Power BI Rapor Sunucusu'nda sayfalandırılmış rapor veri kaynaklarıPaginated report data sources in Power BI Report Server

Power BI Rapor Sunucusu’ndaki Reporting Services sayfalandırılmış raporları, SQL Server Reporting Services’tekilerle aynı veri kaynaklarını destekler.Reporting Services paginated reports in Power BI Report Server support the same data sources that are supported in SQL Server Reporting Services. Reporting Services tarafından desteklenen veri kaynakları listesine bakın.See the list of Data sources supported by Reporting Services.

UseInstalledUICulture ile Oracle veri kaynaklarına bağlanmaConnect to Oracle data sources with UseInstalledUICulture

Oracle veri kaynaklarına bağlanmak için Power BI Rapor Sunucusu NLS’den bağımsız olan .NET için Oracle Veri Sağlayıcısı’nı (ODP.NET) kullanır.To connect to Oracle data sources, Power BI Report Server uses the Oracle Data Provider for .NET (ODP.NET) which is NLS agnostic.

Varsayılan olarak rapor sunucusu ODP.NET’i yüklerken ilk istemcinin UI kültürünü kullanır.By default, the report server uses the first client's UI culture to load ODP.NET. Sonuç olarak, hizmet yeniden başlatılana kadar rapor sunucusundan Oracle’a yapılan sonraki tüm bağlantılar bu ilk UI kültüründe olacaktır.As a result, all subsequent connections to Oracle from the report server will be in that initial UI culture until restart of the service. Bu yaklaşım, UI kültürü biçimlendirmesindeki uyuşmazlıklardan dolayı rapor işlenirken sorunlara neden olabilir.This approach can cause issues rendering a report due to mismatches in UI culture formatting.

Power BI Rapor Sunucusu’nda daha iyi bir deneyim sağlamak için UseInstalledUICulture adlı bir yapılandırma ayarını kullanıma sunduk.To offer a better experience in Power BI Report Server, we have introduced a configuration setting named UseInstalledUICulture. UseInstalledUICulture True olarak ayarlandığında, rapor sunucusu ODP.NET’i ilk istemcinin kültürü yerine her zaman sunucunu UI Kültüründe yükler.When UseInstalledUICulture is set to true, the report server always loads ODP.NET in the server’s UI Culture instead of the first client’s culture. Bu ayar Mart 2020 Hizmet Sürümünden başlayarak Power BI Rapor Sunucusu’nda kullanıma sunulmuştur.This setting is available in Power BI Report Server starting with the March 2020 Service Release.

Özelliği etkinleştirmek için ORACLE uzantı girdisi rsreportserver.config dosyasını aşağıda gösterildiği gibi değiştirin.To enable the feature, modify ORACLE extension entry rsreportserver.config file like below.

<Extension Name="ORACLE" Type="Microsoft.ReportingServices.DataExtensions.OracleClientConnectionWrapper,Microsoft.ReportingServices.DataExtensions">
    <Configuration>
        <UseInstalledUICulture>true</UseInstalledUICulture>
    </Configuration>
</Extension>

Sonraki adımlarNext steps

Veri kaynağınıza bağlandığınıza göre artık sayfalandırılmış rapor oluşturabilirsiniz.Now that you've connected to your data source, create a paginated report.

Başka bir sorunuz mu var?More questions? Power BI Topluluğu'na sorunTry asking the Power BI Community