Power BI Desktop'ta hesaplanan tablo oluşturmaCreate calculated tables in Power BI Desktop

Tablo oluşturmak için çoğu zaman modelinize dışarıdaki veri kaynaklarından veri aktarırsınız.Most of the time, you create tables by importing data into your model from an external data source. Ancak hesaplanan tablolar sayesinde modele önceden yüklediğini verileri kullanarak yeni tablolar ekleyebilirsiniz.But calculated tables let you add new tables based on data you've already loaded into the model. Bir veri kaynağından yeni tablonuzun sütunlarına değer sorgulamak ve yüklemek yerine tablonun değerlerini tanımlayan bir Veri Çözümleme İfadeleri (DAX) formülü oluşturursunuz.Instead of querying and loading values into your new table's columns from a data source, you create a Data Analysis Expressions (DAX) formula to define the table's values.

DAX, Power BI Desktop'takiler gibi ilişkisel verilerle çalışmak için kullanılan bir formül dilidir.DAX is a formula language for working with relational data, like in Power BI Desktop. DAX, sahip olduğu 200'den fazla işlev, işleç ve yapı ile her türlü veri çözümleme ihtiyacını karşılayacak sonuçları hesaplayan formüller oluşturma konusunda yüksek düzeyli esneklik sunar.DAX includes a library of over 200 functions, operators, and constructs, providing immense flexibility in creating formulas to calculate results for just about any data analysis need. Hesaplanan tablolar ara hesaplamalar için idealdir ve istediğiniz veriler anlık olarak hesaplanmak yerine modelin bir parçası veya sorgu sonucu olarak depolanır.Calculated tables are best for intermediate calculations and data you want to store as part of the model, rather than calculating on the fly or as query results. Örneğin var olan iki tabloyu birleştirmek veya çapraz şekilde bağlamak isteyebilirsiniz.For example, you might choose to union or cross join two existing tables.

Diğer Power BI Desktop tabloları gibi hesaplanan tablolar da diğer tablolarla ilişki kurabilir.Just like other Power BI Desktop tables, calculated tables can have relationships with other tables. Hesaplanan tablo sütunlarında veri türleri ve biçimlendirme özellikleri mevcuttur ve bu sütunlar bir veri kategorisine ait olabilir.Calculated table columns have data types, formatting, and can belong to a data category. Sütunlara istediğiniz adı verip diğer alanlar gibi rapor görselleştirmelerine ekleyebilirsiniz.You can name your columns whatever you want, and add them to report visualizations just like other fields. Hesaplanan tablolar yalnızca veri çektiği tablonun yenilenmesi veya güncelleştirilmesi durumunda yeniden hesaplanır. Tablonun DirectQuery kullanan tablodaki verileri kullandığı durumlar bu kapsamın dışındadır. DirectQuery söz konusu olduğunda tablo değişiklikleri yalnızca veri kümesi yenilendiğinde gösterir.Calculated tables are recalculated if any of the tables they pull data from are refreshed or updated, unless the table uses data from a table that uses DirectQuery; in the case with DirectQuery, the table will only reflect the changes once the dataset has been refreshed. Tablonun DirectQuery kullanması gerekiyorsa en iyi seçenek tablonun da DirectQuery'de hesaplanmasını sağlamaktır.If a table needs to use DirectQuery, it's best to have the calculated table in DirectQuery as well.

Hesaplanan tablo oluşturmaCreate a calculated table

Hesaplanan tablo oluşturmak için Power BI Desktop'ta Rapor Görünümü veya Veri Görünümü içindeki Yeni Tablo özelliğini kullanabilirsiniz.You create calculated tables by using the New Table feature in Report View or Data View of Power BI Desktop.

Örneğin Northwest Employees ve Southwest Employees adına sahip iki tabloya sahip olan bir personel müdürü olduğunuzu düşünün.For example, imagine you're a personnel manager who has a table of Northwest Employees and another table of Southwest Employees. Bu iki tabloları Western Region Employees adlı tek bir tabloda birleştirmek istiyorsunuz.You want to combine the two tables into a single table called Western Region Employees.

Northwest EmployeesNorthwest Employees

Kuzeybatı Çalışanlarının tablosal verilerini gösteren Power BI Desktop’ın ekran görüntüsü.

Southwest EmployeesSouthwest Employees

Güneybatı Çalışanlarının tablosal verilerini gösteren Power BI Desktop’ın ekran görüntüsü.

Power BI Desktop'ın Rapor Görünümü veya Veri Görünümü düzeninde, Modelleme sekmesinin Hesaplamalar grubunda Yeni Tablo'yu seçin.In Report View or Data View of Power BI Desktop, in the Calculations group of the Modeling tab, select New Table. Yeni hesaplanan tablonuzu anında görebileceğiniz için bu işlemi Veri Görünümü düzeninde yapmak daha kolaydır.It's a bit easier to do in Data View, because then you can immediately see your new calculated table.

Veri Görünümü düzeninde yeni tablo

Formül çubuğuna aşağıdaki formülü yazın:Enter the following formula in the formula bar:

Western Region Employees = UNION('Northwest Employees', 'Southwest Employees')

Western Region Employees adlı yeni bir tablo oluşturulur ve Alanlar bölmesinde diğer tablolar gibi görüntülenir.A new table named Western Region Employees is created, and appears just like any other table in the Fields pane. Diğer tablolara ilişki oluşturabilir, ölçü ve hesaplanmış sütun ekleyebilir ve alanları, diğer tablolarda olduğu gibi raporlara ekleyebilirsiniz.You can create relationships to other tables, add measures and calculated columns, and add the fields to reports just like with any other table.

Yeni hesaplanan tablo

Alanlar bölümünde yeni tablo

Hesaplanan tablolara ilişkin işlevlerFunctions for calculated tables

Başka bir tabloya basit başvuru dahil olmak üzere bir tablo döndüren tüm DAX ifadeleriyle hesaplanan tablo tanımlayabilirsiniz.You can define a calculated table by any DAX expression that returns a table, including a simple reference to another table. Örnek:For example:

New Western Region Employees = 'Western Region Employees'

Bu makalede hesaplanan tablolar ile ilgili giriş düzeyinde bilgilere yer verilmiştir.This article provides only a quick introduction to calculated tables. Hesaplanan tabloları DAX ifadeleriyle birlikte kullanarak birçok analitik problemi çözebilirsiniz.You can use calculated tables with DAX to solve many analytical problems. Kullanabileceğiniz diğer yaygın DAX tablo işlevlerinden bazıları şunlardır:Here are some of the more common DAX table functions you might use:

  • DISTINCTDISTINCT
  • VALUESVALUES
  • CROSSJOINCROSSJOIN
  • UNIONUNION
  • NATURALINNERJOINNATURALINNERJOIN
  • NATURALLEFTOUTERJOINNATURALLEFTOUTERJOIN
  • INTERSECTINTERSECT
  • CALENDARCALENDAR
  • CALENDARAUTOCALENDARAUTO

Bu işlevler ve tablo döndüren diğer DAX işlevleri hakkında bilgi için bkz. DAX İşlev Başvurusu.See the DAX Function Reference for these and other DAX functions that return tables.