Öğretici: Power BI hizmetinde içerik oluşturmaya başlamaTutorial: Get started creating in the Power BI service

Bu öğretici, Power BI hizmetinin bazı özelliklerine giriş niteliğindedir.This tutorial is an introduction to some of the features of the Power BI service. Bu öğreticide, verilere bağlanır, bir rapor ve bir pano oluşturur ve verileriniz hakkında sorular sorarsınız.In it, you connect to data, create a report and a dashboard, and ask questions of your data. Power BI hizmetinde çok daha fazlasını yapabilirsiniz. Bu öğretici yalnızca başlangıç niteliğindedir.You can do much more in the Power BI service; this tutorial is just to whet your appetite. Power BI hizmetinin, diğer Power BI teklifleriyle nasıl bir uyum içinde çalıştığını anlamanız için Power BI nedir? makalesini okumanızı öneririz.For an understanding of how the Power BI service fits in with the other Power BI offerings, we recommend reading What is Power BI.

Rapor oluşturucu değil okuyucu musunuz?Are you a report reader rather than a creator? Power BI hizmetinde dolaşma sayfası sizin için iyi bir başlangıç noktasıdır.Getting around in the Power BI service is a good starting place for you.

Finansal Örnek panosunun ekran görüntüsü.

Bu öğreticide aşağıdaki adımları tamamlarsınız:In this tutorial, you complete the following steps:

 • Power BI çevrimiçi hesabınızda oturum açın veya Power BI hesabınız yoksa Power BI hesabına kaydolun.Sign in to your Power BI online account, or sign up, if you don't have an account yet.
 • Power BI hizmetini açın.Open the Power BI service.
 • Bazı verileri alın ve rapor görünümünde açın.Get some data and open it in report view.
 • Bu verileri kullanarak görselleştirmeler oluşturun ve rapor olarak kaydedin.Use that data to create visualizations and save it as a report.
 • Rapordan kutucukları sabitleyerek bir pano oluşturun.Create a dashboard by pinning tiles from the report.
 • Soru-Cevap doğal dil aracını kullanarak panonuza başka görselleştirmeler ekleyin.Add other visualizations to your dashboard by using the Q&A natural-language tool.
 • Panodaki kutucukları yeniden boyutlandırın, yeniden düzenleyin ve bunların ayrıntılarını düzenleyin.Resize, rearrange, and edit details for the tiles on the dashboard.
 • Veri kümesini, raporu ve panoyu silerek kaynakları temizleyin.Clean up resources by deleting the dataset, report, and dashboard.

Power BI hizmetine kaydolmaSign up for the Power BI service

Power BI'da içerik oluşturmak için Power BI Pro lisansı gerekir.You need a Power BI Pro license to create content in Power BI. Bir Power BI hesabınız yoksa, başlamadan önce ücretsiz Power BI Pro deneme sürümüne kaydolun.If you don't have a Power BI account, sign up for a free Power BI Pro trial before you begin.

1. Adım: Veri alStep 1: Get data

Genellikle, Power BI bir rapor oluşturmak istediğinizde Power BI Desktop başlatılır.Often, when you want to create a Power BI report, you start in Power BI Desktop. Power BI Desktop daha fazla özellik sunar.Power BI Desktop offers more power. Raporları tasarlamaya başlamadan önce, verileri dönüştürebilir, şekillendirebilir ve modelleyebilirsiniz.You can transform, shape, and model data, before you start designing reports. Ancak bu kez, Power BI hizmetinde bir rapor oluşturmaya sıfırdan başlayacağız.This time though, we're going to start from scratch creating a report in the Power BI service.

Bu öğreticide verileri basit bir Microsoft Excel dosyasından alacağız.In this tutorial, we get data from a simple Microsoft Excel file. Birlikte ilerlemek ister misiniz?Want to follow along? Finansal Örnek dosyasını indirin.Download the Financial Sample file.

 1. Başlamak için Power BI hizmetini (app.powerbi.com) tarayıcınızda açın.To begin, open the Power BI service (app.powerbi.com) in your browser.

  Hesabınız yok mu?Don’t have an account? Endişelenmeyin, Power BI Pro için ücretsiz denemeye kaydolabilirsinizNo worries, you can sign up for a free Power BI Pro trial

 2. Gezinti bölmesinde Çalışma alanım'ı seçin.Select My workspace in the navigation pane.

 3. Çalışma alanım'da Yeni > Karşıya dosya yükle'yi seçin.In My workspace, select New > Upload a file.

  Veri Al sayfası açılır.The Get Data page opens.

 4. Yeni içerik oluştur bölümünde Dosyalar'ın seçili olduğundan emin olduktan sonra Excel dosyasını kaydettiğiniz konumu seçin.Under the Create new content section, make sure Files is selected, then select the location where you saved the Excel file.

  Yeni içerik oluştur > Dosyalar adımının ekran görüntüsü.

 5. Bilgisayarınızda dosyanın bulunduğu konuma gidin ve düğmesini seçin.Browse to the file on your computer, and choose Open.

 6. Bu öğreticide Excel dosyasını, rapor ve pano oluşturmak için kullanabileceğimiz bir veri kümesi olarak eklemek için İçeri aktar seçeneğini belirleyeceğiz.For this tutorial, we select Import to add the Excel file as a dataset, which we can then use to create reports and dashboards. Karşıya yükle seçeneğini belirlerseniz Excel çalışma kitabının tamamı Power BI'a yüklenir. Daha sonra çalışma kitabını Excel Online'da açıp düzenleyebilirsiniz.If you select Upload, the entire Excel workbook is uploaded to Power BI, where you can open and edit it in Excel Online.

  İçeri aktar'ı seçme işleminin ekran görüntüsü.

 7. Veri kümeniz hazır olduğunda Finansal Örnek veri kümenizin yanındaki Diğer seçenekler (...) öğesini ve ardından Rapor oluştur'u seçin.When your dataset is ready, select More options (...) next to your Financial Sample dataset, then select Create report.

 8. Rapor düzenleyicisini açın.open the report editor.

  Tüm içerik > Rapor oluştur'u seçme işleminin ekran görüntüsü.

  Rapor tuvali boş olur.The report canvas is blank. Sağ tarafta Filtreler, Görsel Öğeler ve Alanlar bölmeleri bulunur.We see the Filters, Visualizations, and Fields panes on the right.

  Boş rapor tuvalinin ekran görüntüsü.

  İpucu

  Gezinti bölmesini daraltmak için sol üst köşedeki genel gezinti düğmesini seçin.Select the global navigation button in the upper-left corner to collapse the navigation pane. Bu şekilde tuvalinizde daha fazla yer açılır.That way your canvas has more room.

  Genel gezinti düğmesi.

 9. Şu anda Düzenleme görünümündesiniz.You're currently in Editing view. Menü çubuğundaki Okuma görünümü seçeneğine dikkat edin.Notice the Reading view option in the menu bar.

  Okuma görünümü seçeneğinin ekran görüntüsü.

  Raporun sahibi ve oluşturucusu olduğunuz için Düzenleme görünümünde raporları değiştirebilirsiniz.While in Editing view, you can modify reports, because you're the owner and creator of the report. Raporunuzu paylaştığınızda iş arkadaşlarınız raporla yalnızca Okuma görünümünde etkileşim kurabilir.When you share your report with colleagues, often they can only interact with the report in Reading view. Onlar Çalışma alanım'daki raporlarınızın tüketicileri olur.They are consumers of reports in your My workspace.

2. Adım: Raporda grafik oluşturmaStep 2: Create a chart in a report

Verilere bağlandığınıza göre keşfetmeye başlayabilirsiniz.Now that you've connected to data, start exploring. İlgi çekici bir şeyler bulduğunuz zaman rapor tuvaline kaydedebilirsiniz.When you've found something interesting, you can save it on the report canvas. Daha sonra bunu bir panoya sabitleyerek zaman içindeki değişimini izleyebilirsiniz.Then you can pin it to a dashboard to monitor it and see how it changes over time. Ancak bundan önce yapmamız gereken şeyler var.But first things first.

 1. Rapor düzenleyicisinde bir görselleştirme oluşturmak için öncelikle sayfanın sağ tarafındaki Alanlar bölmesini kullanın.In the report editor, start in the Fields pane on the right side of the page to build a visualization. Brüt Satış alanını ve ardından Tarih alanını seçin.Select the Gross Sales field, then the Date field.

  Alanlar listesinin ekran görüntüsü.

  Power BI, verileri çözümler ve bir sütun grafiği görselleştirmesi oluşturur.Power BI analyzes the data and creates a column chart visualization.

  Not

  İlk önce Brüt Satış yerine Tarih alanını seçtiyseniz bir tablo görürsünüz.If you selected the Date field first instead of Gross Sales, you see a table. Endişelenmeyin!No worries! Bir sonraki adımda görselleştirmeyi değiştireceğiz.We're going to change the visualization in the next step.

  Power BI sayısal değerler içerdiğini algıladığından bazı alanların yanında sigma simgesi bulunur.Some fields have sigma symbols next to them because Power BI detected that they contain numeric values.

  Sigma simgesi bulunan alanlar.

 2. Şimdi bu verileri farklı bir şekilde görüntüleyelim.Let's switch to a different way of displaying this data. Çizgi grafikler, zaman içinde değişen değerleri görüntülemek için iyi görsellerdir.Line charts are good visuals for displaying values over time. Görselleştirmeler bölmesinden Çizgi grafik simgesini seçin.Select the Line chart icon from the Visualizations pane.

  Çizgi grafik seçiliyken rapor düzenleyicisinin ekran görüntüsü.

 3. Bu grafik ilginç görünüyor, bunu bir panoya sabitleyelim.This chart looks interesting, so let's pin it to a dashboard. Görselleştirmenin üzerine gelin ve raptiye simgesini seçin.Hover over the visualization and select the pin icon.

  Raptiye simgesinin ekran görüntüsü.

 4. Bu rapor yeni olduğundan, görselleştirmeyi panoya sabitleyebilmeniz için öncelikle raporu kaydetmeniz istenir.Because this report is new, you're prompted to save it before you can pin a visualization to a dashboard. Raporunuza bir ad verin (örneğin, Finansal Örnek raporu) ve Kaydet'i seçin.Give your report a name (for example, Financial Sample report), then Save.

  Şimdi raporu, Okuma görünümünde inceliyorsunuz.Now you're looking at the report in Reading view.

 5. Raptiye simgesini yeniden seçin.Select the Pin icon again.

 6. Yeni pano’yu seçip Finansal Örnek panosu gibi bir ad verin.Select New dashboard and name it Financial Sample dashboard, for example.

  Panoya ad verme adımının ekran görüntüsü.

  Sağ üst köşeye yakın bir noktada çıkan Başarılı iletisi, görselleştirmenin bir kutucuk olarak panonuza eklendiğini bildirir.A success message (near the top-right corner) lets you know the visualization was added as a tile to your dashboard.

  Panoya sabitlendi iletişim kutusunun ekran görüntüsü.

  Sabitlediğiniz görselleştirme panonuza kaydedilir.Now that you've pinned this visualization, it's stored on your dashboard. Veriler güncel kalır ve bu sayede en son değeri bir bakışta görebilirsiniz.The data stays up-to-date so you can track the latest value at a glance. Ancak rapordaki görselleştirme türünü değiştirirseniz panodaki görselleştirme değişmez.However, if you change the visualization type in the report, the visualization on the dashboard doesn't change.

 7. Panoya git'i seçtiğinizde çizgi grafiğin yeni panonuza kutucuk olarak sabitlendiğini görebilirsiniz.Select Go to dashboard to see your new dashboard with the line chart that you pinned to it as a tile.

  Görselleştirmenin sabitlendiği panonun ekran görüntüsü.

 8. Panonuzdaki yeni kutucuğu seçin.Select the new tile on your dashboard. Power BI, raporu Okuma görünümü'nde açar.Power BI returns you to the report in Reading view.

 9. Düzenleme görünümüne geri dönmek için menü çubuğunda Diğer seçenekler (...) > Düzenle’yi seçin.To switch back to Editing view, select More options (...) in the menu bar > Edit.

  Raporu düzenlemek için Düzenle’yi seçme adımının ekran görüntüsü.

  Düzen görünümü'ne döndükten sonra kutucukları keşfetmeye ve sabitlemeye devam edebilirsiniz.Back in Editing view, you can continue to explore and pin tiles.

3. Adım: Soru-Cevap ile araştırmaStep 3: Explore with Q&A

Verilerinizi hızla araştırmak için Soru-Cevap soru kutusunda soru sormayı deneyin.For a quick exploration of your data, try asking a question in the Q&A question box. Soru-Cevap, verileriniz hakkında doğal dil sorguları oluşturmanızı sağlar.Q&A lets you ask natural-language queries about your data. Bir panoda Soru-Cevap kutusu, menü çubuğunun altında ve en üst kısımdadır (Verileriniz hakkında soru sorun).In a dashboard, the Q&A box is at the top (Ask a question about your data) under the menu bar. Bir raporda, menü çubuğunda bulunur (Bir soru sorun).In a report, it's in the top menu bar (Ask a question).

 1. Panoya geri dönmek için siyah Power BI üst bilgi çubuğunda Çalışma alanım’ı seçin.To go back to the dashboard, select My workspace in the black Power BI header bar.

  Çalışma alanım bölümüne geri dönme işleminin ekran görüntüsü.

 2. Çalışma alanım'da panonuzu seçin.In My workspace, select your dashboard.

  Panonuzu seçme işleminin ekran görüntüsü.

 3. Verilerinizle ilgili bir soru sorun’u seçin.Select Ask a question about your data. Soru-Cevap, otomatik olarak bir dizi öneri sunar.Q&A automatically offers a number of suggestions.

  Soru-Cevap tuvalinin ekran görüntüsü.

  Not

  Önerileri görmüyorsanız Yeni Soru-Cevap deneyimini açın.If you don't see the suggestions, turn on New Q&A experience.

  Yeni Soru-Cevap deneyimini açma işleminin ekran görüntüsü.

 4. Bazı öneriler tek bir değer döndürür.Some suggestions return a single value. Örneğin ortalama satılan malların maliyeti nedir'i seçin.For example, select what is the average cog.

  Soru-Cevap yanıt arar ve kart görselleştirmesi biçiminde sunar.Q&A searches for an answer and presents it in the form of a card visualization.

 5. Görseli sabitle'yi seçip bu görselleştirmeyi Finansal Örnek panosuna sabitleyin.Select Pin visual and pin this visualization to the Financial Sample dashboard.

  Görseli sabitleme işleminin ekran görüntüsü.

 6. Soru-Cevap sayfasına dönüp Tüm önerileri göster'i seçin.Go back to Q&A and select Show all suggestions.

 7. Ülkeye göre toplam kar'ı seçin.Select total profit by country.

  Ülkeye göre toplam kar'ın ekran görüntüsü.

 8. Haritayı da Finansal Örnek panosuna sabitleyin.Pin the map to the Financial Sample dashboard, too.

 9. Panoda az önce sabitlediğiniz haritayı seçin.On the dashboard, select the map you just pinned. Yeniden Soru-Cevap açılır.See how it opens Q&A again?

 10. İmleci Soru-Cevap kutusunda ülkeye göre ifadesinin sonuna yerleştirin ve çubuk olarak yazın.Place the cursor after by country in the Q&A box and type as bar. Power BI sonuçları içeren bir çubuk grafik oluşturur.Power BI creates a bar chart with the results.

  Çubuk grafik görselleştirmesinin ekran görüntüsü.

 11. Çubuk grafiği de Finansal Örnek panonuza sabitleyin.Pin the bar chart to your Financial Sample dashboard, too.

 12. Oluşturduğunuz yeni kutucukları göreceğiniz panonuza geri dönmek için Soru-Cevap'tan çık seçeneğini belirleyin.Select Exit Q&A to return to your dashboard, where you see the new tiles you created.

  Soru-Cevap görselleştirmelerinin sabitlendiği panonun ekran görüntüsü.

  Soru-Cevap bölümünde haritayı çubuk grafik olarak değiştirdiğiniz halde, sabitlediğiniz sırada bir harita olduğu için kutucuğun bir harita olarak kaldığını görürsünüz.You see that even though you changed the map to a bar chart in Q&A, that tile remained a map because it was a map when you pinned it.

4. Adım: Kutucukları yeniden konumlandırmaStep 4: Reposition tiles

Pano alanını daha iyi kullanmak için kutucukları yeniden düzenleyebiliriz.We can rearrange the tiles to make better use of the dashboard space.

 1. Gross Sales çizgi grafik kutucuğunun sağ alt köşesini, Sales kutucuğu ile aynı yüksekliğe gelene kadar yukarı doğru sürükleyip bırakın.Drag the lower-right corner of the Gross Sales line chart tile upward, until it snaps at the same height as the Sales tile, then release it.

  Kutucuğu yeniden boyutlandırma işleminin ekran görüntüsü.

  Artık iki kutucuk aynı yükseklikte.Now the two tiles are the same height.

 2. SMM Ortalaması kutucuğunda Diğer seçenekler (...) > Ayrıntıları düzenle'yi seçin.Select More options (...) for the Average of COGS tile > Edit details.

  Kutucuğa ait Diğer seçenekler menüsünün ekran görüntüsü.

 3. Başlık kutusuna Satılan Ürünlerin Ortalama Maliyeti yazıp Uygula'yı seçin.In the Title box, type Average Cost of Goods Sold > Apply.

  Ayrıntıları düzenle iletişim kutusunun ekran görüntüsü.

 4. Diğer görselleri sığacak şekilde yeniden düzenleyin.Rearrange the other visuals to fit together.

  Şimdi daha iyi görünüyor.That looks better.

  Yeniden düzenlenmiş panonun ekran görüntüsü.

Kaynakları temizlemeClean up resources

Öğreticiyi bitirdiğinize göre şimdi veri kümesini, raporu ve panoyu silebilirsiniz.Now that you've finished the tutorial, you can delete the dataset, report, and dashboard.

 1. Siyah Power BI üst bilgi çubuğunda Çalışma alanım’ı seçin.Select My workspace in the black Power BI header bar.

 2. Finansal Örnek veri kümesinin yanındaki Diğer seçenekler (...) > Sil'i seçin.Select More options (...) next to the Financial Sample dataset > Delete.

  Veri kümesini silme işleminin ekran görüntüsü.

  Bu veri kümesine ilişkin verilerin bulunduğu tüm raporlar ve pano kutucukları da silinir uyarısını görürsünüz.You see a warning that All reports and dashboard tiles containing data from this dataset will also be deleted.

 3. Sil’i seçin.Select Delete.

Sonraki adımlarNext steps

Power BI hizmeti veri yapıştırarak hızlıca rapor oluşturmaQuickly create a report by pasting data into the Power BI service

Power BI için şu Microsoft Learn içerik koleksiyonlarını keşfedin:Explore these collections of Microsoft Learn content for Power BI: