Power BI Desktop'ta DirectQuery için çift yönlü çapraz filtrelemeyi etkinleştirmeEnable bidirectional cross-filtering for DirectQuery in Power BI Desktop

Rapor oluşturucuları ve veri modelleyicileri verilerin uygun görünümünü oluşturmak için tabloları filtrelerken, rapora filtrelerin nasıl uygulanacağını saptama konusunda zorlanır.When filtering tables to create the appropriate view of data, report creators and data modelers face challenges determining how to apply filters to a report. Daha önce tablonun filtre bağlamı ilişkinin bir tarafında korunuyor ama diğer tarafında korunmuyordu.Previously, the table's filter context was held on one side of the relationship, but not the other. Bu düzenleme çoğunlukla istenen sonuçları elde etmek için karmaşık DAX formülü kullanmayı gerektiriyordu.This arrangement often required complex DAX formula to get the wanted results.

Çift yönlü çapraz filtrelemeyle, rapor oluşturucuları ve veri modelleyicileri artık ilişkili tablolarla çalışırken filtreleri nasıl uygulayabilecekleri konusunda daha fazla denetime sahip olur.With bidirectional cross-filtering, report creators and data modelers now have more control over how they can apply filters when working with related tables. Çift yönlü çapraz filtreleme sayesinde filtreleri tablo ilişkisinin her iki tarafına da uygulayabilirler.Bidirectional cross-filtering enables them to apply filters on both sides of a table relationship. Filtre bağlamını tablo ilişkisinin diğer tarafındaki ikinci ilişkili tabloya yayarak filtreleri uygulayabilirsiniz.You can apply the filters by propagating the filter context to a second related table on the other side of a table relationship.

DirectQuery için çift yönlü çapraz filtrelemeyi etkinleştirmeEnable bidirectional cross-filtering for DirectQuery

Çapraz filtrelemeyi İlişkiyi düzenle iletişim kutusunda etkinleştirebilirsiniz.You can enable cross-filtering in the Edit relationship dialog box. İlişkide çapraz filtrelemeyi etkinleştirmek için aşağıdaki seçenekleri yapılandırmanız gerekir:To enable cross-filtering for a relationship, you must configure the following options:

  • Çapraz filtre yönü'nü Her İkisi olarak ayarlayın.Set Cross filter direction to Both.

  • Güvenlik filtrelerini her iki yönde de uygula'yı seçin.Select Apply security filter in both directions.

    Power BI Desktop'ta çift yönlü filtrelemeyi yapılandırın.

Not

Power BI Desktop'ta filtreleme DAX formülleri oluştururken UserPrincipalName kullanın.When creating cross filtering DAX formulas in Power BI Desktop, use UserPrincipalName. Bu alan genellikle UserName yerine kullanıcının oturum açma kimliğiyle aynıdır (örneğinjoe@contoso.com).This field is often the same as a user's login, for example joe@contoso.com, instead of UserName. Benzer şekilde, UserName veya EmployeeID ile UserPrincipalName parametrelerini eşleyen bir ilişkili tablo oluşturmanız gerekebilir.As such, you may need to create a related table that maps UserName or EmployeeID to UserPrincipalName.

Daha fazla bilgi edinmek ve çift yönlü çapraz filtrelemenin nasıl çalıştığına ilişkin örnekleri görmek için Power BI Desktop için çift yönlü çapraz filtreleme teknik incelemesini gözden geçirin.For more information and for examples of how bidirectional cross-filtering works, check out the Bidirectional cross-filtering for Power BI Desktop whitepaper.