Power BI hizmetine bireysel olarak kaydolmaSign up for the Power BI service as an individual

Power BI, kişisel veri analizi ve görselleştirme aracınız olabileceği gibi grup projeleri, departmanlar veya tüm şirket için analiz ve karar mekanizması olarak da kullanılabilir.Power BI can be your personal data analysis and visualization tool, and can also serve as the analytics and decision engine behind group projects, divisions, or entire corporations. Bu makalede bireysel olarak Power BI’a nasıl kaydolacağınız açıklanır.This article explains how to sign up for Power BI as an individual. Genel yönetici veya faturalama yöneticisiyseniz, bkz. Kuruluşunuz için Power BI lisanslaması.If you're a global administrator or billing administrator, see Power BI licensing for your organization.

Power BI nedir?What is Power BI?

Power BI, daha derin veri içgörüleri sağlamak için akıllı veri görselleştirmeleriyle sezgisel kullanıcı deneyimini bir araya getiren birleştirilmiş bir self servis ve kurumsal iş zekası platformudur.Power BI is a unified self-service and enterprise business intelligence platform that combines an intuitive user experience with intelligent data visualizations to provide greater depth of data insight. Raporlar Teams, SharePoint, PowerPoint gibi Microsoft araçlarının veya diğer üretkenlik ürünlerinin içinde paylaşılabilir.Reports can be shared within Microsoft tools like Teams, SharePoint, PowerPoint, or within other productivity products. İki yardımcı uygulamayla birlikte çevrimiçi bir SaaS (Hizmet olarak Yazılım) şeklinde sunulur: Raporlar oluşturmaya yönelik Power BI Desktop adlı bir Microsoft Windows masaüstü uygulaması ve raporları iOS ile Android cihazlarda kullanmaya yönelik yerel mobil BI uygulamaları.It is offered as an online SaaS (Software as a Service) offering with two companion applications: a Microsoft Windows desktop application called Power BI Desktop for creating reports and native mobile BI apps for consuming reports on iOS and Android devices.

Power BI Desktop, Power BI hizmeti, Power BI Mobil ve bunların tümleşik ilişkilerini gösteren ekran görüntülerinden oluşan diyagram.

Bu üç bileşen (Desktop, hizmet ve mobil uygulamalar) kullanıcıların ihtiyaçlarına veya sahip oldukları role uygun iş içgörüleri oluşturmasına, paylaşmasına ve kullanmasına olanak sağlamak için tasarlanmıştır.These three elements—Desktop, the service, and the mobile apps—are designed to let people create, share, and consume business insights in the way that serves them, or their role, most effectively.

Power BI hizmetine kaydolmaSigning up for the Power BI service

Bu makalede, bireysel olarak Power BI hizmetine kaydolma adımları açıklanır.This article describes the steps to sign up for the Power BI service as an individual. Power BI Desktop’u indirmeye veya mobil uygulamaları yüklemeye ilişkin yardıma ihtiyaç duyuyorsanız lütfen bunun yerine aşağıdaki makalelere başvurun:If you are looking for help downloading Power BI Desktop or installing the mobile apps, please refer to these articles instead:

Desteklenen e-posta adresleriSupported email addresses

Kayıt işlemine başlamadan önce, Power BI'a kaydolmak için kullanabileceğiniz e-posta adresi türlerini öğrenmeniz önemlidir:Before you start the sign-up process, it's important to learn which types of email addresses that you can use to sign-up for Power BI:

 • Power BI'a kaydolmak için bir iş veya okul e-posta adresi kullanmanız gerekir.Power BI requires that you use a work or school email address to sign up. Tüketici e-posta hizmetleri veya telekomünikasyon sağlayıcıları tarafından sağlanan e-posta adreslerini kullanarak kaydolamazsınız.You can't sign up using email addresses provided by consumer email services or telecommunication providers. Bunlar outlook.com, hotmail.com, gmail.com ve diğer adreslerdir.This includes outlook.com, hotmail.com, gmail.com, and others. İş veya okul hesabınız yoksa alternatif kaydolma yolları hakkında bilgi edinin.If you don't have a work or school account, learn about alternate ways to sign up.

 • Power BI'a kaydolurken .gov veya .mil adreslerini kullanabilirsiniz ama bunun için farklı bir işlem gerekir.You can sign-up for Power BI with .gov or .mil addresses, but this requires a different process. Daha fazla bilgi için bkz. ABD Kamu kuruluşunuzu Power BI hizmetine kaydetme.For more info, see Enroll your US Government organization in the Power BI service.

Power BI hizmetine kaydolmaSign up for the Power BI service

Power BI hesabına kaydolmak için şu adımları izleyin.Follow these steps to sign up for a Power BI account. Bu işlemi tamamladıktan sonra Çalışma Alanım’ı kullanarak Power BI hizmetini kendi kendinize denemek, Power BI Premium kapasitesine atanmış bir Power BI çalışma alanından içerik kullanmak veya bireysel bir Power BI Pro deneme sürümü başlatmak için kullanabileceğiniz bir Power BI (ücretsiz) lisansına sahip olursunuz.Once you complete this process you will have a Power BI (free) license which you can use to try the Power BI service on your own using My Workspace, consume content from a Power BI workspace assigned to a Power BI Premium capacity, or initiate an individual Power BI Pro trial. Daha fazla bilgi için bkz. Lisans türüne göre Power BI özellikleri.For more information, see Power BI features by license type.

Tam kaydolma adımları kuruluşunuza ve işlemi başlatmak için tıkladığınız öğeye göre değişiklik gösterebilir.The exact steps for sign up can vary depending on your organization and what you click to start the process. Bu nedenle, aşağıda gösterilen tüm ekranlarla karşılaşmayabilirsiniz.For this reason, you may not be presented with all of the screens shown below. Power BI hizmetine bireysel olarak kaydolmaya yönelik pek çok farklı yol vardır. Bu makaledeki adımlar, en yaygın iki yol için geçerlidir.There are many different ways to sign up for the Power BI service as an individual, and the steps in this article apply to the two most common.

 • Ücretsiz olarak deneyin veya Ücretsiz olarak başlayın düğmelerinden1 birini seçersiniz.you select a Try free or Start free button1.

 • Power BI panosu, raporu veya uygulamasının bağlantısını içeren bir e-posta alırsınız.you receive an email with a link to a Power BI dashboard, report, or app. Daha önce Power BI hesabınızda oturum açmadınız.You haven't previously signed in to your Power BI account.

  1powerbi.microsoft.com adresinde, ilgili Microsoft ürünlerinde ve belgeler ile pazarlama makalelerinde Ücretsiz olarak deneyin türünde düğmeler bulabilirsiniz.1You'll find the Try free type of buttons on powerbi.microsoft.com, in related Microsoft products, and in documentation and marketing articles.

1. AdımStep 1

 • powerbi.microsoft.com adresinden Ücretsiz olarak deneyin veya Ücretsiz olarak başlayın seçeneklerinden birini belirleyin.Select Start free or Try free from powerbi.microsoft.com. Bir düğmeyi iki kez seçmeniz gerekebilir.You may have to select a button twice.

  Powerbi.com sayfasını bir web tarayıcısında gösteren Power BI hizmetinin ekran görüntüsü.

 • Alternatif olarak Power BI panosu, raporu veya uygulamasının e-posta bağlantısını seçin.Or, select an email link to a Power BI dashboard, report, or app.

  Powerbi.com adresinden gönderilmekte olan bir e-postayı gösteren Power BI hizmetinin ekran görüntüsü.

 1. Microsoft 365 sizi tanır ve zaten yüklü bir Microsoft hizmetine sahip olduğunuzu bilir.Microsoft 365 recognizes you and knows that you already have a Microsoft service installed. Oturum aç'ı seçin.Select Sign in.

  Microsoft’un e-postayı tanıdığını gösteren Power BI hizmetinin ekran görüntüsü.

 2. Şu iletişim kutularından biriyle karşılaşabilirsiniz.You may receive one of these dialog boxes.

  • İstenirse kuruluş hesabınızı kullanarak oturum açın.If you're prompted, sign in using your organizational account.

   Yeni e-posta adresi girme istemini gösteren Power BI hizmetinin ekran görüntüsü.

  • Böyle bir ileti alırsanız Hotmail, Gmail veya Outlook gibi bir kullanıcı adresi yerine iş veya okul e-posta adresi kullandığınızdan emin olun.If you get a message like this, make sure that you are using a work or school email address and not a consumer address like hotmail, gmail, or outlook. Desteklenen e-posta adreslerini yukarıda bulabilirsiniz.See supported email addresses, above.

   E-posta adresini onaylama istemini gösteren Power BI hizmetinin ekran görüntüsü.

  • Böyle bir ileti alırsanız hüküm ve koşulları gözden geçirin.If you get a message like this, review the terms and conditions. Kabul ediyorsanız Başlat’ı seçin.If you agree, select Start.

   Kullanmaya Başlama oturum açma istemini gösteren Power BI hizmetinin ekran görüntüsü.

 3. Dilerseniz size katılmaları için bazı iş arkadaşlarınızı davet edebilirsiniz.Optionally, invite some colleagues to join you.

  “Daha fazla kişi davet etme” ekranını gösteren Power BI hizmetinin ekran görüntüsü.

 4. Bu noktada, Microsoft’un yeni bir kiracı ayarlamasını beklemeniz gerekebilir.At this point, you may have to wait if Microsoft is setting up a new tenant. Aksi takdirde, Power BI hizmeti tarayıcınızda açılır.Otherwise, the Power BI service opens in your browser.

  Power BI giriş ekranını gösteren Power BI hizmetinin ekran görüntüsü.

Power BI Pro için bireysel ücretsiz denemeye kaydolmaSign up for an individual trial of Power BI Pro

Power BI hesabınızda ilk kez oturum açtığınız için tebrikler!Congratulations on signing into your Power BI account for the first time! Ücretsiz bir lisansa2 sahipsiniz.You now have a free license2. Power BI hizmetini keşfetmeye başladığınızda, bireysel bir Power BI Pro denemesine yükseltmek isteyip istemediğinizi soran açılır pencerelerle karşılaşırsınız.As you start to explore the Power BI service, you'll see pop-ups asking if you want to upgrade to an individual trial of Power BI Pro. Power BI hizmetinin bazı özellikleri için Pro lisansı gerekir.Some features of the Power BI service require a Pro license. 60 günlük Power BI Pro bağımsız deneme sürümünü kullanmaya başlamak isterseniz Denemeyi başlat seçeneğini belirleyin.If you'd like to start a free 60 day individual trial of Power BI Pro, select Start trial.

Power BI deneme sürümü iletişim kutusunu gösteren Power BI hizmetinin ekran görüntüsü.

2 Bazı kuruluşlarda, varsayılan Power BI hizmetiniz bir Power BI Pro lisansı olabilir.2 In some organizations, your default Power BI account may be a Power BI Pro license. Örneğin, Microsoft 365’in bazı sürümleri Power BI Pro lisansı içerir.For example, some versions of Microsoft 365 include a Power BI Pro license. Kullanıcı lisansınızı nasıl arayacağınızı öğrenmek için bkz. Hangi lisansa sahibim?To learn how to look up your user license, see what license do I have?

Deneme süresi sonuTrial expiration

Ücretiz Power BI Pro bağımsız deneme sürümünüzün süresi dolduğunda, lisansınız yeniden Power BI (ücretsiz) lisansı olarak değişir.When your free individual trial of Power BI Pro expires, your license changes back to a Power BI (free) license. Deneme sürümü uzatılamaz.The trial cannot be extended. Artık Power BI Pro lisansı gerektiren özelliklere erişemezsiniz.You will no longer have access to features that require a Power BI Pro license. Daha fazla bilgi için bkz. Lisans türüne göre özellikler.For more information, see Features by license type.

Power BI (ücretsiz) lisansı yeterliyse başka bir şey yapmanız gerekmez.If a Power BI (free) license is sufficient, you don't have to do anything else. Power BI Pro özelliklerinden yararlanmak için Hemen satın al’ı seçerek veya Power BI fiyatlandırması sayfasını ziyaret ederek bir Pro lisansı satın alın.To take advantage of Power BI Pro features, purchase a Pro license by selecting Buy now or visiting Power BI pricing.

Power BI deneme sürümü iletişim kutusunu gösteren Power BI hizmetinin ekran görüntüsü.

Self servis satın alma kullanılamıyorsa Power BI Pro lisansı satın almak için yöneticinize başvurun.If self-service purchase is not available, contact your administrator about purchasing a Power BI Pro license.

Kayıt işleminin sorunlarını gidermeTroubleshooting the sign-up process

Çoğu durumda, açıklanan işlemi yaparak Power BI'a kaydolabilirsiniz.In most cases, you can sign up for Power BI by following the described process. Kaydolmanızı engelleyebilecek bazı sorunlar olası geçici çözümleriyle birlikte aşağıda açıklanmıştır.Some of the issues that may prevent you from signing up are described below, with possible workarounds.

Kişisel e-posta adresleri Kişisel e-posta adresi kullanarak (ör. nancy@gmail.com) oturum açmayı denersiniz ve şunlardan birine benzeyen bir ileti alırsınız:Personal email addresses You attempt to sign up using a personal email addresses (for example nancy@gmail.com) and you receive a message similar to one of these:

Kişisel bir e-posta adresi girdiniz: Şirket verilerinizi güvenli bir şekilde depolayabilmemiz için lütfen iş e-posta adresinizi girin.You entered a personal email address: Please enter your work email address so we can securely store your company's data.

veyaor

Bu, kişisel bir e-posta adresi gibi görünüyor. Şirketinizdeki diğer kişilerle bağlantı kurmanızı sağlayabilmemiz için iş e-posta adresinizi girin. Endişelenmeyin. Adresinizi kimseyle paylaşmayacağız.That looks like a personal email address. Enter your work address so we can connect you with others in your company. And don't worry. We won't share your address with anyone.

Çözüm Power BI, tüketici e-posta hizmetleri veya telekomünikasyon sağlayıcıları tarafından sağlanan e-posta adreslerini desteklemez.Solution Power BI doesn't support email addresses provided by consumer email services or telecommunications providers. Kaydolma işlemini tamamlamak için iş yeriniz veya okulunuz tarafından atanmış bir e-posta adresini kullanarak yeniden deneyin.To finish signing up, try again using an email address assigned by your work or school.

Hala kaydolamadıysanız ve daha ileri düzey bir kurulum işlemi yapmak istiyorsanız yeni bir Microsoft 365 deneme sürümü aboneliğine kaydolup söz konusu e-posta adresini buraya kaydolmak için kullanabilirsiniz.If you still can't sign up and are willing to complete a more advanced setup process, you can register for a new Microsoft 365 trial subscription and use that email address to sign up.

Ayrıca, mevcut bir kullanıcının sizi konuk olarak davet etmesini de sağlayabilirsiniz.You can also have an existing user invite you as a guest.

Self servis kaydolma devre dışı Self-service sign up is disabled
Kaydolmayı deneyip şuna benzer bir ileti alırsınız:You attempt to sign up and receive a message similar to this:

Kayıt işleminizi tamamlayamadık. Microsoft Power BI için kayıt işlemi, BT departmanınız tarafından devre dışı bırakılmış. Kayıt işleminizi tamamlamak için BT departmanınız ile iletişim kurun.We can't finish signing you up. Your IT department has turned off signup for Microsoft Power BI. Contact them to complete signup.

Çözüm Solution
Power BI için self servis kayıt devre dışı bırakıldı.Self-service sign up for Power BI has been disabled. Kaydolma işlemini tamamlamak için, BT departmanınıza veya yardım masanıza başvurun ve lisans atamak için yönergeleri izlemelerini isteyin.To finish signing up, contact your IT department or help desk and ask them to follow these instructions to assign you a license.

Microsoft 365'e bir iş ortağı aracılığıyla kaydolmanız durumunda da bu sorunla karşılaşabilirsiniz.You may also experience this problem if you signed up for Microsoft 365 through a partner. Bu durumda, size Microsoft 365’i sağlamaktan sorumlu kuruluşa başvurun.In which case, contact the organization responsible for providing you with Microsoft 365.

E-posta adresiniz bir Microsoft 365 Kimliği değil Oturum açmayı deneyip şuna benzer bir ileti alırsınız:Your email address isn't a Microsoft 365 ID You attempt to sign up and receive a message like this:

contoso.com adresinizi bulamadık. İşte veya okulda farklı bir kimlik mi kullanıyorsunuz? İlgili kimlikle oturum açmayı deneyin, sorun çözülmezse BT departmanınızla iletişime geçin.We can't find you at contoso.com. Do you use a different ID at work or school? Try signing in with that, and if it doesn't work, contact your IT department.

Çözüm Kuruluşunuz Microsoft 365 ve diğer Microsoft hizmetlerinde oturum açmak için kimlikler (sizin e-posta adresinizden farklı) kullanıyor.Solution Your organization uses IDs (that are different than your email address) to sign in to Microsoft 365 and other Microsoft services. Örneğin, e-posta adresiniz zalan.bola@contoso.com, kimliğiniz ise zalanb@contoso.com olabilir.For example, your email address might be zalan.bola@contoso.com but your ID is zalanb@contoso.com.

Kaydolma işlemini tamamlamak için kuruluşunuzun Microsoft 365 veya diğer Microsoft hizmetlerinde oturum açmak üzere size atadığı kimliği kullanın.To finish signing up, use the ID that your organization has assigned to you for signing in to Microsoft 365 or other Microsoft services. Bunun ne olduğunu bilmiyorsanız Şirket Yöneticinize başvurun.If you don't know what this is, contact your Global administrator.

Hala kaydolamadıysanız ve daha ileri düzey bir kurulum işlemi yapmak istiyorsanız yeni bir Microsoft 365 deneme sürümü aboneliğine kaydolup söz konusu e-posta adresini buraya kaydolmak için kullanabilirsiniz.If you still can't sign up and are willing to complete a more advanced setup process, you can register for a new Microsoft 365 trial subscription and use that email address to sign up.

Power BI oturum açma parolanızı tanımıyorPower BI sign in doesn't recognize your password

Çözüm Bazen birkaç kere denemek gerekebilir.Solution Sometimes it takes a few tries. Parolanızı birkaç kere yeniden denemenize rağmen oturum açamazsanız tarayıcınızı Gizli (Chrome) veya InPrivate (Microsoft Edge) modunda çalıştırmayı deneyin.If you retry your password several times and you still can't log in, try running your browser in Incognito (Chrome) or InPrivate (Edge) mode.

Sonraki adımlarNext steps

Lisans türüne göre Power BI özellikleri Power BI features by license type
Yardım bulmaya yönelik ipuçlarıTips for finding help

Başka bir sorunuz mu var?More questions? Power BI Topluluğu'na sorunTry asking the Power BI Community