PowerShell - Power BI Rapor Sunucusu ile Power BI raporlarını kullanarak veri kaynağı bağlantı dizelerini değiştirinChange data source connection strings in Power BI reports with PowerShell - Power BI Report Server

PowerShell'de API'leri kullanarak Power BI Rapor Sunucusu’ndaki veri kaynağı bağlantı dizelerini değiştirebilirsiniz.You can change data source connection strings in Power BI reports in Power BI Report Server using APIs in PowerShell.

Not

Şu anda bu işlevsellik yalnızca DirectQuery’de çalışır.Currently this functionality only works for DirectQuery. İçeri aktarma ve veri yenileme desteği yakında sağlanacaktır.Support for import and data refresh is coming.

 1. Power BI Rapor Sunucusu PowerShell komutlarını yükleyin.Install the Power BI Report Server PowerShell commandlets. Komutlar ve yükleme yönergeleri için bkz. https://github.com/Microsoft/ReportingServicesTools.Find the commandlets and installation instructions at https://github.com/Microsoft/ReportingServicesTools.

 2. Power BI dosyası için mevcut veri kaynağı bilgilerini PowerShell komutları aracılığıyla getirin:Fetch the existing data source information for the Power BI file via the PowerShell commandlets:

  Get-RsRestItemDataSource -RsItem '/MyPbixReport'
  

  Power BI raporunda bulunan ilk veri kaynağına ilişkin bilgileri görüntülemek için:To view information for the first data source contained in the Power BI report:

  $dataSources[0]
  
 3. Bağlantı ve kimlik bilgilerini gerektiği şekilde güncelleştirin.Update connection and credential info as needed. Bağlantı dizesi güncelleştiriliyorsa ve veri kaynağı depolanan kimlik bilgilerini kullanıyorsa, hesap parolasını sağlamanız gerekir.If updating the connection string and the data source makes use of stored credentials, you need to provide the account password.

  Veri kaynağı bağlantı dizesini güncelleştirmek için:To update a data source connection string:

  $dataSources[0].ConnectionString = 'data source=myCatalogServer;initial catalog=ReportServer;persist security info=False' 
  

  Veri kaynağı kimlik bilgisi türünü değiştirmek için:To change the data source credential type:

  $dataSources[0].DataModelDataSource.AuthType = 'Integrated'
  

  Veri kaynağı kullanıcı adını/parolasını değiştirmek için:To change the data source username/password:

  $dataSources[0].DataModelDataSource.Username = 'domain\user'
  
  $dataSources[0].DataModelDataSource.Secret = 'password'
  
 4. Güncelleştirilmiş kimlik bilgilerini sunucuya geri kaydedin.Save the updated credentials back to the server.

  Set-RsRestItemDataSource -RsItem '/MyPbixReport' -RsItemType 'PowerBIReport' -DataSources $dataSources
  

Sonraki adımlarNext steps

Power BI Rapor Sunucusu'nda sayfalandırılmış rapor veri kaynaklarıPaginated report data sources in Power BI Report Server

Başka bir sorunuz mu var?More questions? Power BI Topluluğu'na sorunTry asking the Power BI Community