Power BI Rapor Oluşturucusu’ndaki rapor verileriReport data in Power BI Report Builder

Rapor verileri kuruluşunuzdaki çeşitli veri kaynaklarından gelebilir.Report data can come from multiple sources of data in your organization. Power BI Rapor Oluşturucusu raporunu tasarlamanın ilk adımı temel rapor verilerini temsil eden veri kaynaklarını ve veri kümelerini oluşturmaktır.Your first step in designing a Power BI Report Builder report is to create data sources and datasets that represent the underlying report data. Her veri kaynağı veri bağlantısı bilgileri içerir.Each data source includes data connection information. Her veri kümesi, veri kaynağından veri olarak kullanılacak alan kümesini tanımlayan bir sorgu komutu içerir.Each dataset includes a query command that defines the set of fields to use as data from a data source. Her veri kümesinden alınan verileri görselleştirmek için tablo, matris, grafik veya harita gibi bir veri bölgesi ekleyin.To visualize data from each dataset, add a data region, such as a table, matrix, chart, or map. Rapor işlendiğinde sorgular veri kaynağında çalıştırılır ve veri kümesine ilişkin sorgu sonuçlarını görüntülemek üzere her veri bölgesi gerektiği gibi genişletilir.When the report is processed, the queries run on the data source, and each data region expands as needed to display the query results for the dataset.

Power BI Rapor Oluşturucusu'nda sayfalandırılmış raporlar için tümleşik veri kaynağı oluşturmayı öğrenin.Learn how to Create an embedded data source for paginated reports in Power BI Report Builder.

TerimleriTerms

 • Veri bağlantısı.Data connection. Veri kaynağı olarak da bilinir.Also known as a data source. Veri bağlantısı bir ad ve bağlantı türüne bağımlı olan bağlantı özellikleri içerir.A data connection includes a name and connection properties that are dependent on the connection type. Tasarımı gereği veri bağlantısı kimlik bilgilerini içermez.By design, a data connection doesn't include credentials. Dış veri kaynağından hangi verilerin alınacağını veri bağlantısı belirtmez.A data connection doesn't specify which data to retrieve from the external data source. Bunu yapmak için veri kümesini oluştururken siz bir sorgu belirtirsiniz.To do that, you specify a query when you create a dataset.

 • Bağlantı dizesi.Connection string. Bağlantı dizesi, veri kaynağına bağlanmak için gereken bağlantı özelliklerinin dize sürümüdür.A connection string is a string version of the connection properties that are needed to connect to a data source. Bağlantı özellikleri veri bağlantısı türüne göre değişiklik gösterir.Connection properties differ based on data connection type.

 • Eklenmiş veri kaynağı.Embedded data source. Rapora özgü veri kaynağı olarak da bilinir.Also known as a report-specific data source. Raporda tanımlanan ve yalnızca o rapor tarafından kullanılan veri kaynağı.A data source that is defined in a report and used only by that report.

 • Kimlik bilgileri.Credentials. Kimlik bilgileri dış verilere erişmenize izin verilmesi için sağlanması gereken kimlik doğrulama bilgileridir.Credentials are the authentication information that must be provided to allow you access to external data.

Rapor verilerini belirtme ipuçlarıTips for specifying report data

Rapor verileri stratejinizi tasarlamak için aşağıdaki bilgilerden yararlanın.Use the following information to design your report data strategy.

 • Verileri filtreleme Rapor verileri sorguda veya raporda filtrelenebilir.Filter data Report data can be filtered in the query or in the report. Veri kümelerini ve sorgu değişkenlerini kullanarak basamaklı parametreler oluşturabilir ve kullanıcıya binlerce seçenekten daha başa çıkılabilir bir seçenek kümesine daraltma olanağı sunabilirsiniz.You can use datasets and query variables to create cascading parameters, and provide a user the ability to narrow choices from thousands of selections to a more manageable number. Tablo veya grafikteki verileri parametre değerlerine veya belirttiğiniz başka değerlere göre filtreleyebilirsiniz.You can filter data in a table or chart based on parameter values or other values that you specify.

 • Parametreler Sorgu değişkenleri içeren veri kümesi sorgu komutları, eşleşen rapor parametrelerini otomatik olarak oluşturur.Parameters Dataset query commands that include query variables automatically create matching report parameters. Parametreleri el ile de oluşturabilirsiniz.You can also manually create parameters. Raporu görüntülediğinizde rapor araç çubuğunda parametreler görüntülenir.When you view a report, the report toolbar displays the parameters. Kullanıcılar değerleri seçerek rapor verilerini veya raporun görünümünü denetleyebilir.Users can select values to control report data or report appearance. Rapor verilerini belirli hedef kitlelere göre özelleştirmek için, aynı rapor tanımına bağlı farklı varsayılan değerleri olan bir dizi rapor parametresi oluşturabilir veya yerleşik UserID alanını kullanabilirsiniz.To customize report data for specific audiences, you can create sets of report parameters with different default values linked to the same report definition, or use the built-in UserID field.

 • Verileri gruplandırma ve toplama Rapor verileri sorguda veya raporda gruplandırılabilir ve toplanabilir.Group and aggregate data Report data can be grouped and aggregated in the query or in the report. Sorgudaki verileri toplarsanız, rapordaki değerleri anlamlı sınırlar içinde birleştirmeye devam edebilirsiniz.If you aggregate values in the query, you can continue to combine values in the report within the constraints of what is meaningful.

 • Verileri sıralama Rapor verileri sorguda veya raporda sıralanabilir.Sort data Report data can be sorted in the query or in the report. Tablolarda, kullanıcının sıralama düzenini denetlemesi için etkileşimli bir sıralama düğmesi de ekleyebilirsiniz.In tables, you can also add an interactive sort button to let the user control the sort order.

 • İfadeye dayalı veriler Rapor özelliklerinin çoğu ifadeye dayalı olabileceği ve ifadeler de veri kümesi alanlarına ve rapor parametrelerine başvurular içerebileceği için, raporun verilerini ve görünümünü denetleyen güçlü ifadeler yazabilirsiniz.Expression-based data Because most report properties can be expression-based, and expressions can include references to dataset fields and report parameters, you can write powerful expressions to control report data and appearance. Parametreler tanımlayarak kullanıcıya gördükleri verileri denetleme olanağı sağlayabilirsiniz.You can provide a user the ability to control the data they see by defining parameters.

 • Veri kümesindeki verileri görüntüleme Veri kümesindeki veriler normalde tablo ve grafik gibi bir veya birden çok veri bölgesinde görüntülenir.Display data from a dataset Data from a dataset is typically displayed on one or more data regions, for example, a table and a chart.

 • Birden çok veri kümesindeki verileri görüntüleme Bir veri bölgesinde tek bir veri kümesine dayanan ve başka veri kümelerindeki değerleri veya toplamları arayan ifadeler yazabilirsiniz.Display data from multiple datasets You can write expressions in a data region based on one dataset that look up values or aggregates in other datasets. Tek bir veri kümesine dayanan bir tabloya, başka bir veri kaynağından veriler görüntülemek için alt raporlar ekleyebilirsiniz.You can include subreports in a table based on one dataset to display data from a different data source.

Aşağıdaki liste raporun veri kaynaklarını tanımlamanıza yardımcı olacaktır.Use the following list to help define sources of data for a report.

 • Kuruluşunuzun yazılım veri katmanı mimarisini ve veri türlerinden kaynaklanan olası sorunları anlayın.Understand the software data layer architecture for your organization and the potential issues arising from data types. Veri uzantılarının ve veri işleme uzantılarının sorgu sonuçlarını nasıl etkileyebileceğini anlayın.Understand how data extensions and data processing extensions can affect query results. Verilerin kaynağı ve veri sağlayıcıları arasında ve rapor tanımı (.dl) dosyasında depolanan veri türleri farklılık gösterir.Data types differ among the source of data, data providers, and the data types stored in the report definition (.rdl) file.

 • Veri kaynakları ve veri kümeleri raporda yazılır ve Power BI hizmetinde yayımlanır.Data sources and datasets are authored in a report and published to the Power BI service. Bunlar yayımlandıktan sonra kimlik bilgilerini doğrudan Power BI hizmetinde veya kendi Enterprise Gateway'inizde yapılandırabilirsiniz.After they are published, you can configure credentials directly in the Power BI service or in your Enterprise Gateway.

Sonraki adımlarNext steps