Power BI Desktop'taki genel sorgu görevlerini gerçekleştirmePerform common query tasks in Power BI Desktop

Power BI Desktop'ın Power Query Düzenleyicisi penceresinde yaygın olarak kullanılan birkaç görev vardır.In the Power Query Editor window of Power BI Desktop, there are a handful of commonly used tasks. Bu makalede söz konusu görevler gösterilmiş ve ek bilgilere yönelik bağlantılar sağlanmıştır.This article demonstrates those common tasks and provides links for additional information.

Yaygın olarak kullanılan ve burada gösterilen sorgu görevleri şunlardır:The common query tasks demonstrated here are:

  • Verilere bağlanmaConnect to data
  • Verileri şekillendirme ve birleştirmeShape and combine data
  • Satırları gruplandırmaGroup rows
  • Sütunları özetlemePivot columns
  • Özel sütun oluşturmaCreate custom columns
  • Formülleri sorgulamaQuery formulas

Bu görevleri tamamlamak için birkaç veri bağlantısından yararlanacağız.We’ll use a few data connections to complete these tasks. Bu görevlere ilişkin adımları kendi başınıza uygulamak isterseniz ilgili verileri indirebilir veya verilere bağlanabilirsiniz.The data is available for you to download or connect to, in case you want to step through these tasks yourself.

İlk veri bağlantısı, indirebileceğiniz ve yerel olarak kaydedebileceğiniz bir Excel çalışma kitabıdır.The first data connection is an Excel workbook, which you can download and save locally. Diğeri ise, diğer Power BI Desktop makalelerinde de kullanılan bir Web kaynağıdır:The other is a Web resource that's also used in other Power BI Desktop articles:

https://www.bankrate.com/retirement/best-and-worst-states-for-retirement/

Yaygın sorgu görevleri bu veri kaynaklarından her ikisine de bağlanmak için gereken adımlarla başlar.Common query tasks begin at the steps necessary to connect to both of those data sources.

Verilere bağlanmaConnect to data

Power BI Desktop’taki verilere bağlanmak için Giriş’i ve ardından Veri Al’ı seçin.To connect to data in Power BI Desktop, select Home and then Get Data. Power BI Desktop, en sık kullanılan veri kaynaklarını içeren bir menü görüntüler.Power BI Desktop presents a menu with the most common data sources. Power BI Desktop'ta bağlanılabilen veri kaynaklarının tam listesi için, menünün sonunda yer alan Diğer öğesini seçin.For a complete list of data sources to which Power BI Desktop can connect, select More at the end of the menu. Daha fazla bilgi için bkz. Power BI Desktop'taki veri kaynakları.For more information, see Data sources in Power BI Desktop.

En Yaygın veri kaynakları menüsü, Veri Al düğmesi, Power BI Desktop

Başlangıç olarak Excel’i seçin, yukarıda adı geçen Excel çalışma kitabını belirtin ve ’ı seçin.To start, select Excel, specify the Excel workbook mentioned earlier, and then select Open. Siz tabloyu seçtikten sonra sorgu çalışma kitabını inceler ve ardından bulduğu verileri Gezgin iletişim kutusunda gösterir.Query inspects the workbook, then presents the data it found in the Navigator dialog box after you select a table.

Excel veri kaynağı, Gezgin iletişim kutusu, Veri Al, Power BI Desktop

Verileri Power BI Desktop'a yüklemeden önce Veri Dönüştürme’yi seçerek verileri düzenleyebilir, ayarlayabilir ve şekillendirebilirsiniz.You can select Transform Data to edit, adjust, or shape, the data before you load it into Power BI Desktop. Yüklemeden önce küçültmek istediğiniz büyük veri kümeleriyle çalışırken, düzenleme özellikle yararlı olur.Editing is especially useful when you work with large datasets that you want to pare down before loading.

Farklı türlerdeki verilere bağlanmak kolaydır.Connecting to different types of data is as easy. Ayrıca bir Web kaynağına da bağlanmak istiyorsunuz.You also want to connect to a Web resource. Veri Al > Tümü’nü seçin ve sonra da Diğer > Web > Bağlan’ı seçin.Choose Get Data > More, and then select Other > Web > Connect.

Web veri kaynağı, Veri Al iletişim kutusu, Power BI Desktop

Web sayfasının URL'sini girebileceğiniz Web'den iletişim kutusu görüntülenir.The From Web dialog box appears, where you can type in the URL of the Web page.

Web’den iletişim kutusu, Web veri kaynağı, Veri Al, Power BI Desktop

Tamam’ı seçin.Select OK. Daha önce olduğu gibi Power BI Desktop Web sayfası verilerini inceler ve Gezgin iletişim kutusunda önizleme seçeneklerini görüntüler.Like before, Power BI Desktop inspects the Web page data and shows preview options in the Navigator dialog box. Bir tablo seçtiğinizde, verilerin önizlemesi görüntülenir.When you select a table, it displays a preview of the data.

Diğer veri bağlantıları da benzer şekilde kurulur.Other data connections are similar. Bir veri bağlantısını gerçekleştirmek için kimlik doğrulaması gerekiyorsa Power BI Desktop, geçerli kimlik bilgilerini girmenizi ister.If authentication is required to make a data connection, Power BI Desktop prompts you for the appropriate credentials.

Power BI Desktop'ta verilere bağlanma işleminin adım adım gösterimi için bkz. Power BI Desktop'ta verilere bağlanma.For a step-by-step demonstration of connecting to data in Power BI Desktop, see Connect to data in Power BI Desktop.

Verileri şekillendirme ve birleştirmeShape and combine data

Verileri Power Query Düzenleyicisi ile kolayca şekillendirebilir ve birleştirebilirsiniz.You can easily shape and combine data with Power Query Editor. Bu bölümde, verileri nasıl şekillendirebileceğinize ilişkin birkaç örnek bulunur.This section includes a few examples of how you can shape data. Verileri şekillendirme ve birleştirme işlemlerinin eksiksiz bir gösterimi için bkz. Power BI Desktop'ta verileri şekillendirme ve birleştirme.For a more complete demonstration of shaping and combining data, see Shape and combine Data with Power BI Desktop.

Önceki bölümde iki veri kümesine bağlandınız: Excel çalışma kitabı ve Web kaynağı.In the previous section, you connected to two sets of data: an Excel workbook and a Web resource. Veriler Power Query Düzenleyicisi’ne yüklendikten sonra, burada gösterildiği gibi Sorgular bölmesindeki kullanılabilir sorgular arasından Web sayfası sorgusunu seçin:After the data is loaded in Power Query Editor, select the Web page query from the available queries in the Queries pane, as shown here:

Sorgular bölmesi, Power Query Düzenleyicisi, Power BI Desktop

Verileri şekillendirdiğinizde, bir veri kaynağını ihtiyaçlarınızı karşılayan bir düzene ve biçime dönüştürmüş olursunuz.When you shape data, you transform a data source into the form and format that meets your needs.

Power Querl Düzenleyicisi'ndeki şeritte ve bağlam menülerinde birçok komuta ulaşabilirsiniz.In Power Query Editor, many commands can be found in the ribbon, and in context menus. Örneğin bir sütuna sağ tıkladığınızda bağlam menüsü sütunu kaldırmanıza olanak tanır.For example, when you right-click a column, the context menu lets you remove the column. Ayrıca sütunu seçip şeritteki Giriş sekmesinde Sütunları Kaldır düğmesini de seçebilirsiniz.You may also select a column and then select the Remove Columns button from the Home tab in the ribbon.

Sütunları Kaldır komutu, Power Query Düzenleyicisi, Power BI Desktop

Bu sorguda verileri birçok başka yolla da şekillendirebilirsiniz.You can shape the data in many other ways in this query. Üstten ve alttan istediğiniz sayıda satırı kaldırabilirsiniz.You may remove any number of rows from the top or bottom. Ayrıca isterseniz sütun ekleyebilir, sütunları bölebilir, değerleri değiştirebilir veya başka şekillendirme görevleri gerçekleştirebilirsiniz.Or you may add columns, split columns, replace values, and do other shaping tasks. Bu özelliklerle Power Query Düzenleyicisi’ni istediğiniz verileri almaya yönlendirebilirsiniz.With these features, you can direct Power Query Editor to get the data how you want it.

Satırları gruplandırmaGroup rows

Power Query Düzenleyicisi'nde, birçok satırda bulunan değerleri tek bir değer olacak şekilde gruplandırabilirsiniz.In Power Query Editor, you can group the values from many rows into a single value. Bu özellik sunulan ürün sayısını, toplam satışları veya öğrenci sayısını özetlerken kullanışlı olabilir.This feature can be useful when summarizing the number of products offered, the total sales, or the count of students.

Bu örnekte bir eğitim kaydı veri kümesindeki satırları gruplandıracaksınız.In this example, you group rows in an education enrollment dataset. Veriler Excel çalışma kitabından alınmıştır.The data is from the Excel workbook. Yalnızca size gereken sütunları almak, tabloyu yeniden adlandırmak ve birkaç başka dönüştürme yapmak için Power Query Düzenleyicisi’nde şekillendirilmiştir.It's been shaped in Power Query Editor to get just the columns you need, rename the table, and make a few other transforms.

Şimdi her eyalette kaç Kurum olduğunu bulalım.Let’s find out how many Agencies each state has. (Kurumlar okul bölgeleri, bölgesel hizmet kuruluşları gibi diğer eğitim kurumları, vb. olabilir.) Agency ID - NCES Assigned [District] Latest available year sütununu ve sonra da şeritteki Dönüştür sekmesindeki veya Giriş sekmesindeki Gruplandır düğmesini seçin.(Agencies can include school districts, other education agencies such as regional service districts, and more.) Select the Agency ID - NCES Assigned [District] Latest available year column, then select the Group By button in the Transform tab or the Home tab of the ribbon. (Gruplandır düğmesi her iki sekmede de sağlanır.)(Group By is available in both tabs.)

Gruplandır iletişim kutusu, Power Query Düzenleyicisi, Power BI Desktop

Gruplandır iletişim kutusu görüntülenir.The Group By dialog box appears. Power Query Düzenleyicisi satırları gruplandırdığında, Gruplandır işleminden elde edilen sonuçları yerleştirdiği yeni bir sütun oluşturur.When Power Query Editor groups rows, it creates a new column into which it places the Group By results. Gruplandır işlemini aşağıda belirtilen yollarla ayarlayabilirsiniz:You can adjust the Group By operation in the following ways:

  1. Etiketsiz açılan liste, gruplandırılacak sütunu belirtir.The unlabeled dropdown list specifies the column to be grouped. Power Query Düzenleyicisi bu değer için varsayılan olarak seçili sütunu kullanır ama bunu tablodaki herhangi bir sütunla değiştirebilirsiniz.Power Query Editor defaults this value to the selected column, but you can change it to be any column in the table.
  2. Yeni sütun adı: Power Query Düzenleyicisi, gruplandırılmakta olan sütuna uyguladığı işlemi temel alarak yeni sütun için bir ad önerir.New column name: Power Query Editor suggests a name for the new column, based on the operation it applies to the column being grouped. Yine de yeni sütunu dilediğiniz gibi adlandırabilirsiniz.You can name the new column anything you want, though.
  3. İşlem: Power Query Düzenleyicisi’nin uygulayacağı işlemi, örneğin Toplam, Ortanca veya Farklı Satırların Sayımı işlemini seçebilirsiniz.Operation: You may choose the operation that Power Query Editor applies, such as Sum, Median, or Count Distinct Rows. Varsayılan değer Satırları Say işlemidir.The default value is Count Rows.
  4. Gruplama ekle ve Toplama ekle: Bu düğmelerin kullanılabilir olması için Gelişmiş seçeneğini belirtmeniz gerekir.Add grouping and Add aggregation: These buttons are available only if you select the Advanced option. Bu düğmeleri kullanarak tek işlemde birden çok sütunda gruplama işlemleri (Gruplandır eylemleri) yapabilir ve çeşitli toplamalar oluşturabilirsiniz.In a single operation, you can make grouping operations (Group By actions) on many columns and create several aggregations using these buttons. Bu iletişim kutusundaki seçimlerinize bağlı olarak Power Query Düzenleyicisi birden çok sütun üzerinde çalışan yeni bir sütun oluşturur.Based on your selections in this dialog box, Power Query Editor creates a new column that operates on multiple columns.

Bir Gruplandır işlemine daha fazla gruplanma veya toplama eklemek için Gruplama ekle veya Toplama ekle düğmesini seçin.Select Add grouping or Add aggregation to add more groupings or aggregations to a Group By operation. Gruplama veya toplamayı kaldırmak için satırın sağındaki üç nokta simgesini ( ... ) ve sonra da Sil’i seçin.To remove a grouping or aggregation, select the ellipsis icon (...) to the right of the row, and then Delete. Devam edin ve neler olduğunu görmek için varsayılan değerleri kullanarak Gruplandır işlemini deneyin.Go ahead and try the Group By operation using the default values to see what occurs.

Gruplandır iletişim kutusu, Power Query Düzenleyicisi, Power BI Desktop

Tamam’ı seçtiğimizde Sorgu Gruplandır işlemini yapar ve sonuçları döndürür.When you select OK, Query does the Group By operation and returns the results. Şuna bir bakın: Bugün Ohio, Illinois, Texas ve California eyaletlerinden her birinde binin üzerinde kurum var!Whew, look at that – Ohio, Illinois, Texas, and California now each have over a thousand agencies!

Sayı sütunu, Gruplandır işlemi, Power Query Düzenleyicisi, Power BI Desktop

Ayrıca Power Query Düzenleyicisi’yle istediğiniz zaman son şekillendirme işlemini kaldırabilirsiniz.And with Power Query Editor, you can always remove the last shaping operation. Sorgu Ayarları bölmesindeki Uygulanan Adımlar’ın altında, son tamamlanan adımın yanındaki X işaretini seçmeniz yeterli olur.In the Query Settings pane, under Applied Steps, just select the X next to the step recently completed. Bu nedenle devam edip denemeler yapabilirsiniz.So go ahead and experiment. Sonuçlardan memnun kalmazsanız Power Query Düzenleyicisi verilerinizi tam istediğiniz gibi şekillendirilene kadar adımı tekrarlayın.If you don’t like the results, redo the step until Power Query Editor shapes your data the way you want.

Sütunları özetlemePivot columns

Sütunları özetleyebilir ve sütundaki her benzersiz değer için toplanan değerler içeren bir tablo oluşturabilirsiniz.You can pivot columns and create a table that contains aggregated values for each unique value in a column. Örneğin, her ürün kategorisinde kaç farklı ürününüz olduğunu öğrenmek için hızla bunu gösteren bir tablo oluşturabilirsiniz.For example, to find out how many different products are in each product category, you can quickly create a table to do that.

Bir örneğe göz atalım.Let’s look at an example. Aşağıdaki Products_by_Categories tablosu, yalnızca benzersiz ürünleri (adına göre) ve ait oldukları kategoriyi gösterecek biçimde şekillendirilmiştir.The following Products_by_Categories table has been shaped to only show each unique product (by name), and which category each product falls under. Her kategorideki ürün sayısını gösteren yeni bir tablo (CategoryName sütununu temel alan) oluşturmak için, sütunu seçin ve ardından Dönüştür > Özet Sütun’ü seçin.To create a new table that shows a count of products for each category (based on the CategoryName column), select the column, then select Transform > Pivot Column.

Özet Sütun komutu, Power Query Düzenleyicisi, Power BI Desktop

Yeni sütunları oluşturmak için hangi sütunun değerlerinin kullanılacağını öğrenmenizi sağlayan Özet Sütun iletişim kutusu görüntülenir (1).The Pivot Column dialog box appears, letting you know which column’s values will be used to create new columns (1). (CategoryName sütun adının gösterilmesini istemiyorsanız, bu adı açılan listeden seçin.) Gelişmiş seçenekler’i (2) genişlettiğinizde, toplanan değerlere (3) uygulanacak işlevi seçebilirsiniz.(If the wanted column name of CategoryName isn't shown, select it from the dropdown list.) When you expand Advanced options (2), you can select the function that will be applied to the aggregated values (3).

Özet Sütun iletişim kutusu, Power Query Düzenleyicisi, Power BI Desktop

Tamam'ı seçtiğinizde Sorgu Özet Sütun iletişim kutusunda sağlanan dönüştürme yönergeleri doğrultusunda tabloyu görüntüler.When you select OK, Query displays the table according to the transform instructions provided in the Pivot Column dialog box.

Özet Sütun sonucu, Power Query Düzenleyicisi, Power BI Desktop

Özel sütun oluşturmaCreate custom columns

Power Query Düzenleyicisi’nde tablonuzdaki birden çok sütun üzerinde çalışan özel formüller oluşturabilirsiniz.In Power Query Editor, you can create custom formulas that operate on multiple columns in your table. Ardından bu tür formüllerin sonuçlarını yeni bir (özel) sütuna yerleştirebilirsiniz.Then you may place the results of such formulas into a new (custom) column. Power Query Düzenleyicisi sayesinde özel sütunları kolayca oluşturabilirsiniz.Power Query Editor makes it easy to create custom columns.

Power Query Düzenleyicisi’nde Excel çalışma kitabı verileriyle, şeritteki Sütun Ekle sekmesine gidin ve Özel Sütun’u seçin.With the Excel workbook data in Power Query Editor, go to the Add Column tab on the ribbon, and then select Custom Column.

Özel Sütun Ekle komutu, Power Query Düzenleyicisi, Power BI Desktop

Aşağıdaki iletişim kutusu görüntülenir.The following dialog box appears. Bu örnekte, English Language Learners (ELL) kategorisindeki toplam öğrenci yüzdesini hesaplayan, Percent ELL adında özel bir sütun oluşturun.In this example, create a custom column called Percent ELL that calculates the percentage of total students that are English Language Learners (ELL).

Özel Sütun iletişim kutusu, Power Query Düzenleyicisi, Power BI Desktop

Aynı Power Query Düzenleyicisi’ndeki diğer uygulanan adımlarda olduğu gibi, yeni özel sütun aradığınız verileri sağlamazsa adımı silebilirsiniz.As with any other applied step in Power Query Editor, if the new custom column doesn’t provide the data you’re looking for, you can delete the step. Sorgu Ayarları bölmesindeki Uygulanan Adımlar’ın altında, Özel Eklendi adımının yanındaki X işaretini seçmeniz yeterli olur.In the Query Settings pane, under Applied Steps, just select the X next to the Added Custom step.

Uygulanan adımlar, Sorgu Ayarları bölmesi, Power Query Düzenleyicisi, Power BI Desktop

Formülleri sorgulamaQuery formulas

Power Query Düzenleyicisi’nin oluşturduğu adımları düzenleyebilirsiniz.You can edit the steps that Power Query Editor generates. Ayrıca verilerinize bağlanmanıza ve bunları daha hassas şekillendirmenize olanak tanıyan özel formüller de oluşturabilirsiniz.You can also create custom formulas, which let you connect to and shape your data more precisely. Power Query Düzenleyicisi söz konusu veriler üzerinde her işlem gerçekleştirdiğinde, eylemle ilişkilendirilen formül de formül çubuğunda görüntülenir.Whenever Power Query Editor does an action on data, the formula associated with the action is displayed in the formula bar. Formül çubuğunu görüntülemek için şeridin Görünüm sekmesine gidin ve Formül Çubuğu’nu seçin.To view the formula bar, go to the View tab of the ribbon, and then select Formula Bar.

Formül Çubuğu seçeneği, Power Query Düzenleyicisi, Power BI Desktop

Power Query Düzenleyicisi, her sorgu için uygulanan tüm adımları, görüntüleyebileceğiniz veya değiştirebileceğiniz bir metin olarak saklar.Power Query Editor keeps all applied steps for each query as text that you can view or modify. Gelişmiş Düzenleyici’yi kullanarak herhangi bir sorgunun metnini görüntüleyebilir veya değiştirebilirsiniz.You can view or modify the text for any query using the Advanced Editor. Görünüm’ü ve ardından Gelişmiş Düzenleyici’yi seçmeniz yeterlidir.Just select View and then Advanced Editor.

Gelişmiş Düzenleyici komutu, Power Query Düzenleyicisi, Power BI Desktop

Görüntülenen USA_StudentEnrollment sorgusuyla ilişkili sorgu adımlarını içeren Gelişmiş Düzenleyici'nin görünümü aşağıda verilmiştir.Here's a look at the Advanced Editor, with the query steps associated with the USA_StudentEnrollment query displayed. Bu adımlar, sıklıkla M olarak da adlandırılan Power Query Formül Dili ile oluşturulmuştur. Daha fazla bilgi için bkz. Power Query formülleri hakkında bilgi edinin.These steps are created in the Power Query Formula Language, often referred to as M. For more information, see Learn about Power Query formulas. Yalnızca dil belirtimini görüntülemek için bkz. Power Query M dili belirtimi.To view the language specification itself, see Power Query M language specification.

Gelişmiş Düzenleyici iletişim kutusu, Power Query Düzenleyicisi, Power BI Desktop

Power BI Desktop, kapsamlı bir formül kategorisi kümesi sunar.Power BI Desktop provides an extensive set of formula categories. Daha fazla bilgi ve tüm Power Query Düzenleyicisi formüllerine ilişkin eksiksiz bir başvuru için bkz. Power Query M işlevi başvurusu sayfasını ziyaret edin.For more information, and a complete reference of all Power Query Editor formulas, see Power Query M function reference.

Sonraki adımlarNext steps

Power BI Desktop ile her şeyi yapabilirsiniz.You can do all sorts of things with Power BI Desktop. Özellikler hakkında daha fazla bilgi edinmek için aşağıdaki kaynaklara bakın:For more information on its capabilities, see the following resources: