İlişki sorunlarını giderme kılavuzuRelationship troubleshooting guidance

Bu makale, Power BI Desktop'la çalışan veri modelleyicilerine yöneliktir.This article targets you as a data modeler working with Power BI Desktop. Model ve rapor geliştirirken karşılaşabileceğiniz belirli sorunları giderme konusunda size yol gösterir.It provides you with guidance on how to troubleshoot specific issues you may encounter when developing models and reports.

Not

Model ilişkilerine giriş konusu bu makalenin kapsamı dışındadır.An introduction to model relationships is not covered in this article. İlişkileri, onların özelliklerini ve nasıl yapılandırılacağını tam olarak bilmiyorsanız, önce Power BI Desktop'ta model ilişkileri makalesini okumanızı öneririz.If you're not completely familiar with relationships, their properties or how to configure them, we recommend that you first read the Model relationships in Power BI Desktop article.

Ayrıca yıldız şeması tasarımını anlamış olmanız da önemlidir.It's also important that you have an understanding of star schema design. Daha fazla bilgi için bkz. Yıldız şemasını ve Power BI için önemini anlama.For more information, see Understand star schema and the importance for Power BI.

Sorun giderme denetim listesiTroubleshooting checklist

Rapor görseli iki (veya daha fazla) tablodaki alanları kullanacak şekilde yapılandırıldıysa ve doğru sonuç (veya hiç sonuç) göstermiyorsa, sorun model ilişkileriyle ilgili olabilir.When a report visual is configured to use fields from two (or more) tables, and it doesn't present the correct result (or any result), it's possible that the issue is related to model relationships.

Bu durumda izlenecek genel sorun giderme denetim listesi aşağıda verilmiştir.In this case, here's a general troubleshooting checklist to follow. Sorunları belirleyene kadar denetim listesinde ilerleyebilirsiniz.You can progressively work through the checklist until you identify the issue(s).

  1. Görseli bir tablo veya matrise dönüştürün veya "Verileri Görüntüle" bölmesini açın; sorgu sonucunu gördüğünüzde sorunları gidermek daha kolay olurSwitch the visual to a table or matrix, or open the "See Data" pane—it's easier to troubleshoot issues when you can see the query result
  2. Sorgu sonucu boşsa Veri görünümüne geçin; tabloların veri satırlarıyla doldurulmuş olduğunu doğrulayınIf there's an empty query result, switch to Data view—verify that tables have been loaded with rows of data
  3. Model görünümüne geçin; ilişkileri görmek ve özelliklerini hızla belirlemek daha kolay olurSwitch to Model view—it's easy to see the relationships and quickly determine their properties
  4. Tablolar arasında ilişkilerin varlığını doğrulayınVerify that relationships exist between the tables
  5. Kardinalite özelliklerinin doğru yapılandırıldığından emin olun; “çok” tarafındaki bir sütun şu anda benzersiz değerler içeriyorsa ve yanlışlıkla “bir” tarafı olarak yapılandırıldıysa, bu özellikler yanlış olabilirVerify that cardinality properties are correctly configured—they could be incorrect if a "many"-side column presently contains unique values, and has been incorrectly configured as a "one"-side
  6. İlişkilerin etkin olduğunu doğrulayın (düz çizgi)Verify that the relationships are active (solid line)
  7. Filtre yönlerinin yaymayı desteklediğini doğrulayın (ok başlarına bakın)Verify that the filter directions support propagation (interpret arrow heads)
  8. Doğru sütunların ilişkilendirildiğinden emin olun; ilişkili sütunları ortaya çıkarmak için ilişkiyi seçin veya fareyle üzerine gelinVerify that the correct columns are related—either select the relationship, or hover the cursor over it, to reveal the related columns
  9. İlişkili sütun veri türlerinin aynı veya en azından uyumlu olduğunu doğrulayın; metin sütununu tamsayı sütunuyla ilişkilendirmek mümkündür ama filtreler yaymak için hiçbir eşleşme bulamazVerify that the related column data types are the same, or at least compatible—it's possible to relate a text column to a whole number column, but filters won't find any matches to propagate
  10. Veri görünümüne geçin ve ilişkili sütunlarda eşleşen değerlerin bulunabileceğini doğrulayınSwitch to Data view, and verify that matching values can be found in related columns

Sorun giderme kılavuzuTroubleshooting guide

Aşağıda sorunlar olası çözümleriyle birlikte listelenmiştir.Here's a list of issues together with possible solutions.

SorunIssue Olası nedenlerPossible reason(s)
Görsel hiç sonuç görüntülemiyorThe visual displays no result - Model henüz verilerle doldurulmamış- The model is yet to be loaded with data
- Filtre bağlamı içinde hiç veri yok- No data exists within the filter context
- Satır düzeyi güvenlik zorunlu tutulmuş- Row-level security is enforced
- İlişkiler tablolar arasında yayılmıyor; yukarıdaki denetim listesini izleyin- Relationships aren't propagating between tables—follow checklist above
- Satır düzeyi güvenlik zorunlu tutulmuş ama yayma işlemi için çift yönlü ilişki etkinleştirilmemiş; bkz. Power BI Desktop ile satır düzeyi güvenlik (RLS)- Row-level security is enforced, but a bi-directional relationship isn't enabled to propagate—see Row-level security (RLS) with Power BI Desktop
Görselde her gruplandırma için aynı değer görüntüleniyorThe visual displays the same value for each grouping - İlişki yok- Relationships don't exist
- İlişkiler tablolar arasında yayılmıyor; yukarıdaki denetim listesini izleyin- Relationships aren't propagating between tables—follow checklist above
Görselde sonuçlar gösteriliyor ama bunlar doğru değilThe visual displays results, but they aren't correct - Görsel yanlış yapılandırılmış- Visual is incorrectly configured
- Ölçü mantığı yanlış- Measure logic is incorrect
- Model verilerinin yenilenmesi gerekiyor- Model data needs to be refreshed
- Kaynak veriler yanlış- Source data is incorrect
- İlişki sütunları yanlış ilişkilendirilmiş (örneğin ProductID sütunu CustomerID ile eşlenmiş)- Relationship columns are incorrectly related (for example, ProductID column maps to CustomerID)
- Bu iki DirectQuery tablosu arasındaki bir ilişki ve ilişkinin "bir" tarafındaki sütun yinelenen değerler içeriyor- It's a relationship between two DirectQuery tables, and the "one"-side column of a relationship contains duplicate values
BOŞ gruplandırmalar veya dilimleyici/filtre öğeleri görüntüleniyor ve kaynak sütunlar BOŞLUK içermiyorBLANK groupings or slicer/filter items appear, and the source columns don't contain BLANKs - Bu normal bir ilişki ve "çok" tarafındaki sütun "bir" tarafındaki sütunda depolanmamış değerler içeriyor; bkz. Power BI Desktop’ta model ilişkileri (Normal ilişkiler)- It's a regular relationship, and "many"-side column contain values not stored in the "one"-side column—see Model relationships in Power BI Desktop (Regular relationships)
- Bu normal bir bire bir ilişki ve ilişkili sütunlar BOŞLUKLAR içeriyor; bkz. Power BI Desktop’ta model ilişkileri (Normal ilişkiler)- It's a regular one-to-one relationship, and related columns contain BLANKs—see Model relationships in Power BI Desktop (Regular relationships)
- Etkin olmayan bir ilişki ve "çok" tarafındaki sütun BOŞLUKLAR içeriyor veya "bir" tarafından depolanmamış değerleri var- An inactivate relationship "many"-side column stores BLANKs, or has values not stored on the "one"-side
Görselde eksik veriler varThe visual is missing data - Yanlış/beklenmeyen filtreler uygulanmış- Incorrect/unexpected filters are applied
- Satır düzeyi güvenlik zorunlu tutulmuş- Row-level security is enforced
- Bu sınırlı bir ilişki ve ilişkili sütunlarda BOŞLUKLAR veya veri bütünlüğü sorunları var; bkz. Power BI Desktop’ta model ilişkileri (sınırlı ilişkiler)- It's a limited relationship, and there are BLANKs in related columns, or data integrity issues—see Model relationships in Power BI Desktop (limited relationships)
- Bu iki DirectQuery tablosu arasındaki bir ilişki, bilgi tutarlılığı varsayımıyla yapılandırılmış ama veri bütünlüğü sorunları var (ilişkili sütunlarda eşleşmeyen değerler)- It's a relationship between two DirectQuery tables, the relationship is configured to assume referential integrity, but there are data integrity issues (mismatched values in related columns)
Satır düzeyi güvenlik doğru zorlanmıyorRow-level security is not correctly enforced - İlişkiler tablolar arasında yayılmıyor; yukarıdaki denetim listesini izleyin- Relationships aren't propagating between tables—follow checklist above
- Satır düzeyi güvenlik zorunlu tutulmuş ama yayma işlemi için çift yönlü ilişki etkinleştirilmemiş; bkz. Power BI Desktop ile satır düzeyi güvenlik (RLS)- Row-level security is enforced, but a bi-directional relationship isn't enabled to propagate—see Row-level security (RLS) with Power BI Desktop

Sonraki adımlarNext steps

Bu makaleyle ilgili daha fazla bilgi için aşağıdaki kaynaklara bakın:For more information related to this article, check out the following resources: