Power BI Rapor Sunucusu'nda zamanlanmış yenileme ile ilgili sorunları gidermeTroubleshoot scheduled refresh in Power BI Report Server

Bu makalede, Power BI Rapor Sunucusu'nda zamanlanmış yenileme ile ilgili sorunları gidermek için kullanılabilecek kaynaklara yer verilmiştir.This article discusses resources available to troubleshoot issues with scheduled refresh in Power BI Report Server.

Karşılaşılan yeni sorunlar bu makaleye eklenerek, size yardımcı olmaya yönelik bilgilerin güncel kalması sağlanacaktır.As issues come up, this article will be updated with information to help you.

Sık karşılaşılan sorunlarCommon issues

Bir rapor için yenileme zamanlama sırasında daha yaygın olarak karşılaşabileceğiniz sorunlar aşağıda verilmiştir.The following are the more common issues you will hit when trying to schedule refresh for a report.

Farklı veri kaynaklarıyla başarılı bir şekilde bağlantı kurabilmek için üçüncü taraf sürücülere ihtiyaç duyabilirsiniz.Connecting to different data sources may require 3rd party drivers that need to be installed in order to connect successfully. Bu sürücüleri yalnızca Power BI Desktop uygulamasını kullandığınız bilgisayara değil rapor sunucusuna da yüklemeniz gerekir.Not only would you need to install them on the machine you are using Power BI Desktop on, but you will also need to make sure the driver is installed on the report server.

Sürücü hem 32 bit hem de 64 bit biçiminde olabilir.The driver may also come in both 32bit and 64bit. Power BI Rapor Sunucusu 64 bit olduğundan yüklenen sürücünün de 64 bit olması gerekir.Make sure to install the 64bit driver as Power BI Report Server is 64bit.

3. taraf sürücülerini yükleme ve yapılandırma hakkında ayrıntılı bilgi için lütfen üreticiye başvurun.Please refer to the manufacturer for details on how to install and configure 3rd party drivers.

Bellek baskısıMemory pressure

Bellek baskısı, raporların işlenmesi ve oluşturulması için daha fazla belleğe ihtiyaç duyulduğunda ortaya çıkabilir.Memory pressure can occur when reports require more memory to process and render. Raporlarda yenileme zamanlamak için bilgisayarda önemli miktarda belleğe ihtiyaç duyulabilir.Schedule refresh on reports may demand a significant amount of memory on the machine. Bu durum özellikle büyük raporlar için geçerlidir.Especially for larger reports. Bellek baskısı sonucunda raporlar başarısız olabilir ve rapor sunucusu kilitlenebilir.Memory pressure can result in report failures as well as a potential crash of the report server itself.

Bellek baskısı sorunuyla sürekli karşılaşıyorsanız kaynak yükünü dağıtmak için rapor sunucusunu daha geniş ölçekteki bir dağıtıma taşımayı tercih edebilirsiniz.If you are encountering memory pressure consistently, it may be worth looking at a scaled out deployment of the report server in order to spread the load of resources. rsreportserver.config dosyasındaki IsDataModelRefreshService ayarı ile de Veri yenileme için kullanılacak belirli bir rapor sunucusu tanımlayabilirsiniz. Bu ayarı kullanarak bir veya daha fazla sunucuyu isteğe bağlı raporları işleyecek ön uç sunucusu haline getirebilir, başka bir sunucu kümesini ise yalnızca zamanlanmış yenileme için kullanılacak şekilde ayarlayabilirsiniz.You can also define that a given report server is used for data refresh with the IsDataModelRefreshService setting within rsreportserver.config. With this setting, you could define one or more servers to be the front end server to handle on demand reports, and have another set of servers to only be used for scheduled refresh.

Analysis Services örneklerini izleme hakkında bilgi için bkz. Monitor an Analysis Services Instance (bir Analysis Services örneğini izleme).For information on how to monitor an Analysis Services instance, see Monitor an Analysis Services Instance.

Analysis Services bellek ayarları hakkında bilgi için bkz. Memory Properties (Bellek Özellikleri).For information about memory settings within Analysis Services, see Memory Properties.

Kerberos yapılandırmasıKerberos configuration

Windows kimlik bilgileriyle bir veri kaynağına başarılı bir bağlantı oluşturmak için Kerberos kısıtlanmış temsil yapılandırması gerekli olabilir.Connecting to a data source with windows credentials may require configuring Kerberos constrained delegation to make a successful connection. Kerberos kısıtlanmış temsil yapılandırması hakkında daha fazla bilgi için bkz. Power BI raporlarını kullanmak için Kerberos'u yapılandırma.For more information about how to configure Kerberos constrained delegation, see Configure Kerberos to use Power BI reports.

Bilinen sorunlarKnown issues

Bilinen sorunlar hakkında bilgiler mevcut olduğunda burada listelenecektir.Information about known issues will be listed here when they become available.

Yapılandırma ayarlarıConfiguration settings

Zamanlanmış yenilemeyi etkilemek için aşağıdaki ayarlar kullanılabilir.The following settings can be used to affect scheduled refresh. SQL Server Management Studio'da (SSMS) yapılan ayarlar ölçeği genişletilen dağıtımdaki tüm rapor sunucularına uygulanır.Settings set within SQL Server Management Studio (SSMS) apply to all report servers within a scale-out deployment. rsreportserver.config dosyasında yapılan ayarlar ise yapılandırma gerçekleştirilen sunucuya özgüdür.Settings configured within rsreportserver.config are for the specific server they are set on.

SSMS'deki ayarlar:Settings within SSMS:

AyarSetting AçıklamaDescription
MaxFileSizeMbMaxFileSizeMb Karşıya yüklenen raporlar için maksimum dosya boyutu.Maximum file size for uploaded reports. Varsayılan değer: 1.000 MB (1 GB).Default is 1000 MB (1 GB). Maksimum değer: 2.000 MB (2 GB).Maximum value is 2000 MB (2 GB).
ModelCleanupCycleMinutesModelCleanupCycleMinutes Modelin bellekten çıkarılmak üzere hangi sıklıkta denetlendiğini tanımlar.Defines how often the model is checked to evict it from memory. Varsayılan değer 15 dakikadır.Default is 15 minutes.
ModelExpirationMinutesModelExpirationMinutes Son kullanıldığı ve çıkarıldığı zamana göre modelin süresinin kaç dakika sonra dolacağını tanımlar.Defines how long until the model expires based on the last time used and is evicted. Varsayılan değer 60 dakikadır.Default is 60 minutes.
ScheduleRefreshTimeoutMinutesScheduleRefreshTimeoutMinutes Bir modda veri yenilemenin ne kadar sürebileceğini tanımlar.Defines how long the data refresh can take for a mode. Varsayılan değer 120 dakikadır.Default is 120 minutes. Üst sınır yoktur.There is no upper limit.

rsreportserver.config dosyasındaki ayarlar:Settings within rsreportserver.config:

<Configuration>
  <Service>
    <PollingInterval>10</PollingInterval>
    <IsDataModelRefreshService>false</IsDataModelRefreshService>
    <MaxQueueThreads>0</MaxQueueThreads>
  </Service>
</Configuration>

Sorun giderme araçlarıTools for troubleshooting

Power BI raporlarının zamanlanmış yenilemesiyle ilgili günlüklerLogs relevant for scheduled refresh of Power BI reports

Zamanlanmış yenileme hakkındaki bilgilerin bulunduğu günlük dosyaları RSPowerBI_ günlükleridir.The log files which hold information about scheduled refresh are the RSPowerBI_ logs. Bu dosyalar rapor sunucunuzun yükleme konumundaki LogFiles klasöründe bulunur.They are located in the LogFiles folder of your report server installation location.

C:\Program Files\Microsoft Power BI Report Server\PBIRS\LogFiles\RSPowerBI_*.log

Hata koşuluError condition

2017-10-20 02:00:09.5188|ERROR|744|Error Processing Data Model Refresh: SessionId: e960c25e-ddd4-4763-aa78-0e5dceb53472, Status: Error Model can not be refreshed because not all the data sources are embedded, Exception Microsoft.PowerBI.ReportServer.AsServer.InvalidDataSourceException: Model can not be refreshed because not all the data sources are embedde
  at Microsoft.PowerBI.ReportServer.WebHost.EventHandler.AnalysisServicesDataRefresh.CanModelRefresh(IEnumerable`1 dataSources)
  at Microsoft.PowerBI.ReportServer.WebHost.EventHandler.DataRefreshScope.<>c__DisplayClass7.<ExecuteActionWithLogging>b__5()
  at Microsoft.PowerBI.ReportServer.WebHost.EventHandler.DataRefreshScope.<ExecuteFuncWithLogging>d__1`1.MoveNext()

Başarılı yenilemeSuccessful refresh

2017-10-25 15:23:41.9370|INFO|6|Handling event with data: TimeEntered: 10/25/2017 8:23:41 PM, Type: Event, SessionId: 46d398db-0b1f-49d8-b7bd-c5461c07ec7a, EventType: DataModelRefresh
2017-10-25 15:23:41.9370|INFO|6|Processing Data Model Refresh: SessionId: 46d398db-0b1f-49d8-b7bd-c5461c07ec7a, Status: Starting Data Refresh.
2017-10-25 15:23:41.9370|INFO|6|Processing Data Model Refresh: SessionId: 46d398db-0b1f-49d8-b7bd-c5461c07ec7a, Status: Starting Retrieving PBIX AsDatabaseInfo.
2017-10-25 15:23:42.7134|INFO|6|Processing Data Model Refresh: SessionId: 46d398db-0b1f-49d8-b7bd-c5461c07ec7a, Status: Starting Verifying all the data sources are embedded.
2017-10-25 15:23:42.7134|INFO|6|Processing Data Model Refresh: SessionId: 46d398db-0b1f-49d8-b7bd-c5461c07ec7a, Status: Starting Verifying connection strings are valid.
2017-10-25 15:23:42.7134|INFO|6|Processing Data Model Refresh: SessionId: 46d398db-0b1f-49d8-b7bd-c5461c07ec7a, Status: Starting Streaming model to Analysis Server.
2017-10-25 15:23:42.7603|INFO|6|Processing Data Model Refresh: SessionId: 46d398db-0b1f-49d8-b7bd-c5461c07ec7a, Status: Starting Refreshing the model.
2017-10-25 15:23:51.5258|INFO|6|Processing Data Model Refresh: SessionId: 46d398db-0b1f-49d8-b7bd-c5461c07ec7a, Status: Starting Removing credentials from the model.
2017-10-25 15:23:51.6508|INFO|6|Processing Data Model Refresh: SessionId: 46d398db-0b1f-49d8-b7bd-c5461c07ec7a, Status: Starting Saving model to the catalog.

Yanlış Kimlik BilgileriIncorrect Credentials

2017-10-20 08:22:01.5595|INFO|302|Processing Data Model Refresh: SessionId: 22cd9ec3-b21a-4eb1-81ae-15fac8d379ea, Status: Starting Refreshing the model.
2017-10-20 08:22:02.3758|ERROR|302|Error Processing Data Model Refresh: SessionId: 22cd9ec3-b21a-4eb1-81ae-15fac8d379ea, Status: Error Failed to refresh the model, Exception Microsoft.AnalysisServices.OperationException: Failed to save modifications to the server. Error returned: 'The credentials provided for the SQL source are invalid. (Source at rosecatalog;reportserver.). The exception was raised by the IDbCommand interface.
'.
  at Microsoft.AnalysisServices.Tabular.Model.SaveChanges(SaveOptions saveOptions)
  at Microsoft.PowerBI.ReportServer.AsServer.TOMWrapper.RefreshModel(Database database)
  at Microsoft.PowerBI.ReportServer.AsServer.AnalysisServicesServer.RefreshDatabase(String databaseName, IEnumerable`1 dataSources)
  at Microsoft.PowerBI.ReportServer.WebHost.EventHandler.AnalysisServicesDataRefresh.RefreshDatabase(AsDatabaseInfo asDatabaseInfo)
  at Microsoft.PowerBI.ReportServer.WebHost.EventHandler.DataRefreshScope.<>c__DisplayClass7.<ExecuteActionWithLogging>b__5()
  at Microsoft.PowerBI.ReportServer.WebHost.EventHandler.DataRefreshScope.<ExecuteFuncWithLogging>d__1`1.MoveNext()
2017-10-20 08:22:02.4588|ERROR|302|Error Processing Data Model Refresh: SessionId: 22cd9ec3-b21a-4eb1-81ae-15fac8d379ea, Status: Error Failed Data Refresh, Exception Microsoft.AnalysisServices.OperationException: Failed to save modifications to the server. Error returned: 'The credentials provided for the SQL source are invalid. (Source at rosecatalog;reportserver.). The exception was raised by the IDbCommand interface.
'.
  at Microsoft.PowerBI.ReportServer.WebHost.EventHandler.DataRefreshScope.ExecuteActionWithLogging(Action methodToExecute, String description, String localizedDescription, String messageInFailure, RefreshInfo refreshInfo, DataAccessors dataAccessors, ReportEventType operation, Int64 size, Boolean isDataRetrieval, Boolean showInExecutionLog)
  at Microsoft.PowerBI.ReportServer.WebHost.EventHandler.AnalysisServicesDataRefresh.RefreshData(RefreshInfo refreshInfo)
  at Microsoft.PowerBI.ReportServer.WebHost.EventHandler.DataRefreshScope.<>c__DisplayClass7.<ExecuteActionWithLogging>b__5()
  at Microsoft.PowerBI.ReportServer.WebHost.EventHandler.DataRefreshScope.<ExecuteFuncWithLogging>d__1`1.MoveNext()

Ayrıntılı günlük kaydını etkinleştirmeEnabling Verbose Logging

Power BI Rapor Sunucusu'nda ayrıntılı günlük kaydını etkinleştirme adımları SQL Server Reporting Services'dekilerle aynıdır.Enabling verbose logging, in Power BI Report Server, is the same as it is for SQL Server Reporting Services.

 1. <install directory>\PBIRS\ReportServer\bin\ReportingServicesService.exe.config dosyasını açın.Open <install directory>\PBIRS\ReportServer\bin\ReportingServicesService.exe.config.
 2. <system.diagnostics> bölümünde DefaultTraceSwitch değerini 4 olarak değiştirin.Under <system.diagnostics>, change DefaultTraceSwitch to 4.
 3. <RStrace> bölümünde Components değerini all:4 olarak değiştirin.Under <RStrace>, change Components to all:4.

ExecutionLogExecutionLog

Bir Power BI raporu oluşturulduğunda veya zamanlanmış yenileme planı yürütüldüğünde veritabanındaki Yürütme Günlüğüne yeni girişler eklenir.Whenever a Power BI report is rendered, or a schedule refresh plan is executed, new entries are added to the Execution Log in the database. Bu girişlere rapor sunucusu katalog veritabanındaki ExecutionLog3 görünümünden ulaşabilirsiniz.These entries are available in the ExecutionLog3 view within the report server catalog database.

Power BI raporlarına ait yürütme günlüğü girişleri, diğer rapor türlerine ait girişlerden farklıdır.Execution log entries for Power BI reports differ from entries for other report types.

 • TimeRendering sütunları her zaman 0 olur.TimeRendering columns is always 0. Power BI raporları sunucuda değil tarayıcıda oluşturulur.Rendering of Power BI reports happens in the browser, not in the server.
 • 2 İstek Türü ve bunlara bağlı öğe eylemleri vardır:There are 2 Request Types and subsequent item actions:
  • Interactive: Rapor görüntülendiğinde.Interactive: whenever a report is being viewed.
   • ASModelStream: katalogdaki veri modelinin Analysis Services'e akışı yapıldığında.ASModelStream: when the data model is streamed to Analysis Services from the catalog.
   • ConceptualSchema: kullanıcı raporu görüntülerken tıklama gerçekleştirdiğinde.ConceptualSchema: when user clicks on viewing the report.
   • QueryData: istemciden veri istendiğinde.QueryData: whenever data is being requested from client.
  • Refresh Cache: yenileme zamanlama planı yürütüldüğünde.Refresh Cache: whenever a schedule refresh plan has been executed.
   • ASModelStream: katalogdaki veri modelinin Analysis Services'e akışı yapıldığında.ASModelStream: whenever the data model is streamed to Analysis Services from the catalog.
   • DataRefresh: Veriler bir veya daha fazla veri kaynağından yenilendiğinde.DataRefresh: whenever data is being refreshed from one or more data sources.
   • SaveToCatalog: veri modeli kataloğa tekrar kaydedildiğinde.SaveToCatalog: whenever the data model is being saved back to the catalog.

Analysis ServicesAnalysis Services

Sorunları tanılamak veya bellek sınırlarını ayarlamak için Analysis Services üzerinde değişiklik yapmak istediğiniz durumlar olabilir.There may be times you want to modify Analysis Services for diagnosing issues, or adjust memory limits.

Önemli

Bu ayarlar rapor sunucusunu yükselttiğinizde sıfırlanır.These settings will be reset any time you upgrade the report server. Gerekirse yeniden uygulamak üzere değişikliklerinizin bir kopyasını saklamayı unutmayın.Be sure to keep a copy of your changes and reapply them if needed.

Yükleme konumuInstall location

Power BI Rapor Sunucusu ve Analysis Services için varsayılan konum aşağıda belirtilmiştir.The default location for Power BI Report Server, and Analysis Services is the following.

C:\Program Files\Microsoft Power BI Report Server\PBIRS\ASEngine

Analysis Services ayarlarını (msmdsrv.ini) yapılandırmaConfiguring Analysis Services settings (msmdsrv.ini)

<install directory>\PBIRS\ASEngine dizininde yer alan msmdsrv.ini dosyasını kullanarak Analysis Services'deki farklı ayarları denetleyebilirsiniz.In the <install directory>\PBIRS\ASEngine directory, you will find the msmdsrv.ini file, which you can use to control different settings of Analysis Services. msmdsrv.ini dosyasını açtığınızda dosyanın, bulunmasını beklediğiniz tüm ayarları içermediğini fark edeceksiniz.When you open this file, you will immediately realize that this file doesn't have all the settings you would expect in the msmdsrv.ini file.

Bunun nedeni Power BI Rapor Sunucusu tarafından çalıştırılan gerçek Analysis Services işleminin <install directory>\PBIRS\ASEngine\workspaces konumunda başlatılmasıdır.This is because the actual Analysis Services process that is run by Power BI Report Server is launched in <install directory>\PBIRS\ASEngine\workspaces. Alışkın olduğunuz msmdsrv.ini dosyasını bu klasörde bulabilirsiniz.In that folder, you will see the full msmdsrv.ini file you are used to. Analysis Services işlemi her çalıştırıldığında üzerine yazıldığından çalışma alanları klasörü içindeki dosyanın değiştirilmemesine dikkat edilmesi gerekir.It is important not to modify the file within the workspaces folder as it is rewritten whenever the Analysis Services process launches. Bir ayarı denetlemek isterseniz bunu lütfen <install directory>\PBIRS\ASEngine dizinindeki msmdsrv.ini dosyasını değiştirerek yapın.If you want to control a setting, please do this by modifying msmdsrv.ini in the <install directory>\PBIRS\ASEngine directory.

Aşağıdaki ayarlar Analysis Services işlemi her çalıştırıldığında sıfırlanır.The following settings are reset when ever the Analysis Services process is launched. Bu ayarlarda yaptığınız değişiklikler yok sayılır.Any changes you make to these will be ignored.

 • ConfigurationSettings\PrivateProcessConfigurationSettings\PrivateProcess
 • ConfigurationSettings\DataDirConfigurationSettings\DataDir
 • ConfigurationSettings\LogDirConfigurationSettings\LogDir
 • ConfigurationSettings\TempDirConfigurationSettings\TempDir
 • ConfigurationSettings\BackupDirConfigurationSettings\BackupDir
 • ConfigurationSettings\AllowedBrowsingFoldersConfigurationSettings\AllowedBrowsingFolders
 • ConfigurationSettings\CrashReportsFolderConfigurationSettings\CrashReportsFolder
 • ConfigurationSettings\ExtensionDirConfigurationSettings\ExtensionDir
 • ConfigurationSettings\PortConfigurationSettings\Port
 • ConfigurationSettings\DeploymentModeConfigurationSettings\DeploymentMode
 • ConfigurationSettings\ServerLocationConfigurationSettings\ServerLocation
 • ConfigurationSettings\TMCompatabilitySKUConfigurationSettings\TMCompatabilitySKU
 • ConfigurationSettings\FlightRecorder\TraceDefinitionFileConfigurationSettings\FlightRecorder\TraceDefinitionFile

Yerel Analysis Services işleminin profilini oluşturmaProfiling the local Analysis Services process

Tanılama amacıyla yerel Analysis Services işlemi üzerinde bir SQL Profiler izlemesi çalıştırılabilir.A SQL Profiler trace can be run on the local Analysis Services process for diagnostic purposes. Yerel Analysis Services örneğine bağlanmak için aşağıdakileri uygulayın.To connect to the local Analysis Services instance, do the following.

SQL Server Profiler İzlemesi, SQL Server Management Studio (SSMS) indirilebilir dosyası içinde yer almaktadır.SQL Server Profiler Trace is included with the SQL Server Management Studio (SSMS) download.

 1. SQL Server Profiler'ı yönetici olarak çalıştırın.Start SQL Server Profiler as an administrator.
 2. Yeni İzleme düğmesini seçin.Select the New Trace button.
 3. Sunucuya bağlan iletişim kutusunda, Analysis Services'i seçin ve sunucu adı olarak localhost:5132 girin.In the Connect to server dialog, select Analysis Services and enter localhost:5132 for the server name.
 4. İzleme özellikleri iletişim kutusunda, yakalamak istediğiniz olayları seçin ve ardından Çalıştır seçeneğini belirleyin.In the Trace properties dialog, select the events you want to capture and select Run.

Sayfaları Bellekte Kilitle adlı Windows ayrıcalığıLock Pages In Memory Windows privilege

Power BI raporu oluşturamadığınızı fark ederseniz Power BI Rapor Sunucusu'nun çalıştırıldığı hesaba Sayfaları bellekte kilitle ayrıcalığını atayabilirsiniz.If you find that you are unable to render a Power BI report, assigning the Lock pages in memory privilege to the services account running Power BI Report server may help. Sayfaları bellekte kilitle ayrıcalığını yapılandırma hakkında daha fazla bilgi için bkz. Windows privileges assigned to the Analysis Services service account (Analysis Services hizmet hesabına atanmış olan Windows ayrıcalıkları).For more information about how to configure Lock pages in memory, see Windows privileges assigned to the Analysis Services service account.

Başka bir sorunuz mu var?More questions? Power BI Topluluğu'na sorunTry asking the Power BI Community