Power BI'da rapor düzenleyicisi turuTour the report editor in Power BI

Power BI Desktop'ta ve Power BI hizmetinde rapor düzenleyicisi, grafikler, tablolar, haritalar ve diğer görsellerle müşterilerinizin gördüğü raporları tasarladığınız yerdir.In Power BI Desktop and in the Power BI service, the report editor is where you design the reports your consumers see, with charts, tables, maps, and other visuals. Bu düzenleyici iki ortamda da benzerdir.It's similar in the two environments. Genellikle başlangıç olarak Power BI Desktop'ta bir rapor oluşturursunuz.Typically you start creating a report in Power BI Desktop. Ardından bunu Power BI hizmetine yayımlarsınız ve burada raporda değişiklik yapmaya devam edebilirsiniz.Then you publish it to the Power BI service, where you can continue modifying it. Raporlarınızı temel alan panoları da Power BI hizmetinde oluşturursunuz.The Power BI service is also where you create the dashboards based on your reports.

Panolarınızla raporlarınızı oluşturduktan sonra, bunları rapor tüketicilerinize dağıtırsınız.After you create your dashboards and reports, you distribute them to your report consumers. Nasıl paylaştığınıza bağlı olarak son kullanıcılarınız bunlarla Power BI hizmetinde Okuma görünümünde etkileşimli çalışabilir ama bunları düzenleyemez.Depending on how you share them, your end users can interact with them in Reading view in the Power BI service, but not edit them. Power BI hizmetinde rapor kullanıcılarının yapabilecekleri hakkında daha fazla bilgi edinin.Read more about what report consumers can do in the Power BI service.

Bu videoda, Power BI Desktop'taki rapor düzenleyicisi gösterilir.This video shows the report editor in Power BI Desktop. Bu makalede Power BI Desktop'taki rapor düzenleyicisi de gösterilir.This article also shows the report editor in Power BI Desktop.

Power BI hizmetinde rapor düzenleyicisi yalnızca Düzenleme Görünümünde kullanılabilir.In the Power BI service, the report editor is only available in Editing View. Raporu Düzenleme görünümünde açmak için raporun sahibi, raporu oluşturan kişi veya raporun barındırıldığı çalışma alanına katkıda bulunan bir kullanıcı olmalısınız.To open a report in Editing view, you must be a report owner or creator, or be a contributor to the workspace that houses the report.

Rapor düzenleyicisinin bölümleri

Power BI rapor düzenleyicisi birkaç ana bölüme ayrılır:The Power BI report editor is divided into several main sections:

  1. Üst gezinti çubuğuTop navigation bar
  2. Rapor tuvaliReport canvas
  3. Filtreler bölmesiFilters pane
  4. Görselleştirmeler bölmesiVisualizations pane
  5. Alanlar bölmesiFields pane

1. Üst gezinti çubuğu1. The top navigation bar

Üst gezinti çubuğundan birçok farklı eylem gerçekleştirilebilir ve sürekli olarak bu eylemlere yenileri eklenmektedir.The actions available from the top navigation bar are numerous, with new actions being added all the time. Belirli bir eylem hakkında bilgi edinmek için Power BI belgelerinin içindekiler tablosunu veya Arama kutusunu kullanın.For information about a particular action, use the Power BI documentation table of contents, or Search box.

2. Rapor tuvali2. The report canvas

Rapor tuvali, çalışmanızın görüntülendiği yerdir.The report canvas is where your work displays. Alanlar, Filtreler ve Görsel Öğeler bölmelerini kullanarak oluşturduğunuz görseller rapor tuvalinizde oluşturulur ve görüntülenir.When you use the Fields, Filters, and Visualizations panes to create visuals, they are built and displayed on your report canvas. Tuvalin en alt bölümündeki her sekme raporun bir sayfasına karşılık gelir.Each tab at the bottom of the canvas represents a page in the report. Açmak istediğiniz sayfaya ait sekmeyi seçebilirsiniz.Select a tab to open that page.

Rapor düzenleyicisi bölmeleriThe report editor panes

Raporu ilk kez açtığınızda üç bölme görünür: Filtreler, Görsel Öğeler ve Alanlar.Three panes are visible when you first open a report: Filters, Visualizations, and Fields. Sol taraftaki ilk iki bölme (Filtreler ve Görsel Öğeler) görselleştirmelerinizin nasıl görüneceğini, türünü, renklerini, filtrelemesini ve biçimlendirmesini denetler.The first two panes on the left, Filters and Visualizations, control what your visualizations look like: type, colors, filtering, and formatting. Sağ taraftaki son bölme (Alanlar) ise görselleştirmelerde kullanılan temel verileri yönetir.The last pane on the right, Fields, manages the underlying data being used in the visualizations. Rapor düzenleyicisinde görüntülenen içerik, rapor tuvalinde yaptığınız seçimlere göre değişiklik gösterir.The content displayed in the report editor varies by selections you make in the report canvas.

Örneğin, bu sütun grafiği gibi tek bir görsel seçtiğinizde:For example, when you select an individual visual such as this column chart:

Power BI rapor düzenleyicisi

Filtreler bölmesinde görseldeki, sayfadaki veya tüm sayfalardaki filtreler görüntülenir.The Filters pane displays any filters on the visual, the page, or on all pages. Bu örnekte sayfa düzeyi filtreleri vardır ama görsel düzeyi filtreleri yoktur.In this case, there are page-level filters, but no visual-level filters.

Görsel Öğeler bölmesinin en üst kısmında kullanılan görselin türü belirlenir.The top of the Visualization pane identifies the type of visual in use. Bu örnekte Kümelenmiş sütun grafik kullanılmaktadır.In this example, a Clustered column chart.

Görsel Öğeler bölmesinin en altında üç sekme vardır:The bottom of the Visualization pane has three tabs:

Görselleştirmedeki alanlar Alanlar görseldeki alanları görüntüler.Fields in the visualization Fields displays the fields in the visual. Tüm ayrıntıları görmek için ekranı aşağı kaydırmanız gerekebilir.You may have to scroll down to see all the details. Bu grafikte StoreNumberName ve This Year Sales kullanılmaktadır.This chart is using StoreNumberName and This Year Sales.

Boya rulosu simgesi Biçim Seçilen görselleştirmeye ilişkin biçim bölmesini görüntülemek için boya rulosu simgesini seçin.Paint roller icon Format To display the format pane for the selected visualization, select the paint roller icon.

büyüteç simgesi Analiz Analiz bölmesini görüntülemek için büyüteç simgesini seçin.magnifying glass icon Analytics To display the Analytics pane, select the magnifying glass icon.

Alanlar bölmesi veri modelindeki tüm kullanılabilir tabloları listeler.The Fields pane lists all the available tables in the data model. Bir tabloyu genişlettiğinizde o tablodaki alanları görürsünüz.When you expand a table, you see the fields in that table. Sarı onay işareti, tablodaki alanlardan en az birinin görselleştirmede yer aldığını anlamanızı sağlar.The yellow check mark lets you know that at least one field from that table is in a visualization.

Bölmeler hakkındaki ayrıntılar için okumaya devam edin.Read on for details about each pane.

3. Filtreler bölmesi3. The Filters pane

Raporunuzda sayfa, rapor, detaylandırma ve görsel öğe düzeyinde kalıcı filtreler görüntülemek, ayarlamak ve değiştirmek için Filtreler bölmesini kullanın.Use the Filters pane to view, set, and modify persistent filters to your reports at the page, report, drillthrough, and visual-level. Evet, görsellerin öğelerini seçerek ya da dilimleyici gibi araçlar kullanarak rapor sayfalarında ve görsel öğelerde geçici filtreleme yapabilirsiniz.Yes, you can do ad-hoc filtering on report pages and visuals by selecting elements of the visuals or by using tools like slicers. Filtreler bölmesinde filtrelemenin, filtrelerin durumunu raporla birlikte kaydetme gibi bir avantajı vardır.Filtering in the Filters pane has the advantage that the state of the filters is saved with the report.

Filtreler bölmesinin bir diğer güçlü özelliği, henüz raporunuzdaki görsellerden biri tarafından kullanılmayan bir alan kullanarak filtreleme yapabilmenizdir.The Filters pane has another powerful feature: you can filter using a field that isn't already in one of the visuals in your report. Biraz açıklayayım.Let me explain. Bir görselleştirme oluşturduğunuzda, Power BI görselleştirmedeki tüm alanları Filtreler bölmesinin görsel düzeyi filtreleri alanına otomatik olarak ekler.When you create a visualization, Power BI automatically adds all the fields in the visualization to the visual-level filters area of the Filters pane. O sırada bir görselleştirmede kullanılmayan bir alanı kullanarak görsel, sayfa, detaylandırma veya rapor filtresi ayarlamak istiyorsanız, ilgili öğeyi Filtreler demetlerinden birine sürüklemeniz yeterlidir.If you want to set a visual, page, drillthrough, or report filter using a field that isn't currently used in the visualization, you just drag it to one of the Filters buckets.

Yeni filtre deneyimi daha fazla esneklik getirir.The new filter experience offers more flexibility. Örneğin filtreleri raporun kendisine benzeyecek şekilde biçimlendirebilirsiniz.For example, you can format filters to look like the report itself. Ayrıca filtreleri kilitleyebilir veya rapor tüketicilerinden gizleyebilirsiniz.You can also lock filters or hide them from your report consumers.

Yeni filtre deneyimi

Yeni filtre deneyimi hakkında daha fazla bilgi edinin.Read more about the new filter experience.

4. Görsel Öğeler bölmesi4. The Visualizations pane

Görsel Öğeler bölmesinin dört bölümü vardır.The visualizations pane has four sections itself. Biz en üstteki bölmeden başlayalım.We'll start at the top of the pane.

Görsel Öğeler bölmesinin üst kısmı

Burada görselleştirme türünü seçebilirsiniz.Here's where you select a visualization type. Küçük simgeler, oluşturabileceğiniz farklı görselleştirme türlerini gösterir.The small icons show the different types of visualizations you can create. Yukarıdaki resimde kabarcık grafiği seçilmiştir.In the image above, the bubble chart is selected. Önce görselleştirme türü seçmeden alanları seçerek bir görselleştirme oluşturmaya başlarsanız, Power BI görselleştirme türünü sizin yerinize seçer.If you start building a visualization by selecting fields without selecting a visualization type first, Power BI picks the visualization type for you. Power BI tarafından yapılan seçimi tutabilir veya farklı bir simge seçerek türü değiştirebilirsiniz.You can keep Power BI's selection, or change the type by selecting a different icon.

Power BI Desktop'a özel görselleştirmeler indirebilirsiniz.You can download custom visualizations to Power BI Desktop. Bunların simgeleri de bu bölmede gösterilir.Their icons will show up in this pane, too.

Görselleştirmedeki alanları yönetmeManage the fields in a visualization

Görsel Öğeler bölmesinin alt kısmı

Bu bölmedeki demetler (bazen kutu olarak da adlandırılır) seçtiğiniz görselleştirme türüne göre değişiklik gösterir.The buckets (sometimes called wells) in this pane vary depending on the type of visualization you've selected. Örneğin çubuk grafik seçtiyseniz Eksen, Gösterge ve Değerler'i görürsünüz.For example, if you've selected a bar chart, you see Axis, Legend, and Values. Bir alanı seçtiğinizde veya tuvale sürüklediğinizde Power BI ilgili alanı demetlerden birine ekler.When you select a field or drag it onto the canvas, Power BI adds that field to one of the buckets. Dilerseniz Alanlar listesindeki alanları doğrudan demetlerin içine sürükleyebilirsiniz.You can also drag fields from the Fields list directly into the buckets. Bazı demetler yalnızca belirli veri türlerinde kullanılabilir.Some buckets are limited to certain types of data. Örneğin, Değerler demeti, sayısal olmayan alanlarla kullanılamaz.For example, Values won't accept non-numeric fields. Kategori alanını Değerler demetine sürüklerseniz Power BI bunu Kategori Sayısı olarak değiştirir.So if you drag a Category field into the Values bucket, Power BI changes it to Count of Category.

Daha fazla bilgi için bkz. Power BI raporuna görselleştirme ekleme.For more information, see Add visualizations to a Power BI report.

Bölmenin bu kısmında detaylandırmayı ve filtre davranışını denetleyen seçenekler de vardır.This part of the pane also has options to control drillthrough and filter behavior.

Görsellerinizi biçimlendirmeFormat your visuals

Biçimlendirme bölmesini açmak için boya rulosu simgesini seçin.Select the paint roller icon to display the Format pane. Kullanılabilir seçenekler, seçtiğiniz görselleştirme türüne göre değişiklik gösterir.The options available depend on the type of visualization selected.

Rapor düzenleyicisindeki Biçimlendirme bölmesi

Çok zengin biçimlendirme seçenekleri sağlanır.The formatting possibilities are extensive. Daha fazla bilgi edinmek için kendiniz keşfedin veya şu makaleleri ziyaret edin:To learn more, explore on your own, or visit these articles:

Görselleştirmelerinize analiz eklemeAdd analytics to your visualizations

Analiz bölmesini görüntülemek için büyüteç simgesini seçin.Select the magnifying glass icon to display the Analytics pane. Kullanılabilir seçenekler, seçtiğiniz görselleştirme türüne göre değişiklik gösterir.The options available depend on the type of visualization selected.

Rapor düzenleyicisindeki Analiz bölmesi

Power BI hizmetindeki Analiz bölmesini kullanarak görselleştirmelere dinamik başvuru çizgileri ekleyebilir ve önemli eğilimlere veya içgörülere odaklanılmasını sağlayabilirsiniz.With the Analytics pane in the Power BI service, you can add dynamic reference lines to visualizations, and provide focus for important trends or insights. Daha fazla bilgi edinmek için bkz. Power BI Desktop'taki Analiz bölmesi.To learn more, see Analytics pane in Power BI Desktop.

5. Alanlar bölmesi5. The Fields pane

Alanlar bölmesinde, verilerinizde bulunan ve görselleştirme oluşturmak için kullanabileceğiniz tablolar, klasörler ve alanlar görüntülenir.The Fields pane displays the tables, folders, and fields in your data that are available for you to use to create visualizations.

Alanlar bölmesi
  • Yeni bir görselleştirme başlatmak için alanlardan birini sayfaya sürükleyin.Drag a field onto the page to start a new visualization. Dilerseniz bir alanı, var olan bir görselleştirmenin üzerine sürükleyerek görselleştirmeye ekleyebilirsiniz.You can also drag a field onto an existing visualization to add the field to that visualization.

  • Bir alanın yanındaki onay kutusunu işaretlediğinizde Power BI, ilgili alanı etkin (veya yeni) görselleştirmeye ekler.When you add a checkmark next to a field, Power BI adds that field to the active (or new) visualization. Ayrıca söz konusu alanın yerleştirileceği demeti de belirler.And it also decides which bucket to place that field into. Örneğin, eklediğiniz alan bir açıklama, eksen veya değer olabilir.For example, should the field be used a legend, axis, or value? Power BI en iyi tahmini yapar ve gerekirse söz konusu alanı, belirlenen demetten bir başkasına taşıyabilirsiniz.Power BI makes a best-guess and you can move it from that bucket to another if necessary.

  • Her iki durumda da seçili alanlar, rapor düzenleyicisindeki Görsel Öğeler bölmesine eklenir.Either way, each selected field is added to the Visualizations pane in the report editor.

Power BI Desktop'ta alanları gösterme/gizleme ve hesaplama ekleme gibi seçeneklere de sahip olursunuz.In Power BI Desktop, you also have options to show/hide fields, add calculations, etc.

Alan simgeleriThe field icons

Power BI rapordaki alanların türünü belirtmek için bir dizi farklı simge kullanır.Power BI uses a number of different icons to indicate the types of fields in a report. Bunları tanıdığınızda farklı görsellerde nasıl davrandıklarını daha iyi anlarsınız.When you can recognize them, you understand better how they act in different visuals. Yaygın özelliklerden bazıları şunlardır.Here are some of the more common ones.

SimgeIcon AnlamıMeaning
Klasör Alanlar listesinde klasörFolder in the Fields list
Sayısal alan Sayısal alan: Sayısal alanlar, örneğin toplamı veya ortalaması alınabilecek toplamlardır.Numeric field: Numeric fields are aggregates that can be summed or averaged, for example. Toplamlar, verilerle birlikte içeri aktarılır ve raporunuzun temel aldığı veri modelinde tanımlanır.Aggregates are imported with the data and defined in the data model your report is based on. Daha fazla bilgi için bkz. Power BI raporlarındaki toplamlar.For more information, see Aggregates in Power BI reports.
Sayısal olmayan hesaplanmış sütun Sayısal olmayan veri türündeki hesaplanmış sütun: Veri Çözümleme İfadeleri (DAX) formülüyle oluşturduğunuz ve sütunun değerlerini tanımlayan yeni, sayısal olmayan sütun.Calculated column with a non-numeric data type: A new non-numeric column you create with a Data Analysis Expressions (DAX) formula that defines the column’s values. Hesaplanmış sütunlar hakkındaki diğer bilgileri okuyun.Read more about calculated columns.
Sayısal hesaplanmış sütun Sayısal hesaplanmış sütun: Veri Çözümleme İfadeleri (DAX) formülüyle oluşturduğunuz ve sütunun değerlerini tanımlayan yeni sütun.Numeric calculated column: A new column you create with a Data Analysis Expressions (DAX) formula that defines the column’s values. Hesaplanmış sütunlar hakkındaki diğer bilgileri okuyun.Read more about calculated columns.
Ölçü Ölçü: Her ölçünün kendi sabit kodlanmış formülü vardır.Measure: A measure has its own hard-coded formula. Hesaplama türünü değiştiremezsiniz. Örneğin, tür toplam olarak ayarlanmışsa bu şekilde olarak kalır.You can’t change the calculation, for example, if it’s a sum, it can only be a sum. Değerler bir sütunda depolanmaz.The values aren't stored in a column. Yalnızca görseldeki konumlarına bağlı olarak bunlar anında hesaplanır.They're calculated on the fly, depending solely on their location in a visual. Daha fazla bilgi için bkz. Ölçüleri anlama.For more information, read Understanding measures.
Ölçü grubu Ölçü grubuMeasure group
KPI simgesi KPI: Ölçülebilen bir hedefe doğru ilerleme durumunu gösteren görsel bir ipucu.KPI: A visual cue that communicates the amount of progress made toward a measurable goal. Ana Performans Göstergesi (KPI) görselleri hakkındaki diğer bilgileri okuyunRead more about Key Performance Indicator (KPI) visuals
Hiyerarşi simgesi Alanların hiyerarşisi: Hiyerarşiyi oluşturan alanları görmek için oku seçin.Hierarchy of fields: Select the arrow to see the fields that make up the hierarchy. Daha fazla bilgi için YouTube'da Hiyerarşileri oluşturma ve bunlarla çalışma hakkındaki bu Power BI videosunu izleyin.Watch this Power BI video on YouTube about Creating and working with hierarchies for more information.
Coğrafi veriler Coğrafi veriler: Bu konum alanları kullanılarak harita görselleştirmeleri oluşturulabilir.Geo data: These location fields can be used to create map visualizations.
Kimlik alanı Kimlik alanı: Bu simgeye sahip alanlar, yinelenen değerlere sahip olsalar bile tüm değerleri gösterecek şekilde ayarlanmış benzersiz alanlardır.Identity field: Fields with this icon are unique fields, set to show all values, even if they have duplicates. Örneğin, verilerinizde adları "Can Kaya" olan iki farklı kişinin kaydı olabilir ve bunların her biri benzersiz olarak kabul edilir.For example, your data might have records for two different people named 'Robin Smith', and each will be treated as unique. Bunlar toplanmaz.They won't be summed.
Parametre Parametre: Raporlarınızın ve veri modellerinizin bazı bölümlerini (sorgu filtresi, veri kaynağı başvurusu, ölçü tanımı vb.) bir veya birden çok parametre değerine bağımlı yapmak için parametreler ayarlayın.Parameter: Set parameters to make parts of your reports and data models (such as a query filter, a data source reference, a measure definition, etc.) depend on one or more parameter values. Daha fazla bilgi için sorgu parametreleri hakkındaki bu Power BI blog gönderisine bakın.See this Power BI blog post about query parameters for more information.
Takvim Yerleşik tarih tablosu olan takvim tarih alanıCalendar date field with a built-in date table

Sonraki adımlarNext steps

Rapor oluşturmaCreate a report

Power BI hizmeti, Power BI Desktop ve Power BI mobil uygulamalarında raporlar hakkında daha fazla bilgi.More about reports in the Power BI service, Power BI Desktop, and Power BI mobile apps.

Power BI tasarımcıları için temel kavramlarBasic concepts for Power BI designers

Başka bir sorunuz mu var?More questions? Power BI Topluluğu'na başvurunTry the Power BI Community