Power BI Desktop'ta tarih tabloları ayarlama ve kullanmaSet and use date tables in Power BI Desktop

Arka planda çalışan Power BI Desktop, tarihleri temsil eden otomatik olarak tanımlar ve sonra sizin adınıza modeliniz için tarih hiyerarşileri ve başka destekleyici meta veriler oluşturur.Power BI Desktop works behind the scenes to automatically identify columns that represent dates, and then creates date hierarchies and other enabling metadata for your model, on your behalf. Bu yerleşik hiyerarşileri daha sonra görseller, tablolar, hızlı ölçümler ve dilimleyiciler gibi rapor özellikleri oluştururken kullanabilirsiniz.You can then use those built-in hierarchies when creating report features like visuals, tables, quick measures, slicers, and so on. Bunun için Power BI Desktop, sizin adınıza daha sonra raporlarınız ve DAX ifadeleriniz için kullanabileceğiniz gizli tablolar oluşturur.Power BI Desktop does this by creating hidden tables on your behalf, which you can then use for your reports and DAX expressions.

Bu otomatik davranış hakkında daha fazla bilgi için Power BI Desktop'ta otomatik tarih/saat makalesini okuyun.For more information about this automatic behavior, read the Auto date/time in Power BI Desktop article.

Çoğu veri analisti kendi tarih tablolarını oluşturmayı tercih eder ve bunda bir sakınca yoktur.Many data analysts prefer to create their own date tables, which is fine. Power BI Desktop’ta modelinizin tarih tablosu olarak kullanmasını istediğiniz tabloyu belirtebilir ve ardından bu tablonun tarih verilerini kullanan tarihle ilgili görseller, tablolar, hızlı ölçümler, vb. oluşturabilirsiniz.In Power BI Desktop, you can specify the table you want your model to use as its date table, and subsequently create date-related visuals, tables, quick measures, and so on, using that table's date data. Kendi tarih tablonuzu belirtiyorsanız modelinizde oluşturulan tarih hiyerarşileri sizin denetiminizdedir ve bunları modelinizin veri tablosunu kullanan hızlı ölçümlerde ve diğer işlemlerde kullanırsınız.When you specify your own date table, you control the date hierarchies created in your model, and use them in quick measures and other operations that use your model's date table.

“Tarih tablosu olarak işaretle” iletişim kutusunu gösteren Power BI Desktop’ın ekran görüntüsü.

Kendi tarih tablonuzu ayarlamaSetting your own date table

Tarih tablosu ayarlamak için Alanlar bölmesinde tarih tablosu olarak kullanmak istediğiniz tabloyu seçin, sonra tabloya sağ tıklayıp aşağıdaki resimde gösterildiği gibi açılan menüden Tarih tablosu olarak işaretle > Tarih tablosu olarak işaretle’yi seçin.To set a date table select the table you want to use as a date table in the Fields pane, then right-click the table and select Mark as date table > Mark as date table in the menu that appears, as shown in the following image.

Alanlar bölmesinde “Tarih tablosu olarak işaretle” filtre seçeneklerini gösteren Power BI Desktop’ın ekran görüntüsü.

Ayrıca, tabloyu seçip burada gösterildiği gibi Modelleme şeridinden Tarih Tablosu Olarak İşaretle’yi de seçebilirsiniz.You can also select the table and then select Mark as Date Table from the Modeling ribbon, shown here.

“Tarih tablosu olarak işaretle” düğmesini ve seçenekler filtresini gösteren Power BI Desktop’ın ekran görüntüsü.

Kendi tarih tablonuzu belirttiğinizde, Power BI Desktop tarafından bu sütun ve sütundaki veriler üzerinde verilere ilişkin aşağıdaki doğrulamalar gerçekleştirilir:When you specify your own date table, Power BI Desktop performs the following validations of that column and its data, to ensure that the data:

 • benzersiz değerler içeriyorcontains unique values
 • null değer içermiyorcontains no null values
 • ardışık tarih değerleri (baştan sona) içeriyorcontains contiguous date values (from beginning to end)
 • Tarih/Zaman veri türündeyse her değerde aynı zaman damgasına sahipif it is a Date/Time data type, it has the same timestamp across each value

Kendi tarih tablonuzu oluşturmanız için ikisi de makul olan iki olası senaryo vardır:There are two likely scenarios for creating your own date table, either of which is a reasonable approach:

 • İlk senaryo, kurallı veya temel bir tarih tablosu ve hiyerarşisi kullandığınız durumdur.The first scenario is when you use a canonical, or basic date table and hierarchy. Bu, verilerinizde daha önce tarih tablosu için açıklanan doğrulama ölçütlerini karşılayan bir tablodur.This is a table in your data that meets the previously described validation criteria for a date table.

 • İkinci senaryo, örneğin tarih tablonuz olarak kullanmak istediğiniz bir dim date alanına sahip olan bir Analysis Services tablosu kullandığınız durumlardır.The second scenario is where you use a table from Analysis Services, for example, with a dim date field that you want to use as your date table.

Bir tarih tablosu belirttiğinizde, bu tablodaki hangi sütunun tarih sütunu olduğunu seçebilirsiniz.Once you specify a date table, you can select which column in that table is the date column. Hangi sütunun kullanılacağını Alanlar bölmesinde tabloyu seçip tabloya sağ tıkladıktan sonra Tarih tablosu olarak işaretle > Tarih tablosu ayarları’nı seçerek belirtebilirsiniz.You can specify which column to use by selecting the table in the Fields pane, then right-click the table and select Mark as date table > Date table settings. Aşağıdaki pencere görünür ve buradaki açılan kutudan tarih olarak kullanılacak sütunu seçebilirsiniz.The following window appears, where you can select the column to use as the date table from the drop-down box.

Önemli bir notun yer aldığı “Tarih tablosu olarak işaretle” iletişim kutusunu gösteren Power BI Desktop’ın ekran görüntüsü.

Kendi tarih tablonuzu belirttiğinizde, Power BI Desktop’ın normalde modelinizde yerleşik olarak sunacağı hiyerarşilerin sizin adınıza otomatik olarak oluşturulmadığına dikkat edin.It's important to note that when you specify your own date table, Power BI Desktop does not auto-create the hierarchies that it would otherwise build into your model on your behalf. Daha sonra tarih tablonuzun seçimini kaldırırsanız (ve artık el ile ayarlanmış bir tablonuz olmazsa) Power BI Desktop tablodaki tarih sütunları için sizin adınıza otomatik olarak oluşturulan yerleşik veri tablolarını yeniden oluşturur.If you later deselect your date table (and no longer have a manually set date table), Power BI Desktop recreates the automatically created built-in date tables for you, for the date columns in the table.

Unutulmaması gereken bir başka nokta, bir tabloyu tarih tablosu olarak işaretlediğinizde Power BI Desktop’ın oluşturduğu yerleşik (otomatik olarak oluşturulan) tarih tablosu kaldırılacağı ve daha önce bu yerleşik tabloları temel alarak oluşturduğunuz görsellerin veya DAX ifadelerinin artık düzgün çalışmayacağıdır.Also important to note is that when you mark a table as a date table, the built-in (automatically created) date table that Power BI Desktop created is removed, and any visuals or DAX expressions you previously created based on those built-in tables will no longer work properly.

Tarih tablonuzu uygun veri türü olarak işaretlemeMarking your date table as the appropriate data type

Kendi tarih tablonuzu belirttiğinizde, veri türünün düzgün ayarlandığından emin olmanız gerekir.When you specify your own date table, you need to make sure the data type is properly set. Veri türü’nü Tarih/Saat veya Tarih olarak ayarlamanız gerekir.You want to set the Data type to Date/Time or Date. Bunun için aşağıdaki adımları uygulayın:Take the following steps to do so:

 1. Alanlar bölmesinden tarih tablonuzu seçin, gerekirse genişletin ve sonra tarih olarak kullanılacak sütunu seçin.Select your date table from the Fields pane, expand it if necessary, and then select the column to be used as the date.

  Alanlar bölmesindeki Tarih filtresini gösteren Power BI Desktop’ın ekran görüntüsü.

 2. modelleme sekmesinde, Veri türü: seçeneğini belirleyin ve kullanılabilir veri türlerini göstermek için açılan oka tıklayın.On the Modeling tab, select Data type: and then click the drop-down arrow to show available data types.

  Veri Türü filtresinin seçili olduğu Modelleme sekmesini gösteren Power BI Desktop’ın ekran görüntüsü.

 3. Sütununuz için veri türünü belirtin.Specify the data type for your column.

Sonraki adımlarNext steps

Bu makaleyle ilgili daha fazla bilgi için aşağıdaki kaynaklara bakın:For more information related to this article, check out the following resources: