıları seçebilirsiniz.From the Welcome screen, you can Get data, see Recent sources, open recent reports, Open other reports, or select other links. Ayrıca başlangıçta her zaman Hoş Geldiniz ekranının gösterilip gösterilmeyeceğini de seçebilirsiniz.You can also choose whether to always show the Welcome screen at startup. Hoş Geldiniz ekranını kapatmak için kapat simgesini seçin.Select the close icon to close the Welcome screen.

Karşılama ekranını gösteren Power BI Desktop’ın ekran görüntüsü.

Power BI Desktop'ın sol tarafında üç Power BI Desktop görünümünün simgeleri vardır: yukarıdan aşağıya Rapor, Veri ve İlişkiler.Along the left side of Power BI Desktop are icons for the three Power BI Desktop views: Report, Data, and Relationships, from top to bottom. Geçerli görünüm sol taraftaki sarı çubukla gösterilir ve simgelerden herhangi birini seçerek görünümleri değiştirebilirsiniz.The current view is indicated by the yellow bar along the left, and you can change views by selecting any of the icons.

Rapor, Veri ve İlişkiler simgelerini gösteren Power BI Desktop’ın ekran görüntüsü.

Varsayılan görünüm Rapor görünümüdür.Report view is the default view.

Varsayılan görünümü gösteren Power BI Desktop’ın ekran görüntüsü.

Power BI Desktop, ayrı pencerede açılan Power Query Düzenleyicisi'ni de içerir.Power BI Desktop also includes the Power Query Editor, which opens in a separate window. Power Query Düzenleyicisi'nde sorgular oluşturup verileri dönüştürebilir, ardından daraltılmış veri modelini Power BI Desktop'a yükleyerek raporlar oluşturabilirsiniz.In Power Query Editor, you can build queries and transform data, then load the refined data model into Power BI Desktop to create reports.

Verilere bağlanmaConnect to data

Power BI Desktop yüklendikten sonra, durmadan büyüyen veri dünyasına bağlanmaya hazırsınız.With Power BI Desktop installed, you're ready to connect to the ever-expanding world of data. Kullanılabilir birçok veri kaynağı türünü görmek için Power BI Desktop Giriş sekmesinde Veri Al > Diğer'i seçin ve Veri Al penceresindeki Tüm veri kaynakları listesinde gezinin.To see the many types of data sources available, select Get Data > More in the Power BI Desktop Home tab, and in the Get Data window, scroll through the list of All data sources. Bu hızlı turda birkaç farklı Web veri kaynağına bağlanırsınız.In this quick tour, you connect to a couple of different Web data sources.

Veri Al aracını gösteren Power BI Desktop’ın ekran görüntüsü.

Güneş gözlüğü satan bir perakendeci için veri analisti olarak çalıştığınızı düşünün.Imagine you're a data analyst working for a sunglasses retailer. Müşterinizin güneş gözlüğü satışlarını en çok güneş alan yerlere hedeflemesine yardımcı olmak istiyorsunuz.You want to help your client target sunglasses sales where the sun shines most frequently. Bankrate.com Best and worst states for retirement (Emeklilik için en iyi ve en kötü eyaletler) sayfasında bu konuyla ilgili ilginç veriler bulunur.The Bankrate.com Best and worst states for retirement page has interesting data on this subject.

Bir web veri kaynağına bağlanmak için Power BI Desktop Giriş sekmesinde Veri Al > Web'i seçin.On the Power BI Desktop Home tab, select Get Data > Web to connect to a web data source.

Veri Al aracının Web seçeneğini gösteren Power BI Desktop’ın ekran görüntüsü.

Web'den iletişim kutusunda https://www.bankrate.com/retirement/best-and-worst-states-for-retirement/ adresini URL alanına yapıştırın ve Tamam'ı seçin.In the From Web dialog box, paste the address https://www.bankrate.com/retirement/best-and-worst-states-for-retirement/ into the URL field, and select OK.

Web’den iletişim kutusunu gösteren Power BI Desktop’ın ekran görüntüsü.

İstenirse, anonim erişimi kullanmak için Web İçeriğine Eriş ekranında Bağlan'ı seçin.If prompted, on the Access Web Content screen, select Connect to use anonymous access.

Power BI Desktop'ın sorgu işlevselliği çalışmaya başlar ve web kaynağıyla iletişim kurar.The query functionality of Power BI Desktop goes to work and contacts the web resource. Gezgin penceresi web sayfasında bulduğunu döndürür; bu örnekte Ranking of best and worst states for retirement adlı tablo ve bir belge döndürülür.The Navigator window returns what it found on the web page, in this case a table called Ranking of best and worst states for retirement, and a document. Tabloyla ilgileniyorsunuz, bu nedenle önizlemeyi görmek için bunu seçin.You're interested in the table, so select it to see a preview.

Bu noktada Yükle'yi seçerek tabloyu yükleyebilir veya Veri dönüştürme'yi seçerek yüklemeden önce tabloda değişiklikler yapabilirsiniz.At this point you can select Load to load the table, or Transform data to make changes in the table before you load it.

İçeri aktarılan verilerin tablo görünümünü gösteren Power BI Desktop’ın ekran görüntüsü.

Veri dönüştürme'yi seçtiğinizde tablonun temsili bir görünümüyle Power Query Düzenleyicisi başlatılır.When you select Transform data, Power Query Editor launches, with a representative view of the table. Sorgu Ayarları bölmesi sağ taraftadır veya istediğiniz zaman Power Query Düzenleyicisi'nin Görünüm sekmesinde Sorgu Ayarları'nı seçerek bu bölmeyi gösterebilirsiniz.The Query Settings pane is on the right, or you can always show it by selecting Query Settings on the View tab of Power Query Editor.

Sorgu Ayarları ile Power Query Düzenleyicisi’ni gösteren Power BI Desktop’ın ekran görüntüsü.

Verilere bağlanma hakkında daha fazla bilgi için bkz. Power BI Desktop'taki verilere bağlanma.For more information about connecting to data, see Connect to data in Power BI Desktop.

Verileri şekillendirmeShape data

Veri kaynağına bağlandığınıza göre, verileri ihtiyaçlarımızı karşılayacak şekilde ayarlayabilirsiniz.Now that you're connected to a data source, you can adjust the data to meet your needs. Verileri şekillendirmek için Power Query Düzenleyicisi'ne verileri yüklerken ve gösterirken ayarlamaya yönelik adım adım yönergeler sağlarsınız.To shape data, you provide Power Query Editor with step-by-step instructions for adjusting the data while loading and presenting it. Şekillendirme özgün veri kaynağını etkilemez yalnızca verilerin bu özel görünümünü etkiler.Shaping doesn't affect the original data source, only this particular view of the data.

Not

Bu kılavuzda kullanılan tablo verileri zamanla değişebilir.The table data used in this guide might change over time. Bu nedenle, izlemeniz gereken adımlar farklı olabilir; adımları ve sonuçları keşfederken yaratıcılığınıza başvurmanızı gerektirebilir. Bu, öğrenmenin eğlenceli kısmıdır.As such, the steps you need to follow might vary, requiring you to be creative about how you adjust steps or outcomes, which is all part of the fun of learning.

Şekillendirme verileri dönüştürme, örneğin sütun veya tabloları yeniden adlandırma, satır veya sütunları kaldırma veya veri türlerini değiştirme anlamına gelebilir.Shaping can mean transforming the data, such as renaming columns or tables, removing rows or columns, or changing data types. Power Query Düzenleyicisi Sorgu Ayarları bölmesindeki Uygulanan Adımlar'ın altında bu adımları sıralı olarak yakalar.Power Query Editor captures these steps sequentially under Applied Steps in the Query Settings pane. Bu sorgu veri kaynağına her bağlandığında, verilerin her zaman belirttiğiniz gibi şekillendirilmesi için o adımlar uygulanır.Each time this query connects to the data source, those steps are carried out, so the data is always shaped the way you specify. Sorguyu Power BI Desktop'ta kullandığınızda veya herhangi bir kullanıcı paylaştığınız sorguyu kullandığında (örneğin, Power BI hizmetinde) bu işlem gerçekleştirilir.This process occurs when you use the query in Power BI Desktop, or when anyone uses your shared query, such as in the Power BI service.

Sorgu Ayarları'ndaki Uygulanan Adımlar'da zaten birkaç adım bulunduğuna dikkat edin.Notice that the Applied Steps in Query Settings already contain a few steps. Etkisini görmek için Power Query Düzenleyicisi'nde her adımı seçebilirsiniz.You can select each step to see its effect in the Power Query Editor. İlk olarak bir web kaynağı belirttiniz ve ardından Gezgin penceresinde tablonun önizlemesine baktınız.First, you specified a web source, and then you previewed the table in the Navigator window. Üçüncü adım olan Değiştirilen tür adımında Power BI dışarı aktarırken tamsayı verilerini tanıdı ve özgün web Metin veri türünü otomatik Tamsayı'ya dönüştürdü.In the third step, Changed type, Power BI recognized whole number data when importing it, and automatically changed the original web Text data type to Whole numbers.

Üç tane Uygulanan Adımı gösteren, Sorgu Ayarları ile Power Query Düzenleyicisi’ni gösteren Power BI Desktop’ın ekran görüntüsü.

Veri türünü değiştirmeniz gerekiyorsa değiştirilecek sütunu veya sütunları seçin.If you need to change a data type, select the column or columns to change. Birkaç bitişik sütunu seçmek için Shift tuşunu veya bitişik olmayan birkaç sütunu seçmek için Ctrl tuşunu basılı tutun.Hold down the Shift key to select several adjacent columns, or Ctrl to select non-adjacent columns. Sütun başlığına sağ tıklayın, Türü Değiştir'i seçin ve ardından menüden yeni bir veri türü seçin veya Giriş sekmesinin Dönüştür grubunda yer alan Veri Türü'nün yanındaki listeyi açın ve yeni bir veri türü seçin.Either right-click a column header, select Change Type, and choose a new data type from the menu, or drop down the list next to Data Type in the Transform group of the Home tab, and select a new data type.

Veri türünü değiştirme seçeneğini gösteren Power BI Desktop’ın ekran görüntüsü.

Not

Power BI Desktop'ta Power Query Düzenleyicisi, kullanılabilir görevler için şeridi veya sağ tıklama menülerini kullanır.The Power Query Editor in Power BI Desktop uses the ribbon or the right-click menus for available tasks. Şeridin Giriş veya Dönüştür sekmesinde seçebileceğiniz görevlerin çoğu bir öğeye sağ tıklayıp görüntülenen menüden seçerek de kullanılabilir.Most of the tasks you can select on the Home or Transform tabs of the ribbon are also available by right-clicking an item and choosing from the menu that appears.

Şimdi verilere kendi değişikliklerinizi ve dönüştürmelerinizi uygulayabilir ve bunları Uygulanan Adımlar'da görebilirsiniz.You can now apply your own changes and transformations to the data and see them in Applied Steps.

Örneğin, güneş gözlüğü satışlarında en fazla hava durumu sınıflandırmasıyla ilgilendiğiniz için tabloyu Overall rank (Genel sınıflandırma) sütunu yerine Weather (Hava durumu) sütununa göre sıralamaya karar verdiniz.For example, for sunglasses sales you're most interested in the weather ranking, so you decide to sort the table by the Weather column instead of by Overall rank. Weather başlığının yanındaki oka tıklayarak listeyi açın ve Artan düzende sırala'yı seçin.Drop down the arrow next to the Weather header, and select Sort ascending. Şimdi veriler hava durumu sınıflandırmasına göre sıralanmış olarak gösterilir ve Uygulanan Adımlar'da Sıralanan Satırlar adımı gösterilir.The data now appears sorted by weather ranking, and the step Sorted Rows appears in Applied Steps.

Uygulanan Adımlardaki Sıralanan Satırları gösteren Power BI Desktop’ın ekran görüntüsü.

Hava durumunun en kötü olduğu eyaletlerde güneş gözlüğü satışlarıyla pek ilgilenmiyorsunuz, bu nedenle bunları tablodan kaldırmaya karar verdiniz.You're not very interested in selling sunglasses to the worst weather states, so you decide to remove them from the table. Giriş sekmesinin Satırları Azalt grubunda Satırları Kaldır > Alt Satırları Kaldır'ı seçin.From the Reduce Rows group of the Home tab, select Remove Rows > Remove Bottom Rows. Alt Satırları Kaldır iletişim kutusunda 10 girin ve ardından Tamam'ı seçin.In the Remove Bottom Rows dialog box, enter 10, and then select OK.

Alt Satırları Kaldır iletişim kutusunu gösteren Power BI Desktop’ın ekran görüntüsü.

En kötü 10 hava durumu satırı tablodan kaldırılır ve Uygulanan Adımlar'da Alt Satırlar Kaldırıldı adımı gösterilir.The bottom 10 worst weather rows are removed from the table, and the step Removed Bottom Rows appears in Applied Steps.

Tabloda ihtiyacınız olandan daha fazla bilgi bulunduğuna ve Affordability, Crime, Culture ve Wellness sütunlarını kaldırmak istediğinize karar verdiniz.You decide the table has too much extra information for your needs, and to remove the Affordability, Crime, Culture, and Wellness columns. Kaldırmak istediğiniz her sütunun başlığını seçin.Select the header of each column that you want to remove. Birkaç bitişik sütunu seçmek için Shift tuşunu veya bitişik olmayan birkaç sütunu seçmek için Ctrl tuşunu basılı tutun.Hold down the Shift key to select several adjacent columns, or Ctrl to select non-adjacent columns.

Ardından Giriş sekmesinin Sütunları Yönet grubunda Sütunları Kaldır'ı seçin.Then, from the Manage Columns group of the Home tab, select Remove Columns. Ayrıca sütun başlıklarından birine sağ tıklayıp menüden Sütunları Kaldır'ı da seçebilirsiniz.You can also right-click one of the selected column headers and select Remove Columns from the menu. Seçilen sütunlar kaldırılır ve Uygulanan Adımlar'da Kaldırılan Sütunlar adımı görüntülenir.The selected columns are removed, and the step Removed Columns appears in Applied Steps.

Uygulanan Adımlara eklenen Sütunları Kaldır seçeneğini gösteren Power BI Desktop’ın ekran görüntüsü.

Bir kez daha düşünüldüğünde Affordability (Uygun Fiyat) güneş gözlüğü satışlarına uygun olabilir.On second thought, Affordability might be relevant to sunglasses sales after all. Bu sütunu geri almak istiyorsunuz.You'd like to get that column back. Uygulanan Adımlar bölmesinin son adımını, adımın yanındaki X silme simgesini seçerek kolayca geri alabilirsiniz.You can easily undo the last step in the Applied Steps pane by selecting the X delete icon next to the step. Şimdi yalnızca silmek istediğiniz sütunları seçerek adımı yineleyebilirsiniz.Now redo the step, selecting only the columns you want to delete. Daha fazla esneklik elde etmek için her sütunu ayrı bir adımda silebilirsiniz.For more flexibility, you could delete each column as a separate step.

Uygulanan Adımlar bölmesindeki herhangi bir adıma sağ tıklayabilir ve adımı silmeyi, yeniden adlandırmayı, sırada yukarı veya aşağı taşımayı ya da onu izleyen adımları eklemeyi veya silmeyi seçebilirsiniz.You can right-click any step in the Applied Steps pane and choose to delete it, rename it, move it up or down in the sequence, or add or delete steps after it. Ara adımlar için, bir değişikliğin sonraki adımları etkileyebileceği ve sorgunuzu kesebileceği durumlarda Power BI Desktop sizi uyarır.For intermediate steps, Power BI Desktop will warn you if the change could affect later steps and break your query.

Uygulanan Adımları değiştirme seçeneklerini gösteren Power BI Desktop’ın ekran görüntüsü.

Örneğin artık tabloyu Weather (Hava Durumu) değerine göre sıralamak istemeseydiniz Sıralanan Satırlar adımını silebilirdiniz.For example, if you no longer wanted to sort the table by Weather, you might try to delete the Sorted Rows step. Power BI Desktop bu adımı silmenin sorgunuzun kesilmesine neden olabileceği konusunda sizi uyarır.Power BI Desktop warns you that deleting this step could cause your query to break. Hava durumuna göre sıraladıktan sonra en alttaki 10 satırı kaldırdınız; dolayısıyla sıralamayı kaldırırsanız farklı satırlar kaldırılır.You removed the bottom 10 rows after you sorted by weather, so if you remove the sort, different rows will be removed. Sıralanan Satırlar adımını seçmeniz ve bu noktaya yeni bir ara adım eklemek istemeniz durumunda da uyarı alırsınız.You also get a warning if you select the Sorted Rows step and try to add a new intermediate step at that point.

Adımı Sil iletişim kutusunu gösteren Power BI Desktop’ın ekran görüntüsü.

Son olarak emeklilikle ilgili olan tablo başlığını güneş gözlüğü satışlarıyla ilgili bir başlıkla değiştirirsiniz.Finally, you change the table title to be about sunglass sales instead of retirement. Sorgu Ayarları bölmesindeki Özellikler'in altında eski başlığı Best states for sunglass sales (Güneş gözlüğü satışları için en iyi eyaletler) başlığıyla değiştirin.Under Properties in the Query Settings pane, replace the old title with Best states for sunglass sales.

Şekillendirilmiş verileriniz için tamamlanan sorgu aşağıdakine benzer:The finished query for your shaped data looks like this:

Şekillendirilmiş veriler için tamamlanan sorguyu gösteren Power BI Desktop’ın ekran görüntüsü.

Verileri şekillendirme hakkında daha fazla bilgi için bkz. Power BI Desktop'ta verileri şekillendirme ve birleştirme.For more information about shaping data, see Shape and combine data in Power BI Desktop.

Verileri birleştirmeCombine data

Eyaletlerin çeşitli durumları hakkındaki veriler ilgi çekicidir ve ek çözümleme çalışmaları ile sorgular oluşturmak için faydalı olacaktır.The data about various states is interesting, and will be useful for building additional analysis efforts and queries. Ancak, bu noktada bir sorun var: Gösterilen verilerin çoğunda eyalet kodları için eyaletlerin tam adları yerine iki harfli kısaltmalar kullanılmıştır.But there's one problem: most data out there uses two-letter abbreviations for state codes, not the full names of the states. Bu verileri kullanmak için, eyalet adlarınızı kısaltmalarıyla ilişkilendirecek bir yönteme ihtiyacımız vardır.To use that data, you need some way to associate your state names with their abbreviations.

Şanslısınız.You're in luck. Başka bir genel veri kaynağı tam olarak bunu yapar ama verileri güneş gözlüğü tablonuzla birleştirebilmeniz için önce bunları belirli bir miktarda şekillendirmeniz gerekir.Another public data source does just that, but the data will need a fair amount of shaping before you can combine it with your sunglass table.

Eyalet kısaltması verilerini Power Query Düzenleyicisi'nde içeri aktarmak için şeritteki Giriş sekmesinin Yeni Sorgu grubunda Yeni Kaynak > Web'i seçin.To import the state abbreviations data into Power Query Editor, select New Source > Web from the New Query group on the Home tab of the ribbon.

Power Query Düzenleyicisi’nin Yeni Kaynaktan Web’i seçtiğini gösteren Power BI Desktop’ın ekran görüntüsü.

Web'den iletişim kutusunda eyalet kısaltmaları sitesinin URL'sini girin: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_U.S._state_abbreviations.In the From Web dialog box, enter the URL for the state abbreviations site: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_U.S._state_abbreviations.

Gezgin penceresinde Codes and abbreviations for U.S. states, federal district, territories, and other regions tablosunu ve ardından Tamam'ı seçin.In the Navigator window, select the table Codes and abbreviations for U.S. states, federal district, territories, and other regions, and then select OK. Tablo Power Query Düzenleyicisi'nde açılır.The table opens in Power Query Editor.

Name and status of region, Name and status of region2 ve ANSI dışındaki tüm sütunları kaldırın.Remove all columns except for Name and status of region, Name and status of region2, and ANSI. Yalnızca bu sütunları alıkoymak için Ctrl tuşunu basılı tutarak sütunları seçin.To keep only these columns, hold down Ctrl and select the columns. Ardından sütun başlıklarından birine sağ tıklayın ve Diğer Sütunları Kaldır'ı seçin veya Giriş sekmesinin Sütunları Yönet grubunda Diğer Sütunları Kaldır'ı seçin.Then, either right-click one of the column headers and select Remove Other Columns, or, from the Manage Columns group of the Home tab, select Remove Other Columns.

Name and status of region2 sütun başlığının yanındaki aşağı açılan oka tıklayın ve Filtreler > Eşittir'i seçin.Drop down the arrow next to the Name and status of region2 column header, and select Filters > Equals. Satırları Filtrele iletişim kutusunda eşittir'in yanındaki Bir değer girin veya seçin listesini açın ve State'i seçin.In the Filter Rows dialog box, drop down the Enter or select a value field next to equals and select State.

Veya'yı seçin ve ikinci eşittir alanının yanındaki State ("Commonwealth") öğesini seçin.Select Or, and next to the second equals field, select State ("Commonwealth"). Tamam’ı seçin.Select OK.

Power Query Düzenleyicisi’nin Satırları Filtreleme sorgu kutusunu gösteren Power BI Desktop’ın ekran görüntüsü.

Federal district ve island gibi fazladan değerler kaldırıldığından artık 50 eyaletten ve onların iki harfli kısaltmalarından oluşan bir listeniz vardır.With extra values like Federal district and island removed, you now have a list of the 50 states and their official two-letter abbreviations. Sütun başlıklarına sağ tıklayıp Yeniden Adlandır'ı seçerek sütunları daha anlamlı olacak şekilde, örneğin State name (Eyalet adı), Status (Durum) ve Abbreviation (Kısaltma) gibi yeniden adlandırabilirsiniz.You can rename the columns to make more sense, for example State name, Status, and Abbreviation, by right-clicking the column headers and selecting Rename.

Tüm adımların Sorgu Ayarları bölmesindeki Uygulanan Adımlar'ın altına kaydedildiğine dikkat edin.Note that all of these steps are recorded under Applied Steps in the Query Settings pane.

Şekillendirilmiş tablonuz şimdi şöyle görünür:Your shaped table now looks like this:

Sorgu Ayarları bölmesinde Uygulanan Adımları içeren Power Query Düzenleyicisi’ni gösteren Power BI Desktop’ın ekran görüntüsü.

Sorgu Ayarları'nın Özellikler alanında tabloyu State codes (Eyalet kodları) olarak yeniden adlandırın.Retitle the table to State codes in the Properties field of Query Settings.

State codes tablosu şekillendirildiğinde bu iki tabloyu tek tabloda birleştirebilirsiniz.With the State codes table shaped, you can combine these two tables into one. Şu anda sahip olduğunuz tablolar verilere uyguladığınız sorguların sonucu olduğundan, bunlar sorgular olarak da adlandırılır.Since the tables you now have are a result of queries you applied to the data, they're also called queries. Sorguları birleştirmenin iki temel yolu vardır: birleştirme ve ekleme.There are two primary ways of combining queries: merge and append.

Bir veya daha fazla sütunu başka bir sorguya eklemek istediğinizde sorguları birleştirirsiniz.When you have one or more columns you'd like to add to another query, you merge the queries. Var olan bir sorguya eklemek istediğiniz ek veri satırları olduğunda sorguyu eklersiniz.When you have additional rows of data you'd like to add to an existing query, you append the query.

Bu örnekte States codes sorgusunu Best states for sunglasses sorgusuyla birleştirmek istiyorsunuz.In this case, you want to merge the State codes query into the Best states for sunglasses query. Sorguları birleştirmek için Power Query Düzenleyicisi'nin sol tarafındaki Sorgular bölmesinde Best states for sunglasses sorgusunu seçerek bu sorguya geçin.To merge the queries, switch to the Best states for sunglasses query by selecting it from the Queries pane on the left side of Power Query Editor. Ardından şeritte Giriş sekmesinin Birleştir grubundaki Sorguları Birleştir'i seçin.Then select Merge Queries from the Combine group in the Home tab of the ribbon.

Birleştir penceresinde alan listesini açarak kullanılabilir diğer sorgulardan State codes (Eyalet kodları) öğesini seçin.In the Merge window, drop down the field to select State codes from the other queries available. Her tablodan eşleştirilecek sütunu seçin; bu örnekte Best states for sunglasses sorgusundan State ve State codes sorgusundan State name sütunlarıdır.Select the column to match from each table, in this case State from the Best states for sunglasses query and State name from the State codes query.

Gizlilik düzeyleri iletişim kutusunu alırsanız Bu dosya için gizlilik düzeyleri denetimlerini yoksayın seçeneğini belirtin ve Kaydet'i seçin.If you get a Privacy levels dialog, select Ignore privacy levels checks for this file and then select Save. Tamam’ı seçin.Select OK.

Sorguları Birleştirme penceresini gösteren Power BI Desktop’ın ekran görüntüsü.

Best states for sunglass sales tablosunun sağ tarafında State codes adlı yeni bir sütun görüntülenir.A new column called State codes appears on the right of the Best states for sunglass sales table. Güneş gözlüğü satış sorgusuna yönelik en iyi eyaletlerle birleştirdiğiniz eyalet kodu sorgusunu içerir.It contains the state code query that you merged with the best states for sunglass sales query. Birleştirilmiş tablodaki sütunların tümü State codes sütununda toplanır.All the columns from the merged table are condensed into the State codes column. Birleştirilmiş tabloyu genişletebilir ve yalnızca istediğiniz sütunları ekleyebilirsiniz.You can expand the merged table and include only the columns you want.

Durum Kodları sütununu gösteren Power BI Desktop’ın ekran görüntüsü.

Birleştirilen tabloyu genişletmek ve hangi sütunların ekleneceğini belirlemek için sütun başlığındaki Genişlet simgesini seçin.To expand the merged table and select which columns to include, select the Expand icon in the column header. Genişlet iletişim kutusunda yalnızca Abbreviation sütununu seçin.In the Expand dialog box, select only the Abbreviation column. Ön ek olarak orijinal sütun adını kullan'ın seçimini kaldırın ve ardından Tamam'ı seçin.Deselect Use original column name as prefix, and then select OK.

Durum Kodları Kısaltmaları sütununu gösteren Power BI Desktop’ın ekran görüntüsü.

Not

State codes tablosunun nasıl görüntüleneceği konusunda denemeler yapabilirsiniz.You can play around with how to bring in the State codes table. Bazı denemeler yapın. Sonuçları beğenmezseniz Sorgu Düzenleyicisi bölmesindeki Uygulanan Adımlar’dan bu adımı silmeniz yeterlidir.Experiment a bit, and if you don't like the results, just delete that step from the Applied Steps list in the Query Settings pane. Bu işlem, genişletme işlemi istediğiniz gibi görünene dek dilediğiniz kadar tekrarlayabileceğiniz bir serbest tekrarlamadır.It's a free do-over, which you can do as many times as you like until the expand process looks the way you want it.

Şekillendirme ve birleştirme veri adımlarının daha ayrıntılı açıklaması için bkz. Power BI Desktop'ta verileri şekillendirme ve birleştirme.For a more complete description of the shape and combine data steps, see Shape and combine data in Power BI Desktop.

Her biri ihtiyaçlarımıza göre şekillendirilmiş iki veri kaynağının birleştirildiği tek bir sorgu tablosu elde etmiş oldunuz.You now have a single query table that combines two data sources, each of which has been shaped to meet your needs. Bu sorgu, eyaletlerdeki demografik bilgiler, sağlık düzeyleri veya eğlence fırsatları gibi ilgi çekici diğer birçok veri bağlantısı için temel oluşturabilir.This query can serve as a basis for lots of additional, interesting data connections, such as demographics, wealth levels, or recreational opportunities in the states.

Şekillendirilmiş ve birleştirilmiş sorgular ile Power Query Düzenleyicisi’ni gösteren Power BI Desktop’ın ekran görüntüsü.

Şimdilik Power BI Desktop'ta birkaç ilgi çekici rapor hazırlamaya yetecek veriniz vardır.For now, you have enough data to create an interesting report in Power BI Desktop. Bu bir kilometre taşı olduğundan, değişiklikleri Power Query Düzenleyicisi'nde uygulayın ve şeridin Giriş sekmesindeki Kapat ve Uygula'yı seçerek bunları Power BI Desktop'a yükleyin.Since this is a milestone, apply the changes in Power Query Editor and load them into Power BI Desktop by selecting Close & Apply from the Home tab of the ribbon. Power BI Desktop'ta çalışırken sorguyu Power Query Düzenleyicisi'nde açık tutmak için yalnızca Uygula'yı da seçebilirsiniz.You can also select just Apply to keep the query open in Power Query Editor while you work in Power BI Desktop.

Kapat ve Değişiklikleri Uygula seçeneğini gösteren Power BI Desktop’ın ekran görüntüsü.

Tablo Power BI Desktop'a yüklendikten sonra tabloda başka değişiklikler yapabilir ve yaptığınız değişikliklerin uygulanması için modeli yeniden yükleyebilirsiniz.You can make more changes to a table after it is loaded into Power BI Desktop, and reload the model to apply any changes you make. Power BI Desktop'ta Power Query Düzenleyicisi'ni yeniden açmak için Power BI Desktop şeridindeki Giriş sekmesinde Sorguları Düzenle'yi seçin.To reopen Power Query Editor from Power BI Desktop, select Edit Queries on the Home tab of the Power BI Desktop ribbon.

Rapor oluşturmaBuild reports

Power BI Desktop Rapor görünümünde görselleştirmeler ve raporlar oluşturabilirsiniz.In Power BI Desktop Report view, you can build visualizations and reports. Rapor görünümünün altı ana alanı vardır:The Report view has six main areas:

Rapor görünümünü gösteren Power BI Desktop’ın ekran görüntüsü.

 1. Raporlar ve görselleştirmelerle ilişkili sık kullanılan görevleri görüntüleyen üstteki şerit.The ribbon at the top, which displays common tasks associated with reports and visualizations.
 2. Görselleştirmelerin oluşturulduğu ve düzenlendiği ortadaki tuval alanıThe canvas area in the middle, where visualizations are created and arranged.
 3. Rapor sayfası seçmenize veya eklemenize olanak sağlayan, alt taraftaki sayfalar sekmesiThe pages tab area at the bottom, which lets you select or add report pages.
 4. Veri görselleştirmelerini filtreleyebildiğiniz Filtreler bölmesi.The Filters pane, where you can filter data visualizations.
 5. Görselleştirme ekleme, değiştirme veya özelleştirme işlemleri yapabildiğiniz ve detaylandırma uygulayabildiğiniz Görselleştirmeler bölmesi.The Visualizations pane, where you can add, change, or customize visualizations, and apply drillthrough.
 6. Sorgularınızdaki kullanılabilir alanları gösteren Alanlar bölmesi.The Fields pane, which shows the available fields in your queries. Görselleştirmeleri oluşturmak veya değiştirmek için bu alanları tuvale, Filtreler bölmesine veya Görselleştirmeler bölmesine sürükleyebilirsiniz.You can drag these fields onto the canvas, the Filters pane, or the Visualizations pane to create or modify visualizations.

Bölmelerin üst kısmındaki okları seçerek Filtreler, Görselleştirmeler ve Alanlar bölmelerini genişletebilir ve daraltabilirsiniz.You can expand and collapse the Filters, Visualizations, and Fields panes by selecting the arrows at the tops of the panes. Bölmelerin daraltılması, tuvalde güzel görselleştirmeler oluşturmak için daha fazla alan sağlar.Collapsing the panes provides more space on the canvas to build cool visualizations.

Alanlar bölmesini gösteren Power BI Desktop’ın ekran görüntüsü.

Basit bir görselleştirme oluşturmak için alan listesinden herhangi bir alanı seçin veya bu alanı Alanlar listesinden tuvale sürükleyin.To create a simple visualization, just select any field in the fields list, or drag the field from the Fields list onto the canvas. Örneğin Best states for sunglass sales içindeki State alanını tuvale sürükleyin ve neler olduğuna bakın.For example, drag the State field from Best states for sunglass sales onto the canvas, and see what happens.

Harita görselleştirmesi oluşturmak için State alanını sürüklemeyi gösteren Power BI Desktop’ın ekran görüntüsü.

Şuna bir bakın!Look at that! Power BI Desktop, State alanında coğrafi konum verilerinin bulunduğunu ve otomatik olarak harita tabanlı bir görselleştirme oluşturulduğunu belirledi.Power BI Desktop recognized that the State field contained geolocation data and automatically created a map-based visualization. Görselleştirme veri modelinizdeki 40 eyaletin veri noktalarını gösteriyor.The visualization shows data points for the 40 states from your data model.

Görselleştirmeler bölmesinde görselleştirme hakkında bilgiler gösterilir ve bunu değiştirmenize olanak tanınır.The Visualizations pane shows information about the visualization and lets you modify it.

Görselleştirme bölmesini gösteren Power BI Desktop’ın ekran görüntüsü.

 1. Simgeler, oluşturulan görselleştirmenin türünü gösterir.The icons show the type of visualization created. Farklı bir simge seçerek seçilen görselleştirmenin türünü değiştirebilir veya şu anda seçili görselleştirmenin olmadığı bir simge seçerek yeni görselleştirme oluşturabilirsiniz.You can change the type of a selected visualization by selecting a different icon, or create a new visualization by selecting an icon with no existing visualization selected.
 2. Görselleştirme bölmesinin Alanlar seçeneği bölmede veri alanlarını Gösterge'ye ve diğer alan kutularına sürüklemenizi sağlar.The Fields option in the Visualization pane lets you drag data fields to Legend and other field wells in the pane.
 3. Biçim seçeneği görselleştirmelere biçimlendirme ve başka denetimler uygulamanıza olanak tanır.The Format option lets you apply formatting and other controls to visualizations.

Alanlar ve Biçim bölümlerinde sağlanan seçenekler görselleştirmenin türüne ve sahip olduğunuz verilere bağlıdır.The options available in the Fields and Format areas depend on the type of visualization and data you have.

Harita görselleştirmenizin yalnızca ilk 10 hava durumuna sahip eyaletleri göstermesini istiyorsunuz.You want your map visualization to show only the top 10 weather states. Yalnızca ilk 10 eyaleti göstermek için Filtreler bölmesinde State is (All) öğesinin üzerine gelin ve görüntülenen oku genişletin.To show only the top 10 states, in the Filters pane, hover over State is (All) and expand the arrow that appears. Filtre türü'nün altındaki listeyi açın ve İlk N'yi seçin. Öğeleri göster'in altında Alt'ı seçin çünkü en düşük sayısal dereceye sahip öğelerin gösterilmesini istiyorsunuz ve sonraki alana 10 girin.Under Filter type, drop down and select Top N. Under Show items, select Bottom, because you want to show the items with the lowest numerical ranks, and enter 10 in the next field.

Weather alanını Alanlar bölmesinden Değere göre alanına sürükleyin ve ardından Filtre uygula'yı seçin.Drag the Weather field from the Fields pane into the By value field, and then select Apply filter.

Hava filtresini gösteren Power BI Desktop’ın ekran görüntüsü.

Şimdi harita görselleştirmesinde yalnızca ilk 10 hava durumuna sahip eyaletleri görürsünüz.You now see only the top 10 weather states in the map visualization.

Görselleştirme bölmesinde Biçim simgesini seçerek, Başlık'ı seçerek ve Başlık metni'nin altına Top 10 weather states yazarak görselleştirmenizin başlığını değiştirin.Retitle your visualization by selecting the Format icon in the Visualization pane, selecting Title, and typing Top 10 weather states under Title text.

Görselleştirme bölmesindeki Başlığı Değiştir alanını gösteren Power BI Desktop’ın ekran görüntüsü.

İlk 10 hava durumuna sahip eyaletlerin ve bunların 1 ile 10 arasında derecesinin gösterildiği görselleştirmeyi eklemek için tuvalin boş bir alanını seçin ve sonra da Görselleştirme bölmesinde Sütun grafiği simgesini seçin.To add a visualization that shows the names of the top 10 weather states and their ranks from 1 to 10, select a blank area of the canvas and then select the Column chart icon from the Visualization pane. Alanlar bölmesinde State ve Weather seçin.In the Fields pane, select State and Weather. Sütun grafiğinde sorgunuzdaki 40 eyalet, en yüksek sayısal dereceden en düşüğe veya en kötü hava durumundan en iyi hava durumuna doğru derecelendirilmiş olarak gösterilir.A column chart shows the 40 states in your query, ranked from highest to lowest numerical rank, or worst to best weather.

Sütun grafiği görselleştirmesini gösteren Power BI Desktop’ın ekran görüntüsü.

Derecelendirmenin sırasını önce 1 gösterilecek şekilde değiştirmek için, görselleştirmenin sağ üst kısmındaki Diğer seçenekler üç noktasını seçin ve menüden Artan düzende sırala'yı seçin.To switch the order of the ranking so that number 1 appears first, select the More options ellipsis at the upper right of the visualization, and select Sort ascending from the menu.

Artan Sıralama seçeneğini gösteren Power BI Desktop’ın ekran görüntüsü.

Tabloyu ilk 10 eyaletle sınırlandırmak için harita görselleştirmesinde uyguladığınız alt 10 filtresinin aynısını uygulayın.To limit the table to the top 10 states, apply the same bottom 10 filter as you did for the map visualization.

Harita görselleştirmesinde yaptığınız gibi görselleştirmenin başlığını değiştirin.Retitle the visualization the same way as for the map visualization. Ayrıca Görselleştirme bölmesinin Biçim bölümünde Weather olan Y ekseni > Eksen başlığı değerini daha anlaşılır olması için Weather ranking olarak değiştirin.Also in the Format section of the Visualization pane, change Y axis > Axis title from Weather to Weather ranking to make it more understandable. Ardından Y ekseni seçicisini Kapalı olarak ayarlayın ve Veri etiketleri değerini Açık olarak ayarlayın.Then, turn the Y axis selector to Off, and turn Data labels to On.

Şimdi ilk 10 hava durumuna sahip eyalet derecelendirme sırasıyla ve sayısal derecelendirmeleriyle gösterilir.Now, the top 10 weather states appear in ranked order along with their numerical rankings.

Tamamlanan sütun grafiğini gösteren Power BI Desktop’ın ekran görüntüsü.

Affordability ve Overall ranking alanları için benzer veya farklı görselleştirmeler yapabilir veya birkaç alanı tek görselleştirmede birleştirebilirsiniz.You can make similar or other visualizations for the Affordability and Overall ranking fields, or combine several fields into one visualization. Çeşitli ilgi çekici raporlar ve görselleştirmeler oluşturabilirsiniz.There are all sorts of interesting reports and visualizations you can create. Bu Tablo ve Çizgi ve kümelenmiş sütun grafiği görselleştirmelerinde ilk 10 hava durumuna sahip eyaletler, bunların uygun fiyat ve genel derecelendirmeleriyle birlikte gösterilir:These Table and Line and clustered column chart visualizations shows the top 10 weather states along with their affordability and overall rankings:

Tablo, Satır ve Kümelenmiş Sütun görselleştirmelerini gösteren Power BI Desktop’ın ekran görüntüsü.

Farklı görselleştirmeleri farklı rapor sayfalarında gösterebilirsiniz.You can show different visualizations on different report pages. Yeni sayfa eklemek için sayfalar çubuğunda bulunan mevcut sayfaların yanındaki + simgesini seçin veya şeridin Giriş sekmesinde Ekle > Yeni Sayfa'yı seçin.To add a new page, select the + symbol next to the existing pages on the pages bar, or select Insert > New Page in the Home tab of the ribbon. Sayfayı yeniden adlandırmak için sayfalar çubuğunda sayfa adına çift tıklayın veya sağ tıklayın ve Sayfayı Yeniden Adlandır'ı seçin ve yeni adı yazın.To rename a page, double-click the page name in the pages bar, or right-click it and select Rename Page, and then type the new name. Raporun farklı bir sayfasına gitmek için, sayfalar çubuğunda sayfayı seçin.To go to a different page of the report, select the page from the pages bar.

Sayfalar çubuğunu gösteren Power BI Desktop’ın ekran görüntüsü.

Giriş sekmesinin Ekle grubunda rapor sayfalarınıza metin kutuları, resimler ve düğmeler ekleyebilirsiniz. Görselleştirmelerin biçimlendirme seçeneklerini ayarlamak için, görselleştirmeyi seçin ve sonra da Görselleştirmeler bölmesinde Biçim simgesini seçin.You can add text boxes, images, and buttons to your report pages from the Insert group of the Home tab. To set formatting options for visualizations, select a visualization and then select the Format icon in the Visualizations pane. Sayfa boyutlarını, arka planları ve diğer sayfa bilgilerini yapılandırmak için, görselleştirme seçmeden Biçim simgesini seçin.To configure page sizes, backgrounds, and other page information, select the Format icon with no visualization selected.

Sayfalarınızı ve görselleştirmelerinizi oluşturmayı bitirdiğinizde Dosya > Kaydet'i seçin ve raporunuzu kaydedin.When you finish creating your pages and visualizations, select File > Save and save your report.

Tamamlanan rapor sayfasını gösteren Power BI Desktop’ın ekran görüntüsü.

Raporlar hakkında daha fazla bilgi için bkz. Power BI Desktop'taki Rapor Görünümü.For more information about reports, see Report View in Power BI Desktop.

Çalışmanızı paylaşmaShare your work

Artık Power BI Desktop raporunuz olduğuna göre bu raporu diğer kişilerle paylaşabilirsiniz.Now that you have a Power BI Desktop report, you can share it with others. Çalışmanızı paylaşmanın birkaç yolu var.There are a few ways to share your work. Raporun .pbix dosyasını diğer herhangi bir dosya gibi dağıtabilir, .pbix dosyasını Power BI hizmetinden karşıya yükleyebilir veya doğrudan Power BI Desktop'tan Power BI hizmetine yayımlayabilirsiniz.You can distribute the report .pbix file like any other file, you can upload the .pbix file from the Power BI service, or you can publish directly from Power BI Desktop to the Power BI service. Raporları Power BI hizmetine yayımlayabilmek veya karşıya yükleyebilmek için Power BI hesabınız olmalıdır.You must have a Power BI account to be able to publish or upload reports to Power BI service.

Power BI Desktop'tan Power BI hizmetine yayımlamak için, şeridin Giriş sekmesinde Yayımla'yı seçin.To publish to the Power BI service from Power BI Desktop, from the Home tab of the ribbon, select Publish.

Yayımlama seçeneğini gösteren Power BI Desktop’ın ekran görüntüsü.

Power BI'da oturum açmanız veya hedef seçmeniz istenebilir.You may be prompted to sign in to Power BI, or to select a destination.

Yayımlama işlemi tamamlandıktan sonra aşağıdaki iletişim kutusuyla karşılaşırsınız.When the publish process is complete, you see the following dialog:

Yayımlama Başarılı iletisini gösteren Power BI Desktop’ın ekran görüntüsü.

Raporu Power BI'da açma bağlantısını seçtiğinizde, raporunuz Power BI sitenizde Çalışma alanım > Raporlar'ın altında açılır.When you select the link to open the report in Power BI, your report opens in your Power BI site under My workspace > Reports.

Çalışmanızı paylaşmanın başka bir yolu da Power BI hizmetinin içinden yüklemektir.Another way to share your work is to load it from within the Power BI service. Power BI'ı tarayıcıda açmak için https://app.powerbi.com adresine gidin.Go to https://app.powerbi.com to open Power BI in a browser. Power BI Giriş sayfanızın sol alt kısmındaki Veri al'ı seçerek Power BI Desktop raporunuzu yükleme işlemini başlatın.On your Power BI Home page, select Get data at lower left to start the process of loading your Power BI Desktop report.

Veri Al seçeneğini gösteren Power BI Desktop’ın ekran görüntüsü.

Sonraki sayfada Dosyalar bölümünden Al'ı seçin.On the next page, select Get from the Files section.

Veri Al ekranını gösteren Power BI Desktop’ın ekran görüntüsü.

Sonraki sayfada Yerel Dosya'yı seçin.On the next page, select Local File. Power BI Desktop .pbix dosyanıza göz atın, bu dosyayı seçin ve sonra da 'ı seçin.Browse to and select your Power BI Desktop .pbix file, and select Open.

Dosya içeri aktarıldıktan sonra dosyanın Power BI hizmetinin sol bölmesindeki Çalışma alanım > Raporlar'ın altında listelendiğini görebilirsiniz.After the file imports, you can see it listed under My workspace > Reports in the left pane of the Power BI service.

Power BI’a içeri aktarılan dosyayı gösteren Power BI Desktop’ın ekran görüntüsü.

Dosyayı seçtiğinizde raporun ilk sayfası görüntülenir.When you select the file, the first page of the report appears. Raporun sol tarafındaki sekmelerden farklı sayfalar seçebilirsiniz.You can select different pages from the tabs at the left of the report.

Rapor tuvalinin üst kısmındaki Diğer seçenekler > Düzenle'yi seçerek Power BI hizmetindeki bir raporda değişiklik yapabilirsiniz.You can make changes to a report in the Power BI service by selecting More options > Edit from the top of the report canvas. Değişikliklerinizi kaydetmek için Kopyasını kaydet’i seçin.To save your changes, select Save a copy.

Düzenle ve Kaydet seçeneklerini gösteren Power BI Desktop’ın ekran görüntüsü.

Power BI hizmetinde raporunuzu kullanarak birçok ilgi çekici görsel oluşturabilir ve bu görselleri panolara sabitleyebilirsiniz.There are all sorts of interesting visuals you can create from your report in the Power BI service, which you can pin to a dashboard. Power BI hizmetindeki panolar hakkında daha fazla bilgi için bkz. Harika bir pano oluşturmaya yönelik ipuçları.To learn about dashboards in the Power BI service, see Tips for designing a great dashboard. Pano oluşturma, paylaşma ve değiştirme hakkında daha fazla bilgi için bkz. Bir panoyu paylaşma.For more information about creating, sharing, and modifying dashboards, see Share a dashboard.

Rapor veya panoyu paylaşmak için, açık rapor veya pano sayfasının üst kısmında Paylaş'ı seçin ya da Çalışma alanım > Raporlar veya Çalışma alanım > Panolar listelerinde rapor veya pano adının yanındaki Paylaş simgesini seçin.To share a report or dashboard, select Share at the top of the open report or dashboard page, or select the Share icon next to the report or dashboard name in the My workspace > Reports or My workspace > Dashboards lists.

Raporunuzu veya panonuzu başkalarıyla paylaşmak üzere e-posta göndermek veya bağlantı almak için Raporu paylaş veya Panoyu paylaş ekranını tamamlayın.Complete the Share report or Share dashboard screen to send an email or get a link to share your report or dashboard with others.

Raporu Paylaş ekranını gösteren Power BI Desktop’ın ekran görüntüsü.

Power BI Desktop'ı ve Power BI hizmetini kullanarak verilerle ilgili birçok ilgi çekici derleme ve görselleştirme oluşturabilirsiniz.There are many compelling data-related mash-ups and visualizations you can do with Power BI Desktop and the Power BI service.

Sonraki adımlarNext steps

Power BI Desktop bir tanılama bağlantı noktasına bağlanmayı destekler.Power BI Desktop supports connecting to a diagnostics port. Tanılama bağlantı noktası, diğer araçların tanılama amacıyla bağlanmasına ve izleme gerçekleştirmesine imkan tanır.The diagnostics port allows other tools to connect to and perform traces for diagnostic purposes. Tanılama bağlantı noktası kullanılırken modelde herhangi bir değişiklik yapılması desteklenmez. Modelde değişiklik yapılması bozulmaya veya veri kaybına yol açabilir.When using the diagnostics port, making any changes to the model is not supported. Changes to the model may lead to corruption and data loss.

Power BI Desktop'ın çok çeşitli özellikleri hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki kaynakları gözden geçirin:For more information on the many capabilities of Power BI Desktop, check out the following resources: