Power BI'a veri akışı olarak bir CDM klasörü ekleme (Önizleme)Add a CDM folder to Power BI as a dataflow (Preview)

Power BI’da, kuruluşunuzun Azure Data Lake Storage 2. Nesil hesabında depolanan Common Data Model (CDM) klasörlerini veri akışları olarak ekleyebilirsiniz.In Power BI, you can add Common Data Model (CDM) folders stored in your organization's Azure Data Lake Store Gen2 as dataflows. CDM klasöründen bir veri akışı oluşturduktan sonra, CDM klasörlerine yerleştirdiğiniz verileri temel alan veri kümeleri, raporlar, panolar ve uygulamalar oluşturmak için Power BI Desktop ve Power BI hizmeti kullanabilirsiniz.And once you create a dataflow from a CDM folder, you can use Power BI Desktop and the Power BI service to create datasets, reports, dashboards, and apps that are based on the data you put into CDM folders.

CDM klasöründen veri akışı

Aşağıdaki listede açıklandığı gibi CDM klasörlerinden veri akışları oluşturmak için birkaç gereksinim vardır:There are a few requirements for creating dataflows from CDM folders, as the following list describes:

Aşağıdaki bölümlerde bir CDM klasöründen veri akışı oluşturma işlemi açıklanmaktadır.The following sections describe how to create a dataflow from a CDM folder.

CDM klasöründen veri akışı oluşturmaCreate a dataflow from a CDM folder

CDM klasöründen veri akışı oluşturmaya başlamak için Power BI hizmetini başlatın ve sol gezinti bölmesinden bir uygulama çalışma alanı seçin.To get started creating a dataflow from a CDM folder, launch the Power BI service and select an app workspace from the left navigation pane. İçinde yeni veri akışı oluşturabileceğiniz yeni bir çalışma alanı da oluşturabilirsiniz.You can also create a new workspace, in which you can create your new dataflow.

Power BI hizmetinde veri akışı oluşturma

Görüntülenen ekranda, aşağıdaki görüntüde gösterildiği gibi Create and attach seçeneğini belirleyin.In the screen that appears, select to Create and attach as shown in the following image.

Yeni veri akışı oluşturma ve ekleme

Daha sonra görüntülenen ekran, veri akışınızı adlandırmanıza, veri akışının açıklamasını sağlamanıza ve kuruluşunuzun Azure Data Lake 2. Nesil hesabında CDM klasörünün yolunu sağlamanıza olanak sağlar.The screen that appears next lets you name your dataflow, provide a description of the dataflow, and provide the path to the CDM folder in your organization's Azure Data Lake Gen2 account. CDM klasör yolunuza nasıl ulaşılacağını açıklayan makale bölümünü okuyun.Read the section in the article that describes how to get your CDM folder path.

CDM klasöründen veri akışı

Bilgileri sağladıktan sonra, veri akışı oluşturmak için Create and attach seçeneğini belirleyin.Once you've provided the information, select Create and attach to create the dataflow.

CDM klasörlerindeki veri akışları, Power BI’da görüntülenirken dış olarak işaretlenir.Dataflows from CDM folders are marked with external icon when displayed in Power BI. Sonraki bölümde, standart veri akışları ve CDM klasörlerinden oluşturulan veri akışları arasındaki farklar açıklanmaktadır.In the next section, we describe differences between standard dataflows, and dataflows created from CDM folders.

İzinler düzgün şekilde ayarlandıktan sonra, bu makalenin önceki kısımlarında açıklandığı gibi Power BI Desktop’ta veri akışınıza bağlanabilirsiniz.Once permissions are properly set, as described previously in this article, you can connect to your dataflow in Power BI Desktop.

Önemli noktalar ve sınırlamalarConsiderations and limitations

CDM klasöründen oluşturulan bir veri akışına yönelik izinlerle çalışılırken süreç, Power BI’daki dış veri kaynaklarına benzer.When working with permissions to a dataflow created from a CDM folder, the process is similar to external datasources in Power BI. İzinler, Power BI içinden değil, veri kaynağında yönetilir.Permissions are managed at the data source, and not from within Power BI. Power BI ile düzgün şekilde çalışmak için, CDM klasöründen oluşturulan veri akışı gibi, veri kaynağında izinler düzgün şekilde ayarlanmalıdır.Permissions must be set appropriately on the data source itself, such as a dataflow created from a CDM folder, in order to work properly with Power BI.

Aşağıdaki listeler, CDM klasörlerinden alınan veri akışlarının Power BI ile nasıl çalıştığının netleştirilmesine yardımcı olur.The following lists help clarify how dataflows from CDM folders operate with Power BI.

Power BI Pro, Premium ve Embedded çalışma alanları:Power BI Pro, Premium and Embedded workspaces:

  • CDM’den alınan veri akışları düzenlenemezDataflows from CDM folders cannot be edited
  • CDM klasöründen oluşturulan bir veri akışını okumaya yönelik izinler, Power BI tarafından değil, CDM klasörünün sahibi tarafından yönetilirPermissions to read a dataflow created from a CDM folder is managed by the owner of the CDM folder, and not by Power BI

Power BI Desktop:Power BI Desktop:

  • Yalnızca hem içinde veri akışının oluşturulduğu çalışma alanı hem de CDM klasörü için yetkilendirilen kullanıcılar, Power BI Veri Akışları bağlayıcısından verilerine erişebilirOnly users who are authorized to both the workspace in which the dataflow was created, and the CDM folder, can access its data from the Power BI Dataflows connector

Aşağıdaki listede açıklandığı gibi, dikkate alınacak bazı ek unsurlar da vardır:There are some additional considerations as well, described in the following list:

  • CDM klasörlerinden veri akışları oluşturma yalnızca yeni çalışma alanı deneyiminde mevcutturCreating dataflows from CDM folders is only available in the new workspace experience
  • CDM klasörlerinden oluşturulan veri akışları için bağlantılı varlıklar kullanılamazLinked entities is not available for dataflows created from CDM folders

Power BI Desktop müşterileri, veri akışının sahibi olmadığı veya veri akışının CDM klasörüne yönelik açıkça yetkilendirilmediği sürece, Azure Data Lake Storage 2. Nesil hesabında depolanan veri akışlarına erişemez.Power BI Desktop customers cannot access dataflows stored in Azure Data Lake Storage Gen2 account, unless they are the owner of the dataflow, or they have been explicitly authorized to the dataflow’s CDM folder. Aşağıdaki durumu dikkate alın:Consider the following situation:

  1. Ayşe yeni bir uygulama çalışma alanı oluşturur ve CDM klasöründen veri akışları depolanacak şekilde bu çalışma alanını yapılandırır.Anna creates a new app workspace and configures it to store dataflows from a CDM folder.

  2. Ayşe’nin oluşturduğu çalışma alanının da üyesi olan Berk, Ayşe’nin oluşturduğu veri akışından veri almak için Power BI Desktop ve veri akışı bağlayıcısını kullanmak ister.Ben, who is also a member of the workspace Anna created, wants to use Power BI Desktop and the dataflow connector to get data from the dataflow Anna created.

  3. Berk, veri gölünde veri akışının CDM klasörüne yetkili bir kullanıcı olarak eklenmediğinden bir hata alır.Ben receives an error because Ben was not added as an authorized user to the dataflow’s CDM folder in the data lake.

    Veri akışını kullanma girişimi sırasında hata oluştu

Bu sorunu çözmek için Berk’e, CDM Klasörü ve dosyaları için okuyucu izinleri verilmelidir.To resolve this issue, Ben must be granted reader permissions to the CDM Folder and its files. Bu makalede CDM Klasörü için nasıl erişim izni verileceği hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.You can learn more about how to grant access to the CDM Folder in this article.

Sonraki AdımlarNext Steps

Bu makalede, veri akışları için çalışma alanı depolamanın nasıl yapılandırılacağına ilişkin yönergeler sağlanmıştır.This article provided guidance on how to configure workspace storage for dataflows. Ek bilgi için aşağıdaki makalelere göz atın:For additional information, take a look at the following articles:

Veri akışları, CDM ve Azure Data Lake Storage 2. Nesil hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki makalelere göz atın:For more information about dataflows, CDM, and Azure Data Lake Storage Gen2, take a look at the following articles:

Genel veri akışları hakkında bilgi için şu makalelere göz atın:For information about dataflows overall, check out these articles:

Azure depolama hakkında daha fazla bilgi için şu makaleleri okuyabilirsiniz:For more information about Azure storage, you can read these articles:

Ortak Veri Modeli hakkında daha fazla bilgi için genel bakış makalesini okuyabilirsiniz:For more information about the Common Data Model, you can read its overview article:

Ayrıca her zaman Power BI Topluluğuna soru sormayı deneyebilirsiniz.And you can always try asking questions of the Power BI Community.