Power BI’a geçişe hazırlanmaPrepare to migrate to Power BI

Bu makalede, Power BI geçişi öncesinde göz önünde bulundurulan eylemler açıklanır.This article describes actions you can consider prior to migrating to Power BI.

Power BI geçişinin aşamalarını gösteren görüntü. Bu makalede geçiş öncesi adımları vurgulanır.

Not

Yukarıdaki grafiğin kapsamlı açıklaması için bkz. Power BI geçişine genel bakış.For a complete explanation of the above graphic, see Power BI migration overview.

Geçiş öncesi adımları, beş geçiş aşaması uygulanmadan önce gerçekleştirilen ve hazırlanma açısından önemli olan ön planlamaya odaklanır.The pre-migration steps emphasize up-front planning, which is important preparation before moving through the five migration stages. Geçiş öncesi adımların çoğu bir kez uygulanır. Ancak, büyük kuruluşlarda bazı kısımların her iş birimi veya departman alanı için yinelenmesi gerekebilir.Most of the pre-migration steps will occur once, though for larger organizations some portions may be iterative for each business unit or departmental area.

Geçiş öncesi adımlardan ilk idare modeli, ilk yüksek düzey dağıtım planlaması ve geçirilecek rapor ve verilerin envanteri gibi çıkışlar elde edilir.The output from the pre-migration steps includes an initial governance model, initial high-level deployment planning, in addition to an inventory of the reports and data to be migrated. Ayrı çözümlerin geçirilmesine yönelik çalışmanın düzeyinin tam olarak tahmin edilebilmesi için 1, 2 ve 3. aşama kapsamındaki etkinliklerden elde edilen bilgilere ihtiyaç duyulur.Additional information from activities in Stages 1, 2, and 3 will be necessary to fully estimate the level of effort for migrating individual solutions.

İpucu

Bu makalede ele alınan konuların çoğu standart Power BI uygulama projeleri için de geçerlidir.Most of the topics discussed in this article also apply to a standard Power BI implementation project.

Maliyet/avantaj analizi ve değerlendirmesi oluşturmaCreate cost/benefit analysis and evaluation

İlk değerlendirme sırasında şunların elde edilmesi önemlidir:Several top considerations during the initial evaluation include obtaining:

 • Belirli bir istenen geleceğe yönelik duruma erişilmesi için iş durumunun ve iş zekası stratejisinin netleştirilmesi.Clarity on the business case and BI strategy to reach a specific desired future state.
 • Başarının ne anlama geldiğini ve geçiş girişimine ilişkin ilerleme ve başarı düzeyinin nasıl ölçüldüğünü belirleme.Clarity on what success means, and how to measure progress and success for the migration initiative.
 • Maliyet tahminleri ve yatırım getirisi (ROI) hesaplaması sonuçları.Cost estimates and return on investment (ROI) calculation results.
 • Kapsamı küçük ve karmaşıklık düzeyi düşük olan bazı üretken Power BI girişimlerine yönelik başarılı sonuçlar.Successful results for several productive Power BI initiatives that are smaller in scope and complexity level.

Paydaşları ve yönetim desteğini tanımlamaIdentify stakeholders and executive support

Paydaşlar tanımlanırken şu önemli noktalara dikkat edilmesi gerekir:Several considerations for identifying stakeholders include:

 • İş durumunda ve iş zekası stratejisinde paydaşlara uyum sağlama.Ensure alignment with stakeholders on the business case and BI strategy.
 • Tüm iş birimlerinin temsilcilerini (bu birimlerin içerikleri daha sonra geçirilecek olsa bile) sürece dahil etme ve onların motivasyonlarını ve endişelerini anlama.Include representatives from throughout the business units—even if their content is slated for migration on a later timetable—to understand their motivations and concerns.
 • Power BI şampiyonlarını sürece erken dahil etme.Involve Power BI champions early.
 • Paydaşlarla bir iletişim planı oluşturup bunu sürdürün.Create, and follow, a communication plan with stakeholders.

İpucu

Çok sık iletişim kurduğunuzdan endişe duymaya başladıysanız, iletişim muhtemelen uygun düzeydedir.If you fear you're starting to overcommunicate, then it's probably just about right.

İlk idare modelini oluşturmaGenerate initial governance model

Bir Power BI uygulamasının başında ele alınması gereken konular şunlardır:Several key items to address early in a Power BI implementation include:

 • Power BI’ın benimsenmesine yönelik belirli hedefler ve Power BI’ın kuruluşun genel iş zekası stratejisindeki konumu.Specific goals for Power BI adoption and where Power BI fits into the overall BI strategy for the organization.
 • Power BI yöneticisi rolünün özellikle merkezi olmayan kuruluşlarda nasıl yönetileceğini kararlaştırma.How the Power BI administrator role will be handled, particularly in decentralized organizations.
 • Güvenilir veri elde etmeye ilişkin ilkeler: yetkili veri kaynaklarının kullanılması, veri kalitesi sorunlarının giderilmesi ve tutarlı terminoloji ve ortak tanımların kullanılması.Policies related to achieving trusted data: use of authoritative data sources, addressing data quality issues, and use of consistent terminology and common definitions.
 • İç ve dış kullanıcılara içerik sunulması ve veri kaynaklarına, veri modellerine ve raporlara yönelik güvenlik ve veri gizliliği stratejisi belirleme.Security and data privacy strategy for data sources, data models, reports, and content delivery to internal and external users.
 • İç ve dış uyumluluk, düzenleme ve denetim gereksinimlerin nasıl karşılanacağını belirleme.How internal and external compliance, regulatory, and audit requirements will be met.

Önemli

En etkili yönetim modelleri, kullanıcıyı güçlendirmeyi ve bunu gerekli düzeyde denetim sunarak dengelemeyi amaçlar.The most effective governance model strives to balance user empowerment with the necessary level of control. Daha fazla bilgi edinmek için bkz. çekirdekte disiplin ve uç birimde esneklik.See more information, read about discipline at the core and flexibility at the edge.

İlk dağıtım planlamasını gerçekleştirmeConduct initial deployment planning

İlk dağıtım planlaması, kuruluşun Power BI uygulamasına yönelik standartların, ilkelerin ve tercihlerin tanımlanmasını içerir.Initial deployment planning involves defining standards, policies, and preferences for the organization's Power BI implementation.

2. aşamanın çözüm düzeyinde dağıtım planlamasına başvurduğunu unutmayın.Note that Stage 2 references solution-level deployment planning. 2. aşamadaki etkinliklerde kuruluş düzeyinde alınan kararlara mümkün olduğunca uyum sağlanması gerekir.The Stage 2 activities should respect the organizational-level decisions whenever possible.

Bir Power BI uygulamasının başında ele alınması gereken bazı önemli konular şunlardır:Some critical items to address early in a Power BI implementation include:

 • Power BI kiracı ayarlarına ilişkin kararlar (belgelenmesi gerekir).Power BI tenant setting decisions, which should be documented.
 • Çalışma alanı yönetimine ilişkin kararlar (belgelenmesi gerekir).Workspace management decisions, which should be documented.
 • Uygulamalar, çalışma alanları, paylaşma, abonelikler ve içerik ekleme gibi veri ve içerik dağıtım yöntemlerine ilişkin noktalar ve tercihler.Considerations and preferences related to data and content distribution methods, such as apps, workspaces, sharing, subscriptions, and embedding of content.
 • İçeri aktarma modu, DirectQuery modu ve iki modun bir Bileşik modelde birleştirilmesi gibi veri kümesi modlarına ilişkin tercihler.Preferences related to dataset modes, such as use of Import mode, DirectQuery mode, or combining the two modes in a Composite model.
 • Verilerin ve erişimin güvenliğini sağlama.Securing data and access.
 • Yeniden kullanılabilirlik için paylaşılan veri kümeleriyle çalışma.Working with shared datasets for reusability.
 • Yetkili ve güvenilir verilerin kullanımını öne çıkarmak için veri sertifikasyonu uygulama.Applying data certification to promote the use of authoritative and trustworthy data.
 • Farklı kullanım durumları veya iş birimleri için Power BI raporları, Excel raporları veya sayfalandırılmış raporlar gibi farklı rapor türlerini kullanma.Use of different report types, including Power BI reports, Excel reports, or paginated reports for different use cases or business units.
 • Merkezi hale getirilmiş iş zekası yapıtlarının ve işletme tarafından yönetilen iş zekası yapıtlarının yönetilmesi için yönetim yaklaşımlarını değiştirme.Change management approaches for managing centralized BI artifacts and business-managed BI artifacts.
 • Tüketicilere, veri modelleyicilerine, rapor yazarlarına ve yöneticilere yönelik eğitim planları.Training plans for consumers, data modelers, report authors, and administrators.
 • Power BI Desktop şablonlarını, özel görselleri ve belgelenmiş rapor tasarımı standartlarını kullanarak içerik yazarlarına destek sunma.Support for content authors by using Power BI Desktop templates, custom visuals, and documented report design standards.
 • Yeni lisans isteme, yeni ağ geçidi veri kaynakları ekleme, ağ geçidi veri kaynaklarına erişim izni elde etme, yeni çalışma alanları isteme, çalışma alanı izinlerine ilişkin değişiklikler ve düzenli olarak karşılaşılabilen diğer ortak gereksinimler gibi kullanıcı gereksinimlerinin yönetilmesine yönelik yordamlar ve işlemler.Procedures and processes for managing user requirements, such as requesting new licenses, adding new gateway data sources, gaining permission to gateway data sources, requesting new workspaces, workspace permissions changes, and other common requirements that may be encountered on a regular basis.

Önemli

Dağıtım planlaması, yinelemeli bir işlemdir.Deployment planning is an iterative process. Kuruluşunuzun Power BI deneyimi arttıkça ve Power BI geliştikçe dağıtıma ilişkin kararlar da gelişir.Deployment decisions will be refined and augmented many times as your organization's experience with Power BI grows, and as Power BI evolves. Bu süreçte alınan kararlar, geçiş işleminin 2. aşamasında ele alınan çözüm düzeyinde dağıtım planlamasında kullanılır.The decisions made during this process will be used during the solution-level deployment planning discussed in Stage 2 of the migration process.

İlk mimariyi oluşturmaEstablish initial architecture

İş zekası çözüm mimariniz zamanla gelişir ve olgunlaşır.Your BI solution architecture will evolve and mature over time. Hemen tamamlanması gereken Power BI kurulum görevleri şunlardır:Power BI setup tasks to handle right away include:

Geçiş için başarı ölçütlerini tanımlamaDefine success criteria for migration

İlk görev, ayrı bir çözüm geçirilirken, geçiş işleminin başarılı olduğunu belirlemeye yönelik etkenleri anlamadır.The first task is to understand what success looks like for migrating an individual solution. Şu soruları sorabilirsiniz:Questions you might ask include:

 • Bu geçişe yönelik belirli motivasyonlar ve amaçlar nelerdir?What are the specific motivations and objectives for this migration? Daha fazla bilgi için bkz. Power BI geçişine genel bakış (Geçiş nedenlerini dikkate alma).For more information, see Power BI migration overview (Consider migration reasons). Bu makalede, Power BI’a geçiş yapmaya yönelik en sık rastlanan nedenler açıklanır.This article describes the most common reasons for migrating to Power BI. Amaçlarınızın kesinlikle kuruluş düzeyinde belirtilmesi gerekir.Certainly, your objectives should be specified at the organizational level. Bunun yanı sıra, eski bir iş zekası çözümünün geçirilmesi önemli maliyet tasarrufu sunarken farklı bir iş zekası çözümünün geçirilmesiyle iş akışı iyileştirme avantajları elde edilebilir.Beyond that, migrating one legacy BI solution may benefit significantly from cost savings, whereas migrating a different legacy BI solution may focus on gaining workflow optimization benefits.
 • Bu geçişe yönelik beklenen maliyet/avantaj veya yatırım getirisi nedir?What's the expected cost/benefit or ROI for this migration? Maliyet, daha fazla özelliğin sunulması, karmaşıklığın azalması ve çevikliğin artması gibi noktalara ilişkin beklentilerin net olarak anlaşılması, başarının ölçülmesine yardımcı olur.Having a clear understanding of expectations related to cost, increased capabilities, decreased complexity, or increased agility, is helpful in measuring success. Bu, geçiş işlemi sırasında alınan kararlara destek olan yönlendirici ilkeleri sağlayabilir.It can provide guiding principles to help with decision-making during the migration process.
 • Başarının ölçülmesi için hangi anahtar performans göstergeleri (KPI) kullanılacak?What key performance indicators (KPIs) will be used to measure success? Aşağıdaki liste bazı örnek KPI’ları gösterir:The following list presents some example KPIs:
  • Eski iş zekası platformundan işlenen raporların sayısı (aydan aya azalan düzende).Number of reports rendered from legacy BI platform, decreasing month over month.
  • Power BI’dan işlenen raporların sayısı (aydan aya artan düzende).Number of reports rendered from Power BI, increasing month over month.
  • Power BI rapor tüketicilerinin sayısı (çeyrekten çeyreğe artan düzende).Number of Power BI report consumers, increasing quarter over quarter.
  • Hedef tarihe kadar üretime geçirilen raporların yüzdesi.Percentage of reports migrated to production by target date.
  • Yıldan yıla lisans maliyetindeki azalma.Cost reduction in licensing cost year over year.

İpucu

Power BI etkinlik günlüğü, KPI ilerlemesini ölçmeye yönelik bir kaynak olarak kullanılabilir.The Power BI activity log can be used as a source for measuring KPI progress.

Mevcut raporların envanterini hazırlamaPrepare inventory of existing reports

Eski iş zekası platformunda bulunan raporların envanterinin hazırlanması, mevcut olan öğelerin belirlenmesi açısından önemli bir adımdır.Preparing an inventory of existing reports in the legacy BI platform is a critical step towards understanding what already exists. Bu adımda elde edilen sonuç, geçiş çalışması düzeyi değerlendirilirken giriş olarak kullanılabilir.The outcome of this step is an input to assessing the migration effort level. Envanter hazırlamaya ilişkin etkinlikler şunları içerebilir:Activities related to preparing an inventory may include:

 1. Rapor envanteri: Geçiş adayı olan rapor ve panoların listesini derleyin.Inventory of reports: Compile a list of reports and dashboards that are migration candidates.
 2. Veri kaynağı envanteri: Mevcut raporların eriştiği tüm veri kaynaklarının listesini derleyin.Inventory of data sources: Compile a list of all data sources accessed by existing reports. Bunun hem kurumsal hem de kişisel ve departmana ilişkin veri kaynaklarını içermesi gerekir.It should include both enterprise data sources as well as departmental and personal data sources. Bu işlem ile BT departmanın bilmediği veri kaynakları ortaya çıkarılabilir. Bu, genelde gölge BT olarak adlandırılır.This process may unearth data sources not previously known to the IT department, often referred to as shadow IT .
 3. Denetim günlüğü: Kullanım desenlerini anlamak ve önceliklendirme işlemine yardımcı olmak için eski iş zekası platformunun denetim günlüğünden veri alın.Audit log: Obtain data from the legacy BI platform audit log to understand usage patterns and assist with prioritization. Denetim günlüğünden elde edilen bilgiler şunlardır:Important information to obtain from the audit log includes:
  • Her rapora ilişkin haftalık/aylık/çeyreklik ortalama yürütme sayısı.Average number of times each report was executed per week/month/quarter.
  • Rapor başına haftalık/aylık/çeyreklik ortalama tüketici sayısı.Average number of consumers per report per week/month/quarter.
  • Her raporun tüketicileri, özellikle yöneticiler tarafından kullanılan raporlar.The consumers for each report, particularly reports used by executives.
  • Her rapora ilişkin en son yürütme tarihi.Most recent date each report was executed.

Not

Çoğu durumda, içerik Power BI’a olduğu gibi geçirilmez.In many cases, the content isn't migrated to Power BI exactly as is. Geçiş, veri mimarisinin yeniden tasarlanmasına ve/veya rapor teslimatının geliştirilmesine ilişkin bir fırsat sunar.The migration represents an opportunity to redesign the data architecture and/or improve report delivery. Rapor envanteri derleme, hangi yeniden düzenleme işlemlerinin gerektiğini değerlendirmeniz için nelerin mevcut olduğunu anlama açısından önem taşır.Compiling an inventory of reports is crucial to understanding what currently exists so you can begin to assess what refactoring needs to occur. Bu serinin diğer makalelerinde, olası geliştirmeler daha ayrıntılı şekilde ele alınır.The remaining articles in this series describe possible improvements in more detail.

Otomasyon seçeneklerini keşfetmeExplore automation options

Bir Power BI dönüştürme işlemi uçtan uca otomatikleştirilemez.It isn't possible to completely automate a Power BI conversion process end-to-end.

Bunu sizin için yapabilecek bir araca sahip olduktan sonra mevcut ve rapor envanterini derleme işlemini otomatikleştirebilirsiniz.Compiling the existing inventory of data and reports is a possible candidate for automation when you have an existing tool that can do it for you. Geçiş işleminin bazı bölümlerinde (mevcut envanterin derlenmesi gibi) kullanılacak otomasyonun belirlenmesi, sahip olduğunuz araçlara büyük ölçüde bağlıdır.The extent to which automation can be used for some portions of the migration process—such as compiling the existing inventory—highly depends upon the tools you have.

Sonraki adımlarNext steps

Bu Power BI geçişi serisinin sonraki makalesinde, Power BI’a geçiş yaparken gereksinimleri toplamayı ve bunları önceliklendirmeyi alan 1. aşamaya ilişkin bilgiler sunulur.In the next article in this Power BI migration series, learn about Stage 1, which is concerned with gathering and prioritizing requirements when migrating to Power BI.

Diğer faydalı kaynakları da inceleyebilirsiniz:Other helpful resources include:

Deneyimli Power BI iş ortakları, kuruluşunuzun başarıyla geçiş yapmasına yardımcı olabilir.Experienced Power BI partners are available to help your organization succeed with the migration process. Bir Power BI iş ortağından yardım almak için Power BI iş ortağı portalını ziyaret edin.To engage a Power BI partner, visit the Power BI partner portal.