Power BI'dan Web'de yayımlamaPublish to web from Power BI

Bu sayfayı yararlı buluyor musunuz?

Power BI'ın Web'de yayımla seçeneği sayesinde etkileşimli Power BI görselleştirmelerini blog gönderileri, web siteleri, e-postalar veya sosyal medya üzerinden dilediğiniz cihazda görüntülemek üzere çevrimiçi ortamlara ekleyebilirsiniz.With Power BI's Publish to web option, you can easily embed interactive Power BI visualizations online, such as in blog posts, websites, through emails or social media, from any device. Ayrıca yayımladığınız görselleri kolayca düzenleyebilir, güncelleştirebilir, yenileyebilir veya paylaşımdan kaldırabilirsiniz.You can also easily edit, update, refresh, or unshare your published visuals.

Uyarı

Web'de yayımla seçeneğini kullandığınızda yayımladığınız rapor veya görseller, İnternet üzerindeki herkes tarafından görüntülenebilir.When you use Publish to web, anyone on the Internet can view your published report or visual. Bunun için kimlik doğrulaması gerekmez ve raporlarınızda toplanan ayrıntı düzeyindeki verileri görüntülemek de dahildir.This requires no authentication and includes viewing detail level data your reports aggregate. Raporu yayımlamadan önce verileri ve görselleştirmeleri herkesle paylaşmanızın uygun olduğundan emin olun.Before publishing a report, make sure it is okay for you to share the data and visualizations publicly. Gizli veya özel bilgileri yayımlamayın.Do not publish confidential or proprietary information. Bu konuda şüpheleriniz varsa yayımlamadan önce kuruluşunuzun ilkelerini inceleyin.If in doubt, check your organization's policies before publishing.

Not

İçeriğinizi dahili bir portala veya web sitesine güvenle eklemek için Ekle veya SharePoint Online'da Ekle seçeneğini kullanın.To embed your content securely in an internal portal or website, use the Embed or Embed in SharePoint Online options. Bu seçenekler, kullanıcılarınız dahili verilerinizi görüntülerken tüm izinlerin ve güvenliğin zorunlu tutulmasını sağlar.This ensures all permissions and data security is enforced when your users are viewing your internal data.

Web'de yayımla özelliğini kullanmaHow to use Publish to Web

Web'de yayımla özelliğini, kişisel veya grup çalışma alanlarında düzenleyebildiğiniz raporlarda kullanabilirsiniz.Publish to web is available for reports you can edit in your personal and group workspaces. Sizinle paylaşılan raporlarda veya verileri korumak için satır düzeyi güvenliğe dayanan raporlarda kullanılamaz.It isn't available for reports shared with you, or ones relying on row level security to secure data. Web'de yayımla özelliğinin desteklenmediği tüm durumların listesi için aşağıdaki Sınırlamalar bölümüne bakın.See the Limitations section below for a complete list of cases where Publish to web isn't supported. Web'de yayımla özelliğini kullanmadan önce bu makalenin üst kısmındaki Uyarı bölümünü inceleyin.Review the Warning earlier in this article before using Publish to web.

Aşağıdaki kısa video bu özelliğin nasıl çalıştığını gösterir.The following short video shows how this feature works. Aşağıdaki adımları izleyerek kendiniz de deneyin.Then, try it yourself in the steps below.

Aşağıdaki adımlar Web'de yayımla özelliğinin nasıl kullanılacağını açıklamaktadır.The following steps describe how to use Publish to web.

 1. Çalışma alanınızda, düzenleme yetkisine sahip olduğunuz bir rapor açın ve Dosya > Web'de yayımla'yı seçin.Open a report in your workspace that you can edit and select File > Publish to web.

  PtW1

 2. İletişim kutusunun içeriğini inceleyin ve Ekleme kodu oluştur’u seçin.Review the dialog content and select Create embed code.

  PtW2

 3. Burada gösterildiği gibi uyarıyı gözden geçirin ve verilerin genel bir web sitesine eklenmeye uygun olduğunu onaylayın.Review the warning, as shown here, and confirm that the data is okay to embed in a public website. Uygunsa Yayımla'yı seçin.If it is, select Publish.

  PtW3

 4. İletişim kutusuyla birlikte bir bağlantı görüntülenir.A dialog appears with a link. Bu bağlantıyı e-posta yoluyla gönderebilir, iFrame gibi bir koda ekleyebilir veya web sayfasına ya da bloga doğrudan yapıştırabilirsiniz.You can send this link in an email, embed it in code such as an iFrame, or paste it directly into a web page or blog.

  PtW4

 5. Daha önce rapor için bir ekleme kodu oluşturduysanız ve Web'de yayımla’yı seçerseniz 2-4 arası adımlardaki iletişim kutusunu görmezsiniz.If you previously created an embed code for a report and you select Publish to web, you won't see the dialogs in steps 2-4. Bunun yerine Ekleme kodu iletişim kutusu açılır:Instead, the Embed code dialog appears:

  PtW5

  Her rapor için yalnızca bir ekleme kodu oluşturabilirsiniz.You can only create one embed code for each report.

Görüntüleme modlarına ilişkin ipuçları ve püf noktalarıTips and tricks for view modes

İçeriği bir blog gönderisine eklediğinizde genelde belirli bir ekran boyutuna sığdırmanız gerekir.When you embed content within a blog post, you typically need to fit it within a specific screen size. iFrame etiketinde yükseklik ve genişliği gerektiği şekilde ayarlayabilirsiniz.You can adjust the height and the width in the iFrame tag as needed. Ancak raporunuzun sağlanan iFrame alanına sığdığından emin olmalısınız, bu nedenle raporu düzenlerken uygun Görünüm Modunu da ayarlamanız gerekir.However, you need to ensure your report fits within the given iFrame area, so you also need to set an appropriate View Mode when editing the report.

Aşağıdaki tabloda Görünüm Modu ve raporun eklendiği zaman nasıl görüneceği hakkında bilgiler verilmiştir.The following table provides guidance about the View Mode, and how it will appear when embedded.

Görünüm ModuView Mode Eklendiğinde nasıl görüneceğiHow it looks when embedded
PtW6b Sayfaya sığdır ayarı, raporunuzun sayfasının yükseklik ve genişliğini dikkate alır.Fit to page respects your report's page height and width. Sayfanızı 16:9 veya 4:3 gibi dinamik oranlara ayarladıysanız içeriğiniz iFrame içine sığacak şekilde ölçeklendirilir.If you set your page to dynamic ratios like 16:9 or 4:3 your content will scale to fit within the iFrame. Sayfaya sığdır ayarını kullanan raporlar bir iFrame'e eklendiğinde sinemaskop etkisine maruz kalabilir. Bu durumda içerik iFrame içine sığacak şekilde ölçeklendirildikten sonra iFrame alanında gri renkli arka plan gösterilir.When embedded in an iFrame, using Fit to page can result in letterboxing, where a gray background is shown in iFrame areas after the content is scaled to fit within the iFrame. Bu etkiyi en aza indirmek için iFrame’in yükseklik ve genişlik ayarını uygun şekilde değiştirin.To minimize letterboxing, set your iFrame's height and width appropriately.
PtW6d Gerçek boyut, raporunuzun rapor sayfasındaki boyutunu korumasını sağlar.Actual size ensures the report preserves its size as set on the report page. Bunun sonucunda iFrame içinde kaydırma çubukları görüntülenebilir.This can result in scrollbars appearing in your iFrame. Kaydırma çubuklarının gösterilmemesi için iFrame yükseklik ve genişlik ayarını değiştirin.Set the iFrame height and width to avoid scrollbars.
PtW6c Genişliğe uydur ayarı, içeriğin iFrame içindeki yatay alana uydurulmasını sağlar.Fit to width ensures the content fits within the iFrame's horizontal area. Kenarlık gösterilmeye devam eder ancak içerik yatay boşluğun tamamını kullanacak şekilde ölçeklendirilir.A border is still shown, but the content scales to use all the horizontal space available.

iFrame yükseklik ve genişlik ayarlarıyla ilgili ipuçları ve püf noktalarıTips and tricks for iFrame height and width

Web'de yayımla ekleme kodu aşağıdaki gibi görünür:A Publish to web embed code looks like the following:

PtW7

Genişlik ve yükseklik değerlerini el ile değiştirerek, eklediğiniz sayfada nasıl görüneceğini tam olarak belirleyebilirsiniz.You can edit the width and height manually to ensure it's precisely how you want it to fit in the page where you're embedding it.

Daha iyi bir yerleşim sağlamak için iFrame'in yükseklik değerine 56 piksel ekleyerek alt çubuğun geçerli boyutunu hesaba katabilirsiniz.To achieve a more perfect fit, you can try adding 56 pixels to the iFrame's height to accommodate the current size of the bottom bar. Rapor sayfanızda dinamik boyut kullanılıyorsa aşağıdaki tabloda verilen değerleri kullanarak sinemaskop etkisine maruz kalmadan düzgün bir yerleşim sağlayabilirsiniz.If your report page uses the dynamic size, the table below provides some sizes you can use to achieve a fit without letterboxing.

OranRatio BoyutSize Boyut (Genişlik x Yükseklik)Dimension (Width x Height)
16:916:9 KüçükSmall 640 x 416 piksel640 x 416 px
16:916:9 OrtaMedium 800 x 506 piksel800 x 506 px
16:916:9 BüyükLarge 960 x 596 piksel960 x 596 px
4:34:3 KüçükSmall 640 x 536 piksel640 x 536 px
4:34:3 OrtaMedium 800 x 656 piksel800 x 656 px
4:34:3 BüyükLarge 960 x 776 piksel960 x 776 px

Ekleme kodlarını yönetManage embed codes

Web'de yayımla ekleme kodunu oluşturduktan sonra kodlarınızı Power BI'ın Ayarlar menüsünden yönetebilirsiniz.Once you create a Publish to web embed code, you can manage your codes from the Settings menu in Power BI. Ekleme kodlarını yöneterek belirli bir kodun içindeki hedef görseli veya raporu kaldırabilir (ekleme kodunu geçersiz kılabilir) veya ekleme kodunu alabilirsiniz.Managing embed codes includes the ability to remove the destination visual or report for a code (rendering the embed code unusable), or getting the embed code.

 1. Web'de yayımla özelliğiyle oluşturduğunuz ekleme kodlarını yönetmek için Ayarlar menüsünü açıp Ekleme kodlarını yönet'i seçin.To manage your Publish to web embed codes, open the Settings gear and select Manage embed codes.

  PtW8

 2. Ekleme kodlarınız görüntülenir.Your embed codes appear.

  PtW9

 3. Ekleme kodunu alabilir veya silebilirsiniz.You can either retrieve or delete an embed code. Sildiğinizde, o rapor veya görsele giden tüm bağlantılar devre dışı kalır.Deleting it disables any links to that report or visual.

  PtW10

 4. Sil’i seçerseniz onaylamanız istenir.If you select Delete, you’re asked for a confirmation.

  PtW11

Raporları güncelleştirme ve veri yenilemeUpdates to reports, and data refresh

Web'de yayımla ekleme kodunuzu oluşturup paylaştıktan sonra yaptığınız değişiklikler rapora yansıtılır ve ekleme kodu bağlantısı anında etkinleştirilir.After you create your Publish to web embed code and share it, the report is updated with any changes you make, and the embed code link is immediately active. Bağlantıyı açan herkes bunu görüntüleyebilir.Anyone who opens the link can view it. Bununla birlikte ilk eylemden sonra raporlar veya görsellerdeki güncelleştirmelerin kullanıcılarınıza gösterilmesi yaklaşık bir saat kadar sürebilir.After this initial action, however, updates to reports or visuals can take approximately one hour before becoming visible to your users. Güncelleştirmelerin hemen kullanılabilir hale gelmesini istiyorsanız ekleme kodunu silip yeni bir kod oluşturabilirsiniz.If you need your updates to be immediately available, you can delete the embed code and create a new one. Daha fazla bilgi edinmek için bu makalenin devamındaki Nasıl çalışır? bölümünü inceleyin.To learn more, see the How it works section later in this article.

Veri yenilemeData refresh

Veri yenileme işlemleri eklediğiniz raporlara veya görsellere otomatik olarak yansıtılır.Data refreshes are automatically reflected in your embedded report or visual. Yenilenen verilerin ekleme kodlarından görünür hale gelmesi yaklaşık bir saat sürebilir.It can take approximately one hour for refreshed data to be visible from embed codes. Otomatik yenilemeyi devre dışı bırakmak için raporun kullandığı veri kümesinin zamanlamasındaki yenileme seçeneğini kullanın.To disable automatic refresh, select don't refresh on the schedule for the dataset the report uses.

Özel görsellerCustom visuals

Özel görseller Web'de yayımla işlevinde desteklenmektedir.Custom visuals are supported in Publish to web. Web'de yayımla özelliğini kullandığınızda yayımladığınız görseli paylaştığınız kullanıcıların raporu görüntülemek için özel görselleri etkinleştirmesine gerek yoktur.When you use Publish to web, users with whom you share your published visual do not need to enable custom visuals to view the report.

SınırlamalarLimitations

Web’de yayımla özelliği Power BI hizmetindeki veri kaynaklarının ve raporların çoğu için desteklenir ama aşağıdaki öğeler şu anda Web’de yayımla işlevinde desteklenmez ve kullanılamaz:Publish to web is supported for the vast majority of data sources and reports in the Power BI service, however, the following are not currently supported or available with Publish to web:

 • Satır düzeyi güvenlik kullanan raporlar.Reports using row level security.
 • Azure Analysis Services, Analysis Services - Çok Boyutlu ve şirket içi ortamda barındırılan Analysis Services - Tablo da dahil olmak üzere herhangi bir Canlı Bağlantı veri kaynağını kullanan raporlar.Reports using any Live Connection data source, including Analysis Services Tabular hosted on-premises, Analysis Services Multidimensional, and Azure Analysis Services.
 • Doğrudan veya bir kuruluş içerik paketi aracılığıyla sizinle paylaşılmış olan raporlar.Reports shared to you directly or through an organizational content pack.
 • Düzenleme yetkisine sahip bir üye olmadığınız gruplardaki raporlar.Reports in a group in which you are not an edit member.
 • "R" Görselleri şu an için raporları Web'de yayımla özelliği tarafından desteklenmemektedir."R" Visuals are not currently supported in Publish to web reports.
 • Web’de yayımlanan bir rapordaki görsellerden Verileri dışarı aktarma.Exporting Data from visuals in a report, which has been published to the web.
 • ArcGIS Maps for Power BI görselleri.ArcGIS Maps for Power BI visuals.
 • Rapor düzeyi DAX ölçüleri içeren raporlar.Reports containing report-level DAX measures.
 • Çoklu oturum açma veri sorgulama modelleri.Single sign-on data query models.
 • Gizli veya özel bilgilerin güvenliğini sağlama.Secure confidential or proprietary information.
 • Ekle seçeneğiyle birlikte sağlanan otomatik kimlik doğrulama özelliği Power BI JavaScript API’si ile çalışmaz.The automatic authentication capability provided with the Embed option doesn't work with the Power BI JavaScript API. Power BI JavaScript API'sinde, ekleme için verilerin kullanıcıya ait olması yaklaşımını kullanın.For the Power BI JavaScript API, use the user owns data approach to embedding. Verilerin kullanıcıya ait olması hakkında daha fazla bilgi edinin.Learn more about user owns data.

Kiracı ayarıTenant setting

Power BI yöneticileri Web'de yayımla özelliğini etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilir.Power BI administrators can enable or disable the Publish to web feature. Belirli gruplara erişimi de kısıtlayabilirler ve bu ekleme kodu oluşturma becerinizi etkiler.They can also restrict access to specific groups, which can impact your ability to create an embed code.

Öne çıkan özelliğiFeature Tüm kuruluş için etkindirEnabled for entire organization Tüm kuruluş için devre dışıdırDisabled for entire organization Belirli güvenlik gruplarıSpecific security groups
Raporun Dosya menüsündeki Web'de yayımla seçeneğiPublish to web under report's File menu Tüm kullanıcılar için etkindirEnabled for all Herkes için görünmezNot visible for all Yalnızca yetkili kullanıcılar veya gruplar için görünür.Only visible for authorized users or groups.
Ayarlar bölümündeki Ekleme kodlarını yönet seçeneğiManage embed codes under Settings Tüm kullanıcılar için etkindirEnabled for all Tüm kullanıcılar için etkindirEnabled for all Tüm kullanıcılar için etkindir.Enabled for all.

* Sil seçeneği yalnızca yetkili kullanıcılar veya gruplar için görünür.* Delete option only for authorized users or groups.
* Kod al seçeneği tüm kullanıcılar için etkindir.* Get codes enabled for all.
Yönetici portalındaki Ekleme kodları seçeneğiEmbed codes within admin portal Durum olarak şunlardan biri görüntülenir:Status will reflect one of the following:
* Etkin* Active
* Desteklenmiyor* Not supported
* Engellendi* Blocked
Durum olarak Devre dışı görüntülenirStatus will display Disabled Durum olarak şunlardan biri görüntülenir:Status will reflect one of the following:
* Etkin* Active
* Desteklenmiyor* Not supported
* Engellendi* Blocked

Bir kullanıcı, kiracı ayarına göre yetkilendirilmemişse durum, İhlal edildi olarak görüntülenir.If a user is not authorized based on the tenant setting, status will display as infringed.
Mevcut yayımlanmış raporlarExisting published reports Tümü etkindirAll enabled Tümü devre dışıdırAll disabled Raporlar tüm kullanıcılar için görünür olmaya devam eder.Reports continue to render for all.

Ekleme kodu durum sütununu anlamaUnderstanding the embed code status column

Ekleme kodlarını yönet sayfası bir durum sütunu içerir.The Manage embed codes page includes a status column. Varsayılan olarak ekleme kodları Etkin durumdadır ama aşağıda listelenen durumlarda da olabilirler.By default, embed codes are Active, but could also be one of the statuses listed below.

DurumStatus AçıklamaDescription
EtkinActive Rapor İnternet kullanıcıları tarafından görüntülenebilir ve raporla etkileşim kurulabilir.The report is available for Internet users to view and interact with.
EngellendiBlocked Rapor içeriği Power BI Hizmet Kullanım Koşulları'nı ihlal ediyor.The report content violates the Power BI Terms of Service. Microsoft tarafından engellendi.Microsoft has blocked it. İçeriğin bir hata sonucu engellendiğini düşünüyorsanız desteğe başvurun.Contact support if you believe the content was blocked in error.
DesteklenmiyorNot supported Raporun veri kümesi satır düzeyi güvenlik veya desteklenmeyen başka bir yapılandırma kullanıyor.The report's data set is using row level security, or another unsupported configuration. Listenin tamamı için Sınırlamalar bölümüne bakın.See the Limitations section for a complete list.
İhlal edildiInfringed Ekleme kodu, tanımlanmış kiracı ilkesi kapsamının dışındadır.The embed code is outside the defined tenant policy. Bu durum genellikle, bir ekleme kodu oluşturulduktan sonra kiracıdaki Web'de yayımla ayarının, ekleme koduna sahip kullanıcı dışlanacak şekilde değiştirilmesiyle ortaya çıkar.This typically occurs when an embed code was created and then the Publish to web tenant setting was changed to exclude the user owning the embed code. Kiracı ayarı devre dışıysa veya kullanıcının artık ekleme kodu oluşturmasına izin verilmiyorsa mevcut ekleme kodları İhlal edildi durumunda görüntülenir.If the tenant setting is disabled, or the user is no longer allowed to create embed codes, existing embed codes show an Infringed status.

Web'de yayımla içeriğiyle ilgili sorunları bildirmeHow to report a concern with Publish to web content

Bir web sitesine eklenmiş olan Web'de yayımla içeriğiyle ilgili bir sorunu bildirmek için aşağıdaki resimde gösterilen şekilde alt çubuktaki Bayrak simgesini kullanın.To report a concern related to Publish to web content embedded in a website or blog, use the Flag icon in the bottom bar, as shown in the following image. Microsoft'a sorununuzu açıklayan bir e-posta göndermeniz istenir.You’ll be asked to send an email to Microsoft explaining your concern. Microsoft, içeriği Power BI Hizmeti Kullanım Koşulları çerçevesinde değerlendirerek gerekli eylemi gerçekleştirecektir.Microsoft will evaluate the content based on the Power BI Terms of Service and take appropriate action.

Sorun bildirmek için gördüğünüz Web'de yayımla raporunun alt çubuğundaki bayrak simgesini seçin.To report a concern, select the flag icon in the bottom bar of the Publish to web report you see.

PtW12

Lisanslama ve FiyatlandırmaLicensing and Pricing

Web'de yayımla özelliğini kullanabilmek için Microsoft Power BI kullanıcısı olmanız gerekir.You need to be a Microsoft Power BI user to use Publish to web. Raporunuzu görüntüleyen kişilerin Power BI kullanıcısı olması gerekmez.Your report's viewers do not need to be Power BI users.

Nasıl çalışır? (teknik bilgiler)How it works (technical details)

Web'de yayımla özelliğini kullanarak bir ekleme kodu oluşturduğunuzda rapor, İnternet kullanıcılarına açık hale gelir.When you create an embed code using Publish to web, the report is made visible to Internet users. Rapor herkese açık olduğundan görüntüleyenler, ilerleyen zamanlarda sosyal medya üzerinden kolayca paylaşabilir.It’s publicly available, so you can expect viewers to easily share the report through social media in the future. Kullanıcılar genel URL'yi doğrudan açarak veya bir web sayfasında ya da blogda eklenmiş biçimde raporu görüntüledikçe Power BI, rapor tanımını ve raporu görüntülemek için gerekli olan sorguların sonuçlarını önbelleğe alır.As users view the report, either by opening the direct public URL or viewing it embedded in a web page or blog, Power BI caches the report definition and the results of the queries required to view the report. Bu, binlerce kullanıcının performansı etkilemeden eş zamanlı olarak raporu görüntüleyebilmesini sağlar.This ensures that thousands of concurrent users can view the report without impacting performance.

Önbellek uzun ömürlü olduğundan rapor tanımını güncelleştirmeniz (Görünüm modunu değiştirme gibi) durumunda veya rapor verilerini yenilediğinizde değişikliklerin, raporun kullanıcılarınızın görüntülediği sürümüne uygulanması yaklaşık bir saat sürebilir.The cache is long-lived, so if you update the report definition (for example, if you change its View mode) or refresh the report data, it can take approximately one hour before changes are reflected in the version of the report your users view. Bu nedenle çalışmanızı önceden planlayıp Web'de yayımla ekleme kodunu ancak gerekli ayarları tamamladıktan sonra oluşturmanız önerilir.It is therefore recommended that you stage your work ahead of time, and create the Publish to web embed code only when you’re satisfied with the settings.

Sonraki adımlarNext steps

Başka bir sorunuz mu var?More questions? Power BI Topluluğu'na başvurunTry the Power BI Community