Power BI Desktop nedir?What is Power BI Desktop?

Power BI Desktop, yerel bilgisayarınıza yükleyebileceğiniz ücretsiz bir uygulamadır ve verilerinize bağlanmayı, verileri dönüştürmeyi ve verilerinizi görselleştirmeyi sağlar.Power BI Desktop is a free application you install on your local computer that lets you connect to, transform, and visualize your data. Power BI Desktop sayesinde çok sayıda farklı veri kaynağına bağlanıp bu kaynakları bir veri modelinde birleştirebilirsiniz (bu süreç çoğunlukla modelleme olarak adlandırılır).With Power BI Desktop, you can connect to multiple different sources of data, and combine them (often called modeling) into a data model. Bu veri modeli görseller ve kuruluşunuzdaki diğer kişilerle rapor olarak paylaşabileceğiniz görsel koleksiyonları oluşturmanızı sağlar.This data model lets you build visuals, and collections of visuals you can share as reports, with other people inside your organization. İş zekası projelerinde çalışan çoğu kullanıcı, raporlar oluşturmak için Power BI Desktop kullanır ve sonra raporlarını başkalarıyla paylaşmak için Power BI hizmetini kullanır.Most users who work on business intelligence projects use Power BI Desktop to create reports, and then use the Power BI service to share their reports with others.

Örnek verileri gösteren Power BI Desktop’ın ekran görüntüsü.

Power BI Desktop’ın en yaygın kullanım şekilleri aşağıda verilmiştir:The most common uses for Power BI Desktop are as follows:

 • Verilere bağlanmaConnect to data
 • Bir veri modeli oluşturmak için bu verileri dönüştürme ve temizlemeTransform and clean that data, to create a data model
 • Verilerin görsel açıklamalarını sağlayan grafik gibi görseller oluşturmaCreate visuals, such as charts or graphs, that provide visual representations of the data
 • Bir veya daha fazla rapor sayfasında görsel koleksiyonu olan raporlar oluşturmaCreate reports that are collections of visuals, on one or more report pages
 • Power BI hizmetini kullanarak raporları başkalarıyla paylaşmaShare reports with others by using the Power BI service

Çoğunlukla bu tür görevlerden sorumlu kişilerin veri analistleri (bazı durumlarda yalnızca analistler olarak anılır) ya da iş zekası uzmanları (genellikle rapor oluşturucular olarak anılır) olduğu düşünülür.People most often responsible for such tasks are often considered data analysts (sometimes referred to as analysts) or business intelligence professionals (often referred to as report creators). Ancak, kendisini çözümleyici veya rapor oluşturucu olarak görmeyen birçok kişi, ilgi çekici raporlar oluşturmak veya çeşitli kaynaklardan verileri çekmek ve veri modelleri oluşturmak için Power BI Desktop kullanır.However, many people who don't consider themselves an analyst or a report creator use Power BI Desktop to create compelling reports, or to pull data from various sources and build data models, which they can share with their coworkers and organizations.

Önemli

Power BI Desktop müşteri geri bildirimlerini ve yeni özellikleri bir araya getirecek şekilde aylık olarak güncelleştirilir ve kullanıma sunulur.Power BI Desktop is updated and released on a monthly basis, incorporating customer feedback and new features. Yalnızca Power BI Desktop'ın en son sürümü desteklenir; Power BI Desktop için müşteri desteğine başvuran müşterilerden en son sürümü yükseltmeleri istenir.Only the most recent version of Power BI Desktop is supported; customers who contact support for Power BI Desktop will be asked to upgrade to the most recent version. Power BI Desktop'ın en son sürümünü Windows Store'dan alabileceğiniz gibi tüm desteklenen dilleri içeren ve bilgisayarınıza indirip yüklediğiniz tek bir yürütülebilir dosya olarak da elde edebilirsiniz.You can get the most recent version of Power BI Desktop from the Windows Store, or as a single executable containing all supported languages that you download and install on your computer.

Power BI Desktop’ta, tuvalin sol tarafından seçebileceğiniz üç görünüm bulunur.There are three views available in Power BI Desktop, which you select on the left side of the canvas. Göründükleri sırayla gösterilen görünümler aşağıdaki gibidir:The views, shown in the order they appear, are as follows:

 • Rapor: Bu görünüm, raporları ve görselleri oluşturduğunuz ve oluşturma zamanınızın büyük bir kısmının geçtiği yerdir.Report: In this view, you create reports and visuals, where most of your creation time is spent.
 • Veri: Bu görünümde raporunuzla ilişkili veri modelinde kullanılan tabloları, ölçümleri ve diğer verileri görebilir ve verileri raporun modelinde en iyi şekilde kullanmak üzere dönüştürebilirsiniz.Data: In this view, you see the tables, measures, and other data used in the data model associated with your report, and transform the data for best use in the report's model.
 • Model: Bu görünümde, veri modelinizdeki tablolar arasındaki ilişkileri görüp yönetebilirsiniz.Model: In this view, you see and manage the relationships among tables in your data model.

Aşağıdaki görüntüde, tuvalin sol tarafında gösterildiği gibi üç görünüm gösterilmektedir:The following image shows the three views, as displayed along the left side of the canvas:

Üç Görünüm panelini gösteren Power BI Desktop’ın ekran görüntüsü.

Verilere bağlanmaConnect to data

Power BI Desktop kullanmaya başlamak için ilk adım verilere bağlanmaktır.To get started with Power BI Desktop, the first step is to connect to data. Power BI Desktop’tan bağlanabileceğiniz çok çeşitli türlerde veri kaynağı mevcuttur.There are many different data sources you can connect to from Power BI Desktop.

Verilere bağlanmak için:To connect to data:

 1. Giriş şeridinde Veri Al > Diğer'i seçin.From the Home ribbon, select Get Data > More.

  Power BI Desktop’ın bağlanabildiği çok sayıda kategoriyi içeren Veri Al penceresi açılır.The Get Data window appears, showing the many categories to which Power BI Desktop can connect.

  Veri Al iletişim kutusunu gösteren Power BI Desktop’ın ekran görüntüsü.

 2. Bir veri türü seçtiğinizde, Power BI Desktop’ın sizin adınıza veri kaynağına bağlanması için gereken URL ve kimlik bilgileri gibi bilgiler istenir.When you select a data type, you're prompted for information, such as the URL and credentials, necessary for Power BI Desktop to connect to the data source on your behalf.

  SQL Server Veritabanı iletişim kutusunu gösteren Power BI Desktop’ın ekran görüntüsü.

 3. Bir veya daha fazla veri kaynağına bağlandıktan sonra verileri sizin için yararlı olacak şekilde dönüştürmek isteyebilirsiniz.After you connect to one or more data sources, you may want to transform the data so it's useful for you.

Verileri dönüştürme ve temizleme, model oluşturmaTransform and clean data, create a model

Power BI Desktop’ta yerleşik Power Query Düzenleyicisi’ni kullanarak verileri temizleyebilir ve dönüştürebilirsiniz.In Power BI Desktop, you can clean and transform data using the built-in Power Query Editor. Power Query Düzenleyicisi ile verilerinizde, veri türünü değiştirme, sütunları kaldırma veya birden çok kaynaktan veri birleştirme gibi değişiklikler yapabilirsiniz.With Power Query Editor, you make changes to your data, such as changing a data type, removing columns, or combining data from multiple sources. Biraz heykeltıraşlık gibidir; büyük bir kil (veya veri) bloğu ile başlayabilir, sonra verilerin şekli istediğiniz duruma gelene kadar gerektikçe parçaları tıraş edebilir ya da ekleyebilirsiniz.It's like sculpting: you start with a large block of clay (or data), then shave off pieces or add others as needed, until the shape of the data is how you want it.

Power Query Düzenleyicisi'ni başlatmak için:To start Power Query Editor:

 • Giriş şeridinde Sorguları Düzenle > Sorguları Düzenle öğesini seçin.Select Edit Queries > Edit Queries from the Home ribbon.

  Power Query Düzenleyicisi penceresi görüntülenir.The Power Query Editor window appears.

  Power Query Düzenleyicisi penceresini gösteren Power BI Desktop’ın ekran görüntüsü.

Verileri dönüştürürken uyguladığınız her adım (bir tabloyu yeniden adlandırma, bir veri türünü dönüştürme veya sütunları silme gibi) Power Query Düzenleyicisi tarafından kaydedilir.Each step you take in transforming data (such as renaming a table, transforming a data type, or deleting a column) is recorded by Power Query Editor. Bu sorgu veri kaynağına her bağlandığında, verilerin her zaman belirttiğiniz gibi şekillendirilmesi için o adımlar uygulanır.Every time this query connects to the data source, those steps are carried out so that the data is always shaped the way you specify.

Aşağıdaki görüntüde, şekillendirilmiş ve bir modele dönüştürülmüş sorgunun Power Query Düzenleyicisi penceresi gösterilmektedir.The following image shows the Power Query Editor window for a query that has been shaped, and turned into a model.

Şekillendirilmiş bir sorgu için Power Query Düzenleyicisi penceresini gösteren Power BI Desktop’ın ekran görüntüsü.

Verileriniz istediğiniz gibi olana kadar görseller oluşturabilirsiniz.Once your data is how you want it, you can create visuals.

Görsel oluşturmaCreate visuals

Bir veri modeli elde ettikten sonra alanları rapor tuvalinin üzerine sürükleyerek görseller oluşturabilirsiniz.After you have a data model, you can drag fields onto the report canvas to create visuals. Görsel, modelinizdeki verilerin grafiksel bir açıklamasıdır.A visual is a graphic representation of the data in your model. Power BI Desktop'ta seçebileceğiniz farklı türde görseller vardır.There are many different types of visuals to choose from in Power BI Desktop. Aşağıdaki görsel basit bir sütun grafiğini göstermektedir.The following visual shows a simple column chart.

Örnek bir çubuk grafiğini gösteren Power BI Desktop’ın ekran görüntüsü.

Görsel oluşturmak veya değiştirmek için:To create or change a visual:

 • Görselleştirmeler bölmesinde görsel simgesini seçin.From the Visualizations pane, select the visual icon.

  Görselleştirmeler bölmesini gösteren Power BI Desktop’ın ekran görüntüsü.

  Rapor tuvalinde seçili bir görseliniz varsa, seçili görsel seçtiğiniz türle değiştirilir.If you already have a visual selected on the report canvas, the selected visual changes to the type you selected.

  Tuvalde bir görsel seçilmezse, seçiminize göre yeni bir görsel oluşturulur.If no visual is selected on the canvas, a new visual is created based on your selection.

Rapor oluşturmaCreate reports

Çoğunlukla, Power BI Desktop’ta modelinizi oluşturmak için kullandığınız verilerin çeşitli yönlerini gösteren bir görsel koleksiyonu oluşturmak istersiniz.More often, you'll want to create a collection of visuals that show various aspects of the data you've used to create your model in Power BI Desktop. Tek bir Power BI Desktop dosyasındaki bir görsel koleksiyonu rapor olarak adlandırılır.A collection of visuals, in one Power BI Desktop file, is called a report. Tıpkı bir Excel dosyasında bir veya daha fazla çalışma sayfası olabileceği gibi bir raporda bir veya daha fazla sayfa olabilir.A report can have one or more pages, just like an Excel file can have one or more worksheets.

Power BI Desktop ile, birden fazla kaynaktan verileri kullanarak kuruluşunuzdaki diğer kullanıcılarla paylaşabileceğiniz tek bir rapor halinde karmaşık ve görsel açıdan zengin raporlar oluşturabilirsiniz.With Power BI Desktop you can create complex and visually rich reports, using data from multiple sources, all in one report that you can share with others in your organization.

Aşağıdaki görüntüde bir Power BI Desktop raporunun Genel Bakış adlı birinci sayfasını görebilirsiniz (sekmeyi görüntünün altında görebilirsiniz).In the following image, you see the first page of a Power BI Desktop report, named Overview, as seen on the tab near the bottom of the image.

Genel Bakış sekmesini gösteren Power BI Desktop’ın ekran görüntüsü.

Rapor paylaşmaShare reports

Bir rapor başkalarıyla paylaşmaya hazır olduğunda raporu Power BI hizmetinde yayımlayabilir ve kuruluşunuzda bir Power BI lisansına sahip olan herkesin kullanımına sunabilirsiniz.After a report is ready to share with others, you can publish the report to the Power BI service, and make it available to anyone in your organization who has a Power BI license.

Power BI Desktop raporunu yayımlamak için:To publish a Power BI Desktop report:

 1. Giriş şeridinde Yayımla'yı seçin.Select Publish from the Home ribbon.

  Yayımla düğmesini gösteren Power BI Desktop’ın ekran görüntüsü.

  Power BI Desktop, Power BI hesabınızı kullanarak sizi Power BI hizmetine bağlar.Power BI Desktop connects you to the Power BI service with your Power BI account.

 2. Sonra çalışma alanınız, bir ekip çalışma alanı ya da Power BI hizmetindeki başka bir konum gibi Power BI hizmetinde raporu paylaşmak istediğiniz yeri seçmenizi ister.Power BI prompts you to select where in the Power BI service you'd like to share the report, such as your workspace, a team workspace, or some other location in the Power BI service.

  Power BI hizmetinde rapor paylaşmak için bir Power BI lisansına sahip olmanız gerekir.You must have a Power BI license to share reports to the Power BI service.

Sonraki adımlarNext steps

Power BI Desktop'ı kullanmaya başlamak için ilk olarak uygulamayı indirip yüklemeniz gerekir.To get started with Power BI Desktop, the first thing you need is to download and install the application. Power BI Desktop’ı edinmenin iki yolu vardır:There are two ways to get Power BI Desktop: