Power BI ile hangi örnek veriler kullanılabilir?What sample data is available to use with Power BI?

Power BI'da yeni olduğunuzu, hizmeti denemek istediğinizi ancak hiç verinizin olmadığını varsayalım.Say you're new to Power BI and want to try it out but don't have any data. Veya bir veri kümeniz olabilir.Or maybe you have a dataset. Henüz Power BI'ın nasıl çalıştığını bilmediğiniz için veri kümenize bir şekilde zarar verebileceğinizden endişeleniyor olabilirsiniz.Because you don't understand (yet) how Power BI works, you worry that you might somehow damage your dataset?

Paniğe kapılmayın!No need to stress out! obviEnce (www.obvience.com) ve Microsoft, Power BI kullanımıyla ilgili olarak kendinizi daha rahat hissedene kadar kullanabileceğiniz örnekler oluşturmuştur.obviEnce (www.obvience.com) and Microsoft have created samples for you to use until you feel more comfortable with Power BI. Veriler anonimleştirilmiştir ve farklı sektörleri temsil eder: finans, İK, satış ve daha fazlası.The data is anonymized and represents different industries: finance, HR, sales, and more. Çevrimiçi belgelerimiz, öğretici ve örneklerdeki örnekleri kullandığı için eşlik edebilirsiniz.Also, our online documentation uses these same samples in tutorials and examples, so you'll be able to follow along.

Kullanılabilir örnekler

Bu örneklerden her biri çeşitli biçimlerde kullanılabilir: içerik paketi, tek bir Excel çalışma kitabı ve .pbix dosyası.Each of these samples is available in several formats: as a content pack, as an individual Excel workbook, and as a .pbix file. Bunların ne olduğunu veya nasıl kullanıldıklarını bilmiyorsanız endişelenmeyin.If you don't know what these things are, or how to get your hands on them -- don't worry. Bu makalenin ilerleyen bölümlerinde buna değineceğiz.We'll explain it all later in this article. Her örnek için bir tur oluşturduk.And for each sample we've created a tour. Turlar, örneğin hikayesini anlatan ve farklı senaryolarda size yol gösteren makalelerdir.Tours are articles that tells the story behind the sample and walks you through different scenarios. Senaryolardan biri, yöneticinizin sorularını cevaplamak; diğeri ise rekabete dayalı öngörüler aramak veya paylaşılacak raporlar ve panolar oluşturmak ya da işle ilgili bir değişimi açıklamak olabilir.One scenario might be answering questions for your manager, another might be looking for competitive insights, or creating reports and dashboards to share, or explaining a business shift.

Başlamadan önce, örneklerin kullanılmasına ilişkin bu yasal yönergeleri inceleyin.Before we get started, here are the legal guidelines for using the samples. Ardından, örnekleri tanıtıp bunların nasıl kullanılacağını göstereceğiz.After that, we introduce the samples and show how to use them.

Power BI örnek Excel çalışma kitapları için kullanım yönergeleriUsage guidelines for the Power BI sample Excel workbooks

©2015 Microsoft Corporation.©2015 Microsoft Corporation. Tüm hakları saklıdır.All rights reserved. Belgeler ve çalışma kitapları "olduğu gibi" sunulmuştur.The documents and workbooks are provided "as-is." URL ve diğer İnternet Web sitesi başvuruları dahil olmak üzere çalışma kitaplarında gösterilen bilgiler ve görünümler bildirim verilmeksizin değiştirilebilir.Information and views expressed in the workbooks, including URL and other Internet Web site references, may change without notice. Kullanımlardan doğacak riskler size aittir.You bear the risk of using it. Bazı örnekler yalnızca gösterim amaçlı ve kurgusaldır.Some examples are for illustration only and are fictitious. Gerçek bir ilişkilendirme amaçlanmamıştır veya böyle bir sonuç çıkarılmamalıdır.No real association is intended or inferred. Burada verilen bilgilerle ilgili olarak Microsoft açık veya zımni hiçbir garanti vermez.Microsoft makes no warranties, express or implied, with respect to the information provided here.

Çalışma kitapları size Microsoft ürünlerindeki herhangi bir fikri mülkiyete ilişkin yasal hak vermez.The workbooks do not provide you with any legal rights to any intellectual property in any Microsoft product. Bu çalışma kitabını, daha sonra başvurmak üzere kopyalayabilir ve dahili amaçlarınız doğrultusunda kullanabilirsiniz.You may copy and use this workbook for your internal, reference purposes.

Çalışma kitapları ve ilgili veriler obviEnce tarafından sağlanmıştır.The workbooks and related data are provided by obviEnce. www.obvience.comwww.obvience.com

ObviEnce, Microsoft Business Intelligence'a yönelik bir ISV ve Fikri Mülkiyet (IP) Kuluçka Merkezidir.ObviEnce is an ISV and an Intellectual Property (IP) Incubator focused on Microsoft Business Intelligence. ObviEnce Microsoft Business Intelligence çözümlerinin dağıtılması ve hızlıca kullanılmaya başlanmasının sağlanması için en iyi uygulamalar ve düşünce liderliği geliştirmek üzere Microsoft ile yakın bir şekilde çalışmaktadır.ObviEnce works closely with Microsoft to develop best practices and thought leadership for jump-starting and deploying Microsoft Business Intelligence solutions.

Çalışma kitapları ve veriler obviEnce, LLC'nin mülkiyetinde olup yalnızca örnek sektör verileriyle Power BI işlevlerinin tanıtılması amacıyla paylaşılmıştır.The workbooks and data are property of obviEnce, LLC, and have been shared solely for the purpose of demonstrating Power BI functionality with industry sample data.

Çalışma kitaplarının ve/veya verilerin her kullanımına yukarıdaki açıklama (her bir çalışma kitabının Info çalışma sayfasında da bulunur) eklenmelidir.Any uses of the workbooks and/or data must include the above attribution (that is also on the Info worksheet included with each workbook). Çalışma kitabında ve tüm görselleştirmelerde şu telif hakkı bildirimi bulunmalıdır: obviEnce ©.The workbook and any visualizations must be accompanied by the following copyright notice: obviEnce ©.

Excel çalışma kitabı dosyalarını veya .pbix dosyalarını indirmek için aşağıdaki bağlantılardan herhangi birine tıklayarak yukarıdaki koşulları kabul etmiş olursunuz.By clicking any of the links below to download the Excel workbook files or .pbix files, you are agreeing to the terms above.

Kullanılabilir örneklerAvailable samples

Kullanabileceğiniz sekiz örnek mevcuttur.Eight samples are available for you to use. Her biri farklı bir sektörü temsil eder.Each one represents a different industry.

Müşteri Kârlılığı örneğiCustomer Profitability sample Müşteri Kârlılığı örneği

Müşteri Kârlılığı örneğine ilişkin tura katılınTake a tour of the Customer Profitability sample

Bu sektör örneğinde, bir CFO'nun, şirket yöneticilerine, ürünlerine ve müşterilerine ilişkin ana ölçümleri çözümlenmektedir.This industry sample analyzes a CFO's key metrics for the company's executives, products, and customers. Şirketin kârlılığını hangi faktörlerin etkilediğini araştırabilirsiniz.You can investigate what factors impact the company's profitability.

İnsan Kaynakları örneğiHuman Resources sample İnsan Kaynakları örneği

İK örneğine ilişkin tura katılınTake a tour of the HR sample

Bu sektör örneğinde, yeni işe alımlar, etkin çalışanlar ve işten ayrılan çalışanlar çözümlenerek bir şirkete yönelik işe alım stratejisine odaklanılır.This industry sample focuses on the hiring strategy for a company by analyzing new hires, active employees, and employees who have left. Verileri araştırarak, gönüllü ayrılık eğilimlerine ve işe alım stratejisinde gözlemlenen önyargılara ulaşabilirsiniz.By exploring the data, you can find trends in voluntary separations and biases in the hiring strategy.

BT Harcama Analizi örneğiIT Spend Analysis sample BT Harcama Analizi örneği

BT Harcama Analizi örneğine ilişkin tura katılınTake a tour of the IT Spend Analysis sample

Bu sektör örneğinde, bir şirketin BT departmanının planlanmış maliyetleriyle gerçek maliyetlerini karşılaştırmalı olarak çözümleriz.In this industry sample, we analyze the planned vs. actual costs of the IT department of a company. Bu karşılaştırma şirketin yıl için ne kadar iyi planlama yaptığını anlamamıza yardımcı olur ve plana göre büyük sapmalar görülen alanları araştırmamıza olanak tanır.This comparison helps us understand how well the company planned for the year and investigate areas with huge deviations from the plan. Bu örnekteki şirket yıllık bir planlama döngüsünden geçer ve ardından finansal yılda BT'ye yapılan harcamalardaki değişiklikleri çözümlemelerine yardımcı olması için üç ayda bir yeni En Yeni Tahmin (LE) oluşturur.The company in this example goes through a yearly planning cycle, and then quarterly it produces a new Latest Estimate (LE) to help analyze changes in IT spend over the fiscal year.

Fırsat Analizi örneğiOpportunity Analysis sample Fırsat Analizi örneği

Fırsat Analizi örneğine ilişkin tura katılınTake a tour of the Opportunity Analysis sample

Bu sektör örneği bir yazılım şirketinin satış kanalını araştırır.This industry sample explores a software company's sales channel. Satış yöneticileri, fırsatları ve geliri bölgeye, anlaşma boyutuna ve kanala göre izleyerek doğrudan ve iş ortağı satış kanallarını izler.Sales managers monitor their direct and partner sales channels by tracking opportunities and revenue by region, deal size, and channel.

Tedarik Analizi örneğiProcurement Analysis sample Tedarik Analizi örneği

Tedarik Analizi örneğine ilişkin tura katılınTake a tour of the Procurement Analysis sample

Bu sektör örneğinde, bir CFO'nun, şirket yöneticilerine, ürünlerine ve müşterilerine ilişkin ana ölçümleri çözümlenmektedir.This industry sample analyzes a CFO's key metrics for the company's executives, products, and customers. Şirketin kârlılığını hangi faktörlerin etkilediğini araştırabilirsiniz.You can investigate what factors impact the company's profitability.

Perakende Analizi örneğiRetail Analysis sample Perakende Analizi örneği

Perakende Analizi örneğine ilişkin tura katılınTake a tour of the Retail Analysis sample

Bu sektör örneğinde, birden fazla mağazada ve bölgede satışı yapılan ürünlere ilişkin perakende satış verileri çözümlenir.This industry sample analyzes retail sales data of items sold across multiple stores and districts. Ölçümler şu alanlarda bu yılın performansını geçtiğimiz yılın performansıyla karşılaştırır: yeni mağaza analizinin yanı sıra satış, birimler, brüt marj ve varyans.The metrics compare this year's performance to last year's in these areas: sales, units, gross margin, and variance, as well as new store analysis.

Satış ve Pazarlama örneğiSales and Marketing sample Satış ve Pazarlama örneği

Satış ve Pazarlama örneğine ilişkin tura katılınTake a tour of the Sales and Marketing sample

Bu sektör örneğinde, VanArsdel Ltd. adlı bir üretim şirketi çözümlenir. Pazarlama Müdürünün VanArsdel için sektörü ve pazar payını izlemesine olanak tanır.This industry sample analyzes a manufacturing company, VanArsdel Ltd. It allows the Chief Marketing Officer to watch the industry and the market share for VanArsdel. Örneği araştırarak şirketin pazar payına, ürün hacmine, satışlarına ve yaklaşım bilgilerine ulaşabilirsiniz.By exploring the sample, you can find the company's market share, product volume, sales, and sentiment.

Tedarikçi Kalitesi örneğiSupplier Quality sample Tedarikçi Kalitesi örneği

Tedarikçi Kalitesi örneğine ilişkin tura katılınTake a tour of the Supplier Quality sample

Bu sektör örneğinde, genel olarak karşılaşılan tedarik zinciri zorluklarından biri olan tedarikçi kalite analizine odaklanılır.This industry sample focuses on one of the typical supply chain challenges — supplier quality analysis. Bu analizde iki birincil ölçüm ön plandadır: toplam hata sayısı ve bu hataların neden olduğu toplam çalışmama süresi.Two primary metrics are at play in this analysis: total number of defects and the total downtime that these defects caused. Bu örneğin iki ana hedefi vardır: kalite açısından en iyi ve en kötü tedarikçileri belirlemek ve çalışmama süresini en aza indirmek için hataları bulma ve reddetme konusunda hangi tesislerin daha iyi bir iş çıkardığını öğrenmek.This sample has two main objectives: understand who the best and worst suppliers are, with respect to quality, and identify which plants do a better job finding and rejecting defects, to minimize downtime.

Artık neleri kullanabileceğinizi biliyorsunuz.Now you know what's available. Şimdi bu örneklerin nasıl edinileceğini öğrenelim.Time to learn how to get ahold of these samples.

Örnekleri almaHow to get the samples

Yukarıda da belirtildiği gibi, örnekler çeşitli biçimlerde kullanılabilir: içerik paketleri, Excel çalışma kitapları ve .pbix dosyaları.As you read above, the samples are available in several formats: content packs, Excel workbooks, and .pbix files. İçerik paketleriyle başlayarak bu biçimlerin her birinin nasıl kullanılacağını açıklayacağız.We'll describe how to use each of these formats, starting with content packs.

İçerik paketleri olarak sunulan Power BI örnekleriThe Power BI samples as content packs

İçerik paketi, Power BI'ın içinde kullanılabilen tek örnek biçimidir; içerik paketlerine ulaşmak için Power BI'dan ayrılmanız gerekmez.Content packs are the only sample format that is available from within Power BI; you don't have to leave Power BI to find them. Bir veya daha fazla panodan, veri kümesinden ve rapordan oluşan içerik paketleri temel olarak, Power BI hizmetiyle birlikte kullanılmak üzere birisi tarafından oluşturulmuş paketlerdir.A content pack is essentially a bundle of one or more dashboards, datasets, and reports that someone creates and that can be used with Power BI service. Kullanıcılar iş arkadaşlarıyla paylaşmak üzere için içerik paketleri oluşturur.People create content packs to share with colleagues. Tüm Power BI örneği içerik paketleri bir veri kümesi, rapor ve pano içerir.Each of the Power BI sample content packs contains a dataset, report, and dashboard. İçerik paketleri Power BI Desktop'ta kullanılamaz.Content packs are not available for Power BI Desktop. İçerik paketleri hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız Power BI'daki içerik paketlerine giriş makalesini okuyun.If you'd like to learn more about content packs, read Intro to content packs in Power BI.

Power BI hizmetinde örnek içerik paketlerini edinme ve açmaGet and open a sample content pack in Power BI service

 1. Power BI hizmetine (app.powerbi.com) gidin ve oturum açın.Open Power BI service (app.powerbi.com) and sign in.

 2. Sol alt köşedeki Veri Al seçeneğini belirleyin.In the bottom-left corner, select Get data.

  Veri Al simgesi

 3. Görüntülenen Veri Al sayfasında Örnekler simgesini seçin.On the Get Data page that appears, select the Samples icon.

  Örnekler simgesi

 4. Açıklamasını görmek üzere örneklerden birini açın.Select one of the samples to open a description of that sample. Ardından, Bağlan seçeneğini belirleyin.Then choose Connect.

  Bir örnek seçin > Bağlan’ı seçin

 5. Power BI, içerik paketini içeri aktarır ve geçerli çalışma alanınıza yeni bir pano, rapor ve veri kümesi ekler.Power BI imports the content pack and adds a new dashboard, report, and dataset to your current workspace. Yeni içerik sarı yıldızla işaretlenir.The new content is marked with a yellow asterisk. Power BI'da test çalıştırması gerçekleştirmek için örnekleri kullanın.Use the samples to take Power BI for a test run.

  Yeni içerik yıldız işareti *

Artık verileriniz olduğuna göre devam edebilirsiniz.Now that you have data, you're on your way. Örnek içerik paketlerini kullanarak eğitimlerimizden bazılarını deneyin veya Power BI hizmetini açıp dilediğiniz gibi araştırma yapın.Try out some of our tutorials using the sample content packs or just open Power BI service and explore.

Excel dosyaları olarak sunulan Power BI örnekleriThe Power BI samples as Excel files

Örnek içerik paketlerinden her biri aynı zamanda Excel çalışma kitabı olarak da kullanılabilir.Each of the sample content packs is also available as an Excel workbook. Excel çalışma kitapları, Power BI hizmetiyle kullanılacak şekilde tasarlanmıştır.The Excel workbooks are designed to be used with Power BI service.

 1. Aşağıdaki bağlantıları kullanarak dosyaları tek tek veya tüm örnek dosyalarını içeren bir zip dosyası halinde indirin.Download the files individually using the links below, or download a zip file of all the sample files. İleri düzeyde bir kullanıcıysanız veri modellerini araştırmak veya düzenlemek için Excel çalışma kitaplarını indirmeyi tercih edebilirsiniz.If you're an advanced user, you might want to download the Excel workbooks to explore or edit the data models.

 2. İndirdiğiniz dosyayı kaydedin.Save the downloaded file. Dosyayı kaydettiğiniz yer önemlidir.Where you save the file makes a difference.

  • Yerel Yerel: Dosyanızı bilgisayarınızdaki bir yerel sürücüye veya kuruluşunuzdaki diğer bir konuma kaydederseniz Power BI’ı kullanarak dosyanızı Power BI’a aktarabilirsiniz.Local Local - If you save your file to a local drive on your computer or another location in your organization, from Power BI, you can import your file into Power BI. Dosyanız gerçekte yerel sürücünüzde kalır. Böylece, dosyanın tamamı Power BI'a aktarılmamış olur.Your file will actually remain on your local drive, so the whole file isn’t imported into Power BI. Burada gerçekleştirilen işlem, Power BI sitenizde yeni bir veri kümesinin oluşturulması ve verilerin (bazı durumlarda ise veri modelinin) bu veri kümesine yüklenmesidir.What happens is a new dataset is created in your Power BI site and data, and in some cases the data model, are loaded into the dataset. Dosyanızın içerdiği raporlar, Power BI sitenizdeki Raporlar bölümünde görünür.If your file has any reports, those reports appear in your Power BI site under Reports.
  • OneDrive İş OneDrive - İş: OneDrive İş kullanıyorsanız ve OneDrive İş'te oturum açarken, Power BI'a bağlandığınız hesabı kullanıyorsanız, OneDrive İş Excel’deki, Power BI’daki veya bir .CSV dosyasındaki çalışmanızı veri kümeniz, raporlarınız ve panolarınız ile Power BI’da eşitlenmiş durumda tutmanın en iyi yoludur.OneDrive Business OneDrive - Business – If you have OneDrive for Business and you sign into it with the same account you sign into Power BI with, OneDrive for Business is by far the best place to keep your work in Excel, Power BI, or a .CSV file in-sync with your dataset, reports, and dashboards in Power BI. Hem Power BI hem de OneDrive bulutta olduğundan Power BI, OneDrive'daki dosyanıza hemen hemen her saatte bir bağlanır.Because both Power BI and OneDrive are in the cloud, Power BI connects to your file on OneDrive about every hour. Herhangi bir değişiklik bulunması durumunda veri kümeniz, raporlarınız ve panolarınız Power BI'da da otomatik olarak güncelleştirilir.If any changes are found, your dataset, reports, and dashboards are automatically updated in Power BI.
  • OneDrive Bireysel OneDrive - Bireysel: Dosyalarınızı kendi OneDrive hesabınıza kaydederseniz OneDrive İş ile ilgili olarak elde ettiğiniz avantajların pek çoğundan yararlanırsınız.OneDrive Personal OneDrive - Personal – If you save your files to your own OneDrive account, you’ll get many of the same benefits as you would with OneDrive for Business. En büyük fark şudur: Dosyanıza ilk kez bağlanırken (Veri Al > Dosyalar > OneDrive – Bireysel yolunu izleyerek) OneDrive'da Microsoft hesabınızla oturum açmanız gerekir. Bu genellikle, Power BI'da oturum açarken kullandığınız hesaptan farklıdır.The biggest difference is when you first connect to your file (using Get Data > Files > OneDrive – Personal) you’ll need to sign in to your OneDrive with your Microsoft account, which is usually different from what you use to sign in to Power BI. OneDrive'da Microsoft hesabınız ile oturum açarken Oturumumu açık bırak seçeneğini belirlediğinizden emin olun.When signing in with your OneDrive with your Microsoft account, be sure to select the Keep me signed in option. Bu şekilde Power BI, yaklaşık olarak her saatte bir dosyanıza bağlanabilir ve Power BI'daki veri kümenizin eşitlenmiş durumda kalmasını sağlayabilir.This way, Power BI will be able to connect to your file about every hour and make sure your dataset in Power BI is in-sync.
  • SharePoint Ekip Siteleri SharePoint Ekip Siteleri Power BI dosyalarınızı SharePoint - Ekip Siteleri’ne kaydetme, OneDrive İş’e kaydetme işlemiyle oldukça benzerdir.SharePoint Team Sites SharePoint Team-Sites Saving your Power BI files to SharePoint – Team Sites is much the same as saving to OneDrive for Business. En büyük fark, Power BI'dan dosyaya bağlanma şeklinizdir.The biggest difference is how you connect to the file from Power BI. Bir URL belirtebilir veya kök klasöre bağlanabilirsiniz.You can specify a URL or connect to the root folder.
 3. Power BI hizmetine (app.powerbi.com) gidin ve oturum açın.Open Power BI service (app.powerbi.com) and sign in.

  İpucu

  Bu noktada yeni bir pano oluşturup bu panoya, içeri aktarmayı planladığınız dosyanın adını vermenizde yarar vardır.At this point you may want to create a new dashboard and name it after the file you plan on importing. Aksi halde, Excel veri kümesini içeri aktardığınızda Power BI, örneğin adının verildiği yeni bir pano oluşturmaz; bunun yerine o sırada açık olan panoya bir kutucuk ekler.Otherwise, when you import the Excel dataset, Power BI won't create a new dashboard named after the sample but instead will add a tile to the dashboard that you currently have open. Bu kutucuğu seçtiğinizde veri kümesinin raporuna yönlendirilirsiniz.Selecting that tile will take you to the dataset's report. Daha sonra dilediğiniz zaman yeni bir pano oluşturabileceğiniz için bu büyük bir sorun değildir ancak yeni bir panoyla başlamak size birkaç adım kazandırır.This isn't a major big deal as you can always create a new dashboard later, but starting with a new dashboard saves you a step or two.

 4. Sol alt köşedeki Veri Al seçeneğini belirleyin.In the bottom-left corner, select Get data.

  Veri Al simgesi

 5. Görünen Veri Al sayfasında Dosyalar > Al seçeneğini belirleyin.On the Get Data page that appears, select Files > Get.

  Dosyalar > Al

 6. Örneği indirip kaydettiğiniz konuma gidin.Navigate to the location where you downloaded and saved the sample.

  Örneği kaydettiğiniz konum

 7. OneDrive İş'e kaydedilen dosyayı (bu örnekte Procurement Analysis Sample.xlsx) seçin ve Bağlan seçeneğini belirleyin.Select the file, in this case Procurement Analysis Sample.xlsx, which was saved on OneDrive for Business, and choose Connect.

  One Drive İş > Bağlan

 8. Verileri içeri aktarma ile çalışma kitabını Power BI'a aktarıp tam olarak Excel Online'da göründüğü şekilde görüntüleme arasında bir seçim yapın.Choose whether to import the data or to bring the workbook into Power BI and see it exactly as it is in Excel online.

  İçeri Aktar veya Bağlan

 9. İçeri aktar seçeneğini belirlemeniz durumunda Power BI, örnek çalışma kitabını içeri aktarır Tedarik Analizi Örneği adında yeni bir veri kümesi olarak ekler.If you select Import, Power BI imports the sample workbook and adds it as a new dataset named Procurement Analysis Sample. Çalışma kitabında herhangi bir Power View sayfası, tablo veya aralık ya da veri modeli varsa Power BI bir rapor (aynı ada sahip) da oluşturur.If the workbook has any Power View sheets, tables or ranges, or a data model, Power BI also creates a report (with the same name). Ayrıca, açık bir panoya sahip olmamanız halinde Power BI tarafından yeni bir pano oluşturulur.And if you don't already have a dashboard open, Power BI creates a new dashboard. (Veri Al seçeneğine tıkladığınız sırada bir panonuz açıksa bu panoda yeni bir boş kutucuk görürsünüz.(If you had a dashboard open when you clicked Get Data, you'll see a new blank tile on that dashboard. Bu kutucuğa tıkladığınızda, yeni eklediğiniz veri kümesine ilişkin rapora yönlendirilirsiniz.)Clicking that tile will take you to the report for the dataset you just added). Yeni içerik örneğin adını alır ve sarı yıldızla işaretlenir.The new content is named after the sample and is marked with a yellow asterisk.

 10. Veri kümeniz hazır!When the Your dataset is ready! ekranı göründüğünde, Veri kümesini görüntüle veya Hızlı Öngörüler Alın seçeneğini belirleyin ya da Power BI'daki sol gezinti çubuğunuzu kullanarak ilişkili raporu ya da panoyu bulup açın.screen appears, select View dataset or Get Quick Insights or use your Power BI left navbar to locate and open the associated report or dashboard.

  Veri kümesini görüntüle

(İsteğe bağlı) Doğrudan Excel üzerinden Excel örneklerine göz atın(Optional) Take a look at the Excel samples from inside Excel itself

Bir Excel çalışma kitabındaki verilerin Power BI veri kümelerine ve raporlarına nasıl dönüştürüldüğünü öğrenmek mi istiyorsunuz?Want to understand how the data in an Excel workbook gets converted to Power BI datasets and reports? Excel örneklerinin Excel'de açılması ve çalışma sayfalarının incelenmesi sizi bazı cevaplara ulaştıracaktır.Opening the Excel samples in Excel and exploring the worksheets provides some of the answers.

 • Bir örnek çalışma kitabını Excel'de ilk kez açtığınızda iki uyarı görebilirsiniz.When you first open a sample workbook in Excel, you may see two warnings. İlk uyarı, çalışma kitabının Korumalı Görünüm'de olduğunu belirtir.The first warning says the workbook is in Protected View. Düzenlemeyi Etkinleştir seçeneğini belirleyin.Select Enable Editing. İkinci uyarı, çalışma kitabında dış veri bağlantıları olduğunu bildirebilir.The second warning may say that the workbook has external data connections. İçeriği Etkinleştir seçeneğini belirleyin.Select Enable Content.

 • Her çalışma kitabında çeşitli Power View sayfaları bulunur.Each workbook contains several Power View sheets. Power View sayfalarını Excel’de görmek istiyorsanız, bir kayıt defteri anahtarları paketi indirerek Power View eklentisini etkinleştirmeniz gerekir.If you want to see the Power View sheets in Excel, You need to enable the Power View add-in by downloading a package of registry keys.

 • Peki gerçek veriler nerededir?So where's the actual data? Gerçek veriler Power Pivot veri modelinde yer alır.It's in the Power Pivot data model. Verileri görmek için Power View sayfalarına ihtiyacınız yok.You don't need the Power View sheets to see the data. PowerPivot sekmesinden, Yönet’i belirleyin.On the PowerPivot tab, select Manage.

  PowerPivot sekmesini göremiyor musunuz?Don't see the Power Pivot tab? Power Pivot eklentisini etkinleştirin.Enable the Power Pivot add-in.

  Power Pivot'ta tüm DAX formüllerinin yanı sıra temel alınan tablolardaki tüm verileri görebilirsiniz.In Power Pivot, you can see the data in all the underlying tables, plus all the DAX formulas.

 • Info sekmesi, örneği oluşturan şirket olan obviEnce ile ilgili bilgiler verir.The Info tab provides information about obviEnce, the company that created the sample.

.pbix dosyaları olarak sunulan Power BI örnekleriThe Power BI samples as .pbix files

Örnek içerik paketlerinden her biri Power BI .pbix dosyası olarak da kullanılabilir.Each of the sample content packs is also available as Power BI .pbix file. .pbix dosyaları Power BI Desktop ile kullanılmak üzere tasarlanmıştır.The .pbix files are designed to be used with Power BI Desktop.

 1. Aşağıdaki bağlantıları kullanarak dosyaları tek tek indirebilirsiniz.Download the files individually using the links below. Bu bağlantıların seçilmesi dosyayı otomatik olarak İndirilenler klasörünüze kaydeder.Selecting these links saves the file automatically to your Downloads folder.

 2. Power BI Desktop'ta Dosya > Aç seçeneğini belirleyin ve örnek .pbix dosyasını kaydettiğiniz konuma gidin.From Power BI Desktop, select File > Open and navigate to the location where you saved the sample .pbix.

  Dosya > Power BI Desktop’ta Aç

 3. Power BI Desktop'ta açmak için .pbix dosyasını seçin.Select the .pbix file to open it in Power BI Desktop.

Sonraki adımlarNext steps

Power BI hizmetinde tasarımcılara yönelik temel kavramlarBasic concepts for designers in the Power BI service

Öğretici: Power BI örneklerine bağlanmaTutorial: Connect to the Power BI samples

Power BI için veri kaynaklarıData sources for Power BI

Başka bir sorunuz mu var?More questions? Power BI Topluluğu'na başvurunTry the Power BI Community