Sayfalandırılmış rapor için Power BI hizmetinde tümleşik veri kümesi oluşturmaCreate an embedded dataset for a paginated report in the Power BI service

Bu makalede, Power BI hizmetindeki sayfalandırılmış bir rapor için tümleşik bir veri kaynağını temel alan tümleşik bir veri kümesi oluşturma işlemini öğreneceksiniz.In this article, you learn how to create an embedded dataset, based on an embedded data source, for a paginated report in the Power BI service. Tümleşik veri kümeleri tek bir sayfalandırılmış raporda kullanılmak üzere o raporda yer alır.Embedded datasets are contained in a single paginated report, for use in that report. Şu anda, Power BI hizmetinde yayımlanan sayfalandırılmış raporlar için tümleşik veri kümeleri ve tümleşik veri kaynakları gereklidir.Currently, paginated reports published to the Power BI service need embedded datasets and embedded data sources. Tümleşik veri kaynağını ve veri kümesini, raporunuzu oluştururken Power BI Rapor Oluşturucusu’nda oluşturursunuz.You create the embedded data source and dataset in Power BI Report Builder, while you're creating your report.

Veri kümesini oluşturabilmeniz için bir veri kaynağı oluşturmak gerekir.Before you can create the dataset, you need to create a data source. Nasıl yapıldığını öğrenmek için Power BI hizmetinde Sayfalandırılmış raporlar için tümleşik veri kaynakları bölümüne bakın.See Embedded data sources for paginated reports in the Power BI service to learn how.

Eklenmiş veri kümesi oluşturmaCreate an embedded dataset

 1. Power BI Rapor Oluşturucusu'ndaki Rapor Verileri bölmesinde Yeni > Veri Kümesi’ni seçin.In the Report Data pane in Power BI Report Builder, select New > Dataset.

 2. Veri Kümesi Özellikleri iletişim kutusunun Sorgu sekmesinde veri kümesine bir ad verin.In the Query tab of the Dataset Properties dialog box, give the dataset a name. Tümleşik veri kaynağı zaten Veri kaynağı kutusundadır veya Yeni’yi seçerek farklı bir tümleşik veri kaynağı seçebilirsiniz.The embedded data source is already in the Data source box, or you can select New to create a different embedded data source.

  Yeni Veri Kümesi

 3. Sorgu türü altında veri kümesi için kullanılacak komut türünü veya sorguyu seçin.Under Query type, select the type of command or query to use for the dataset.

  • Metin, veritabanından veri almak için bir sorgu çalıştırır.Text runs a query to retrieve data from the database. Varsayılandır ve sorguların çoğu için kullanılır.It's the default and is used for most queries. Bir sorgu yazın veya İçeri Aktar’ı seçerek önceden mevcut olan bir sorguyu içeri aktarın.Type a query or import a pre-existing query by selecting Import. Sorguyu grafiksel olarak oluşturmak için Sorgu Tasarımcısı’nı seçin.To build the query graphically, select Query Designer. Bir sorgu oluşturmak için sorgu tasarımcısını kullanırsanız bu kutuda sorgunun metni görünür.If you use the query designer to build a query, the text of the query will appear in this box. Sorguyu dinamik olarak oluşturmak üzere bir ifade kullanmak için İfade (fx) düğmesini seçin.Select the Expression (fx) button to use an expression to dynamically generate the query.
  • Tablo bir tablonun içindeki tüm alanları seçer.Table selects all the fields within a table. Veri kümesi olarak kullanmak istediğiniz tablonun adını girin.Enter the name of the table that you want to use as a dataset.
  • Saklı Yordam, ada göre bir saklı yordam çalıştırır.Stored Procedure runs a stored procedure by name.
 4. Sorgu Tasarımcısı'nda, veri kümesindeki tablo ve alanları görüp bunlarla etkileşimde bulunabilir, bir sorguyu içeri aktarabilir veya metin olarak düzenleyebilirsiniz.In the Query Designer, you can see and interact with the tables and fields in the dataset, import a query, or edit as text. Ayrıca, buraya filtre ve parametreler de ekleyebilirsiniz.You can also add filters and parameters here.

  Sorgu tasarımcısı

 5. Sorgu Tasarımcısı'nda sorguyu test etmek için Sorgu Çalıştır’ı ve Tamam’ı seçin.In the Query Designer, select Run Query to test it, then select OK.

 6. Veri Kümesi Özellikleri iletişim kutusunda geri dönerek Zaman aşımı (saniye cinsinden) kutusuna sorgu zaman aşımına uğrayana kadar geçen saniye sayısını yazın. Varsayılan değer 30 saniyedir.Back in the Dataset Properties dialog box, in the Time out (in seconds) box, type the number of seconds until the query times out. The default is 30 seconds. Zaman aşımı değeri boş ya da sıfırdan büyük olmalıdır.The value for Time out must be empty or greater than zero. Boş ise sorgu zaman aşımına uğramaz.If it is empty, the query does not time out.

 7. Diğer sekmelerde veri kümesinin diğer özelliklerini ayarlayabilirsiniz:You can set other properties for the dataset on the other tabs:

  • Alanlar sekmesinde hesaplanan alanlar oluşturun.Create calculated fields on the Fields tab.
  • Seçenekler sekmesinde gelişmiş seçenekleri ayarlayın.Set advanced options on the Options tab.
  • İlgili sekmelerde Filtreler ve Parametreler ekleyin ya da güncelleştirin.Add or update Filters and Parameters on their respective tabs.
 8. Tamam'ı seçinSelect OK

  Rapor, Rapor Tasarım Görünümünde açılır.The report opens in Report Design View. Veri kaynağı, veri kümesi ve veri kümesi alan koleksiyonu, Rapor Verileri bölmesinde görünür ve sayfalandırılmış raporunuzu tasarlamaya devam edebilirsiniz.The data source, dataset, and dataset field collection appear in the Report Data pane, and you can continue designing your paginated report.

  Rapor Tasarımı Görünümünde veri kümesi

Sonraki adımlarNext steps