Yaygın hesaplamalar için hızlı ölçüler özelliğini kullanmaUse quick measures for common calculations

Yaygın ve güçlü hesaplamaları hızla ve kolayca yapabilmek için hızlı ölçüleri kullanabilirsiniz.You can use quick measures to quickly and easily perform common, powerful calculations. Hızlı ölçü arka planda bir dizi Veri Çözümleme İfadeleri (DAX) komutu çalıştırır, sonra da raporunuzda kullanabilmeniz için sonuçları size sunar.A quick measure runs a set of Data Analysis Expressions (DAX) commands behind the scenes, then presents the results for you to use in your report. DAX formülü yazmanız gerekmez; iletişim kutusunda sağladığınız giriş temelinde bu sizin yerinize yazılır.You don't have to write the DAX, it's done for you based on input you provide in a dialog box. Kullanılabilen çok sayıda hesaplama kategorisi ve her hesaplamayı gereksinimlerinize uyacak şekilde değiştirmenin çeşitli yöntemleri vardır.There are many available categories of calculations and ways to modify each calculation to fit your needs. Belki de en iyisi hızlı ölçü tarafından yürütülen DAX’ı görebilmeniz ve kendi DAX bilginizi hemen kullanmaya başlayabilmeniz veya genişletebilmenizdir.Perhaps best of all, you can see the DAX that's executed by the quick measure and jump-start or expand your own DAX knowledge.

Hızlı ölçü oluşturmaCreate a quick measure

Power BI Desktop'ta hızlı ölçü oluşturmak için sağ tıklayın veya Alanlar bölmesindeki öğelerden birinin yanında yer alan ... üç noktayı seçin ve ardından görüntülenen menüde Yeni hızlı ölçü'yü seçin.To create a quick measure in Power BI Desktop, right-click or select the ellipsis ... next to any item in the Fields pane, and select New quick measure from the menu that appears.

Yeni hızlı ölçü'yü seçme

Ayrıca mevcut görsel için Değerler kutusunda yer alan herhangi bir değerin yanındaki aşağı oka sağ tıklayabilir veya bu oku seçebilir ve ardından menüde Yeni hızlı ölçü'yü seçebilirsiniz.You can also right-click or select the drop-down arrow next to any value in the Values well for an existing visual, and select New quick measure from the menu.

Yeni hızlı ölçü'yü seçtiğinizde Hızlı ölçüler penceresi görüntülenir; istediğiniz hesaplamayı ve bu hesaplamanın çalıştırılacağı alanları seçmeniz sağlanır.When you select New quick measure, the Quick measures window appears, letting you select the calculation you want and the fields to run the calculation against.

Uzun bir kullanılabilir hızlı ölçüle listesi görmek için Hesaplama seçin alanını seçin.Select the Select a calculation field to see a long list of available quick measures.

Kullanılabilir hızlı ölçü hesaplamaları

Hesaplamalarıyla birlikte beş hızlı ölçü hesaplama türü şunlardır:The five quick measure calculation types, with their calculations, are:

 • Kategori başına toplamAggregate per category
  • Kategori başına ortalamaAverage per category
  • Kategori başına varyansVariance per category
  • Kategori başına maksMax per category
  • Kategori başına minMin per category
  • Kategori başına ağırlıklı ortalamaWeighted average per category
 • FiltrelerFilters
  • Filtrelenen değerFiltered value
  • Filtrelenen değerden farkıDifference from filtered value
  • Filtrelenen değerden yüzde farkıPercentage difference from filtered value
  • Yeni müşterilerden satışlarSales from new customers
 • Akıllı zaman gösterimiTime intelligence
  • Yılın başından bu yana toplamYear-to-date total
  • Çeyrek başından bu yana toplamQuarter-to-date total
  • Ayın başından bu yana toplamMonth-to-date total
  • Yıldan yıla değişimYear-over-year change
  • Çeyrekten çeyreğe değişimQuarter-over-quarter change
  • Aydan aya değişimMonth-over-month change
  • Hareketli ortalamaRolling average
 • ToplamlarTotals
  • Değişen toplamRunning total
  • Kategori toplamı (filtreler uygulandı)Total for category (filters applied)
  • Kategori toplamı (filtreler uygulanmadı)Total for category (filters not applied)
 • Matematiksel işlemlerMathematical operations
  • ToplamaAddition
  • ÇıkarmaSubtraction
  • ÇarpmaMultiplication
  • BölmeDivision
  • Yüzde farkıPercentage difference
  • Bağıntı katsayısıCorrelation coefficient
 • MetinText
  • Yıldız derecelendirmesiStar rating
  • Birleştirilmiş değer listesiConcatenated list of values

Görmek istediğiniz yeni hızlı ölçüler ve temel DAX formülleri konusundaki fikirlerinizi ve dikkate alınmasını istediğiniz diğer hızlı ölçü fikirlerini göndermek için bu makalenin sonuna bakın.To submit your ideas about new quick measures you'd like to see, underlying DAX formulas, or other quick measures ideas for consideration, see the end of this article.

Not

SQL Server Analysis Services (SSAS) canlı bağlantıları söz konusu olduğunda bazı hızlı ölçüler kullanılabilir.When using SQL Server Analysis Services (SSAS) live connections, some quick measures are available. Power BI Desktop yalnızca bağlandığınız SSAS sürümü için desteklenen hızlı ölçümleri görüntüler.Power BI Desktop displays only the quick measures that are supported for the version of SSAS you're connecting to. SSAS canlı veri kaynağına bağlandığınızda belirli hızlı ölçüleri listede görmemenizin nedeni, bağlandığınız SSAS sürümünün söz konusu hızlı ölçüleri uygulamak için kullanılan DAX komutlarını desteklememesidir.If you're connected to a SSAS live data source and don't see certain quick measures in the list, it's because the SSAS version you're connected to doesn't support the DAX commands used to implement those quick measures.

Hızlı ölçünüz için istediğiniz hesaplamaları ve alanları seçtikten sonra Tamam'ı seçin.After you select the calculations and fields you want for your quick measure, select OK. Alanlar bölmesinde yeni hızlı ölçü görüntülenir ve temel DAX formülü de formül çubuğunda yer alır.The new quick measure appears in the Fields pane, and the underlying DAX formula appears in the formula bar.

Hızlı ölçü örneğiQuick measure example

Şimdi de hızlı ölçüyü iş başında görelim.Let's take a look at a quick measure in action.

Aşağıdaki matris görselinde, çeşitli ürünlerin satış tablosu gösterilir.The following matrix visual shows a sales table for various products. Bu, her kategori için toplam satışları içeren temel bir tablodur.It's a basic table that includes the sales totals for each category.

Satış tablosunu gösteren matris görseli

Matris görseli seçili durumdayken Değerler kutusunda yer alan TotalSales öğesinin yanındaki aşağı açılan oku seçin ve sonra da Yeni hızlı ölçü'yü seçin.With the matrix visual selected, select the drop-down arrow next to TotalSales in the Values well, and select New quick measure.

Hızlı ölçüler penceresindeki Hesaplama'nın altında Kategori başına ortalama'yı seçin.In the Quick measures window, under Calculation, select Average per category.

Average Unit Price öğesini Alanlar bölmesinden Taban değer alanına sürükleyin.Drag Average Unit Price from the Fields pane into the Base value field. Kategori alanındaki Kategori'yi olduğu gibi bırakın ve Tamam'ı seçin.Leave Category in the Category field, and select OK.

Alanlar bölmesindeki Filtreler seçeneğini gösteren Power BI Desktop’ın ekran görüntüsü.

Tamam'ı seçtiğinizde bazı ilginç şeyler olur.When you select OK, several interesting things happen.

Görselde, formül çubuğunda ve Alanlar listesinde yeni hızlı ölçü

 1. Matris görselinde hesaplanan Average Unit Price average per Category (Kategoriye Göre Ortalama Birim Fiyatı) değerlerini gösteren yeni bir sütun vardır.The matrix visual has a new column that shows the calculated Average Unit Price average per Category.

 2. Yeni hızlı ölçünün DAX formülü formül çubuğunda gösterilir.The DAX formula for the new quick measure appears in the formula bar. DAX formülü hakkında daha fazla bilgi edinmek için sonraki bölüme bakın.See the next section for more about the DAX formula.

 3. Yeni hızlı ölçü Alanlar bölmesinde seçili olarak gösterilir ve vurgulanır.The new quick measure appears selected and highlighted in the Fields pane.

Yeni hızlı ölçü yalnızca kendisi için oluşturduğunuz görselde değil rapordaki tüm görsellerde kullanılabilir.The new quick measure is available to any visual in the report, not just the visual you created it for. Aşağıdaki resimde yeni hızlı ölçü alanı kullanılarak oluşturulan hızlı bir sütun grafik görseli gösterilir.The following image shows a quick column chart visual created by using the new quick measure field.

Hızlı ölçü alanını temel alan yeni çubuk grafik görseli

Hızlı ölçüleri kullanarak DAX hakkında bilgi edinmeLearn DAX by using quick measures

Hızlı ölçülerin ölçüyü gerçekleştiren DAX formülünü göstermesi bunların büyük bir avantajıdır.A great advantage of quick measures is that they show you the DAX formula that implements the measure. Alanlar bölmesinde hızlı ölçüyü seçtiğinizde, Power BI'ın ölçüyü gerçekleştirmek için oluşturduğu DAX formülünün yer aldığı Formül çubuğu görüntülenir.When you select a quick measure in the Fields pane, the Formula bar appears, showing the DAX formula that Power BI created to implement the measure.

Formül çubuğunda hızlı ölçü formülü

Formül çubuğunda yalnızca ölçünün arkasındaki formül gösterilmekle kalmaz, belki de daha önemlisi hızlı ölçülere temel oluşturan DAX formüllerinin nasıl oluşturulduğu da gösterilir.The formula bar not only shows you the formula behind the measure, but perhaps more importantly, lets you see how to create the DAX formulas underlying quick measures.

Yıldan yıla hesaplaması yapmanız gerektiğini ancak DAX formülünü nasıl yapılandırmanız gerektiğini bilmediğinizi (veya nereden başlayacağınız konusunda bir fikriniz olmadığını) düşünün.Imagine you need to do a year-over-year calculation, but you're not sure how to structure the DAX formula, or you have no idea where to start. Ne yapacağınızı düşünmek yerine Yıldan yıla değişim hesaplamasını kullanarak bir hızlı ölçü oluşturup bunun görselinizde nasıl göründüğüne ve DAX formülünün nasıl çalıştığına bakabilirsiniz.Instead of banging your head on the desk, you can create a quick measure using the Year-over-year change calculation, and see how it appears in your visual and how the DAX formula works. Ardından doğrudan DAX formülünde değişiklik yapabilir veya ihtiyaçlarınızla beklentilerinizi karşılayan benzer bir ölçü oluşturabilirsiniz.Then you can either make changes directly to the DAX formula, or create a similar measure that meets your needs and expectations. Bu özellik, nasıl yapılır sorularınıza sadece birkaç tıklamayla hemen yanıt veren hızlı bir öğretmene sahip olmak gibidir.It's like having a teacher that immediately responds to what-if questions you ask with a few clicks.

Hoşunuza gitmezse, istediğiniz zaman hızlı ölçümleri modelinizden silebilirsiniz.You can always delete quick measures from your model if you don't like them. Bu işlem sağ tıklayıp ölçünün yanındaki ... simgesini seçmek ve Sil seçeneğini belirtmek kadar kolaydır.That's as easy as right-clicking or selecting the ... next to the measure and selecting Delete. Ayrıca menüde Yeniden Adlandır'ı seçerek hızlı ölçüyü dilediğiniz gibi yeniden adlandırabilirsiniz.You can also rename a quick measure whatever you like by selecting Rename from the menu.

Hızlı ölçüyü silme veya yeniden adlandırma

Sınırlamalar ve önemli noktalarLimitations and considerations

Dikkat etmeniz gereken bazı sınırlamalar ve önemli noktalar vardır.There are a few limitations and considerations to keep in mind.

 • Alanlar bölmesine eklenmiş olan hızlı ölçüleri rapordaki herhangi bir görselde kullanabilirsiniz.You can use quick measures added to the Fields pane with any visual in the report.
 • Dilediğiniz zaman Alanlar listesinde hızlı ölçüyü seçip formül çubuğunda yer alan formüle bakarak, hızlı ölçüyle ilişkilendirilmiş DAX formülünü görebilirsiniz.You can always see the DAX associated with a quick measure by selecting the measure in the Fields list and looking at the formula in the formula bar.
 • Hızlı ölçülerin kullanılabilmesi için modeli değiştirebiliyor olmanız gerekir.Quick measures are only available if you can modify the model. Bazı Canlı bağlantılarla çalışırken bu durum söz konusu değildir.That isn't the case when you're working with some Live connections. Daha önce açıklandığı gibi SSAS tablosal canlı bağlantılar desteklenir.SSAS tabular live connections are supported, as previously described.
 • DirectQuery modunda çalışırken, akıllı zaman gösterimi hızlı ölçümleri oluşturamazsınız.You can't create time intelligence quick measures when working in DirectQuery mode. Bu hızlı ölçülerde kullanılan DAX işlevleri, veri kaynağınıza gönderilen T-SQL deyimlerine çevrildiğinde performansı etkiler.The DAX functions used in these quick measures have performance implications when translated into the T-SQL statements that are sent to your data source.

Önemli

Hızlı ölçülere yönelik DAX deyimlerinde bağımsız değişken ayırıcıları olarak yalnızca virgül kullanılır.DAX statements for quick measures use only commas for argument separators. Power BI Desktop sürümünüz, ondalık ayırıcı olarak virgülü kullanan bir dildeyse hızlı ölçüler düzgün çalışmaz.If your version of Power BI Desktop is in a language that uses commas as decimal separators, quick measures will not work properly.

Akıllı zaman gösterimi ve hızlı ölçülerTime intelligence and quick measures

Akıllı zaman gösterimi hızlı ölçüleriyle kendi özel tarih tablolarınızı kullanabilirsiniz.You can use your own custom date tables with time intelligence quick measures. Dış tablosal model kullanıyorsanız, Akıllı zaman gösterimiyle kullanmak için Tarih Tablosu Olarak İşaretle seçeneğini belirtme başlığı altında açıklandığı gibi, modelin ne zaman oluşturulduğundan ve ilgili tablodaki birincil tarih sütununun tarih tablosu olarak işaretlendiğinden emin olun.If you're using an external tabular model, make sure that when the model was built, the primary date column in the table was marked as a date table, as described in Specify Mark as Date Table for use with time-intelligence. Kendi tarih tablonuzu içeri aktarıyorsanız, Power BI Desktop'ta tarih tablolarını ayarlama ve kullanma başlığı altında açıklandığı gibi bunu bir tarih tablosu olarak işaretlediğinizden emin olun.If you're importing your own date table, make sure to mark it as a date table, as described in Set and use date tables in Power BI Desktop.

Ek bilgi ve örneklerAdditional information and examples

Hızlı ölçü ile ilgili henüz sunulmamış bir fikriniz mi var?Have an idea for a quick measure that isn't already provided? Harika!Great! Power BI Fikirleri sayfasını gözden geçirin, hızlı ölçülerle ilgili olarak Power BI Desktop'ta görmek istediğiniz fikirlerinizi ve DAX formüllerini gönderin.Check out the Power BI Ideas page, and submit your ideas and DAX formulas for quick measures you'd like to see in Power BI Desktop. Gelecekteki sürümlerden birinde bunları hızlı ölçüler listesine eklemeyi göz önünde bulunduracağız.We'll consider adding them to the quick measures list in a future release.