Power BI Desktop Gülümseme Gönder Gizlilik BildirimiPower BI Desktop Send a Smile Privacy Statement

Power BI Desktop’ın Mart 2018 sürümünden itibaren hata raporlama özelliği, Gülümseme Gönder veya Kaş Çatma Gönder işlevi yerine Windows Hata Bildirimi platformunu kullanır.Beginning with the March 2018 version of Power BI Desktop, error reporting uses the Windows Error Reporting platform rather than the Send a Smile or Send a Frown functionality. Windows gizlilik blogunda Windows Hata Bildirimi platformu hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.You can get more information about the Windows Error Reporting platform in the Windows Privacy blog.

Power BI Desktop’ın Mart 2018’den önceki sürümleri içinFor versions of Power BI Desktop prior to March 2018

Microsoft olarak ihtiyacınız olan performansa, güce ve kolaylığa sahip ürünleri kullanımınıza sunarken gizliliğinizi korumak için de çok çalışıyoruz.At Microsoft, we are working hard to protect your privacy, while delivering products that bring you the performance, power, and convenience you want. Bu Gizlilik Bildirimi, Microsoft Power BI Desktop Geri Bildirimi Gülümseme Gönder tarafından kullanılan veri toplama ve kullanım uygulamalarının çoğunu açıklamaktadır.This Privacy Statement explains many of the data collection and use practices of Microsoft Power BI Desktop Feedback Send a Smile. Bu bildirim diğer çevrimiçi veya çevrimdışı Microsoft siteleri, ürünleri veya hizmetleri için geçerli değildir.It doesn’t apply to other online or offline Microsoft sites, products, or services.

Bu bildirimde aksi belirtilmediği sürece Gülümseme Gönder işlevi kişisel bilgileri Microsoft'a göndermez.Except as otherwise described in this statement, Send a Smile doesn’t send personal information to Microsoft. Microsoft'a gönderilen bilgiler izniniz olmadan Microsoft ile denetim altındaki yan kuruluşları ve bağlı kuruluşları haricinde paylaşılmaz.Information that is sent to Microsoft isn’t shared outside of Microsoft and its controlled subsidiaries and affiliates without your permission.

Power BI Desktop uygulamasındaki Gülümseme Gönder özelliği, geri bildirimlerinizi bir e-posta adresiyle birlikte göndermenizi sağlar.Send a Smile to Power BI Desktop allows you to send an email address with your feedback. Bu e-posta adresi Microsoft'un isteğinizle ilgili daha fazla bilgiye veya ayrıntıya ihtiyaç duyması halinde sizinle iletişime geçmek için kullanılır.This email address is used to contact you if Microsoft needs further information or clarification on your request. Gülümseme Gönder özelliğini kullanmak için e-posta adresinizi Microsoft'a kaydetmeniz gerekmez.You don’t have to register your email address with Microsoft to use Send a Smile.

Power BI Desktop uygulamasındaki Gülümseme Gönder özelliği Microsoft'a geri bildirim göndermenizi ve isterseniz şikayetinizle ilgili ekran görüntüleri eklemenizi sağlar.Send a Smile to Power BI Desktop allows you to send feedback to Microsoft and, if you want, include screenshots showing the specific compliment or concern you have. Gülümseme Gönder kişisel bilgilerinizi kasten toplamasa da bu tür bilgiler, ilettiğiniz geri bildirimde veya ekran görüntülerinde bulunabilir.Although Send a Smile doesn’t intentionally collect personally identifiable information, it is possible that such information might be captured in the feedback or screenshots you provide. Microsoft bu bilgileri sizi tanımlamak için kullanmaz.Microsoft doesn’t use this information to identify you.

Gülümseme Gönder sistem yapılandırmanız hakkında bilgileri, standart bilgisayar bilgilerini ve Microsoft ürünlerini kullanma şeklinizle ilgili temel bilgileri otomatik olarak toplar.Send a Smile automatically collects some information about your system configuration, standard computer information, and basic information about how you use Microsoft products. Geri bildirim gönderdiğinizde bu bilgiler de gönderilir.This information is sent when you choose to send feedback.

Gülümseme Gönder genelde aşağıdakilerle ilgili bilgileri toplar:Send a Smile generally collects information about:

 • Kullandığınız işletim sistemi sürümü ve mimarisi gibi sistem yapılandırması (32 bit veya 64 bit).System configuration, such as the operating system version and architecture that you use (32-bit vs. 64-bit).
 • Kullandığınız Power BI Desktop, Internet Explorer sürümü ve CLR sürümü gibi standart bilgisayar bilgileri.Standard computer information, such as the Power BI Desktop, Internet Explorer version and CLR version that you are using.
 • Dosya Paketi Bilgileri (Belge Yerel Ayarı, Hızlı Birleştirme Etkin/Devre Dışı durumu), Etkin ve Devre Dışı Önizleme Özellikleri, DirectQuery gibi Power BI Desktop programı kullanımı. İçeri aktarma modu, geçerli Çalışma Kümesi ve geçerli oturumda kullanılan En Yüksek Sanal Bellek.Power BI Desktop program usage, such as File Package Info (Document Locale, Fast Combine Enabled/Disabled state), Enabled and Disabled Preview Features, DirectQuery vs. Import mode, current Working Set and Peak Virtual Memory used in the current session.

Sizden aldığımız kişisel bilgiler Microsoft ve denetim altındaki yan kuruluşları ve bağlı kuruluşları tarafından istekte bulunduğunuz veya yetki verdiğiniz hizmetleri sunmak ya da işlemleri gerçekleştirmek amacıyla kullanılır ve aşağıdakilerle ilgili ek bilgi talebinde bulunmak için de kullanılabilir:The personal information we collect from you is used by Microsoft and its controlled subsidiaries and affiliates to provide the services or carry out the transactions you requested or authorized, and it might also be used to request additional information on:

 • Kullanmakta olduğunuz ürün veya hizmet hakkında sunduğunuz geri bildirimFeedback you provide about the product or service you are using
 • Yazılımla ilgili önemli güncelleştirmeler ve bildirimler sunmak içinTo provide critical updates and notifications regarding the software
 • Hata ve anket formu sorguları gibi ürün veya hizmeti geliştirmek içinTo improve the product or service, for example, bug and survey form inquiries

Bu bildirimde belirtilen durumlar haricinde sunduğunuz kişisel bilgiler, onayınız olmadan üçüncü taraflara aktarılmaz.Except as described in this statement, personal information you provide isn’t transferred to third parties without your consent. Bazen belirli hizmetleri bizim adımıza yürütmek üzere başka şirketlerle anlaşma yapabiliyoruz, bunlar:We occasionally hire other companies to provide limited services on our behalf, such as:

 • Satın alınan ürünleri paketleme, gönderme ve teslim etme ile diğer yazışmalarPackaging, sending and delivering purchases, and other mailings
 • Ürün veya hizmetlerle ilgili müşteri sorularını yanıtlamaAnswering customer questions about products or services
 • Etkinlik kaydı işlemeProcessing event registration
 • Hizmetlerimizin istatistiksel analizini gerçekleştirmePerforming statistical analysis of our services

Bu şirketlere yalnızca ilgili hizmeti vermek için ihtiyaç duyduğu kişisel bilgileri sunuyor ve bu bilgileri başka amaçlar doğrultusunda kullanmalarını yasaklıyoruz.We only provide those companies with the personal information they need to deliver the service, and they are prohibited from using that information for any other purpose.

Microsoft, aşağıdaki amaçlar doğrultusunda sizinle ilgili bilgilere erişebilir veya bu bilgileri ifşa edebilir:Microsoft might access or disclose information about you, including the content of your communications, to:

 • Yasalara uymak veya yasal taleplere veya süreçlere yanıt vermekComply with the law or respond to lawful requests or legal process
 • Hizmetleri kullanma şeklinizi belirleyen sözleşmelerimizi veya ilkelerimizi uygulama dahil olmak üzere Microsoft'un veya müşterilerimizin haklarını veya mülklerini korumakProtect the rights or property of Microsoft or our customers, including the enforcement of our agreements or policies governing your use of the services
 • Microsoft çalışanlarının, müşterilerinin veya kamunun kişisel güvenliğini korumak için bu erişim veya ifşanın gerekli olduğuna inanması halindeAct on a good faith belief that such access or disclosure is necessary to protect the personal safety of Microsoft employees, customers, or the public

Gülümseme Gönder özelliğiyle toplanan veya Microsoft'a gönderilen bilgiler ABD'de veya Microsoft ya da bağlı kuruluşlarının veya yan kuruluşlarının veya hizmet sağlayıcılarının tesislerinin bulunduğu diğer ülkelerde depolanabilir ve işlenebilir.Information collected by or sent to Microsoft by Send a Smile might be stored and processed in the United States or any other country in which Microsoft or its affiliates, subsidiaries, or service providers maintain facilities. Microsoft, Avrupa Birliği'nden alınan verilerin toplanması, kullanılması ve saklanmasıyla ilgili Amerika Birleşik Devletleri Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen Safe Harbor Çerçevesi'ne göre hareket etmektedir.Microsoft abides by the Safe Harbor Framework as set forth by the United States Department of Commerce regarding the collection, use, and retention of data from the European Union.

Bilgilerinizin güvenliğiSecurity of your information

Microsoft, kişisel bilgilerinizin korunmasına yardımcı olmaya kararlıdır.Microsoft is committed to helping protect the security of your personal information. Kişisel bilgilerinizi yetkisiz erişimden, kullanımdan ve açıklanmaktan korumaya yardımcı olmak üzere çok çeşitli güvenlik teknolojileri ve yordamları kullanırız.We use a variety of security technologies and procedures to help protect your personal information from unauthorized access, use, or disclosure.

Bu Gizlilik Bildirimi'nde yapılan değişikliklerChanges to this Privacy Statement

Microsoft, bu Gizlilik Bildirimi'ni zaman zaman güncelleştirebilir.Microsoft might occasionally update this Privacy Statement. Her güncelleştirme sonrasında Gizlilik Bildirimi'nin en üstündeki son güncelleştirme tarihi değiştirilir.The last updated date at the top of the Privacy Statement is updated with every revision. Microsoft'un bilgilerinizin korunmasına nasıl yardımcı olduğu hakkında bilgi sahibi olmak için bu Gizlilik Bildirimi'ni belirli aralıklarla gözden geçirmenizi öneririz.We encourage you to periodically review this Privacy Statement to be informed of how Microsoft is helping to protect your information.