Öğretici: Power BI Desktop'ta, hesaplanmış sütun oluşturmaTutorial: Create calculated columns in Power BI Desktop

Bazen çözümlediğiniz veriler, istediğiniz sonuçlar için ihtiyaç duyduğunuz bir alanı içermeyebilir.Sometimes the data you’re analyzing doesn’t contain a particular field you need to get the results you’re after. Hesaplanmış sütunlar bunun için vardır.This is where calculated columns come in. Hesaplanmış sütunlar bir sütunun değerlerini tanımlamak, birkaç farklı sütundan metin değerlerini bir araya getirmek veya diğer değerlerden bir sayısal değer hesaplamak gibi her türlü işlem için Veri Çözümleme İfadeleri (DAX) formüllerini kullanır.Calculated columns use Data Analysis Expressions (DAX) formulas to define a column’s values, anything from putting together text values from a couple of different columns to calculating a numeric value from other values. Örneğin, verilerinizde City ve State alanları var ancak "Miami, FL" gibi her iki alanı da içeren tek bir Location alanınızın olmasını istiyorsunuz.For example, let’s say your data has City and State fields, but you want a single Location field that has both, like "Miami, FL". Bu tam olarak hesaplanmış sütunların işidir.This is precisely what calculated columns are for.

Hesaplanmış sütunlar, DAX formüllerini temel almaları açısından ölçülere benzer ancak kullanımları birbirinden farklıdır.Calculated columns are similar to measures in that both are based on DAX formulas, but they differ in how they are used. Ölçüler genellikle diğer alanlara göre sonuçları hesaplamak için bir görselleştirmenin Değerler alanında kullanılır.You often use measures in a visualization's Values area, to calculate results based on other fields. Hesaplanmış sütunlar ise görselleştirmelerin satır, eksen, açıklama ve grup alanlarındaki yeni Alanlar olarak kullanılır.You use calculated columns as new Fields in the rows, axes, legends, and group areas of visualizations.

Bu öğretici, bazı hesaplanmış sütunları anlayıp oluşturmanız ve Power BI Desktop'taki rapor görselleştirmelerinde kullanmanız konusunda size yol gösterecektir.This tutorial will guide you through understanding and creating some calculated columns and using them in report visualizations in Power BI Desktop.

ÖnkoşullarPrerequisites

 • Bu öğretici, Power BI Desktop’ı daha gelişmiş modeller oluşturmak için kullanmaya alışmış Power BI kullanıcılarına yöneliktir.This tutorial is intended for Power BI users already familiar with using Power BI Desktop to create more advanced models. Verileri içeri aktarmak, birden fazla ilgili tablo ile çalışmak ve Rapor tuvaline alanlar eklemek için Veri Alma ve Power Query Düzenleyicisi’ni nasıl kullanacağınızı zaten biliyor olmanız gerekir.You should already know how to use Get Data and the Power Query Editor to import data, work with multiple related tables, and add fields to the Report canvas. Power BI Desktop'a yeni başladıysanız Power BI Desktop ile çalışmaya başlama makalesine mutlaka göz atın.If you’re new to Power BI Desktop, be sure to check out Getting Started with Power BI Desktop.

 • Bu öğreticide, Power BI Desktop’ta kendi ölçülerinizi oluşturma öğreticisi için kullanılan örneğin aynısı, yani Power BI Desktop için Contoso Satış Örneği kullanılır.The tutorial uses the Contoso Sales Sample for Power BI Desktop, the same sample used for the Create your own measures in Power BI Desktop tutorial. Contoso, Inc adlı kurgusal şirketin bu satış verileri bir veritabanından içeri aktarıldığı için veri kaynağına bağlanamazsınız veya verileri Power Query Düzenleyicisi'nde görüntüleyemezsiniz.This sales data from the fictitious company Contoso, Inc. was imported from a database, so you won’t be able to connect to the data source or view it in the Power Query Editor. Dosyayı indirip bilgisayarınıza ayıklayın ve sonra Power BI Desktop’ta açın.Download and extract the file on your own computer, and then open it in Power BI Desktop.

Satış Raporunuzda ürün kategorilerini ve alt kategorilerini "Cell phones – Accessories", "Cell phones – Smartphones & PDAs" gibi tek değerler halinde görüntülemek istiyorsunuz.In your Sales Report, you want to display product categories and subcategories as single values, like "Cell phones – Accessories", "Cell phones – Smartphones & PDAs", and so on. Alanlar listesinde size bu verileri sağlayan bir alan yoktur ancak her biri kendi tablosunda bulunan bir ProductCategory alanı ve bir ProductSubcategory alanı mevcuttur.There's no field in the Fields list that gives you that data, but there is a ProductCategory field and a ProductSubcategory field, each in its own table. Bu iki sütundaki değerleri birleştiren bir hesaplanmış sütun oluşturabilirsiniz.You can create a calculated column that combines values from these two columns. DAX formülleri, var olan farklı tabloların birbiri arasındaki ilişkiler dahil olmak üzere elinizdeki modelin tam gücünden yararlanabilir.DAX formulas can leverage the full power of the model you already have, including relationships between different tables that already exist.

Alanlar listesindeki sütunlar

 1. ProductSubcategory tablosunda yeni bir sütun oluşturmak için Alanlar bölmesinde ProductSubcategory öğesinin yanındaki ... simgesine tıklayıp açılan menüden Yeni sütun'u seçin.To create your new column in the ProductSubcategory table, right-click or select the ellipsis ... next to ProductSubcategory in the Fields pane, and select New column from the menu.

  Yeni Sütun

  Yeni sütun'u seçtiğinizde Rapor tuvalinin üst kısmında Formül çubuğu görüntülenir. Burada sütununuzu yeniden adlandırabilir ve bir DAX formülü girebilirsiniz.When you select New column, the Formula bar appears along the top of the Report canvas, ready for you to name your column and enter a DAX formula.

  Formül çubuğu

 2. Varsayılan olarak, yeni bir hesaplanmış sütunun adı Sütun olur.By default, a new calculated column is named Column. Sütunu yeniden adlandırmazsanız ek olarak oluşturulacak sütunlar Sütun 2, Sütun 3 ve benzeri şekilde adlandırılır.If you don’t rename it, additional new columns will be named Column 2, Column 3, and so on. Sütununuzun daha iyi ayırt edilebilir olmasını istiyorsunuz. Bu nedenle, Sütun adı formül çubuğunda zaten vurgulandığı için ProductFullCategory yazarak yeniden adlandırın ve sonra bir eşittir ( = ) işareti girin.You want your column to be more identifiable, so while the Column name is already highlighted in the formula bar, rename it by typing ProductFullCategory, and then type an equals (=) sign.

 3. Yeni sütununuzdaki değerlerin ProductCategory alanındaki adla başlamasını istiyorsunuz.You want the values in your new column to start with the name in the ProductCategory field. Bu sütun farklı ancak ilişkili bir tabloda olduğundan, sütuna RELATED işlevini kullanarak ulaşabilirsiniz.Because this column is in a different but related table, you can use the RELATED function to help you get it.

  Eşittir işaretinden sonra r yazın.After the equals sign, type r. Bir açılır öneri listesinde, R harfiyle başlayan tüm DAX işlevleri gösterilir. Bir işlev seçildiğinde, etkisinin açıklaması gösterilir.A dropdown suggestion list shows all of the DAX functions beginning with the letter R. Selecting each function shows a description of its effect. Siz yazdıkça, öneri listesi ihtiyaç duyduğunuz işleve yaklaşacak şekilde ölçeklendirilir.As you type, the suggestion list scales closer to the function you need. RELATED öğesini seçin ve sonra Enter tuşuna basın.Select RELATED, and then press Enter.

  RELATED işlevini seçme

  RELATED işlevine geçirebileceğiniz ilgili sütunları ve beklenen parametrelere ilişkin açıklama ve ayrıntıları içeren başka bir öneri listesiyle birlikte bir açma ayracı görünür.An opening parenthesis appears, along with another suggestion list of the related columns you can pass to the RELATED function, with descriptions and details of expected parameters.

  ProductCategory seçme

 4. ProductCategory tablosundan ProductCategory sütununu istiyorsunuz.You want the ProductCategory column from the ProductCategory table. ProductCategory[ProductCategory] öğesini seçin, Enter tuşuna basın ve sonra bir kapatma ayracı girin.Select ProductCategory[ProductCategory], press Enter, and then type a closing parenthesis.

  İpucu

  Bazı durumlarda sizin yerinize Power BI Desktop tarafından eklenmesine rağmen, söz dizimi hataları en yaygın olarak eksik veya yanlış yerleştirilmiş bir kapatma ayracından kaynaklanır.Syntax errors are most often caused by a missing or misplaced closing parenthesis, although sometimes Power BI Desktop will add it for you.

 5. Yeni değerlerde ProductCategories ve ProductSubcategories öğelerini tire ve boşluklarla birbirinden ayırmak istiyorsunuz. Bu nedenle, ilk ifadenin kapatma ayracından sonra bir boşluk, ve işareti ( & ), çift tırnak ( " ), boşluk, tire ( - ), başka bir boşluk, başka bir çift tırnak ve başka bir ve işareti girin.You want dashes and spaces to separate the ProductCategories and ProductSubcategories in the new values, so after the closing parenthesis of the first expression, type a space, ampersand (&), double-quote ("), space, dash (-), another space, another double-quote, and another ampersand. Formülünüzün şöyle görünmesi gerekir:Your formula should now look like this:

  ProductFullCategory = RELATED(ProductCategory[ProductCategory]) & " - " &

  İpucu

  Daha fazla yer gerekirse, formül düzenleyicisini genişletmek için formül çubuğunun sağındaki aşağı köşeli çift ayracı seçin.If you need more room, select the down chevron on the right side of the formula bar to expand the formula editor. Düzenleyicide bir satır aşağı inmek için Alt + Enter tuşlarına, içeriği yana kaydırmak için Tab tuşuna basın.In the editor, press Alt + Enter to move down a line, and Tab to move things over.

 6. Formülü tamamlamak için bir açma ayracı ( [ ) girin ve sonra [ProductSubcategory] sütununu seçin.Enter an opening bracket ([), and then select the [ProductSubcategory] column to finish the formula.

  ProductSubcategory seçme

  Bu tabloda hesaplanmış bir sütun oluşturduğunuz için ikinci ifadede ProductSubcategory tablosunu çağırmak için başka RELATED işlevi kullanmanız gerekmedi.You didn’t need to use another RELATED function to call the ProductSubcategory table in the second expression, because you are creating the calculated column in this table. Tablo adı ön ekiyle (tam ad) veya tablo adı ön eki olmadan (nitelemesiz ad) [ProductCategory] girebilirsiniz.You can enter [ProductSubcategory] with the table name prefix (fully-qualified) or without (non-qualified).

 7. Enter tuşuna basarak veya formül çubuğundaki onay işaretini seçerek formülü tamamlayın.Complete the formula by pressing Enter or selecting the checkmark in the formula bar. Formül doğrulanır ve Alanlar bölmesindeki ProductSubcategory tablosunda ProductFullCategory sütun adı görünür.The formula validates, and the ProductFullCategory column name appears in the ProductSubcategory table in the Fields pane.

  Bitmiş ProductFullCategory sütunu

  Not

  Power BI Desktop’ta hesaplanmış sütunlar, formül içerdiklerini belirtmek üzere Alanlar bölmesinde özel bir simge alırlar.In Power BI Desktop, calculated columns have a special icon in the Fields pane, showing that they contain formulas. Power BI hizmetinde (Power BI sitenizde) bir formülü değiştirme olanağı yoktur. Bu nedenle, hesaplanmış sütunlar simge içermez.In the Power BI service (your Power BI site), there’s no way to change formulas, so calculated columns don't have icons.

Yeni sütununuzu bir raporda kullanmaUse your new column in a report

Artık yeni ProductFullCategory sütununuzu ProductFullCategory ölçütüne göre SalesAmount değerine bakmak için kullanabilirsiniz.Now you can use your new ProductFullCategory column to look at SalesAmount by ProductFullCategory.

 1. Tüm ProductFullCategory adlarını gösteren bir tablo oluşturmak için ProductFullCategory sütununu seçin veya ProductSubcategory tablosundan Rapor tuvaline sürükleyin.Select or drag the ProductFullCategory column from the ProductSubcategory table onto the Report canvas to create a table showing all of the ProductFullCategory names.

  ProductFullCategory tablosu

 2. SalesAmount alanını seçin veya Sales tablosundan her bir ProductFullCategory için SalesAmount değerini gösteren tabloya sürükleyin.Select or drag the SalesAmount field from the Sales table into the table to show the SalesAmount for each ProductFullCategory.

  ProductFullCategory’ye göre SalesAmount tablosu

IF işlevi kullanan hesaplanmış sütun oluşturmaCreate a calculated column that uses an IF function

Contoso Satış Örneği, hem etkin hem de etkin olmayan mağazaların satış verilerini içerir.The Contoso Sales Sample contains sales data for both active and inactive stores. Bir Active StoreName alanı oluşturarak raporunuzda etkin mağaza satışlarının etkin olmayan mağaza satışlarından net bir şekilde ayrılmasını istiyorsunuz.You want to ensure that active store sales are clearly separated from inactive store sales in your report by creating an Active StoreName field. Yeni Active StoreName hesaplanmış sütununda her bir etkin mağaza, mağazanın tam adı ile görünürken etkin olmayan mağazaların satışları Inactive adlı tek bir satırın altında gruplandırılır.In the new Active StoreName calculated column, each active store will appear with the store's full name, while the sales for inactive stores will be grouped together in one line item called Inactive.

Neyse ki, Stores tablosunda etkin mağazalar için "On" ve etkin olmayan mağazalar için "Off" değerlerine sahip Status adlı bir sütun bulunur ve bu sütun kullanılarak yeni Active StoreName sütunumuza ait değerleri oluşturabiliriz.Fortunately, the Stores table has a column named Status, with values of "On" for active stores and "Off" for inactive stores, which we can use to create values for our new Active StoreName column. DAX formülünüz her bir mağazanın Status değerini test etmek ve sonuca bağlı olarak belirli bir değer döndürmek üzere mantıksal IF işlevini kullanır.Your DAX formula will use the logical IF function to test each store's Status and return a particular value depending on the result. Mağazanın Status değeri “On” ise formül, mağazanın adını döndürür.If a store's Status is "On", the formula will return the store's name. "Off" ise formül "Inactive" durumunda bir Active StoreName atar.If it’s "Off", the formula will assign an Active StoreName of "Inactive".

 1. Stores tablosunda yeni bir hesaplanmış sütun oluşturun ve formül çubuğunda Active StoreName olarak adlandırın.Create a new calculated column in the Stores table and name it Active StoreName in the formula bar.

 2. = işaretinden sonra IF yazmaya başlayın.After the = sign, begin typing IF. Öneri listesi, ne ekleyebileceğinizi gösterir.The suggestion list will show what you can add. IF'i seçin.Select IF.

  IF seçme

 3. IF için birinci bağımsız değişken, bir mağazanın Status değerinin "On" olup olmadığına yönelik mantıksal bir testtir.The first argument for IF is a logical test of whether a store's Status is "On". Stores tablosundaki sütunları listeleyen bir açma ayracı [ ekleyin ve [Status] öğesini seçin.Type an opening bracket [, which lists columns from the Stores table, and select [Status].

  Status seçme

 4. [Status] öğesinden hemen sonra ="On" yazın ve sonra bir virgül ( , ) girerek bağımsız değişkeni sonlandırın.Right after [Status], type ="On", and then type a comma (,) to end the argument. Araç ipucu, sonuç TRUE olduğunda döndürülecek bir değer eklemenizi önerir.The tooltip suggests that you now need to add a value to return when the result is TRUE.

  TRUE değeri ekleme

 5. Mağazanın durumu “On” ise, mağaza adını göstermek istersiniz.If the store's status is "On", you want to show the store’s name. Bir açma köşeli ayracı [ yazın ve [StoreName] sütununu seçin, ardından bir virgül daha girin.Type an opening bracket ([) and select the [StoreName] column, and then type another comma. Araç ipucu bu durumda sonuç FALSE ise döndürülecek bir değer eklemeniz gerektiğini belirtir.The tooltip now indicates that you need to add a value to return when the result is FALSE.

  FALSE değeri ekleme

 6. Değerin "Inactive" olmasını istediğiniz için "Inactive" yazın ve sonra Enter tuşuna basarak veya formül çubuğundaki onay işaretini seçerek formülü tamamlayın.You want the value to be "Inactive", so type "Inactive", and then complete the formula by pressing Enter or selecting the checkmark in the formula bar. Formül doğrulanır ve yeni sütunun adı, Alanlar listesindeki Stores tablosunda görünür.The formula validates, and the new column's name appears in the Stores table in the Fields pane.

  Active StoreName sütunu

 7. Yeni Active StoreName sütununuzu diğer herhangi bir alan gibi kullanabilirsiniz.You can use your new Active StoreName column in visualizations just like any other field. Active StoreName ölçütüne göre SalesAmounts değerini görüntülemek için Active StoreName alanını seçin veya Rapor tuvaline sürükleyin ve sonra SalesAmount alanını seçin ya da tabloya sürükleyin.To show SalesAmounts by Active StoreName, select the Active StoreName field or drag it onto the Report canvas, and then select the SalesAmount field or drag it into the table. Bu tabloda etkin mağazalar ada göre tek tek görüntülenir ancak etkin olmayan mağazalar sonda Inactive olarak bir arada gruplandırılır.In this table, active stores appear individually by name, but inactive stores are grouped together at the end as Inactive.

  Active StoreName ölçütüne göre SalesAmount tablosu

ÖğrendiklerinizWhat you've learned

Hesaplanmış sütunlar verilerinizi zenginleştirerek daha kolay içgörüler sağlayabilir.Calculated columns can enrich your data and provide easier insights. Alanlar bölmesi ve formül çubuğunda hesaplanmış sütunlar oluşturmayı, öneri listelerini ve araç ipuçlarını kullanarak formül oluşturmayı, uygun bağımsız değişkenlerle RELATED ve IF gibi DAX işlevleri çağırmayı ve hesaplanmış sütunlarınızı rapor görselleştirmelerinde kullanmayı öğrendiniz.You've learned how to create calculated columns in the Fields pane and formula bar, use suggestion lists and tooltips to help construct your formulas, call DAX functions like RELATED and IF with the appropriate arguments, and use your calculated columns in report visualizations.

Sonraki adımlarNext steps

DAX formüllerine ilişkin derinlemesine bilgi edinmek ve daha gelişmiş formüllerle hesaplamış sütunlar oluşturmak istiyorsanız bkz. Power BI Desktop'ta DAX kullanımıyla ilgili temel bilgiler.If you want to take a deeper dive into DAX formulas and create calculated columns with more advanced formulas, see DAX Basics in Power BI Desktop. Bu makale söz dizimi ve işlevler gibi DAX temel kavramlarını ele alır ve bağlama ilişkin daha kapsamlı bilgi sunar.This article focuses on fundamental concepts in DAX, such as syntax, functions, and a more thorough understanding of context.

Sık kullanılanlar listenize Veri Çözümleme İfadeleri (DAX) Başvurusu'nu eklediğinizden emin olun.Be sure to add the Data Analysis Expressions (DAX) Reference to your favorites. Burada DAX söz dizimi, işleçleri ve 200'ü aşkın DAX işleviyle ilgili ayrıntılı bilgi bulabilirsiniz.This is where you'll find detailed info on DAX syntax, operators, and over 200 DAX functions.