Öğretici: Power BI hizmeti ile çalışmaya başlamaTutorial: Get started with the Power BI service

Bu öğretici, Power BI hizmetinin bazı özelliklerine giriş niteliğindedir.This tutorial is an introduction to some of the features of the Power BI service. Bu öğreticide, verilere bağlanır, bir rapor ve bir pano oluşturur ve verileriniz hakkında sorular sorarsınız.In it, you connect to data, create a report and a dashboard, and ask questions of your data. Power BI hizmetinde çok daha fazlasını yapabilirsiniz. Bu öğretici yalnızca başlangıç niteliğindedir.You can do much more in the Power BI service; this tutorial is just to whet your appetite. Power BI hizmetinin, diğer Power BI teklifleriyle nasıl bir uyum içinde çalıştığını anlamanız için Power BI nedir? makalesini okumanızı öneririz.For an understanding of how the Power BI service fits in with the other Power BI offerings, we recommend reading What is Power BI.

Power BI hizmeti giriş

Bu öğreticide aşağıdaki adımları tamamlarsınız:In this tutorial, you complete the following steps:

 • Power BI çevrimiçi hesabınızda oturum açın veya Power BI hesabınız yoksa Power BI hesabına kaydolun.Sign in to your Power BI online account, or sign up, if you don't have an account yet.
 • Power BI hizmetini açın.Open the Power BI service.
 • Bazı verileri alın ve rapor görünümünde açın.Get some data and open it in report view.
 • Bu verileri kullanarak görselleştirmeler oluşturun ve rapor olarak kaydedin.Use that data to create visualizations and save it as a report.
 • Rapordan kutucukları sabitleyerek bir pano oluşturun.Create a dashboard by pinning tiles from the report.
 • Soru-Cevap doğal dil aracını kullanarak panonuza başka görselleştirmeler ekleyin.Add other visualizations to your dashboard by using the Q&A natural-language tool.
 • Panodaki kutucukları yeniden boyutlandırın, yeniden düzenleyin ve bunlarla etkileşime geçin.Resize, rearrange, and interact with the tiles on the dashboard.
 • Veri kümesini, raporu ve panoyu silerek kaynakları temizleyin.Clean up resources by deleting the dataset, report, and dashboard.

İpucu

Bunun yerine kendi kendinize ilerleyebileceğiniz ücretsiz bir eğitim almayı mı tercih edersiniz?Prefer a free self-paced training course instead? EdX'teki Analyzing and Visualizing Data (Verileri Çözümleme ve Görselleştirme) kursumuza kaydolun.Enroll in our Analyzing and Visualizing Data course on EdX.

Power BI hizmetine kaydolmaSign up for the Power BI service

Bir Power BI hesabınız yoksa, başlamadan önce ücretsiz Power BI Pro deneme sürümüne kaydolun.If you don't have a Power BI account, sign up for a free Power BI Pro trial before you begin.

Bir hesap oluşturduktan sonra, Power BI hizmetini açmak için tarayıcınızda app.powerbi.com adresini girin.After you have an account, enter app.powerbi.com in your browser to open the Power BI service.

1. Adım: Veri alStep 1: Get data

Genellikle Power BI bir raporu oluşturmak istediğinizde çalışmaya Power BI Desktop’ta başlarsınız.Often when you want to create a Power BI report, you start in Power BI Desktop. Bu kez, Power BI hizmetinde bir rapor oluşturmaya sıfırdan başlayacağız.This time, we're going to start from scratch creating a report in the Power BI service.

Bu öğreticide, verileri bir CSV dosyasından alacağız.In this tutorial, we get data from a CSV file. Birlikte ilerlemek ister misiniz?Want to follow along? Financial Sample CSV dosyasını indirin.Download the Financial Sample CSV file.

 1. Power BI'da oturum açın.Sign in to Power BI. Hesabınız yok mu?Don’t have an account? Endişelenmeyin, ücretsiz denemeye kaydolabilirsiniz.No worries, you can sign up for a free trial.

 2. Power BI, tarayıcınızda açılır.Power BI opens in your browser. Gezinti bölmesinin alt kısmında bulunan Veri al'ı seçin.Select Get data at the bottom of the nav pane.

  Veri Al sayfası açılır.The Get Data page opens.

 3. Yeni içerik oluştur bölümünde Dosyalar'ı seçin.Under the Create new content section, select Files.

  Dosya alma

 4. Yerel dosya’yı seçin.Select Local file.

  Veri Al > Dosyalar ekranı

 5. Bilgisayarınızda dosyanın bulunduğu konuma gidin ve düğmesini seçin.Browse to the file on your computer, and choose Open.

 6. Bu öğreticide Excel dosyasını, rapor ve pano oluşturmak için kullanabileceğimiz bir veri kümesi olarak eklemek için İçeri aktar seçeneğini belirleyeceğiz.For this tutorial, we select Import to add the Excel file as a dataset, which we can then use to create reports and dashboards. Karşıya yükle seçeneğini belirlerseniz Excel çalışma kitabının tamamı Power BI'a yüklenir. Daha sonra çalışma kitabını Excel Online'da açıp düzenleyebilirsiniz.If you select Upload, the entire Excel workbook is uploaded to Power BI, where you can open and edit it in Excel online.

  İçeri Aktar seçeneğini belirleme

 7. Veri kümeniz hazır olduğunda Veri kümeleri’ni seçin ve ardından rapor düzenleyicisini açmak için veri kümesi Finansal örneğinin yanındaki Rapor oluştur’u seçin.When your dataset is ready, select Datasets, then select Create report next to the dataset Financial sample to open the report editor.

  Veri kümeleri listesi

  Rapor tuvali boş olur.The report canvas is blank. Sağ tarafta Filtreler, Görsel Öğeler ve Alanlar bölmeleri bulunur.We see the Filters, Visualizations, and Fields panes on the right.

  Boş rapor tuvali

 8. Üst gezinti bölmesinde Okuma görünümü için bir seçenek olduğuna dikkat edin.Notice there's an option for Reading view on the top nav pane. Bu seçeneğe sahip olmanız şu anda Düzenleme görünümünde olduğunuz anlamına gelir.Because you have this option, that means you're currently in Editing view. Rapor düzenleyicisi ile ilgili bilgi edinmenin en iyi yollarından biri de tura katılmaktır.A great way to get familiar with the report editor is to take a tour.

  Okuma görünümü seçeneği

  Raporun sahibi olduğunuz için Düzenleme görünümünde rapor oluşturabilir ve değiştirebilirsiniz.While in Editing view, you can create and modify your reports, because you're the owner of the report. Yani, bir oluşturucu olursunuz.That is, you're a creator. Raporunuzu paylaştığınızda iş arkadaşlarınız tüketici olarak raporla yalnızca Okuma görünümü'nde etkileşim kurabilir.When you share your report with colleagues, they can only interact with the report in Reading view; your colleagues are consumers. Okuma görünümü ve Düzenleme görünümü hakkında daha fazla bilgi edinin.Learn more about Reading view and Editing view.

2. Adım: Raporda grafik oluşturmaStep 2: Create a chart in a report

Verilere bağlandığınıza göre keşfetmeye başlayabilirsiniz.Now that you've connected to data, start exploring. İlginizi çeken bir öğe bulduğunuzda izlemek ve zaman içindeki değişimini görmek için pano oluşturabilirsiniz.When you've found something interesting, you can create a dashboard to monitor it and see how it changes over time. Şimdi bunun nasıl çalıştığına bakalım.Let's see how that works.

 1. Rapor düzenleyicisinde bir görselleştirme oluşturmak için öncelikle sayfanın sağ tarafındaki Alanlar bölmesini kullanırız.In the report editor, we start in the Fields pane on the right side of the page to build a visualization. Gross Sales ve Date onay kutularını işaretleyin.Select the Gross Sales and Date checkboxes.

  Alanlar listesi

  Power BI, verileri çözümler ve bir görselleştirme oluşturur.Power BI analyzes the data and creates a visualization. İlk olarak Date'i seçtiyseniz bir tablo görürsünüz.If you selected Date first, you see a table. İlk olarak Gross Sale'i seçtiyseniz bir sütun grafiği görürsünüz.If you selected Gross Sales first, you see a column chart.

 2. Verilerinizi farklı şekillerde görüntüleyin.Switch to a different way of displaying your data. Şimdi bu verilere çizgi grafik üzerine göz atalım.Let's see this data as a line chart. Görselleştirmeler bölmesinden çizgi grafiği simgesini seçin.Select the line chart icon from the Visualizations pane.

  Çizgi grafik seçiliyken rapor düzenleyicisi

 3. Bu grafik ilginç görünüyor, bunu bir panoya sabitleyelim.This chart looks interesting, so let's pin it to a dashboard. Görselleştirmenin üzerine gelin ve raptiye simgesini seçin.Hover over the visualization and select the pin icon. Görselleştirme sabitlendiğinde panonuzda depolanır ve güncelleştirilir. Böylece, en güncel değerleri bir bakışta izleyebilirsiniz.When you pin this visualization, it's stored on your dashboard and kept up-to-date so you can track the latest value at a glance.

  Raptiye simgesi

 4. Bu rapor yeni olduğundan, görselleştirmeyi panoya sabitleyebilmeniz için öncelikle raporu kaydetmeniz istenir.Because this report is new, you're prompted to save it before you can pin a visualization to a dashboard. Raporunuza bir ad verin (örn. Sales over time), ardından Kaydet'i seçin.Give your report a name (for example, Sales over time), and then select Save.

 5. Yeni pano’yu seçip Financial sample for tutorial adını verin.Select New dashboard and name it Financial sample for tutorial.

  Raporu adlandırma

 6. Sabitle'yi seçin.Select Pin.

  Sağ üst köşeye yakın bir noktada çıkan Başarılı iletisi, görselleştirmenin bir kutucuk olarak panonuza eklendiğini bildirir.A success message (near the top-right corner) lets you know the visualization was added as a tile to your dashboard.

  Panoya sabitlendi iletişim kutusu

 7. Panoya git'i seçtiğinizde çizgi grafiğin yeni panonuza kutucuk olarak sabitlendiğini görebilirsiniz.Select Go to dashboard to see your new dashboard with the line chart that you pinned to it as a tile.

  Görselleştirmenin sabitlendiği pano

 8. Rapora geri dönmek için panonuzdaki yeni kutucuğu seçin.Select the new tile on your dashboard to return to the report. Power BI, raporu Okuma görünümü'nde açar.Power BI returns you to the report in Reading view.

 9. Düzenleme görünümüne geri dönmek için üst gezinti bölmesinde Diğer seçenekler (...) > Düzenle’yi seçin.To switch back to Editing view, select More options (...) in the top nav pane > Edit. Düzen görünümü'ne döndükten sonra kutucukları keşfetmeye ve sabitlemeye devam edebilirsiniz.Back in Editing view, you can continue to explore and pin tiles.

  Raporu düzenlemek için Düzenle’yi seçin

3. Adım: Soru-Cevap ile araştırmaStep 3: Explore with Q&A

Verilerinizi hızla araştırmak için Soru-Cevap soru kutusunda soru sormayı deneyin.For a quick exploration of your data, try asking a question in the Q&A question box. Soru-Cevap, verileriniz hakkında doğal dil sorguları oluşturur.Q&A creates natural-language queries about your data. Bir panoda Soru-Cevap kutusu en üst kısımdadır (Verileriniz hakkında soru sorun).In a dashboard, the Q&A box is at the top (Ask a question about your data). Bir raporda, üst gezinti bölmesinde bulunur (Bir soru sorun).In a report, it's in the top nav pane (Ask a question).

 1. Panoya geri dönmek için siyah Power BI çubuğunda Çalışma alanım’ı seçin.To go back to the dashboard, select My workspace in the black Power BI bar.

  Çalışma alanım bölümüne geri dönme

 2. Panolar sekmesinde panonuzu seçin.On the Dashboards tab, select your dashboard.

  Panonuzu seçin

 3. Verilerinizle ilgili bir soru sorun’u seçin.Select Ask a question about your data. Soru-Cevap, otomatik olarak bir dizi öneri sunar.Q&A automatically offers a number of suggestions.

  Soru-Cevap tuvali

  Not

  Önerileri görmüyorsanız Yeni Soru-Cevap deneyimini açın.If you don't see the suggestions, turn on New Q&A experience.

 4. Bazı öneriler tek bir değer döndürür.Some of the suggestions return a single value. Örneğin maksimum satış seçeneğini belirleyin.For example, select maximum sale.

  Soru-Cevap yanıt arar ve kart görselleştirmesi biçiminde sunar.Q&A searches for an answer and presents it in the form of a card visualization.

  Maksimum satış kartı

 5. Bu görselleştirmenin panonuzda da gösterilmesi için raptiye simgesiniSelect the pin icon Raptiye simgesi seçerek Financial Sample for tutorial panosuna sabitleyin.to show this visualization on the Financial sample for tutorial dashboard.

 6. Başlamanıza yardımcı olan sorular listesinde aşağı kaydırın ve her ay için ortalama satılan malların maliyetini seçin.Scroll down in the Questions to get you started list and select average cog for each month.

  Her ay için ortalama SMM

 7. Çubuk grafiği de Financial Sample for tutorial panosuna sabitleyin.Pin the bar chart to the Financial Sample for tutorial dashboard, too.

 8. İmleci Soru-Cevap kutusunda by month ifadesinin sonuna yerleştirin ve as line yazın.Place the cursor after by month in the Q&A box and type as line. Satır (Görselleştirme Türü) seçeneğini belirleyin.Select line (Visualization Type).

  Satır görselleştirmesi olarak grafik

 9. Oluşturduğunuz yeni kutucukları göreceğiniz panonuza geri dönmek için Soru-Cevap'tan çık seçeneğini belirleyin.Select Exit Q&A to return to your dashboard, where you see the new tiles you created.

  Grafiğin sabitlendiği pano

  Grafiği bir çizgi grafik olarak değiştirdiğiniz halde, kutucuk sabitlediğiniz sırada bir çubuk grafik olduğu için kutucuğun bir çubuk grafik olarak kaldığını görürsünüz.You see that even though you changed the chart to a line chart, the tile remained a bar chart because that's what it was when you pinned it.

4. Adım: Kutucukları yeniden konumlandırmaStep 4: Reposition tiles

Pano geniştir.The dashboard is wide. Pano alanını daha iyi kullanmak için kutucukları yeniden düzenleyebiliriz.We can rearrange the tiles to make better use of the dashboard space.

 1. Gross Sales çizgi grafik kutucuğunun sağ alt köşesini, Sales kutucuğu ile aynı yüksekliğe gelene kadar yukarı doğru sürükleyip bırakın.Drag the lower-right corner of the Gross Sales line chart tile upward, until it snaps at the same height as the Sales tile, then release it.

  Kutucuğu yeniden boyutlandırma

  Artık iki kutucuk aynı yükseklikte.Now the two tiles are the same height.

  Yeniden boyutlandırılmış kutucuk

 2. Gross Sales çizgi grafiğine sığana kadar, Ortalama SMM çubuk grafik kutucuğunun ortalamasını sürükleyin.Drag the Average of COGS bar chart tile until it fits under the Gross Sales line chart.

  Şimdi daha iyi görünüyor.That looks better.

  Yeniden düzenlenmiş pano

5 Adım: Kutucuklarla etkileşim kurmaStep 5: Interact with tiles

Kendi panolarınızı ve raporlarınızı oluşturmaya başlamadan önce, görmeniz gereken son bir etkileşim aşağıda verilmiştir.Here's one last interaction to observe, before you start making your own dashboards and reports. Farklı kutucukları seçmek farklı sonuçlar sunar.Selecting the different tiles delivers different results.

 1. Daha önce rapordan sabitlediğiniz Gross Sales çizgi grafik kutucuğunu seçin.First select the Gross Sales line chart tile you pinned from the report.

  Power BI, raporu Okuma görünümünde açar.Power BI opens the report in Reading view.

 2. Tarayıcı geri düğmesini seçin.Select the browser back button.

 3. Şimdi Soru-Cevap’ta oluşturduğunuz Ortalama SMM çubuk grafik kutucuğunu seçin.Now select the Average of COGS bar chart tile you created in Q&A.

  Power BI raporu açmaz.Power BI doesn't open the report. Bu grafiği Soru-Cevap’ta oluşturduğunuz için, grafik burada açılır.Q&A opens instead, because you created this chart there.

Kaynakları temizlemeClean up resources

Öğreticiyi bitirdiğinize göre şimdi veri kümesini, raporu ve panoyu silebilirsiniz.Now that you've finished the tutorial, you can delete the dataset, report, and dashboard.

 1. Gezinti bölmesinde, Çalışma Alanım sayfasında olduğunuzdan emin olun.In the nav pane, make sure you're in My Workspace.

 2. Veri Kümeleri sekmesini seçin ve bu öğretici için içeri aktardığınız veri kümesini bulun.Select the Datasets tab and locate the dataset you imported for this tutorial.

 3. Diğer seçenekler (...) > Sil’i seçin.Select More options (...) > Delete.

  Veri kümesini silme

  Veri kümesini sildiğinizde, Bu veri kümesine ilişkin verilerin bulunduğu tüm raporlar ve pano kutucukları da silinir uyarısını görürsünüz.When you delete the dataset, you see a warning that All reports and dashboard tiles containing data from this dataset will also be deleted.

 4. Sil’i seçin.Select Delete.

Sonraki adımlarNext steps

Daha fazla görselleştirme kutucuğu ekleyip kutucukları yeniden adlandırma, yeniden boyutlandırma, bağlantılı hale getirme ve yeniden konumlandırma yoluyla panoları iyileştirin.Make dashboards even better by adding more visualization tiles and renaming, resizing, linking, and repositioning them.